Baze Podataka Drugi Kol 1

60 Questions | Total Attempts: 28

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Baze Podataka Drugi Kol 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Integritet entiteta je:
  • A. 

   Trojka (tip podataka,duzinapodataka, uslov)

  • B. 

   Nijedan deo niti ceo primarni kljuc ne mogu biti NULL

  • C. 

   Spoljni kljuc je podskup skupa primarnog kljuca

  • D. 

   Specialno ogranicenje domena, tako da obelezje moze imati i nedefinisanu vrednost

 • 2. 
  U kojoj je normalnoj formi relacija ako su sve vrednosti njenih atributa atomske
  • A. 

   Boyce Codd-ovoj normalnoj formi

  • B. 

   Prvoj normalnoj formi

  • C. 

   Trecoj normalnoj formi

  • D. 

   Ni u jednoj

 • 3. 
  Na slici je prikazana koj kardinalnost 
  • A. 

   1:M

  • B. 

   M:M

  • C. 

   1:1

  • D. 

   M:1

 • 4. 
  Entiteti su:
  • A. 

   Skup Baze

  • B. 

   Elementarni Objekti

  • C. 

   Tabele

  • D. 

   Skup tabela

 • 5. 
  Ako postoji korespondencija jedan prema vise od atributa A1 tebele A ka atributu B1 tabele B, onda:
  • A. 

   Svakoj vrednosti atributa A odgovara vise od jedne vrednosti atributa B

  • B. 

   Svakoj vrednosti atributa A odgovaraju nula, jedan ili vise vrednosti atributa B

  • C. 

   Svakoj vrednosti atributa A odgovara jedna vrednost atributa B

  • D. 

   Sakoj vrednosti atributa A odgovaraju jedna ili vise vrednosti atributa B

 • 6. 
  Slabi objekti koji samo egzistencijalno zavise od nekog cvrstog objekta
  • A. 

   Mogu, ali ne moraju imati slozeni primarni kljuc, ciji je deo kljuc cvrstog objekta

  • B. 

   Nemaju primarni kljuc

  • C. 

   Imaju slozeni primarni kljuc

  • D. 

   Imaju primarni kljuc u ciji sastav ne ulazi kljuc cvrstog objekta

 • 7. 
  Odnos broja objekata koji se povezuju je
  • A. 

   Kardinalnost

  • B. 

   Stepen veze

  • C. 

   Red veze

  • D. 

   Broj veze

 • 8. 
  Opsti oblik select upita glasi
  • A. 

   Select,From,Having,Order by,Group by,Where

  • B. 

   Select,From,Having,Group by,Where,Order by

  • C. 

   Select,From,Where,Order by,Group by,Having

  • D. 

   Select,From,Where,Group by,Having,Order by

 • 9. 
  Na slici je prikazana koja kardinalnost
  • A. 

   1:1

  • B. 

   M:M

  • C. 

   1:M

  • D. 

   3:3

 • 10. 
  Ako upiti nad tabelom radnik<idbr#,ime,posao>SELECT DISTINCT ime,posao From radnik;iSELECT ALL ime,posao From radnikvracaju jednak broj zapisa, onda vazi sledece
  • A. 

   U tabeli RADNIK ne postoje radnici sa istim poslom

  • B. 

   U tabeli RADNIK ne postoji vise radnika koji imaju isto ime i isti posao

  • C. 

   U tabeli RADNIK ne moze postojati vise radnika koji imaju isto ime

  • D. 

   U tabeli RADNIK postoji vise radnika koji imaju isto ime i posao

 • 11. 
  Imamo definisane objekte RACUN<brojracuna#, iznos,......> i STAVKA <brojstavke#, brojracuna#, kolicina,cijena,....>. Sta je od dole navedenog tacno u E-R modelu?
  • A. 

   RACUN je cvrsti objekat, a Stavka slabi

  • B. 

   I RACUN i STAVKA su slabi objekti

  • C. 

   RACUN i STAVKA su cvrsti objekti

  • D. 

   RACUN je slabi objekat, a STAVKA cvrsti

 • 12. 
  Data je tabela GRADANIN<matbr, ime, prezime, matbr2>. Atribut matbr predstavlja maticni broj osobe, a matbr2maticni broj bracnog druga osobe koja je opisana u jednom zapisu. Izmedu n-torki tabele GRADANIN postoje:
  • A. 

   Unarne veze1:N

  • B. 

   Unarne veze 1:1

  • C. 

   Binarne veze 1:1

  • D. 

   Unarne veze M:N

 • 13. 
  Skup svih vrednosti elementarnih obelezja koja se odnose na jedan objekat predstavlja
  • A. 

   Intenziju

  • B. 

   Zapis

  • C. 

   Polje

  • D. 

   Atribut

 • 14. 
  Svakom elementarnom obelezju pripisuje se
  • A. 

   Tacno jedan elementarni podatak

  • B. 

   Najmanje jedan elementarni podatak

  • C. 

   Tacno jedan zapis

  • D. 

   Tacno jedan atribut

 • 15. 
  Veze tipa M:N mogu se realizovati bez vezne tabele u:
  • A. 

   Hijerarhijskom modelu baze podataka

  • B. 

   Relacionom modelu baze podataka

  • C. 

   Mreznom modelu baze podataka

  • D. 

   Objektnom modelu baze podataka

 • 16. 
  Minimalna kardinalnost odreduje
  • A. 

   Neodreden broj instanci koji moraju da ucestvuju u vezi

  • B. 

   Maksimalan broj instanci entiteta kojimoraju da ucestvuju u vezi

  • C. 

   Minimalan broj instanci entiteta koji mogu a ne moraju da ucestvuju u vezi

  • D. 

   Minimalan broj instanci entiteta koji morajuda ucestvuju u vezi

 • 17. 
  Spoljni kljuc je podskup skupa primarnog kljuca je definicija za:
  • A. 

   Integritet atributa

  • B. 

   Integritet domena

  • C. 

   Integritet entiteta

  • D. 

   Referencijalni integritet

 • 18. 
  Realizacija informacionog sistema pocinje:
  • A. 

   Realizacijom komunikacionog modela prema korisnicima

  • B. 

   Fizickom realizacijom usvojenog modela baze podataka

  • C. 

   Bilo kojim postupkom

  • D. 

   Realizacijom aplikacionog dela baze podataka

 • 19. 
  Za distribuiranje baze podataka vezana je prvenstveno:
  • A. 

   Vertikalna normalizacija

  • B. 

   Dekompozicija

  • C. 

   Prva normalna forma

  • D. 

   Horizontalna normalizacija

 • 20. 
  Posmatraju se objekti RACUN i STAVKA nekog racuna. Objekat STAVKA zavisi od objekta RACUN
  • A. 

   Samo egzistencijalno

  • B. 

   Samo identifikacijski

  • C. 

   Nazavisna je od objekta RACUN

  • D. 

   Egzistencijalno i identifikacijski

 • 21. 
  Koja klauzula je uvek poslednja u SELECT bloku?
  • A. 

   HAVING

  • B. 

   GROUP BY

  • C. 

   WHILE

  • D. 

   ORDER BY

 • 22. 
  U naredbe jezika za definisanje podataka (Data Control Language ) spadaju
  • A. 

   Create table, drop view, commit work

  • B. 

   Create view, create index, create table

  • C. 

   Create table, create view, begin transaction

  • D. 

   Grant, revoke, rollback work

 • 23. 
  Imenovana virtuelna tabela cija se definicija cuva kao objekat u bazi se naziva
  • A. 

   Pogled

  • B. 

   Bazna

  • C. 

   Viruelna

  • D. 

   Fizicka

 • 24. 
  Domen atributa je
  • A. 

   Iskaz definisan jednom prostom recenicom

  • B. 

   Novi podatak koji poseduje relevantnu novinu, neko novosaznanje, a rezultat je obrada poznatih podataka

  • C. 

   Nesto sto postoji i sto se moze jednoznacno identifikovati

  • D. 

   Skup dozvoljenih vrednosti koje neki atribut moze uzeti

 • 25. 
  Kojom klauzolom je moguce izdvojiti samo neke atribute
  • A. 

   Select

  • B. 

   Where

  • C. 

   From

  • D. 

   Group by

 • 26. 
  Dodavanje novih n-torki u postojece relacije se izvodi naredbom
  • A. 

   Update

  • B. 

   Create

  • C. 

   Group by

  • D. 

   Insert

 • 27. 
  Koja naredba pripada grupi naredbi za upravljacke funkcije
  • A. 

   Grant

  • B. 

   Alter Table

  • C. 

   Delete

  • D. 

   Select

 • 28. 
  Redudansa je
  • A. 

   Dupliciranje podataka

  • B. 

   Nekompatibilnost formata fajlova

  • C. 

   Razdvojenost i izolovanost podataka

  • D. 

   Zavisnost programa od organizacije podataka

 • 29. 
  Ako atribut A1 tabele A jednoznacno identifikuje atribut B1 tabele B, onda za tebele A i B vazi sledece:
  • A. 

   Nalaze se u vezi 1:1

  • B. 

   Nalaze se u drugoj normalnoj formi

  • C. 

   Nalaze se u vezi 1:N

  • D. 

   Nalaze se u drugoj normalnoj formi

 • 30. 
  Relacija se nalazi u trecoj normalnoj formi ako se nalazi u 2NF i
  • A. 

   Ako nekljucni atributi u tebeli nisu tranzitivno zavisni od kljucnih atributa

  • B. 

   Ako su svi nekljucni atributi u tabeli i funkcionalno i tranzitivno zavisni od kljucnih atributa

  • C. 

   Ako svi nekljucni atributi nisu medusobno funkcionalno zavisni

  • D. 

   Ako su svi nekljucni atributi u tabeli medusobno tranzitno zavisni

 • 31. 
  Imamo sledece modele:1.relacioni model2.hijerarhijski i mrezni model3.objektno orijentisani model4.model zasnovan na programskim jezicimaNavesti redosled kojim su se pojavili od prve generacije do cetvrte:
  • A. 

   4,2,1,3

  • B. 

   1,3,2,4

  • C. 

   4,2,3,1

  • D. 

   1,2,3,4

 • 32. 
  U operatore pogodne za azuriranje spadaju
  • A. 

   Unije,presek i razlika

  • B. 

   Selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • C. 

   Unija, presek i spajanje

  • D. 

   Selekcija, projekcija i spajanje

 • 33. 
  Pravila integriteta se definisu u okviru
  • A. 

   Baze podataka

  • B. 

   Aplikacije

  • C. 

   Operativnog sistema

  • D. 

   Ne definisu se

 • 34. 
  Vrste entiteta su
  • A. 

   Primarni, sekundarni, vezni(slabi)

  • B. 

   Redovi u tabeli

  • C. 

   Realni entiteti, apstraktni entiteti, tebele, pogledi

  • D. 

   Realni objekat, apstraktni pojam, dogadaj, asocijacija

 • 35. 
  Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je
  • A. 

   Podatak

  • B. 

   Model-objekat

  • C. 

   Atribut

  • D. 

   Zapis

 • 36. 
  Za razliku od hijerarhijskog modela informacionog sistema, mrežni model dozvoljava
  • A. 

   Formalno-matematičku interpretaciju tabela

  • B. 

   Polimorfizam

  • C. 

   Veze tipa 1:N

  • D. 

   Veze tipa M:N

 • 37. 
  Kardinalnost relacije je
  • A. 

   Broj atributa koji čine složen primarni ključ

  • B. 

   Skup dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • C. 

   Broj dozvoljenih vrednosti primarnog ključa

  • D. 

   broj n-torki jedne tabele koji su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele

 • 38. 
  U SQL upitu
  • A. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula HAVING operatoru projekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • B. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja

  • C. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, klauzula FROM operatoru spajanja

  • D. 

   Klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula WHERE operatoru projekcije, a klauzula FROM operatoru spajanja

 • 39. 
  Data je tabela tab1 sa atributom ime. Koji upit vraća spisak svih imena koja sadržemala slova "a" i "b" ?
  • A. 

   SELECT ime FROM tab1 WHERE ime LIKE "%a%b%" OR ime LIKE "%b%a%";

  • B. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE ""a?b?" OR ime LIKE "?b?a?";

  • C. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE "%a%b%";

  • D. 

   SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE '%b%a%";

 • 40. 
  Data je tabela radnik <idbr, posao, ime, prezime, brod>. Koji je upit od siedećih ispravan ?
  • A. 

   SELECT brod, posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count(*)>1;

  • B. 

   SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY posao HAVING count(*)>1;

  • C. 

   SELECT posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod HAVING count(*)>1;

  • D. 

   SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count(*)>1;

 • 41. 
  Pogled je
  • A. 

   Neimenovana virtuelna tabela

  • B. 

   Virtuelna tabela sa imenom

  • C. 

   Neimenovana fizička tabela

  • D. 

   Fizička tabela sa imenom

 • 42. 
  Date su tabele NASTAVNIK i PREDMET. Pod uslovom da jedan nastavnik može dapredaje više predmeta, između zapisa ovih tabela ostvarene su
  • A. 

   Unarne veze tipa 1:N

  • B. 

   Unarne veze tipa 1:1

  • C. 

   Binarne veze tipa 1:1

  • D. 

   Binarne veze tipa 1:N

 • 43. 
  Prilikom prevođenja E-R modela na relaconi oblik
  • A. 

   Svaki objekat i svaka veza postaju relacije

  • B. 

   Svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze ne

  • C. 

   Svi objekti postaju relacije a svaka veza može ali ne mora da postane relacija

  • D. 

   Svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze mogu ali ne moraju ca postanu relacije

 • 44. 
  Prilikom prevođenja E-R modela, za binarne veze važi sledeće
  • A. 

   Binarne veze tipa 1:1 i 1:N se iskazuju spoljnim kijučem a veze tipa M:N veznom tabelom

  • B. 

   Binarne veze tipa 1:1 se iskazuju spoljnim ključem a veze tipa L:N i M:N veznom tabelom

  • C. 

   Sve binarne veze se iskazuju spoljnim ključem

  • D. 

   Sve unarne veze se iskazuju veznom

 • 45. 
  Postupak dekompozicije tabeia s ciljem postizanja dobrih osobina relacionog modela iuklanjanja moguće pojave nekontrolisane redundanse je
  • A. 

   Diskretizacija

  • B. 

   Dekompozicija

  • C. 

   Normalizacija

  • D. 

   Projekcija

 • 46. 
  Anomalije pri upisu, brisanju i izmeni podataka javljajuse kao posledica
  • A. 

   Nekontrolisane redundanse

  • B. 

   Horizontalne normalizacije

  • C. 

   Vertikalne normalizacije

  • D. 

   Prisustva veza reda većeg od 3

 • 47. 
  Ako svaki atribut koji nije ključni potpuno funkcionalno zavisi od primarnog ključa,relacija se nalazi u
  • A. 

   Prvoj normalnoj formi

  • B. 

   Drugoj normalnoj formi

  • C. 

   Trećoj normalnoj formi

  • D. 

   četvrtoj normalnoj formi

 • 48. 
  Dovoljni i potrebni uslovi koje atribut mora da ispunjava da bi mogao bitikandidat za primami ključ su
  • A. 

   Jedinstvenost i nepromenljivost

  • B. 

   nepromenljivost i raspoloživost

  • C. 

   Jedinstvenost i raspoloživost

  • D. 

   Jedinstvenost i minimalnost

 • 49. 
  Ime relacije, vrednost primarnog ključa i ime atributa relacije jednoznačnoidentifikuju
  • A. 

   Zapis

  • B. 

   Skup zapisa

  • C. 

   Atomarni podatak

  • D. 

   Skup atomarnih podataka

 • 50. 
  Pravilo referencijalnog integriteta glasi
  • A. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • B. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

  • C. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 moraju biti različite

  • D. 

   Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vređnosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 moraju biti različite

 • 51. 
  Prema Codd-u, pravila integriteta baze podataka definišu se na sledećim mestima
  • A. 

   Referencijalni integritet u bazi podataka a integritet entiteta u aplikaciji

  • B. 

   Referencijaini integritet u aplikaciji a integritet entiteta u bazi podataka

  • C. 

   I referencijalni integritet i integritet entiteta u aplikaciji

  • D. 

   i referencijalni integritet i integritet entiteta u bazi podataka

 • 52. 
  U operatore pogodne za izveštavanje spadaju
  • A. 

   Selekcija, projekcija i dekartov proizvod

  • B. 

   Unija, presek i spajanje

  • C. 

   Selekcija, projekcija i spajanje

  • D. 

   Unija, presek, razlika i dekartov proizvod

 • 53. 
  U naredbe za definisanje podataka (Data Definition Staternents) spadaju
  • A. 

   Create table, create view, begin transaction

  • B. 

   Create table, drop view, commit work

  • C. 

   Grant, revoke, rollback work

  • D. 

   Create view, create index, create table

 • 54. 
  U naredbe za rukovanje podacima (Data ManipulationStatements) spadaju
  • A. 

   Insert, select, delete, update

  • B. 

   insert, select, grant, revoke

  • C. 

   Insert, select, alter table, drop table

  • D. 

   Grant, revoke, alter table, drop table

 • 55. 
  Indeksi omogućavaju
  • A. 

   Sekvencijalni pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa

  • B. 

   Sekvencijalni pristup podacima u tabeli putem atributa koji-su indeksirani

  • C. 

   Direktan pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa

  • D. 

   Direktan pristup podacima u tabeli putem atributa koji su indeksirani

 • 56. 
  Opšti oblik select upita glasi
  • A. 

   SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija HAVING lista uslova 1 GROUP BY lista atributa 2 WHERE lista uslova 2 ORDER 3Y lista atributa 3

  • B. 

   SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija WHERE lista uslova 1 GROUP BY lista atributa 2 HAVING lista uslova 2 ORDER BY lista atributa 3

  • C. 

   SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija WHERE lista uslova 1 ORDER BY lista atributa 2 GROUP BY lista atributa 3 HAVING lista uslova 2

  • D. 

   SELECT lista atributa i FROM lista relacija HAVING lista uslova 1 ORDER BY lista atributa GROUP BY lista atributa 3 WHERE lista uslova 2

 • 57. 
  Višestruke zapise, u tabeli koju select upit vraća kao odgovor,eliminišemo klauzulom
  • A. 

   UNION

  • B. 

   ALL

  • C. 

   DISTINCT

  • D. 

   UNLIKE

 • 58. 
  Relacija sa dekomponuje bez opasnosti gubitka funkcionalnih zavisnosti samo ako
  • A. 

   Se dekompozicija vrši prema tranzitivnoj zavisnosti koja potiče od kandidata ključa

  • B. 

   Sa dekompozicija vrši prema tranzitivnoj zavisnosti koja ne potiče od kandidata ključa

  • C. 

   Se dekompozicija vrsi prema funkcionalnoj zavisnosti koja potiče od kandidata ključa

  • D. 

   Se dekompozicija vrši prema funkcionalnoj zavisnosti koja ne potiče od kandidata ključa

 • 59. 
  Relacija se nalazi u trećoj normalnoj formi
  • A. 

   Ako neključni atributi u tabeli nisu ni funkcionalno ni tranzitivno zavisni od ključnih atributa

  • B. 

   Ako su svi neključni atributi u tabeli i funkcionalno i tranzitivno zavisni od ključnih atributa

  • C. 

   Ako svi neključni atributi u tabeli nisu međusoono funkcionalno zavisni

  • D. 

   Ako su svi neključni atributi u tabeii međusobno tranzitivno zavisni

 • 60. 
  Date su tabele :radnik <me, brod> sa 1000 zapisa iodeljenje <drod, imeod> sa 100 zapisa. SOL upit:SELECT ime, imeod FROM radnik, odeljenjeWHERE radnik.brod = odeljenje.brod AND radnik.ime LIKE "A%"vrši operaciju selekcije nad
  • A. 

   100 zapisa

  • B. 

   1000 zapisa

  • C. 

   1100 zapisa

  • D. 

   100000 zapisa