Bāze, 8. Nodaļa

34 Jautjumi | Total Attempts: 166

Settings
Please wait...
Bāze, 8. Nodaļa

kubikmeistars


Questions and Answers
 • 1. 
  Ko drīkst izmantot, dzēšot ugunsgrēku elektroiekārtās zem sprieguma līdz   1000 V?
  • A. 

   1. Drīkst izmantot ūdeni

  • B. 

   2. Drīkst izmantot lupatas

  • C. 

   3. Drīkst izmantot ogļskābes un pulvera ugunsdzēšamo aparātu

  • D. 

   4. Drīkst izmantot putu ugunsdzēšamo aparātu

 • 2. 
  Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt telpās bez paaugstinātas bīstamības?
  • A. 

   220V

  • B. 

   42V

  • C. 

   12V

  • D. 

   6V

 • 3. 
  Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt telpās ar paaugstinātu bīstamību?
  • A. 

   220V

  • B. 

   42V

  • C. 

   12V

  • D. 

   6V

 • 4. 
  Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt īpaši bīstamās telpās?
  • A. 

   220V

  • B. 

   42V

  • C. 

   12V

  • D. 

   6V

 • 5. 
  Kāda ir telpas kategorija pēc elektrobīstamības , kurā gaisa temperatūra ir 40°С un relatīvais gaisa mitrums 80%?
  • A. 

   Īpaši bīstamas telpas

  • B. 

   Telpas ar paaugstinātu bīstamību

  • C. 

   Telpas bez paaugstinātas bīstamības

  • D. 

   Sausa telpas

 • 6. 
  Kāds ir minimālais cilvēka dzīvībai bīstamais spriegums ?
  • A. 

   Spriegums virs 12V

  • B. 

   Spriegums virs 42V

  • C. 

   Spriegums virs 60V

  • D. 

   Spriegums virs 220V

 • 7. 
  Beidzot darbu ar megaommetru, kā izlādē strāvvadošās daļas? 
  • A. 

   Tās īslaicīgi sazemējot

  • B. 

   Tām īslaicīgi pieskaroties ar metālisku priekšmetu

  • C. 

   Tās savienojot īsi

  • D. 

   Tām pievienojot izlādes rezistoru

 • 8. 
  Kas ir papildus elektroaizsardzības līdzeklis iekārtās ar spriegumu līdz 1000V?
  • A. 

   1. Dielektriskie cimdi

  • B. 

   2. Izolējošais paliktnis, gumijas galošas, pārnēsājamie zemējumi

  • C. 

   3. Rokas elektromontāžas instruments ar izolējošiem rokturiem

  • D. 

   4. Strāvas mērīšanas knaibles

 • 9. 
  Kāda ir rīcība atklājot  neidentificētus kabeļus, cauruļvadus, citas pazemes komunikācijas ?
  • A. 

   Darbi jāpārtrauc līdz situācijas noskaidrošanai

  • B. 

   Zemes darbus drīkst turpināt atbildīgā par darba izpildi klātbūtnē

  • C. 

   Zemes darbus drīkst turpināt nepielietojot mehānismus

  • D. 

   Zemes darbus drīkst turpināt norīkojuma izsniedzēja klātbūtnē

 • 10. 
  Ja jāizveido vietējais pārnesamais zemējums, cik minimāli dziļi zemē jāiedzen elektrods?
  • A. 

   Ne mazāk kā 0,5 m

  • B. 

   Ne mazāk kā 1,0 m

  • C. 

   Ne mazāk kā 1,5 m

  • D. 

   Ne mazāk kā 2,0 m

 • 11. 
  Kā jānosaka zemsprieguma elektroietaisēs sprieguma neesamība?
  • A. 

   1. Lietojot tādas ierīces, kas signalizē par aparātu atslēgtu stāvokli

  • B. 

   2. Pēc līnijas koronēšanas

  • C. 

   3. Uz voltmetra rādījumu pamata, ar kuru veikti sprieguma mērījumi gan starp fāzēm, gan starp katru fāzi un nullvadu

  • D. 

   4. Uz divpolu sprieguma indikatoru rādījumu pamata, ar kuru veikti mērījumi starp fāzēm

 • 12. 
  Kāda drošības zīme jāizvieto uz atslēgta komutācijas aparāta piedziņas?
  • A. 

   1. Neieslēgt, strādā cilvēki

  • B. 

   2. Bīstami elektrība

  • C. 

   3. Stāt, spriegums

  • D. 

   4. Neslēgt

 • 13. 
  Kas ir soļa spriegums?
  • A. 

   1. Spriegums, kurš vajadzīgs soļu dzinējam, lai pārietu uz vienu soli

  • B. 

   2. Minimālais spriegums starp cilvēka kājām, pie kura cilvēks nevar izdarīt nevienu soli

  • C. 

   3. Ir divu punktu potenciālu starpība, kas atrodas uz zemes virsmas soļa attālumā vienu no otra strāvas noplūdes zonā

  • D. 

   4. Spriegums starp soļojoša cilvēka kājām, kad caur cilvēku plūst strāva, nāvējoša cilvēkam

 • 14. 
  20 kV elektroietaisēs pieļaujamais cilvēka attālums līdz spriegumaktīvajām daļām ir 0,6 metri. Kas var notikt, ja cilvēks pietuvosies attālumā, kas mazāks par pieļaujamo?
  • A. 

   1. Var izveidoties elektriskais loks starp strāvvadošo daļu un cilvēku

  • B. 

   2. Cilvēks var saņemt strāvas triecienu

  • C. 

   3. Elektriskā lauka intensitātes iedarbības rezultātā cilvēka organismā var notikt neatgriezeniskas izmaiņas

  • D. 

   4. Cilvēkā var parādīties inducētais spriegums

 • 15. 
  Kādā veidā ir jācenšas atbrīvot cietušo no saskares ar strāvu vadošajām daļām?
  • A. 

   1. Jāpārnes cietušo uz drošu vietu aiz kājām un rokām

  • B. 

   2. Jāpārvelk cietušo aiz matiem uz drošu vietu

  • C. 

   3. Jāatbrīvo cietušais ar sausu elektroizolējošu materiālu

  • D. 

   4. Ja cietušais ir zem sprieguma, pie viņa nedrīkst pieiet un pieskarties. Lai mirst

 • 16. 
  Kādās mērvienībās mēra 6-20/0,4 kV transformatora jaudu?
  • A. 

   KVAr

  • B. 

   KWh

  • C. 

   KVA

  • D. 

   KW

 • 17. 
  Kādu maiņstrāvas vērtību uzrāda ampērmetrs, ieslēgts maiņstrāvas ķēdē?
  • A. 

   1. Momentāno

  • B. 

   2. Vidējo

  • C. 

   3. Maksimālo

  • D. 

   4. Efektīvo

 • 18. 
  Kuri ir pamataizsardzības līdzekļi iekārtās virs 1000 V?
  • A. 

   1. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, sprieguma uzrādītāji

  • B. 

   2. Cimdi, galošas, izolējošie paklāji, rokas instrumenti

  • C. 

   3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  • D. 

   4. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

 • 19. 
  Kuri ir pamataizsardzības līdzekļi iekārtās līdz 1000 V?
  • A. 

   1. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, sprieguma uzrādītāji

  • B. 

   2. Cimdi, galošas, izolējošie paklāji, rokas instrumenti

  • C. 

   3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  • D. 

   4. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

 • 20. 
  ABC shēmas gadījumā elpināšanas un netiešās sirds masāžas attiecība ir
  • A. 

   1. 1 reizi elpināt un 5 reizes netiešo sirds masāžu

  • B. 

   2. 2 reizes elpināt un 30 reizes netiešo sirds masāžu

  • C. 

   3. 2 reizes elpināt un 5 reizes netiešo sirds masāžu

  • D. 

   4. 2 reizes elpināt un 15 reizes netiešo sirds masāžu

 • 21. 
  Kuri ir papildus aizsardzības līdzekļi iekārtās virs 1000V?
  • A. 

   1. Visi pamataizsardzības līdzekļi līdz 1000 V

  • B. 

   2. Pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti, smiltis

  • C. 

   3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  • D. 

   4. Drošības jostas, ķiveres, aizsargbrilles, plakāti

 • 22. 
  Kas ir darbā esoša elektroietaise ?
  • A. 

   1. Elektroietaise vai tās daļa, kas pēc ierīkošanas un pārbaudes pieņemta ekspluatācijā, noformējot aktu

  • B. 

   2. Elektroenerģijas ražošanai, pārvadei vai sadalei paredzētu elektroiekārtu un konstrukciju kopums

  • C. 

   3. Elektroietaise vai tās daļa, kas ir spriegumaktīva vai kurai var pievadīt spriegumu, ieslēdzot komutācijas aparātus

  • D. 

   4. Elektroietaise, kuras apkalpošanai ir nozīmēts operatīvais personāls vai operatīvais remontpersonāls

 • 23. 
  Veicot darbus elektroietaisēs ar spriegumu 6 ÷ 20 kV, cilvēkam spriegumaktīva darba zonas ārējā robeža ir
  • A. 

   1. 0,5m

  • B. 

   2. 0,6m

  • C. 

   3. 0,8m

  • D. 

   4. 1m

 • 24. 
  Kāda ir elektrobīstamības zonas robeža, strādājot 0,4 kV kailvadu līnijās ar celšanas mehānismiem
  • A. 

   1. 0,5m

  • B. 

   2. 0,6m

  • C. 

   3. 1.5m

  • D. 

   4. 1,0m

 • 25. 
  Cik vadu ir vienfāzes gaisvadu līnijā ?
  • A. 

   1. Viens

  • B. 

   2. Divi

  • C. 

   3. Trīs

  • D. 

   4. Četri

 • 26. 
  Ko nozīmē uzraksts uz elektroenerģijas skaitītāja datu plāksnītes 20(120)A ?
  • A. 

   1. Darba strāva 20A un pieļaujamā pārslodze 120%

  • B. 

   2. Nominālā strāva 20A līdz 120A

  • C. 

   3. Nominālā strāva 20A un pārslodzes strāva līdz 120A

  • D. 

   4. Minimālā strāva 20A, maksimālā strāva 120A

 • 27. 
  Kur jāatrodas darbiniekam, strādājot gaisvadu līnijas stūra balstos?
  • A. 

   1. Darbinieka atrašanās vieta nav noteikta, ja to neietekmē kādi ārējie faktori

  • B. 

   2. Darbiniekam jāatrodas leņķa iekšpusē

  • C. 

   3. Darbiniekam jāatrodas visērtākajā pozīcijā

  • D. 

   4. Darbiniekam jāatrodas leņķa ārpusē

 • 28. 
  Ar kādu krāsu drīkst būt krāsotas koka kāpnes?
  • A. 

   1. Melnas

  • B. 

   2. Sarkanas

  • C. 

   3. Dzeltenas

  • D. 

   4. Caurspīdīga laka

 • 29. 
  Kādas klases rokas elektroinstrumentus drīkst lietot sevišķi bīstamās telpās?
  • A. 

   1. 1. klases

  • B. 

   2. 2. klases

  • C. 

   3. 3. klases

  • D. 

   4. Visa veida

 • 30. 
  Kādi ir rokas elektroinstrumentu pārbaudes termiņi?
  • A. 

   1. Reizi 3 mēnešos

  • B. 

   2. Reizi 6 mēnešos

  • C. 

   3. Reizi gadā

  • D. 

   4. Reizi 18 mēnešos

 • 31. 
  Vietās ar paaugstinātu elektrobīstamību maksimālais darba spriegums ir...
  • A. 

   48V

  • B. 

   42V

  • C. 

   24V

  • D. 

   12V

 • 32. 
  Ar kādu spriegumu jāpārbauda instrumenti ar izolētiem rokturiem?
  • A. 

   500V

  • B. 

   1000V

  • C. 

   2500V

  • D. 

   5000V

 • 33. 
  Kāda ir satverošā strāva maiņstrāvai pie 50 Hz?
  • A. 

   1. 8mA

  • B. 

   2. 1,5mA

  • C. 

   3. 5mA

  • D. 

   4. 5 - 25mA

 • 34. 
  Kāds maiņstrāvas lielums ir nāvējošs?
  • A. 

   1. 50mA

  • B. 

   2. 100mA

  • C. 

   3. 5mA

  • D. 

   4. 10mA