Araling Panlipunan - 1st Quarter Exam

50 Questions | Total Attempts: 454

SettingsSettingsSettings
Araling Panlipunan - 1st Quarter Exam - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay tumutukoy sa isang yunit ng lipunan o pangkat ng tao na naninirahan sa isang lugar.
  • A. 

   Komunidad

  • B. 

   Bansa

  • C. 

   Mundo

 • 2. 
  Ito ay isang pook kung saan makikitang nag-aaral ang mga bata
  • A. 

   Pook-libangan

  • B. 

   Pook-sambahan

  • C. 

   Paaralan

 • 3. 
  Ito ay isang lugar kung saan karaniwang nagtitipon ang mga tao para sa pamimili at pagbebenta ng mga pangunahing pangangailangan
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Pamilihan

  • C. 

   Pook-libangan

 • 4. 
  Ito ang gusali kung saan binibigyang tuon ang mga maysakit at dito makikita ang mga doctor at nars
  • A. 

   Pook-samabahan

  • B. 

    Sentrong pangkalusugan

  • C. 

   Bahay pamahalaan

 • 5. 
  Ito ang gusali kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama upang sumamba sa kanikanilang Diyos
  • A. 

   Pook-sambahan

  • B. 

   Sentrong Pangkalusugan

  • C. 

   Bahay pamahalaan

 • 6. 
  Dito matatagpuan ang pulisya na nagpapanatilo ng kaayusan at kapayapaan at nagpapatupad ng batas sa komunidad
  • A. 

   Himpilan ng pulisya

  • B. 

   Himpilan ng bumbero

  • C. 

   Bahay pamahalaan

 • 7. 
  Dito matatagpuan angmga bumberong laging nakahanda upang protektahan ang mga kabahayan laban sa sunog
  • A. 

   Himpilan ng pulisya

  • B. 

   Himpilan ng bumbero

  • C. 

   Bahay pamahalaan

  • D. 

   Option 4

 • 8. 
  Ito ay isang lugar na may tiyak na disenyo para sa libangan ng mga tao
  • A. 

   Pook-simbahan

  • B. 

   Pook-libangan

  • C. 

   Paaralan

 • 9. 
  Ito ay isang sangay ng lokal na pamahalaan na nangangalaga sa isang komunidad
  • A. 

   Himpilan ng pulisya

  • B. 

   Himpilan ng bumbero

  • C. 

   Bahay pamahalaan

 • 10. 
  Ito ay tinaguriang pinakamaliit na sangay ng lipuanan sa komunidad
  • A. 

   Komunidad

  • B. 

   Pamilya

  • C. 

   Paaralan

 • 11. 
  Tungkulin nilang itaguyod ang kanilang pamilya
  • A. 

   Magulang

  • B. 

   Anak

  • C. 

   Guro

 • 12. 
  Siya ang haligi ng tahanan
  • A. 

   Ama

  • B. 

   Ina

  • C. 

   Anak

 • 13. 
  Siya ang nagbibigay saya sa tahanan
  • A. 

   Ama

  • B. 

   Ina

  • C. 

   Anak

 • 14. 
  Siya ang nagkukumpuni ng nasirang mga kagamitan sa tahanan
  • A. 

   Ama

  • B. 

   Ina

  • C. 

   Anak

 • 15. 
  Bukod sa ama, siya ay naghahanapbuhay upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya
  • A. 

   Ina

  • B. 

   Ama

  • C. 

   Anak

 • 16. 
  Siya ang nag-aaraln ng mabuti upang masuklian ang mga ginawa ng kaniyang mga magulang.
  • A. 

   Ama

  • B. 

   Ina

  • C. 

   Anak

 • 17. 
  Sa direksyon na ito sumisikat ang araw.
  • A. 

   Hilaga

  • B. 

   Silangan

  • C. 

   Kanluran

 • 18. 
  Sa direksyon na ito lumulubog ang araw.
  • A. 

   Timog

  • B. 

   Silangan

  • C. 

   Kanluran

 • 19. 
  Ang direksyon na katapat ng Hilaga ay ___
  • A. 

   Timog

  • B. 

   Silangan

  • C. 

   Kanluran

 • 20. 
  Ang direksyon na katapat ng Silangan ay ___.
  • A. 

   Hilaga

  • B. 

   Timog

  • C. 

   Kanluran

 • 21. 
  Anong direksyon ang nasa taas?
  • A. 

   Hilaga

  • B. 

   Timog

  • C. 

   Silangan

  • D. 

   Kanluran

 • 22. 
  Anong direksyon ang nasa baba?
  • A. 

   Hilaga

  • B. 

   Timog

  • C. 

   Kanluran

  • D. 

   Silangan

 • 23. 
  Anong direksyon ang nasa Kanan?
  • A. 

   Hilaga

  • B. 

   Timog

  • C. 

   Silangan

  • D. 

   Kanluran

 • 24. 
  Anong direksyon ang nasa kaliwa?
  • A. 

   Hilaga

  • B. 

   Timog

  • C. 

   Silangan

  • D. 

   Kanluran

 • 25. 
  Saang direksyon makikita ang paaralan?
  • A. 

   Hilagang Kanluran

  • B. 

   Hilagang Silangan

  • C. 

   Timog Kanluran

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.