Bse 2e Midterm Exam Set B

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Helma Norte
H
Helma Norte
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 146
Questions: 25 | Attempts: 147

SettingsSettingsSettings
Bse 2e Midterm Exam Set B - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Piliin kung Pangunahing Batis o kung Sekondaryang Batis ang mga sumusunod na halimbawa. Pahayagan

  • A.

   Primaryang Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  A. Primaryang Batis
  Explanation
  The word "pahayagan" refers to a newspaper, which is a primary source of news and information. Therefore, it is categorized as a "Primaryang Batis" or primary source.

  Rate this question:

 • 2. 

  Likhang sining

  • A.

   Primaryang Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  A. Primaryang Batis
  Explanation
  The given correct answer is "Primaryang Batis." This suggests that "Primaryang Batis" is the correct term or description for "Likhang sining." The term "Primaryang Batis" could be referring to the primary source or origin of the artwork, indicating that "Likhang sining" is the primary source or primary form of artistic expression.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pelikula

  • A.

   Primaryang Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  A. Primaryang Batis
 • 4. 

  “Bakit ka kumakayod?” Developing a Filipino Needs Theory of Motivation

  • A.

   Primaryang Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  B. Sekondaryang Batis
  Explanation
  The correct answer is "Sekondaryang Batis" because the question is asking for a secondary source of motivation. The phrase "Bakit ka kumakayod?" translates to "Why do you work hard?" which implies that the question is seeking an explanation for the motivation behind someone's hard work. The term "Sekondaryang Batis" means secondary source, suggesting that there is a primary source of motivation that is not mentioned in the given options.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ang Lirisistang Tagalog

  • A.

   Primaryang Batis

  • B.

   Sekondaryang Batis

  Correct Answer
  B. Sekondaryang Batis
  Explanation
  The given answer "Sekondaryang Batis" is the correct answer because it is the second source or the secondary source of the "Ang Lirisistang Tagalog" primary source. In this context, "Sekondaryang Batis" refers to a secondary source that provides additional information or perspectives about the primary source.

  Rate this question:

 • 6. 

  C. Lagyan ng tsek kung ang mga sumusunod na pahayag ay kabilang sa gawing pangkomunikasyong TSISMISAN.

  • A.

   Pinag-uusapan ang isang tao kapag wala.

  • B.

   Tinutulungan tayong matutuhan ang mga mahahalagang impormasyon nang hindi na kailangang makipag-usap sa bawat miyembro ng grupo.

  • C.

   Hinuhusgahan ang katauhan, kamalian at kasalanan ng isang tao

  • D.

   Gumagamit na rin ng social media na siyang nagdudulot ng malawakang pagkalat ng mga pekeng balita.

  • E.

   Parte na rin ito ng dynamikong interaksyon ng mga Pilipino.

  Correct Answer(s)
  A. Pinag-uusapan ang isang tao kapag wala.
  C. Hinuhusgahan ang katauhan, kamalian at kasalanan ng isang tao
  D. Gumagamit na rin ng social media na siyang nagdudulot ng malawakang pagkalat ng mga pekeng balita.
  Explanation
  The given answer is correct because it includes statements that are related to gossip or tsismis. These statements involve discussing someone when they are not present, judging their character, mistakes, and sins, and using social media to spread fake news widely. These actions are typically associated with gossip or tsismis, which is a form of communication that involves sharing information or rumors about others.

  Rate this question:

 • 7. 

  D. Tukuyin at isulat sa patlang ang tamang sagot.   Ito ang impormasyong nagmumula mismo sa taong may karanasan o saksi ng Isang pangyayari.

  Correct Answer(s)
  Primaryang Batis
 • 8. 

  Gawing pangkomunikasyon na tumutukoy sa pagpapangkat-pangkat upang mabigyang linaw ang isang usapin o isyu.

  Correct Answer(s)
  Umpukan
  Explanation
  The word "umpukan" refers to a gathering or meeting where people come together to discuss and clarify an issue or problem. In this context, "umpukan" serves as a form of communication that involves grouping or organizing individuals to address and provide clarity on a particular topic or concern. It implies that through this gathering, people can exchange ideas, share perspectives, and work towards finding a resolution or understanding regarding the issue at hand.

  Rate this question:

 • 9. 

  Isang malaking pagtitipon ng mga mamamayan sa kanilang mga bahay.

  Correct Answer(s)
  Pagbabahay-bahay
  Explanation
  The given phrase "Isang malaking pagtitipon ng mga mamamayan sa kanilang mga bahay" translates to "A large gathering of citizens in their homes." The term "Pagbabahay-bahay" accurately describes this situation as it means "house-to-house" or "going from one house to another." It implies that people are gathering and visiting each other's homes, which aligns with the given phrase.

  Rate this question:

 • 10. 

  Isang malaking pagtitipon na maaaaring maglahad ng suliranin at magtalakay ng Paksa at may layang magtanong ang mga tagapakinig

  Correct Answer(s)
  Forum
  Explanation
  The given statement describes a "forum," which is a large gathering where issues and topics can be discussed openly and where the audience has the freedom to ask questions. In a forum, people can come together to share their opinions, present problems or challenges, and engage in meaningful conversations. It provides a platform for open dialogue and the exchange of ideas.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ito ay pagpupulong ng mga naninirahan sa isang bayan upang pag-usapan ang Mga suliranin, hakbang, at ang mga inaasahang pagbabago.

  Correct Answer(s)
  Pulong Bayan
  Explanation
  The given answer "Pulong Bayan" is correct because it directly translates to "town meeting" in English. It refers to a gathering of residents in a town to discuss issues, propose solutions, and anticipate changes. This type of meeting is commonly held to foster community engagement, participation, and decision-making.

  Rate this question:

 • 12. 

  Paggalaw ng iba’t ibang bahagi ng kilos ng katawan na nagpapahiwatig ng Mensahe.

  Correct Answer(s)
  Kinesika
  Explanation
  The given answer "Kinesika" is the correct answer because it refers to the study of body movement and gestures as a means of communication. It involves the analysis of various body parts' movements and their significance in conveying messages. Therefore, "Kinesika" accurately describes the movement of different body parts that indicate a message.

  Rate this question:

 • 13. 

  Komunikasyong di-berbal na gamit lamang ang iba’t ibang pandama upang maghatid ng mensahe.

  Correct Answer(s)
  Haptics
  Explanation
  Haptics refers to non-verbal communication that involves the use of touch or physical sensations to convey a message. This can include gestures, body movements, and physical contact. Haptics is a form of communication that relies on the sense of touch, allowing individuals to express emotions, convey information, and establish connections without the need for words. It plays a crucial role in human interaction and can be used to communicate various messages and meanings.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ito ay likas at ordinaryong wika na naiiba sa anyo at gamit sa lohika at iba pang uri ng pilosopiya.

  Correct Answer(s)
  Ekspresyong Lokal
  Explanation
  The given statement describes "Ekspresyong Lokal" as a natural and ordinary language that is different in form and usage from logic and other types of philosophy.

  Rate this question:

 • 15. 

  Isang anyo ng pag-uulat sa maikling pamamaraan upang mapagsama-sama at Mapag-isa ang mga impormasyon at datos tungo sa isang malinaw na kabuuan.

  Correct Answer(s)
  Sintesis
  Explanation
  The given answer, "Sintesis," is a Tagalog term that translates to "synthesis" in English. Synthesis refers to the process of combining different pieces of information or data to create a cohesive and comprehensive whole. In the context of the question, it suggests that "sintesis" is a form of reporting that aims to gather and integrate information and data in a concise and organized manner, resulting in a clear and complete output.

  Rate this question:

 • 16. 

  Isa itong pagpapaikli ng mga pangunahing punto.

  Correct Answer(s)
  Sinopsis
  Explanation
  The given correct answer is "Sinopsis". The statement provided in the question translates to "This is a summary of the main points." A "sinopsis" is a brief summary or overview of a story, article, or any other piece of content. Therefore, the answer aligns with the given statement, indicating that it is a summary of the main points.

  Rate this question:

 • 17. 

  E. Sagutin ng OO o HINDI kung ang mga sumusunod na pahayag ay nabibilang sa korapsyon. Nagkakaroon ng korapsyon dahil sa pansariling interes at pangangailangang pinansyal.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The statement suggests that corruption occurs due to personal interests and financial needs. This implies that individuals engage in corrupt practices to fulfill their own desires and gain financial benefits. Therefore, the answer "OO" (Yes) indicates that the given statement belongs to corruption.

  Rate this question:

 • 18. 

  Minsan kung sino pa ang mataas na opisyal sa gobyerno sila pa ang gumagawa nito.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given statement suggests that sometimes, it is the high-ranking government officials who are responsible for doing certain things. The answer "OO" (which means "yes" in Filipino) implies that the statement is true.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ang korapsyon ay nakaugat sa tao.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given statement states that corruption is deeply rooted in people. The answer "OO" (Yes) suggests that the statement is true. This implies that corruption is not just a result of external factors or systems, but it originates from the actions and choices of individuals. It implies that addressing corruption requires addressing the mindset and behavior of individuals, as well as creating systems and structures that discourage corrupt practices.

  Rate this question:

 • 20. 

  Nasa Sistema na ng pamamahala ang korapsyon.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  The given statement "Nasa Sistema na ng pamamahala ang korapsyon" means that corruption is already embedded in the government system. The answer "OO" (Yes) suggests that the statement is true, indicating that corruption is indeed present within the governance system.

  Rate this question:

 • 21. 

  May kapangyarihan ang mga politikong takutin ang magsusuplong sa kanila.

  • A.

   OO

  • B.

   HINDI

  Correct Answer
  A. OO
  Explanation
  Politicians have the power to intimidate whistleblowers, which means they can use their influence and authority to threaten individuals who might expose their wrongdoings or corruption. This power dynamic allows politicians to maintain control and avoid accountability for their actions.

  Rate this question:

 • 22. 

  Mga gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino ________ ________ ________ ________

  Correct Answer
  Tsismisan
  Pagbabahay-bahay
  Umpukan
  Pulong-Bayan
  Explanation
  The given answer lists different forms of communication among Filipinos, namely "tsismisan" (gossiping), "pagbabahay-bahay" (house-to-house visits), "umpukan" (gatherings), and "pulong-bayan" (community meetings). These forms of communication are commonly used in Filipino culture to exchange information, build relationships, and discuss important matters within the community.

  Rate this question:

 • 23. 

  Mga uri ng komunikasyong di-berbal ________ ________ ________ ________ ________

  Correct Answer
  Kinesika
  Proksemika
  Haptics
  Paralanguage
  Katahimikan
  Explanation
  The correct answer is a list of different types of non-verbal communication. Kinesika refers to body movements and gestures, Proksemika refers to the use of space and distance, Haptics refers to touch and physical contact, Paralanguage refers to vocal cues such as tone and pitch, and Katahimikan refers to silence as a form of communication. These different types of non-verbal communication play a significant role in conveying messages and emotions in various social and cultural contexts.

  Rate this question:

 • 24. 

  Paraan ng Pagpoproseso ng Impormasyon ________ ________ ________ ________

  Correct Answer
  Pagpili ng batis ng Impormasyon
  Pagbasa sa pananaliksik ng impormasyon
  Pagbubuo, Pagbubuod, at pag-uugnay ng impormasyon
  pagsusuri
  Explanation
  The correct answer includes the four steps in the information processing method: selecting the source of information, reading and researching the information, organizing and summarizing the information, and analyzing the information. These steps are essential in effectively processing information and making informed decisions.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.