Bab 1 - Sains Tingkatan 4

22 Questions | Total Attempts: 564

SettingsSettingsSettings
Bab 1 - Sains Tingkatan 4 - Quiz

BAB 1 : PENYIASATAN SAINTIFIK.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jelaskan maksud pemboleh ubah-pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan saintifik.    
 • 2. 
  Manakah antara pernyataan berikut menerangkan maksud sains dengan paling tepat?
  • A. 

   Ilmu pengetahuan tentang alam sekeliling yang tersusun dan kian berkembang mengikut penemuan yang baru

  • B. 

   Kajian angkasa lepas

  • C. 

   Penerangan tentang pencemaran alam sekitar

  • D. 

   Ciptaan alat yang semakin canggih

 • 3. 
  W : Membuat hipotesis X  : Mengumpulkan data Y  : Mengawal pemboleh ubah Z  : Mengenal pasti masalah W, X, Y, dan Z merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam kaedah saintifik. Manakah merupakan turutan langkah yang betul?
  • A. 

   Z, W, Y, X

  • B. 

   W, Z, Y, X

  • C. 

   Z, Y, W, X

  • D. 

   Y, Z, W, X

 • 4. 
  Dalam proses sains, bagaimanakah hipotesis yang dibentuk dapat diuji?
  • A. 

   Melakukan eksperimen

  • B. 

   Mengenal pasti masalah

  • C. 

   Membuat inferens

  • D. 

   Membuat kesimpulan

 • 5. 
  Antara berikut, yang manakah menerangkan maksud hipotesis dengan paling tepat?
  • A. 

   Hipotesis ialah suatu pernyataan tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas

  • B. 

   Hipotesis ialah suatu pernyataan mengenai penyiasatan yang kebenarannya telah dibuktikan

  • C. 

   Hipotesis ialah keputusan suatu penyiasatan

  • D. 

   Hipotesis ialah suatu tafsiran data yang dikumpulkan semasa penyiasatan

 • 6. 
  Mengapakah  penggunaan  kaedah  dan  teknik harus  dirancang sebelum memulakan suatu penyiasatan saintifik?
  • A. 

   Untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah lebih tepat

  • B. 

   Untuk memudahkan pengumpulan data

  • C. 

   Untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat

  • D. 

   Untuk menjalankan penyiasatan dengan mudah

 • 7. 
  Semasa merancang untuk suatu penyiasatan saintifik, perkara berikut dilakukan kecuali
  • A. 

   Menyenaraikan semua bahan dan radas yang sesuai digunakan

  • B. 

   Menentukan cara mengawal pemboleh ubah yang dimalarkan

  • C. 

   Memilih seberapa yang banyak pemboleh ubah yang dimanipulasikan

  • D. 

   Menentukan cara untuk mengumpulkan data

 • 8. 
   Dalam suatu eksperimen yang mengkaji perhubungan antara ayunan ladung dan panjang benang, yang manakah dipadankan dengan betul? Pemboleh ubah yang               Pemboleh ubah yang                        dimalarkan                            dimanipulasikan
  • A. 

   Panjang tali ladung                         Masa ayunan ladung

  • B. 

   Jisim ladung                                     Panjang tali ladung

  • C. 

   Masa ayunan ladung                       Bentuk ayunan

  • D. 

   Bentuk ladung                                Masa ayunan ladung

 • 9. 
  Semasa penyiasatan dijalankan, kita harus mengambil kira perkara-perkara yang berikut kecuali
  • A. 

   Mengambil sukatan sekali sahaja untuk menjimatkan masa

  • B. 

   Memastikan satu ayunan lengkap ialah dari X ke Y dan kembali ke X

  • C. 

   Memulakan jam randik selepas mengira dari 5, 4, 3, 2, 1, 0

  • D. 

   Memastikan susunan radas tidak terganggu oleh tiupan angin

 • 10. 
  Penyiasatan saintifik biasanya melibatkan deria berikut, kecuali
  • A. 

   Deria rasa

  • B. 

   Deria sentuh

  • C. 

   Deria penglihatan

  • D. 

   Deria pendengaran

 • 11. 
  Seorang pelajar hendak menyiasat bagaimana bahan berlainan mempengaruhi kadar pengembangan logam. Antara berikut, pemboleh ubah yang manakah tidak harus dimalarkan?
  • A. 

   Tekanan atmosfera

  • B. 

   Jenis bahan

  • C. 

   Haba yang dibekalkan

  • D. 

   Bentuk bahan

 • 12. 
  Antara pemboleh ubah berikut, yang manakah nilainya diperoleh melalui pemerhatian dalam suatu eksperimen?
  • A. 

   Pemboleh ubah bergerak balas

  • B. 

   Pemboleh ubah dimalarkan

  • C. 

   Pemboleh ubah dimanipulasikan

  • D. 

   Pemboleh ubah tidak bersandar

 • 13. 
  K  :  Tujuan L   :  Kesimpulan M :  Keputusan N  :  Prosedur Antara berikut, yang manakah ialah urutan langkah pelaporan eksperimen yang betul?
  • A. 

   K, L, M, N

  • B. 

   K, N, M, L

  • C. 

   K, N, L, M

  • D. 

   N, M, L, K

 • 14. 
  Rajah 2 di atas menunjukkan keputusan eksperimen yang mengkaji kesan pemanjangan spring dengan perubahan daya yang dikenakan ke atas spring. Apakah inferens yang dapat dibuat?
  • A. 

   Perubahan daya tidak memberi kesan ke atas pemanjangan spring

  • B. 

   Perubahan daya berkadar terus dengan pemanjangan spring

  • C. 

   Perubahan daya berkadar songsang dengan pemanjangan spring

  • D. 

   Spring terputus apabila daya yang besar dikenakan

 • 15. 
  Rajah 3 menunjukkan bahan-bahan tenggelam timbul dalam cecair-cecair yang berbeza.  Ketumpatan bahan-bahan disusun mengikut urutan ketumpatan yang semakin berkurang ialah
  • A. 

   K, L, M, O, P, Q

  • B. 

   Q, M, P, L, O, K

  • C. 

   K, O, L, P, M, Q

  • D. 

   O, P, Q, K, L, M

 • 16. 
  Perkara berikut mesti diperhatikan semasa suatu hipotesis dibuat, kecuali
  • A. 

   Memberi cadangan penerangan yang selaras dengan beberapa prinsip sains

  • B. 

   Mengubah data-data untuk menyokong hipotesis yang dibuat

  • C. 

   Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menerangkan sesuatu fenomena

  • D. 

   Mungkin terdapat cara-cara lain untuk menerangkan suatu kejadian

 • 17. 
  Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang pemboleh ubah?
  • A. 

   Pemboleh ubah yang dimanipulasikan merupakan pemboleh ubah tak bersandar

  • B. 

   Perubahan pemboleh ubah yang bergerak balas ditentukan oleh pemboleh ubah yang dimalarkan

  • C. 

   Pemboleh ubah yang bergerak balas merupakan data yang dikumpulkan hasil daripada aktiviti penyiasatan

  • D. 

   Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah pemboleh ubah yang ditetapkan semasa menjalankan eksperimen

 • 18. 
  Antara berikut, yang manakah bukan merupakan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan  penyiasatan saintifik?
  • A. 

   Jujur

  • B. 

   Bersistematik

  • C. 

   Meniru data-data daripada kawan sekelas

  • D. 

   Bertanggungjawab

 • 19. 
  Apakah langkah pertama yang harus dilakukan dalam sesuatu penyiasatan saintifik?
  • A. 

   Mengawal pemboleh ubah

  • B. 

   Mengenal pasti masalah

  • C. 

   Membuat hipotesis

  • D. 

   Membuat inferens

 • 20. 
  Antara berikut, yang manakah benar tentang sumbangan sains dalam kehidupan manusia?          I    Menjadikan kehidupan manusia lebih selesa        II     Membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak jauh       III     Mengawal mutu hasil pertanian
  • A. 

   I dan II sahaja

  • B. 

   I dan III sahaja

  • C. 

   II dan III sahaja

  • D. 

   I, II, dan III

 • 21. 
  Rajah 4 di sebelah menunjukkan perubahan kadar fotosintesis sesuatu pokok  dengan suhu. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan?  
 • 22. 
  Berdasarkan rajah 4, Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas?
Back to Top Back to top