Araling Panlipunan 7 (4th Quarter Exam)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Aileen Torcuator
A
Aileen Torcuator
Community Contributor
Total Contribution - 1 | Total attempts - 3,761
Questions: 50 | Attempts: 3,761

SettingsSettingsSettings
Araling Panlipunan 7 (4th Quarter Exam) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Pinuno ng Mactan na kauna-unahang Pilipino na nagtagumpay na mapaalis ang mga mananakop na Español.

  • A. 

   Lakandulan

  • B. 

   Rajah Sulayman

  • C. 

   Lapu-Lapu

  • D. 

   Sultan Kudarat

  Correct Answer
  C. Lapu-Lapu
  Explanation
  Lapu-Lapu is the correct answer because he was the first Filipino chieftain of Mactan who successfully resisted and defeated the Spanish colonizers. He is known for his bravery and leadership during the Battle of Mactan in 1521, where he and his warriors fought against the expedition led by Ferdinand Magellan. Lapu-Lapu's victory is significant in Philippine history as it symbolizes the resistance of the Filipino people against foreign colonization.

  Rate this question:

 • 2. 

  Napatunayan sa kaniyang paglalakbay na bilog ang mundo.

  • A. 

   Vasco da Gama

  • B. 

   Ferdinand Magellan

  • C. 

   Miguel Lopez de Legazpi

  • D. 

   Marco Polo

  Correct Answer
  B. Ferdinand Magellan
  Explanation
  Ferdinand Magellan proved that the world is round during his voyage. He was the first explorer to circumnavigate the globe, providing evidence that the Earth is not flat but actually a sphere. Magellan's expedition, although he did not complete it himself, demonstrated that it is possible to travel around the world in a continuous journey. His journey debunked the prevailing belief at the time that the Earth was flat and opened up new possibilities for exploration and navigation.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ano ang relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol sa Pilipinas?

  • A. 

   Kristyanismo

  • B. 

   Iglesia ni Cristo

  • C. 

   Islam

  • D. 

   Buddhismo

  Correct Answer
  A. Kristyanismo
  Explanation
  The correct answer is Kristyanismo. During the Spanish colonial period in the Philippines, the Spanish introduced Christianity, specifically Roman Catholicism, as the predominant religion. They established churches, converted the native population, and integrated Christian practices into the Filipino culture. This is why Kristyanismo, or Christianity, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ano ang tawag sa pamamaraan kung saan ang mga lokal na pinuno at pinunong Español ay iniinom ang alak na hinaluan  ng kani-kanilang  dugo bilang senyales ng kanilang pormal na pakikipagsundo sa bawat panig?

  • A. 

   Sandugo

  • B. 

   Sanduguan

  • C. 

   Pakikipagkasundo

  • D. 

   Sanggunian

  Correct Answer
  B. Sanduguan
  Explanation
  The correct answer is "Sanduguan." Sanduguan is the term used to refer to the method wherein local leaders and Spanish officials drink wine mixed with their own blood as a sign of their formal alliance with each other.

  Rate this question:

 • 5. 

  Si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag para sa Hari ng España ay unang dumaong sa isla  ng _____________ ?

  • A. 

   Leyte

  • B. 

   Homonhon

  • C. 

   Cebu

  • D. 

   Mactan

  Correct Answer
  B. Homonhon
  Explanation
  Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer sailing for the King of Spain, first landed on the island of Homonhon.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kailan nakarating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas?

  • A. 

   Marso 14, 1521

  • B. 

   Marso 15, 1521

  • C. 

   Marso 16, 1521

  • D. 

   Marso 17, 1521

  Correct Answer
  C. Marso 16, 1521
  Explanation
  Ferdinand Magellan arrived in the Philippines on March 16, 1521.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ang paglalakabay na pinamunuan ni _____________________ ang nagtagumpay na masakop ang bansang Pilipinas.

  • A. 

   Vasco da Gama

  • B. 

   Ferdinand Magellan

  • C. 

   Miguel Lopez de Legazpi

  • D. 

   Marco Polo

  Correct Answer
  C. Miguel Lopez de Legazpi
  Explanation
  Miguel Lopez de Legazpi led the successful expedition that resulted in the colonization of the Philippines. He was a Spanish explorer and conquistador who arrived in the Philippines in 1565. Legazpi established the first Spanish settlements in the country, including the city of Manila. His leadership and strategic planning allowed the Spanish to gain control over the Philippines, marking the beginning of Spanish colonial rule in the archipelago.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ito ang unang pamayanang itinayo ng mga Español sa Pilipinas noong Abril 27, 1565.

  • A. 

   Leyte

  • B. 

   Samar

  • C. 

   Cebu

  • D. 

   Maynila

  Correct Answer
  C. Cebu
  Explanation
  The correct answer is Cebu because it is stated in the sentence that it is the first settlement established by the Spaniards in the Philippines on April 27, 1565.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ito ay naglalayon na mailipat ang mga katutubo na naninirahan sa malalayong lugar upang matiyak ang kanilang kapangyarihan sa kolonya, gayundin ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo.

  • A. 

   Open Door Policy

  • B. 

   Krisytyanismo

  • C. 

   Sanduguan

  • D. 

   Reduccion

  Correct Answer
  D. Reduccion
  Explanation
  The correct answer is Reduccion. Reduccion refers to the Spanish colonial policy of relocating indigenous populations from remote areas to centralized settlements. This policy aimed to exert control over the indigenous people and spread Christianity. By moving them to reducciones, the Spanish could monitor and convert the indigenous population more effectively. This policy was part of the larger process of colonization and assimilation of indigenous cultures.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sa patakarang ito, pinagbayad ng mga Espanyol ng buwis ang mga katutubo.

  • A. 

   Tributo

  • B. 

   Polo Y Servicios

  • C. 

   Monopolyo

  • D. 

   Reduccion

  Correct Answer
  A. Tributo
  Explanation
  Sa patakarang ito, ang mga Espanyol ay nagpataw ng buwis sa mga katutubo. Ang salitang "tributo" ay tumutukoy sa pagbabayad ng buwis o kontribusyon ng isang grupo ng tao sa isang pamahalaan o kapangyarihan. Kaya, ang salitang "tributo" ang tamang sagot para sa tanong na ito.

  Rate this question:

 • 11. 

  Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihan edad 16-60.

  • A. 

   Tributo

  • B. 

   Polo Y Servicios

  • C. 

   Monopolyo

  • D. 

   Reduccion

  Correct Answer
  B. Polo Y Servicios
  Explanation
  This policy enforces mandatory labor for males aged 16-60. "Polo Y Servicios" refers to a system of forced labor that was practiced in Spanish colonies, where indigenous people were required to work for a certain number of days each year on public projects or for Spanish landowners. This answer aligns with the description of the policy mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ano ang tawag sa  pinakamataas na pinunong Espanyol sa Pilipinas?

  • A. 

   Alcalde Mayor

  • B. 

   Gobernadorcillo

  • C. 

   Gobernador-Heneral

  • D. 

   Hari

  Correct Answer
  C. Gobernador-Heneral
  Explanation
  The correct answer is "Gobernador-Heneral". Gobernador-Heneral is the highest-ranking Spanish official in the Philippines during the Spanish colonial period. They were appointed by the Spanish crown and had both administrative and military powers. The Gobernador-Heneral was responsible for governing the colony and implementing Spanish policies. They held significant authority and played a crucial role in the governance and control of the Philippines under Spanish rule.

  Rate this question:

 • 13. 

  Sa loob ng mahabang panahon ay ipinatupad ng China ang paghihiwalay ng kaniyang bansa mula sa daigdig. Ano ang tawag sa paghihiwalay na ito?

  • A. 

   Isolationism

  • B. 

   Separationism

  • C. 

   Remonteness

  • D. 

   Independence

  Correct Answer
  A. Isolationism
  Explanation
  China's long-standing policy of separating itself from the rest of the world is referred to as isolationism. This policy involves limiting interactions and connections with other countries and focusing on internal affairs. Isolationism aims to protect national interests, preserve cultural identity, and maintain political independence. This term accurately describes China's historical approach to international relations, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ano ang tawag sa isang halamang gamot sa China na kapag inabuso ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan.

  • A. 

   Marijuana

  • B. 

   Opyo

  • C. 

   Kowtow

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  B. Opyo
  Explanation
  Opyo ang tawag sa isang halamang gamot sa China na kapag inabuso ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan.

  Rate this question:

 • 15. 

  Sino ang Pinakaunang pangulong nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898.

  • A. 

   Manuel Quezon

  • B. 

   Elpidio Quirino

  • C. 

   Emilio Jacinto

  • D. 

   Emilio Aguinaldo

  Correct Answer
  D. Emilio Aguinaldo
  Explanation
  Emilio Aguinaldo is the correct answer because he was the first president of the Philippines to declare independence on June 12, 1898. He played a significant role in the Philippine Revolution against Spanish colonization and led the country to its independence from Spain. Aguinaldo's declaration of independence marked a crucial moment in Philippine history and is celebrated annually as Independence Day.

  Rate this question:

 • 16. 

  Tawag sa mga unang gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas lulan ng barkong S.S.Thomas.

  • A. 

   Thomasians

  • B. 

   Thomas

  • C. 

   Thomasites

  • D. 

   Tomasite

  Correct Answer
  C. Thomasites
  Explanation
  The correct answer is "Thomasites". The term "Thomasites" refers to the first group of American teachers who arrived in the Philippines aboard the ship S.S. Thomas. They were called Thomasites because they arrived on the S.S. Thomas and played a significant role in the Americanization and modernization of the Philippine education system.

  Rate this question:

 • 17. 

  Anong bansa noon ang ngayon ay tinatawag ng Myanmar?

  • A. 

   Burmese

  • B. 

   Borneo

  • C. 

   Burgos

  • D. 

   Burma

  Correct Answer
  D. Burma
  Explanation
  The correct answer is Burma because Myanmar was previously known as Burma. In 1989, the military government changed the name of the country from Burma to Myanmar. However, some people still refer to the country as Burma, especially in English-speaking countries.

  Rate this question:

 • 18. 

  Salitang Malay na ang ibig sabihin sa Ingles ay Lion City.

  • A. 

   Singapore

  • B. 

   Singapura

  • C. 

   Burma

  • D. 

   Burmese

  Correct Answer
  B. Singapura
  Explanation
  The given Malay word "Singapura" translates to "Lion City" in English. This is the correct answer because Singapore is commonly referred to as the Lion City due to its Malay name. The word "Singapura" is a combination of "singa" meaning lion and "pura" meaning city in Malay. Therefore, Singapore is the correct translation of the given phrase.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ilang dolyar ang Ibinayad ng United States sa Spain kapalit ng pagpapaunlad na ginawa ng España sa Pilipinas.

  • A. 

   10 milyong dolyar

  • B. 

   20 milyong dolyar

  • C. 

   30 milyong dolyar

  • D. 

   40 milyong dolyar

  Correct Answer
  B. 20 milyong dolyar
  Explanation
  The United States paid Spain 20 million dollars in exchange for the development that Spain made in the Philippines.

  Rate this question:

 • 20. 

  Sinong bayani ang naglarawan sa Pilipinas bilang Perlas ng Silangan dahil sa ganda ng bansa at sa kaniyang lokasyon nito sa Asya?

  • A. 

   Lapu-Lapu

  • B. 

   Andres Bonifacio

  • C. 

   Apolinario Mabini

  • D. 

   Jose Rizal

  Correct Answer
  D. Jose Rizal
  Explanation
  Jose Rizal is the correct answer because he is known as the national hero of the Philippines and he played a significant role in advocating for Philippine independence from Spanish colonization. Rizal's writings and ideas, particularly his novel "Noli Me Tangere" and "El Filibusterismo," highlighted the beauty of the Philippines and its strategic location in Asia. He emphasized the importance of recognizing and appreciating the country's natural resources, culture, and potential for progress, which contributed to the perception of the Philippines as the "Pearl of the Orient" or "Perlas ng Silangan."

  Rate this question:

 • 21. 

  Tawag sa lugar o rehiyon kung saan nagtatagpo ang iba’t ibang mga kultura at pangkat-etniko.

  • A. 

   Culture system

  • B. 

   Extraterritoriality

  • C. 

   Melting pot

  • D. 

   Sphere of influence

  Correct Answer
  C. Melting pot
  Explanation
  A melting pot refers to a place or region where different cultures and ethnic groups come together and blend into a unified whole. It implies the mixing and assimilation of diverse cultural backgrounds, resulting in a new and unique cultural identity. In a melting pot, people from different backgrounds interact, share their traditions, and adopt aspects of each other's cultures, leading to a more diverse and inclusive society.

  Rate this question:

 • 22. 

  Isang Emperador sa bansang Japan na nagsimulang manungkulan sa edad na 15.

  • A. 

   Mutsuhi

  • B. 

   Mutsushito

  • C. 

   Mutsuhito

  • D. 

   Mutsihito

  Correct Answer
  C. Mutsuhito
  Explanation
  Mutsuhito is the correct answer because it is the most accurate spelling of the name of the Emperor in question. The other options, Mutsuhi, Mutsushito, and Mutsihito, do not match the correct spelling and are therefore incorrect. Mutsuhito is the Emperor who began his reign at the age of 15 in Japan.

  Rate this question:

 • 23. 

  Anong Bansa sa Asya ang nasakop at pinamahalaan ng Netherlands. 

  • A. 

   Vietnam

  • B. 

   China

  • C. 

   Indonesia

  • D. 

   Myanmar

  Correct Answer
  C. Indonesia
  Explanation
  The correct answer is Indonesia. Indonesia was colonized and ruled by the Netherlands for over three centuries, from the early 17th century until Indonesia declared its independence in 1945. During the Dutch colonial period, Indonesia was known as the Dutch East Indies and was an important colony for the Dutch due to its rich natural resources. The Dutch implemented various policies and systems to exploit the resources and control the local population, leading to significant social, economic, and political changes in the region.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ano ang mahihinuha mo sa kalagayan ng pamumuhay ng mga Asyano sa ilalim ng mga mananakop?

  • A. 

   Ang pagsasaka ay kinontrol ng mga mananakop. 

  • B. 

    Mas napalago ng mga mananakop ang sektor ng agrikultura.

  • C. 

   May kalayaan ang mga bansang Asyano na pamunuan ang sariling bansa. 

  • D. 

   Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan sa kanilang pagtatrabaho. 

  Correct Answer
  D. Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan sa kanilang pagtatrabaho. 
  Explanation
  The correct answer suggests that under the rule of the colonizers, the Asians were closely monitored and controlled in their work. This implies that they did not have freedom or autonomy in their jobs and were likely subjected to strict supervision and restrictions.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ang French Indo-China ay binubuo ng tatlong bansa; Laos, Cambodia at __________

  • A. 

   Myanmar

  • B. 

   Singapore

  • C. 

   Vietnam

  • D. 

   China

  Correct Answer
  C. Vietnam
  Explanation
  The correct answer is Vietnam because the question is asking for the country that is part of French Indo-China along with Laos and Cambodia. Vietnam was one of the three countries that made up French Indo-China.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ayon sa mapa, ano-ano ang mga bansang Kanluranin na nanakop ng mga lupain sa Silangan at Timog Silangang Asya?

  • A. 

   England, Netherlands, Portugal, Spain

  • B. 

   France, Netherlands, Spain, Portugal

  • C. 

   Portugal, United States of America, Spain, Netherlands

  • D. 

   United States of America, Spain, Portugal, England

  Correct Answer
  A. England, Netherlands, Portugal, Spain
  Explanation
  The correct answer is England, Netherlands, Portugal, Spain. According to the map, these are the Western countries that colonized lands in East and Southeast Asia.

  Rate this question:

 • 27. 

  Nasakop ng relihiyon ang pag-iisip at damdamin ng mga Pilipino kung kaya’t mas madali silang napasunod ng mga Español.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  Religion has a strong influence on people's thoughts and emotions. In the case of the Philippines, the Spanish were able to easily control and manipulate the Filipinos because they used religion as a tool to gain power and obedience. By imposing their own religious beliefs and practices, the Spanish were able to shape the mindset and emotions of the Filipinos, making it easier for them to be controlled and influenced.

  Rate this question:

 • 28. 

  Kabuuan ng Luzon, Visayas at Mindanao ang nasakop ng mga Espanol sa Pilipinas.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The statement is incorrect because the Spanish did not conquer the entirety of Luzon, Visayas, and Mindanao in the Philippines. While they did establish control over certain parts of the archipelago, there were also areas that remained unconquered or were under the control of other indigenous groups. Therefore, it is incorrect to say that the Spanish completely conquered Luzon, Visayas, and Mindanao.

  Rate this question:

 • 29. 

  Mayaman ang Pilipinas sa ginto, May mahusay na daungan tulad ng Maynila.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement is correct because it states that the Philippines is rich in gold and has excellent harbors like Manila. This suggests that the country has valuable natural resources and infrastructure that can contribute to its economic growth and development.

  Rate this question:

 • 30. 

  Naging matagumpay ang paglalayag ni Ferdinand Magellan dahil nasakop nila ang Pilipinas.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The statement is incorrect because Ferdinand Magellan did not successfully conquer the Philippines. Although Magellan arrived in the Philippines in 1521, he was killed in the Battle of Mactan by the indigenous leader Lapu-Lapu. It was actually the Spanish explorer Miguel López de Legazpi who successfully conquered the Philippines in 1565.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kinontrol ng mga Espanyol ang Kalakalan noon sa Pilipinas.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  During the Spanish colonization period in the Philippines, the Spanish had control over the trade. They established a monopoly on trade and regulated it according to their interests. This control allowed them to exploit the resources of the country and maintain dominance over the economy. Therefore, the statement "Kinontrol ng mga Espanyol ang Kalakalan noon sa Pilipinas" (The Spaniards controlled the trade in the Philippines) is true.

  Rate this question:

 • 32. 

  Itinalaga ng Hari ng Espanya bilang kaniyang kinatawan sa Pilipinas ang Gobernador-Heneral.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement is correct. The King of Spain appointed the Governor-General as his representative in the Philippines. This means that the Governor-General acted on behalf of the King and had the authority to govern the Philippines under the Spanish colonial rule.

  Rate this question:

 • 33. 

  Gobernadorcillo ang tawag sa pinakamataas na pinunong Espanyol sa Pilipinas.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The given statement is incorrect. "Gobernadorcillo" is not the term used to refer to the highest Spanish leader in the Philippines. The correct term is "Gobernador General." Gobernadorcillo refers to the local leader or mayor during the Spanish colonial period.

  Rate this question:

 • 34. 

  Pinayagan noon ang mga Pilipino na maglingkod sa pamahalaan subalit sa pinakamababang posisyon.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  Ang pahayag na ito ay nagsasabi na noong nakaraan, pinayagan ang mga Pilipino na maglingkod sa pamahalaan ngunit sa pinakamababang posisyon lamang. Ito ay nagpapahiwatig na sa mga panahong iyon, mayroong mga limitasyon o mga hadlang sa mga Pilipino na mag-ambisyon ng mas mataas na posisyon sa pamahalaan.

  Rate this question:

 • 35. 

  Ang mga pari at kura-paruko noon ay isa sa mga makapangyarihan noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  During the Spanish colonization, the priests and friars held significant power and influence. They played a crucial role in spreading Christianity and enforcing Spanish rule in the Philippines. They were involved in various aspects of colonial administration, including education, governance, and religious affairs. Their authority and control over the local population made them one of the powerful groups during that time.

  Rate this question:

 • 36. 

  Niyakap ng mga katutubo ang kristyanismo.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement "Niyakap ng mga katutubo ang kristyanismo" translates to "The indigenous people embraced Christianity." This suggests that the indigenous people willingly accepted or adopted the Christian faith.

  Rate this question:

 • 37. 

  Ang mga taunang pagdiriwang tulad ng piyesta ng bayan, santacruzan, araw ng mga patay, pasko ay ilan sa mga impluwensya ng mga Amerikano sa ating bansa.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  This statement is incorrect. The annual celebrations mentioned such as town fiestas, Santacruzan, All Souls' Day, and Christmas are not influences of Americans in our country. These celebrations have been part of our culture and traditions even before the arrival of the Americans.

  Rate this question:

 • 38. 

  Ang French Indo-China ay binubuo ng tatlong bansa; Laos, Cambodia at Singapore.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The statement is incorrect because Singapore is not part of French Indo-China. French Indo-China is composed of three countries: Laos, Cambodia, and Vietnam. Singapore was never part of French Indo-China as it was a British colony until it gained independence in 1965.

  Rate this question:

 • 39. 

  Sa loob ng mahigit limamput daang taon ay napasailalim ng mga Español ang bansang Pilipinas.

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  B. Mali
  Explanation
  The statement is incorrect because it states that the Spanish conquered the Philippines for over 500 years. In reality, the Spanish colonization of the Philippines lasted for around 333 years, from 1565 to 1898.

  Rate this question:

 • 40. 

  Natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol

  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

  Correct Answer
  A. Tama
  Explanation
  The statement is saying that the indigenous people learned the Spanish language. This implies that the Spanish language was taught or introduced to the indigenous people, and they acquired knowledge of it. Therefore, the answer is "Tama" or "Correct."

  Rate this question:

 • 41. 

  Ano ang bansang ito?

  • A. 

   China

  • B. 

   Myanmar

  • C. 

   Indonesia

  Correct Answer
  B. Myanmar
  Explanation
  The correct answer is Myanmar because it is the only option among the given countries that matches the question "Ano ang bansang ito?" which translates to "What country is this?" in English. China and Indonesia are different countries, so they cannot be the correct answer.

  Rate this question:

 • 42. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   Japan

  • B. 

   Netherlands

  • C. 

   Malaysia

  Correct Answer
  C. Malaysia
  Explanation
  The correct answer is Malaysia because it is the only country listed that is not Japan or Netherlands.

  Rate this question:

 • 43. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   Japan

  • B. 

   Indonesia

  • C. 

   Portugal

  Correct Answer
  A. Japan
  Explanation
  The correct answer is Japan because Japan is a country. The other options, Indonesia and Portugal, are also countries, but the question specifically asks for "this country," implying that there is a specific country being referred to. Since Japan is the only country mentioned in the question, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 44. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   Japan

  • B. 

   China

  • C. 

   Indonesia

  Correct Answer
  B. China
  Explanation
  The correct answer is China because the question asks for the country name and China is one of the options provided.

  Rate this question:

 • 45. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   Spain

  • B. 

   England

  • C. 

   USA

  Correct Answer
  C. USA
  Explanation
  The correct answer is USA because the question is asking for the country associated with the given name. Among the options provided, USA is the only country that matches the given name.

  Rate this question:

 • 46. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   France

  • B. 

   Netherlands

  • C. 

   England

  Correct Answer
  A. France
  Explanation
  The correct answer is France because France is the only country mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 47. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   Portugal

  • B. 

   China

  • C. 

   Spain

  Correct Answer
  C. Spain
  Explanation
  The correct answer is Spain because Spain is the country being referred to in the question.

  Rate this question:

 • 48. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   England

  • B. 

   Netherlands

  • C. 

   France

  Correct Answer
  B. Netherlands
  Explanation
  The correct answer is Netherlands because the question asks for the country name and Netherlands is one of the options provided.

  Rate this question:

 • 49. 

  Anong bansa ito?

  • A. 

   Portugal

  • B. 

   Spain

  • C. 

   Netherlands

  Correct Answer
  A. Portugal
  Explanation
  This question is asking for the name of a country. The correct answer is Portugal.

  Rate this question:

 • 50. 

  Bonus question: May dalawang sundalo na naligaw sa gubat... May nakita silang bata na may dalang pugad... Tinanong ng dalawang sundalo kung ano ang pangalan ng bata..... Sundalo: Anong pangalan mo? Bata: Kung ano ang pandinig niyo, kung ano ang hawak ko, at kung ilan kayo yun ang pangalan ko.... Ang pangalan ng bata ay _______ .  

  Correct Answer
  Ernesto
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.