Ap7 | Pagsasanay Na Pagtataya

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kevin.olympians0
K
Kevin.olympians0
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 3,823
Questions: 45 | Attempts: 746

SettingsSettingsSettings
Ap7 | Pagsasanay Na Pagtataya - Quiz

Subukin ang karunungan, palawakin ang kaalaman.


Questions and Answers
 • 1. 

  Alin sa sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan?

  • A.

   Pamumuhay na nabago ng kapaligiran

  • B.

   Pamumuhay na pinaunlad ng tao gamit ang bagong teknolohiya

  • C.

   Pamumuhay na nakagawian bunga ng pagtira sa mga ilog at lambak

  • D.

   Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng tao

  Correct Answer
  D. Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng tao
  Explanation
  The answer "Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng tao" is correct because it encompasses the idea of civilization being a way of life that is developed and practiced by a large group of people. This answer suggests that civilization is not just about the changes in the environment or the advancements in technology, but also about the collective habits and practices of a society.

  Rate this question:

 • 2. 

  Masasabing nakadepende lamang sa kapaligiran ang mga sinaunang tao. Umaasa lamang sila sa kung anong biyaya mayroon ang mga puno at halaman sa kapaligiran. Sa anong panahon mababakas ang ganitong uri nomadikong pamumuhay?

  • A.

   Metal

  • B.

   Mesolitiko

  • C.

   Neolitiko

  • D.

   Paleolitiko

  Correct Answer
  D. Paleolitiko
  Explanation
  During the Paleolithic period, also known as the Old Stone Age, ancient humans were primarily dependent on their environment for survival. They relied on hunting and gathering for food, and their lifestyle was nomadic, meaning they moved from place to place in search of resources. This period is characterized by the use of stone tools and the absence of agriculture or permanent settlements. Therefore, the given answer, Paleolitiko, is the correct choice as it aligns with the description of a nomadic lifestyle and dependence on the environment for sustenance.

  Rate this question:

 • 3. 

  Paano nasabi na ang Sumer, Indus, at Shang ay mga lungsod na nagkaroon ng kakayahan na mapaunlad ang kanilang pamumuhay? I. Nagkaroon ng paniniwala sa iisang diyos. II. Nakaimbento ng mga kagamitang yari sa bato. III. Bawat lungsod ay pinamunuan ng mga pari at ang iba naman ay napalitan ng hari. IV. Lumaki ang kanilang populasyon na luminang sa lupain na agrikultural na pagkalaon ay pagsasaka ang naging pangunahing hanapbuhay.

  • A.

   I at II

  • B.

   III at IV

  • C.

   I at III

  • D.

   II at IV

  Correct Answer
  B. III at IV
  Explanation
  The correct answer is III at IV. This is because the statement III states that each city was led by priests and some were replaced by kings, indicating a form of leadership and governance that contributed to their development. Statement IV states that their population grew and they transitioned to an agricultural way of life, which became their main livelihood. These factors suggest that the cities were able to develop and improve their way of life.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kailan masasabi na umiiral ang sibilisasyon at kabihasnan?

  • A.

   Kapag ang tao ay nagkaroon ng isang kasanayan sa isang bagay.

  • B.

   Kapag ang tao ay natutong linangin ang kanyang kapaligiran at gamitin ito sa pang araw-araw na buhay.

  • C.

   Kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran at sa pagkakaroon ng kasanayan na baguhin ang kanyang pamumuhay.

  • D.

   Kapag ang mga tao ay nagkaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan, masalimuot na relihiyon, espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya at uring panglipunan.

  Correct Answer
  C. Kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran at sa pagkakaroon ng kasanayan na baguhin ang kanyang pamumuhay.
  Explanation
  When people learn to face the challenges of their environment and acquire the skills to adapt their way of life, civilization and culture can be said to exist. This answer highlights the importance of human adaptability and the ability to change one's way of living in response to the demands of the environment. It implies that the development of civilization requires individuals to have the capacity to overcome obstacles and transform their lifestyles accordingly.

  Rate this question:

 • 5. 

  Sa Panahong Neolitiko, naging malawakan ang pagtatanim, ang mga sinaunang tao ay natutong mag-alaga ng hayop. Ano ang naging epekto nito?

  • A.

   Ang mga kasangkapang yari sa bato ay napalitan ng metal.

  • B.

   Kinasanayan na ng mga sinaunang tao ang pangingisda at pagsasaka.

  • C.

   Nanatili ang mga sinaunang tao sa mga agrikultural na lugar, tulad ng mga baybay-ilog at lambak.

  • D.

   Nalinang ang kanilang mga kasanayan sa paggawa at pag-ukit ng mga kasangkapan na yari pinakinis na bato.

  Correct Answer
  C. Nanatili ang mga sinaunang tao sa mga agrikultural na lugar, tulad ng mga baybay-ilog at lambak.
  Explanation
  Ang tamang sagot ay "Nanatili ang mga sinaunang tao sa mga agrikultural na lugar, tulad ng mga baybay-ilog at lambak." Ang pagtatanim at pagsasaka ay nagbigay ng sapat na pagkain para sa mga sinaunang tao, na nagresulta sa kanilang pagpapalago ng mga komunidad sa mga agrikultural na lugar. Dahil sa pagkakaroon ng sapat na pagkain, hindi na nila kailangang maghanap ng ibang mapagkukunan ng pagkain tulad ng pangingisda. Ang pag-alaga ng hayop ay maaaring nagbigay rin ng karagdagang pagkain at iba pang mga materyal na kailangan nila.

  Rate this question:

 • 6. 

  Nalinang ng mga sinaunang tao ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka dahil sa kapaligiran na kanilang permanenteng tirahan. Ano ang konsepto na maaaring mabuo mula sa pahayag?

  • A.

   Kabihasnan

  • B.

   Kalinangan

  • C.

   Kasanayan

  • D.

   Sibilisasyon

  Correct Answer
  A. Kabihasnan
  Explanation
  The concept that can be derived from the statement is "Kabihasnan" or civilization. The statement suggests that the ancient people developed their way of life through fishing and farming, indicating a level of advancement and organization in their society. This implies the presence of a civilization where they have established permanent settlements and developed skills and knowledge in these areas.

  Rate this question:

 • 7. 

  Nagpatuloy ang pagbabago sa buhay ng mga sinaunang tao dahil sa pag-agapay sa pagbabago sa kapaligiran. Natutong magpaamo ng hayop at gumawa ng mga damit na galing sa balat ng hayop bilang proteksiyon sa kanilang katawan. Anong panahon ang tinutuloy ng pahayag?

  • A.

   Metal

  • B.

   Mesolitiko

  • C.

   Neolitiko

  • D.

   Paleolitiko

  Correct Answer
  C. Neolitiko
  Explanation
  The statement mentions that the ancient people learned to domesticate animals and make clothes from animal skins for protection. This indicates a time of advancement and development in human civilization. The Neolithic period is known for the transition from hunting and gathering to agriculture and the domestication of animals, which aligns with the mentioned advancements. Therefore, the statement is referring to the Neolithic period.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ang sibilisasyon ay tumutugon sa pamumuhay ng mga lipunang umusbong sa mga lambak at ilog. Subalit, hindi tahasang sinabi na kapag namuhay ka sa lungsod ay sibilisado kana o kung namuhay ka sa hindi lungsod ay hindi ka na sibilisado. Ano kaya ang WASTONG paliwanag sa pahayag?

  • A.

   Ang sibilisasyon ay sumusukat sa kakayanan ng mga tao na magkaroon ng kasanayan sa isang bagay.

  • B.

   Ang sibilisasyon ay isang proseso kung saan mababakas ang masalimuot na pamumuhay sa lungsod.

  • C.

   Sa pamamagitan ng sibilisasyon nabuo ang konsepto ng pamumuhay na nakasanayan o nakagawian.

  • D.

   Ang pagkakaroon ng sibilisasyon ay batay sa pagharap ng hamon sa kapaligiran kung paano mo ito tutugunan.

  Correct Answer
  D. Ang pagkakaroon ng sibilisasyon ay batay sa pagharap ng hamon sa kapaligiran kung paano mo ito tutugunan.
  Explanation
  The correct answer states that civilization is based on how people respond to the challenges posed by the environment. This means that the development of civilization is not solely determined by whether one lives in a city or not, but rather by how individuals adapt and address the challenges they face in their environment.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ang mga sumusunod ay nagpapahayag ng batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan, MALIBAN sa isa, ano ito?

  • A.

   Gawaing pang-ekonomiya

  • B.

   Masalimuot na relihiyon

  • C.

   Pamumuhay sa mga lungsod

  • D.

   Sistema ng pagsusulat

  Correct Answer
  C. Pamumuhay sa mga lungsod
  Explanation
  The given options are all factors that contribute to the development of civilization, except for "Pamumuhay sa mga lungsod" which means "Living in cities". The other options, "Gawaing pang-ekonomiya" (Economic activities), "Masalimuot na relihiyon" (Complex religion), and "Sistema ng pagsusulat" (Writing system), are all essential elements of civilization. The development of cities is a result of these factors, but it is not a fundamental factor itself.

  Rate this question:

 • 10. 

  Bakit naging mahalaga sa kabihasnang nabuo sa Mesopotamia ang Fertile Crescent?

  • A.

   Dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng mga tao.

  • B.

   Dahil sa lugar na ito matatagpuang ang mga Ilog Tigris at Euphrates.

  • C.

   Dahil ito ang naging tagpuan ng iba’t ibang grupo ng mga tao mula sa Persian Gulf.

  • D.

   Dahil ang lugar na ito ay isang arko ng matabang lupa na nakalatag sa Kanlurang Asya.

  Correct Answer
  A. Dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng mga tao.
  Explanation
  The Fertile Crescent was important in the development of civilization in Mesopotamia because it was the birthplace of the first civilized society. The fertile land provided favorable conditions for agriculture, allowing people to settle and form communities. This led to the development of complex social structures, the establishment of cities, and the advancement of various aspects of civilization such as writing, architecture, and government. The Fertile Crescent's role as the cradle of civilization in Mesopotamia is significant in understanding the origins of human society and the progress of civilization.

  Rate this question:

 • 11. 

  Paano napaghandaan ng mga sinaunang tao sa Tsina ang taunang pagbaha ng Ilog Huang Ho?

  • A.

   Nananalangin sa kanilang mga diyos at diyosa

  • B.

   Nagtanim ng mga halaman at naglagay ng mga dike

  • C.

   Naghukay ng mga kanal na maaaring maging lagusan ng tubig

  • D.

   Nagkakaroon ng pagdiriwang ng pasasalamat upang maiwasan ang pagbaha

  Correct Answer
  B. Nagtanim ng mga halaman at naglagay ng mga dike
  Explanation
  The correct answer is "Nagtanim ng mga halaman at naglagay ng mga dike." The ancient people in China prepared for the annual flooding of the Huang Ho River by planting vegetation and constructing dikes. Planting vegetation helps stabilize the soil and prevent erosion, while dikes are built to control the flow of water and prevent it from overflowing onto surrounding areas. These measures were taken to mitigate the impact of the floods and protect their communities and agricultural lands from damage.

  Rate this question:

 • 12. 

  Paano napatunayang magaling sa matematika ang mga sinaunang tao na nagpasimula sa Kabihasnang Indus?

  • A.

   Marunong makipagkalakalan sa mga karatig-lunsod.

  • B.

   Mayroong sistema ng tubo at imburnal sa ilalim ng lupa.

  • C.

   Gumawa ng mga irigasyon, kanal, at dike at ang mga bahay ay gawa sa ladrilyo mula luwad.

  • D.

   Ang mga lansangan ay nakadisenyong kuwadrado at pare-pareho ang sukat ng bloke ng kabahayan.

  Correct Answer
  D. Ang mga lansangan ay nakadisenyong kuwadrado at pare-pareho ang sukat ng bloke ng kabahayan.
  Explanation
  The fact that the streets were designed in a square pattern and that the blocks of houses were all the same size suggests that the ancient Indus civilization had a high level of mathematical knowledge. The uniformity and precision in the layout of the streets and houses indicate a systematic approach to city planning, which would have required advanced mathematical skills. This suggests that the ancient Indus people were proficient in mathematics.

  Rate this question:

 • 13. 

  Naging mataas ang pagtingin ng mga Sumer sa kanilang pinuno. Ano ang pinagmulan ng konseptong ito?

  • A.

   Dahil pinamumunuan ng kanilang mga haring pari ang mga lungsod.

  • B.

   Dahil ang mga haring pari ang kumakatawan bilang tagapamagitan ng tao sa diyos.

  • C.

   Dahil ang pamumuno ng kanilang haring pari ay isang responsibilidad na ibinigay sa kanila ng kanilang mga diyos.

  • D.

   Dahil ang kanilang mga haring pari ay itinuturing na pundasyon ng kanilang mga lungsod-estado at ang pamumuno ay ginagabayan ng mga ispiritu ng kalikasan.

  Correct Answer
  B. Dahil ang mga haring pari ang kumakatawan bilang tagapamagitan ng tao sa diyos.
  Explanation
  The Sumerians held their leaders in high regard because the kings served as intermediaries between the people and the gods. This concept originated from the belief that the kings, who were also priests, had a special connection with the divine and could communicate with the gods on behalf of the people. The people saw their kings as the bridge between them and the higher powers, which elevated their status and made them highly respected leaders.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ang bansang Korea ay isa din sa mga bansa sa Asya na nagkaroon mayroong kabanalan ang pinagmulan ng pinuno. Sino sa mga sumusunod ang banal na pinagmulan ng emperador ng Korea?

  • A.

   Prinsipe Dae Joyeong

  • B.

   Prinsipe Dangun

  • C.

   Prinsipe Hwaning

  • D.

   Prinsipe Wang Geon

  Correct Answer
  C. Prinsipe Hwaning
  Explanation
  Prinsipe Hwaning is believed to be the holy origin of the emperor of Korea. This suggests that he is considered sacred or divine in some way, possibly having a divine lineage or connection. The other options, Prinsipe Dae Joyeong, Prinsipe Dangun, and Prinsipe Wang Geon, do not have the same association with holiness or divine origin.

  Rate this question:

 • 15. 

  Sa Pilipinas at ibang mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang mga namumuno ay kikilala batay sa katapangan, kagalingan, at katalinuhan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay sa ganitong kaisipan?

  • A.

   Biag ni Lam-ang

  • B.

   Gilgamesh

  • C.

   Indarapatra at Sulayman

  • D.

   Si Malakas at Maganda

  Correct Answer
  A. Biag ni Lam-ang
  Explanation
  The correct answer, "Biag ni Lam-ang," is a Filipino epic that highlights the bravery, skill, and intelligence of its protagonist, Lam-ang. This story aligns with the idea that leaders in the Philippines and other Southeast Asian countries are recognized based on their courage, excellence, and wisdom.

  Rate this question:

 • 16. 

  Para sa mga Hapones, ang kanilang emperador ay nagmula kay Amaterasu. Bunga ng paniniwalang banal ang pinagmulan nila at ng kanilang emperador, naging mataas ang pagpapahalaga ng mga Hapones sa kanilang nasyon. Ano ang maaaring implikasyon ng pahayag?

  • A.

   Mataas ang paniniwala ng mga Hapones na diyos ang kanilang emperador.

  • B.

   Ang pagpili ng kanilang emperador ay maaaring ihalintulad sa “Mandate of Heaven” .

  • C.

   Banal o sagrado ang emperador at tanging sa lahi lamang ni Amaterasu maaari siyang magmula.

  • D.

   Ang pinuno ng bansang Japan ay simbolo ng kanilang pagkakaisa dahil sa kanilang paggalang at paniniwala dito.

  Correct Answer
  D. Ang pinuno ng bansang Japan ay simbolo ng kanilang pagkakaisa dahil sa kanilang paggalang at paniniwala dito.
  Explanation
  The statement implies that the leader of Japan is a symbol of unity for the Japanese people because of their respect and belief in him. It suggests that the emperor holds a significant role in unifying the nation and representing their collective identity.

  Rate this question:

 • 17. 

  Sa mga Muslim, ang mga sultan o pinuno ay tinaguriang “Mga Anino ni Allah sa Kalupaan”. Ang lahat ay katungkulan ng caliph MALIBAN sa isa. Alin ito?

  • A.

   Mangolekta ng buwis sa nasasakupan

  • B.

   Panatilihin ang Islam sa tunay nitong anyo

  • C.

   Magbigay ng makatuwiran at legal na paghuhusga

  • D.

   Manguna sa mga ritwal para sa ikasisiya ng mga diyos

  Correct Answer
  D. Manguna sa mga ritwal para sa ikasisiya ng mga diyos
  Explanation
  The correct answer is "Manguna sa mga ritwal para sa ikasisiya ng mga diyos". This is because the role of a caliph in Islam is not to lead rituals for the satisfaction of the gods, but rather to collect taxes, maintain the true form of Islam, and provide fair and legal judgments.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sa Timog Asya tinitingala si Manu bilang nakatataas at walang kapantay. Dahil nagmula siya sa mga diyos, hindi lamang niya sinisimbolo ang isang diyos kung taglay niya ang iba’t ibang diyos. Anong paniniwala ang sinasalamin ng pahayag?

  • A.

   Ipinapaliwanag nito ang konsepto ng devaraja.

  • B.

   Naging batayan ito sa pamumuno ng mga sinaunang hari.

  • C.

   Natatangi ang pinuno ng mga taga India sapagkat naghahari ito sa buong daigdig.

  • D.

   Tinitignan ang kanilang hari bilang buhay na imahen ng kanilang mga diyos at diyosa.

  Correct Answer
  A. Ipinapaliwanag nito ang konsepto ng devaraja.
  Explanation
  The statement reflects the belief in the concept of devaraja, which means a king who is considered divine or a god-like figure. It suggests that Manu, being seen as superior and unmatched, symbolizes different gods because he originated from them. This belief in devaraja was the basis for the leadership of ancient kings.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hinduismo ang pangunahing relihiyon sa India. Ang kanilang paniniwala sa mga diyos-diyosan ay napalitan ng pagsamba kay Brahma. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang itinituro ng Veda na siyang banal na kasalutan ng ng mga Hindu.

  • A.

   Paniniwala sa iisang diyos o monoteismo.

  • B.

   Mayroong apat na dakilang katotohanan ang buhay.

  • C.

   Ang pagkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ng isang tao.

  • D.

   Makalaya ang kaluluwa ng mga tao sa pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay.

  Correct Answer
  C. Ang pagkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ng isang tao.
  Explanation
  The correct answer is "Ang pagkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ng isang tao." This is because the Veda, which is considered the holy scripture of Hinduism, teaches the concept of karma, which states that a person's actions in this life will determine their future lives. Therefore, Hindus strive to live a long and virtuous life in order to have a positive future existence.

  Rate this question:

 • 20. 

  Shintoismo ang tawag sa paniniwala ng mga hapones tungkol sa diyos ng araw at iba pang diyos ng kalikasan. Ano ang kahulugan ng salitang Shinto?

  • A.

   Ang Pinili

  • B.

   Ang Naliwanagan

  • C.

   Kapangyarihang Lakas

  • D.

   Daan o Kaparaanan ng mga Diyos

  Correct Answer
  D. Daan o Kaparaanan ng mga Diyos
  Explanation
  The correct answer "Daan o Kaparaanan ng mga Diyos" means "Path or Way of the Gods" in English. This term refers to the belief system of the Japanese people regarding the gods of nature, including the sun god. Shintoism emphasizes the connection between humans and the natural world, and it involves various rituals and practices to honor and communicate with the gods.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ang salitang pilosopiya ay “pagmamahal sa karunungan”, kung kaya’t ang pilosopiya ay palagiang nagtatanong sa mga bagay-bagay upang mag-bigay linaw, mag alay ng kasagutan, at magdagdagkarunungan sa nagtatanong. Paano mapapatunayan na ang Confucianism ay isang pilosopiya?

  • A.

   Sinasamba ang mga namatay na kamag-anak at ninuno.

  • B.

   Naniniwala sa purification o pagtanggal ng masamang espiritu sa katawan.

  • C.

   Nagbibigay diin ito sa pamamaraan ng pamumuhay at mga turo ng kagandahang asal.

  • D.

   Hangad nito ang makalaya ang kaluluwa ng mga tao sa pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay.

  Correct Answer
  C. Nagbibigay diin ito sa pamamaraan ng pamumuhay at mga turo ng kagandahang asal.
  Explanation
  Ang Confucianism ay maaaring ituring na isang pilosopiya dahil nagbibigay ito ng diin sa pamamaraan ng pamumuhay at mga turo ng kagandahang asal. Ang salitang pilosopiya ay naglalarawan ng pagmamahal sa karunungan, at ang Confucianism ay naglalayong magbigay ng gabay at linaw sa mga tao sa pamamagitan ng mga prinsipyo at turo ng tamang pag-uugali at pagkakatao. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga moral na aral at pagpapahalaga sa kagandahang asal, ang Confucianism ay naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng mga tao at magdagdag ng karunungan sa kanilang mga isipan.

  Rate this question:

 • 22. 

  Isa sa mga pilosopiyang nakilala ay ang Taoismo, na isinulat ni Lao Tzu. Isang pilosopiya na nagtuturo ng paraan ng pamumuhay. Ang mga sumusunod ay naaayon sa turo ni Lao Tzu MALIBAN sa isa.

  • A.

   Lahat ng tao ay may pagkakapantay-pantay.

  • B.

   Ang pagdurusa ay parte ng buhay ng isang tao.

  • C.

   Ang paggawa ng masama ay dapat tumbasan ng kabutihan.

  • D.

   Ang buhay at kamatayan ay magkasama. Ito ay isang realidad.

  Correct Answer
  D. Ang buhay at kamatayan ay magkasama. Ito ay isang realidad.
  Explanation
  The correct answer is "Ang buhay at kamatayan ay magkasama. Ito ay isang realidad." This statement goes against the teaching of Lao Tzu in Taoism. Taoism emphasizes the harmony and balance between all things, including life and death. It teaches that life and death are not opposing forces but rather part of the natural cycle of existence. Therefore, this statement contradicts the philosophy of Taoism.

  Rate this question:

 • 23. 

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang PINAKAMAINAM na paglalarawan sa Legalismo?

  • A.

   Banal na espiritu ang lumalabas sa anyo ng mga bagay.

  • B.

   Ang estado ay nararapat na primitibo, pasibo, at mapayapa.

  • C.

   Nakabatay sa makabuluhan at malakas na pwersa na dala ng estado.

  • D.

   Ang mabuting paraan ng pamumuhay ng isang tao ay magdadala ng kapayapaan.

  Correct Answer
  C. Nakabatay sa makabuluhan at malakas na pwersa na dala ng estado.
  Explanation
  The statement "Nakabatay sa makabuluhan at malakas na pwersa na dala ng estado" best describes Legalism because it emphasizes the importance of a strong and powerful state. Legalism is a political philosophy that believes in the absolute power and authority of the state, and that the state should use force and coercion to maintain order and control. This statement reflects the core principles of Legalism, as it highlights the significance of meaningful and strong state power.

  Rate this question:

 • 24. 

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang WASTO ayon sa sinaunang kabihasnan na naganap sa Timog-Silangang Asya.

  • A.

   Nakadepende ang mga tao sa Timog-Silangang Asya sa mga mananakop.

  • B.

   Bago pa dumating ang mga mananakop mayroon ng kaalaman at kabihasnan ang mga tao.

  • C.

   Lubos na masunurin at palakaibigan ang mga tao sa Timog-Silangang Asya sa mga mananakop.

  • D.

   Naging maunlad ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa panahon ng pananakop ng mga Kanluranin.

  Correct Answer
  B. Bago pa dumating ang mga mananakop mayroon ng kaalaman at kabihasnan ang mga tao.
  Explanation
  Before the arrival of the colonizers, the people in Southeast Asia already had knowledge and civilization. This statement suggests that the ancient civilization in Southeast Asia predates the colonization period and implies that the people in the region had their own advancements and cultural development prior to any external influence.

  Rate this question:

 • 25. 

  Malaki ang naging pagbabago ng kultura ng sinaunang tao sa kanilang pagkakatuklas ng mga kagamitan sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Naging hamon din ito sa kultura at lipunan na kanilang nakasanayan. Ano ang maaring mahinuha mula sa mga pahayag?

  • A.

   Nagsimulang maging sedentaryo ang pamumuhay ng mga sinaunang tao noong matuklasan nila ang kahalagahan ng pagsasaka.

  • B.

   Namulat ang mga sinaunang tao sa paglikha ng iba’t ibang kagamitan, mula sa paggawa ng mga kagamitang yari sa bato hanggang sa mga kagamitang yari sa metal.

  • C.

   Mula sa pagkakaroon ng payak na pamumuhay, natutong gamitin ng mga sinaunang tao ang kanilang mga kasanayan upang makaagapay sa mga hamon ng kanilang kapaligiran.

  • D.

   Mas malaking opurtunidad ang nakamit ng mga sinaunang tao mula sa kalikasan sa pagkakatuklas ng mga metal.

  Correct Answer
  B. Namulat ang mga sinaunang tao sa paglikha ng iba’t ibang kagamitan, mula sa paggawa ng mga kagamitang yari sa bato hanggang sa mga kagamitang yari sa metal.
  Explanation
  The statement suggests that the ancient people became aware of the creation of various tools, from those made of stone to those made of metal. This implies that they developed their skills and knowledge in order to adapt to the challenges of their environment. The discovery of different materials and the ability to create tools from them would have greatly impacted their culture and society.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ang kultura ay mahalaga sa isang bansa. Kung walang tradisyunal na kultura, walang makabagong kultura, at kung hindi aangkop sa makabagong lipunan ang tradisyon at kultura mahihirapan itong panatilihin ng tao. Ano ang mensaheng nais ipaabot ng pahayag?

  • A.

   Dapat pahalagahan ang mga kultura ng bansa.

  • B.

   Dapat pahalagahan ang mga kultura ng bansa.

  • C.

   Isabuhay at ibahagi ang mga magagandang kultura at tradisyon ng bansa.

  • D.

   Ang lumang kultura at tradisyon ay pahalagahan at pagyamanin ariin itong mahalagang haligi ng bansa.

  Correct Answer
  D. Ang lumang kultura at tradisyon ay pahalagahan at pagyamanin ariin itong mahalagang haligi ng bansa.
  Explanation
  The correct answer suggests that the old culture and traditions should be valued and enriched as they are an important foundation of the country. This implies that preserving and promoting traditional culture is essential for the development and sustainability of a modern society.

  Rate this question:

 • 27. 

  Bibliya ang naging pundasyon ng imperyo na naitatag ng mga Hebreo. Relihiyon ang kanilang naging lakas at kahinaan na siyang nag resulta sa pagbagsak ng kanilang grupo. Ano ang maaaring maging patunay ng pahayag?

  • A.

   Hindi napagtuunan ng pansin ang mahusay na pamumuno sa imperyo.

  • B.

   Naging mahina ang kanilang sistema ng pagtatanggol sa kanilang mga sarili.

  • C.

   Ang mataas na pagpataw ng buwis ni Haring Rehoboam ang nagdulot ng pagrerebelde ng mga anak ni Solomon.

  • D.

   Ang pagkakaroon ng maraming asawa ni Haring Solomon ang itinuturong dahilan ng pagbagsak ng imperyo.

  Correct Answer
  D. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ni Haring Solomon ang itinuturong dahilan ng pagbagsak ng imperyo.
  Explanation
  The statement suggests that the downfall of the Hebrew empire was caused by King Solomon's practice of having multiple wives. This could have led to conflicts and divisions within the kingdom, as well as potential power struggles among the sons of Solomon. The presence of multiple wives could have also resulted in the introduction of foreign customs and beliefs, weakening the religious foundation of the empire.

  Rate this question:

 • 28. 

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI naganap sa panahon ng pagkakatatag sa imperyong Akkadian?

  • A.

   Napaunlad ang sistema ng pagsulat.

  • B.

   Natuklasan ang pagmimina ng iron ore.

  • C.

   Maraming literatura ang naisalin at umusbong.

  • D.

   Itinatag ang mga lungsod-estado upang magkaisa ang mga mamamayan.

  Correct Answer
  B. Natuklasan ang pagmimina ng iron ore.
  Explanation
  During the time of the Akkadian Empire, the discovery of iron ore mining did not take place.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ang mga Phoenician ang itinuturing na “Tagapagdala ng Kabihasnan”. Ano ang maaaring makapagpatunay sa pahayag?

  • A.

   Napalawig nila ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng pananakop sa mga digmaan.

  • B.

   Pinadali ang sistema ng pakikipagkalakalana nang maipakilala nila ang paggamit ng barya.

  • C.

   Nasaksihan at naibahagi nila ang pamumuhay ng mga tao sa mga lugar na kanilang napuntahan.

  • D.

   Nagpagawa sila ng isang mahabang kalsada na nagdugtong sa mga lungsod ng Persia mula Susa hanggang Ephesus sa Asia Minor.

  Correct Answer
  C. Nasaksihan at naibahagi nila ang pamumuhay ng mga tao sa mga lugar na kanilang napuntahan.
  Explanation
  The correct answer is "Nasaksihan at naibahagi nila ang pamumuhay ng mga tao sa mga lugar na kanilang napuntahan." This is because the Phoenicians were known for their extensive trading networks and exploration of different regions. Through their interactions with various cultures, they were able to witness and share different ways of life, contributing to the spread of civilization.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ang mga sumusunod ay ang Kodigo ni Hammurabi sa Kababaihan MALIBAN sa isa. Alin ito?

  • A.

   Ipagkakasundo ang mga babae sa ibang lalaki kapalit ng pera at dote.

  • B.

   Pinapayagan ang mga lalaki na ibenta ang kaniyang asawa at mga anak.

  • C.

   Ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay parurusahan ng kamatayan.

  • D.

   Ang agwat ng edad ng mag-asawa ay tatlong beses ang tanda ng lalaki sa kaniyang asawang babae.

  Correct Answer
  D. Ang agwat ng edad ng mag-asawa ay tatlong beses ang tanda ng lalaki sa kaniyang asawang babae.
  Explanation
  The correct answer is "Ang agwat ng edad ng mag-asawa ay tatlong beses ang tanda ng lalaki sa kaniyang asawang babae." This answer is correct because it states that the age difference between a husband and his wife should be three times the age of the wife. This is an example of the Code of Hammurabi's regulations regarding marriage and gender roles. The other options mentioned in the question are not related to the Code of Hammurabi's provisions for women.

  Rate this question:

 • 31. 

  Ano ang landas na tanging tutunguhin ng isang babae sa tradisyunal na Asya?

  • A.

   Maging alipin

  • B.

   Maging pinuno sa ritwal

  • C.

   Maging asawa at ina

  • D.

   Maging mabuting tagasunod

  Correct Answer
  C. Maging asawa at ina
  Explanation
  In traditional Asian societies, the primary role expected of women is to become a wife and mother. This is considered the ultimate goal and purpose for a woman's life. Women are expected to marry and bear children, taking on the responsibilities of a wife and mother. This role is highly valued and respected in traditional Asian cultures, and women are often judged based on their ability to fulfill these roles successfully. Therefore, the correct answer is "Maging asawa at ina" (To become a wife and mother).

  Rate this question:

 • 32. 

  Isa pang kaugalian sa China na nagpababa sa antas ng kababaihan ay ang concubinage. Ano ang nais ipakahulugan nito?

  • A.

   Pagkuha ng lalaki ng iba pang babae liban sa kanyang asawa

  • B.

   Pagkakaroon ng karapatan ng mga lalaki na pumili ng kanilang magiging alipin

  • C.

   Isang seremonya kung saan itinatago ng lalaki ang kanyang asawa mula sa mata ng publiko

  • D.

   Isang pagdiriwang kung saan hindi pinahihintulutan na dumalo at makiisa ang mga kababaihan

  Correct Answer
  A. Pagkuha ng lalaki ng iba pang babae liban sa kanyang asawa
  Explanation
  Concubinage refers to the practice of a man having multiple women aside from his wife. This practice in China contributes to the lower status of women, as it implies that men have the right to choose and have relationships with other women besides their wives. This practice is seen as a reflection of the patriarchal society in China, where men have more power and control over women.

  Rate this question:

 • 33. 

  Sa bansang Japan, bago umiral ang piyudalismo ay mayroong pantay na karapatan ang babae at lalaki na mag mana ng ari-arian ng kanilang mga magulang. Ngunit naglaho ang kaugalian na ito noong panahon ng Kamakura at Ashikaga Shogunate. Bakit nabago ang tingin sa mga kababaihan pagpasok ng mga shogunato?

  • A.

   Tanging kalalakihan lamang ang pinapayagang mag may-ari ng mga lupain.

  • B.

   Negatibo ang tingin sa mga kababaihan dahil pinaniniwalaan na sila aymay limang kahinaan.

  • C.

   Naging pinakamahalagang papel ng mga kababaihan ay magluwal ng sanggol lalo na ng sanggol na lalaki.

  • D.

   Hindi pinayagan na magtrabaho ang mga kababaihan sapagkat kaya naman silang suportahan ng kanilang mga asawa.

  Correct Answer
  A. Tanging kalalakihan lamang ang pinapayagang mag may-ari ng mga lupain.
  Explanation
  During the Kamakura and Ashikaga Shogunates, the perception of women changed because only men were allowed to own land. This shift in the view of women's rights and property ownership occurred as a result of the establishment of feudalism in Japan.

  Rate this question:

 • 34. 

  Sa relihiyong Buddhismo, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan na maging mongha at ipaliwanag ang turo ni Buddha, ngunit ipinagkait ng Buddhism ang pagkilala na ang mga babae ay pantay sa lalaki. Ipinagkait din ang pagtatamo ng nirvana sa mga kababaihan kahit pa sila ay mga mongha. Sa ganitong kalagayan, ano ang naging estado ng isang kababaihan sa Buddhismo?

  • A.

   Pagtalikod sa pagtuturo ng mga aral ni Buddha at paglalaan ng oras sa asawa.

  • B.

   Umaasa na lamang sa reincarnation, na maisilang bilang lalaki at makamit ang nirvana.

  • C.

   Naging mahalagang tungkulin ay ang makapagluwal ng sanggol na lalaki upang ialay kay Buddha.

  • D.

   Ipagpatuloy ang pangangaral sa mga turo ni Buddha at pagpapailalim sa pangangalaga ng mga monghe.

  Correct Answer
  B. Umaasa na lamang sa reincarnation, na maisilang bilang lalaki at makamit ang nirvana.
  Explanation
  In Buddhism, women were given the opportunity to become nuns and teach the teachings of Buddha, but Buddhism denied the recognition that women are equal to men. The attainment of nirvana was also denied to women, even if they were nuns. Given this situation, the status of a woman in Buddhism was to hope for reincarnation as a man and achieve nirvana.

  Rate this question:

 • 35. 

  Ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga kababaihan sa Kanlurang Asya bilang diyosa MALIBAN sa?

  • A.

   Nilikha ni Tiamat ang dyos na si Marduk na kalauan ay naging langit at lupa.

  • B.

   Si Inanna ang diyosa ng lupa, kung kayat sa kanya pinaniniwalaan na nagmula ang lahat.

  • C.

   Si Amaterasu ay dyosa ng araw at sa kanya nagmula ang banal na emperador na namuno sa bansa.

  • D.

   Mahalaga si Nammu sapagkat sa kanya nagmula ang tubig na naging mahalagang sangkap upang mabuo ang mga luwad na naging tao.

  Correct Answer
  C. Si Amaterasu ay dyosa ng araw at sa kanya nagmula ang banal na emperador na namuno sa bansa.
  Explanation
  The given statement shows the importance of Amaterasu as the goddess of the sun, and how she is believed to be the source of the holy emperor who ruled the country. This implies that women in Western Asia were not only revered as goddesses but also held significant roles in shaping the leadership and governance of their societies.

  Rate this question:

 • 36. 

  Sinasalamin sa China ang mababang antas ng babae sa kaugalian ng footbinding. Ano ang implikasyon nito sa lipunang Tsino?

  • A.

   Nakadepende sa footbinding ang magiging dote ng isang babae.

  • B.

   Ang pagkakaroon ng lotus feet sa pamamagitan ng footbinding ay isang pribilehiyo.

  • C.

   Ang footbinding ay sumisimbolo na ang isang babae ay pag-aari na ng isang lalaki at hindi na maaari pang makipagkilala sa iba.

  • D.

   Ang kababaihan na sumailalim sa footbinding ay natatali lamang sa bahay, hindi naghahanapbuhay at suportado ng asawa.

  Correct Answer
  D. Ang kababaihan na sumailalim sa footbinding ay natatali lamang sa bahay, hindi naghahanapbuhay at suportado ng asawa.
  Explanation
  The implication of footbinding in Chinese society is that women who undergo footbinding are confined to their homes, unable to work, and financially dependent on their husbands. This practice symbolizes that a woman is owned by a man and cannot interact with others.

  Rate this question:

 • 37. 

  Paano ginampanan ng mga kababaihang pinuno ang kanilang tungkulin bilang lider ng bansa sa Asya?

  • A.

   Pinataas nila ang kita ng bansang kanilang pinamumunuan.

  • B.

   Pinalawak nila ang kapangyarihan ng mga kababaihang pinuno sa kanilang bansa.

  • C.

   Itinaguyod at pinanatili nila ang mga Asyanong pagpapahalaga sa panahon ng kanilang pamumuno.

  • D.

   Binigyan nila ng pagkakataon ang mga kababaihan na may kakayahan na manungkulan sa kanilang bansa.

  Correct Answer
  C. Itinaguyod at pinanatili nila ang mga Asyanong pagpapahalaga sa panahon ng kanilang pamumuno.
  Explanation
  The correct answer suggests that the female leaders upheld and maintained the Asian values during their leadership. They promoted and preserved the cultural and traditional beliefs of the Asian people while they were in power.

  Rate this question:

 • 38. 

  Sa pagpasok ng ideyolohiyang sosyalismo sa China, itinuring na pantay ang babae at lalaki. Ang mga sumusunod ay pahayag na sumusuporta sa pahayag MALIBAN sa?

  • A.

   Mariing ipinagbawal ang kaugaliang footbinding.

  • B.

   Sinasagisag ng kababaihan ang elementong yin.

  • C.

   Ang babae ay kumakatawan sa kalahati ng langit.

  • D.

   Nasa bahay ang kababaihan at sinusuportahan ng kanyang asawa.

  Correct Answer
  D. Nasa bahay ang kababaihan at sinusuportahan ng kanyang asawa.
  Explanation
  The given statement supports the idea that women should stay at home and be supported by their husbands, which goes against the notion of equality between men and women in socialism. In socialism, the aim is to eliminate gender discrimination and provide equal opportunities and rights to both men and women. Therefore, this statement contradicts the principle of gender equality in socialism.

  Rate this question:

 • 39. 

  Bakit naging mahalaga ang calligraphy o Sistema ng pagsulat ng mga Tsino?

  • A.

   Dahil ito ang pinagbatayan ng kanilang pamumuhay.

  • B.

   Dahil ito ang mahalagang ambag ng kabihasnang Shang.

  • C.

   Dahil ito ang nagsilbing simbolo ng karakter ng mga Tsino.

  • D.

   Dahil ito ang nagsilbing tagapag-isa ng mga Tsino sa kabila ng iba’t iba nilang wika.

  Correct Answer
  D. Dahil ito ang nagsilbing tagapag-isa ng mga Tsino sa kabila ng iba’t iba nilang wika.
  Explanation
  Calligraphy o Sistema ng pagsulat ng mga Tsino ay naging mahalaga dahil ito ang nagsilbing tagapag-isa ng mga Tsino sa kabila ng iba't ibang wika nila. Sa pamamagitan ng calligraphy, nagkaroon ng isang pormal na sistema ng pagsulat na nauunawaan at ginagamit ng lahat ng mga Tsino. Ito ay nagdulot ng pagkakaisa at pagkakakilanlan sa kanilang kultura at lipunan.

  Rate this question:

 • 40. 

  Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabihasnang pandaigdig?

  • A.

   Mga seda at porselana

  • B.

   Pagtuklas ng potter's wheel

  • C.

   Pagkatuklas at paggamit ng decimal system

  • D.

   Sistema ng pagsulat na cuneiform

  Correct Answer
  D. Sistema ng pagsulat na cuneiform
  Explanation
  The most important contribution of the Sumerians to world civilization is their development and use of the cuneiform writing system. Cuneiform was one of the earliest writing systems in the world and allowed for the recording of laws, literature, and administrative documents. It was a complex system of wedge-shaped marks made on clay tablets using a stylus. The invention of writing revolutionized communication and the preservation of knowledge, making it a crucial contribution to the development of human civilization.

  Rate this question:

 • 41. 

  Ano ang naging kabutihan sa pagkakadiskubre ng mga sinaunang tao sa proseso ng paggawa ng metal?

  • A.

   Nakapagproseso ang mga tao ng mga mamahaling bagay tulad ng alahas.

  • B.

   Nakilala ang mga artisano sa kanilang husay sa paggawa ng kasangkapan na yari sa metal.

  • C.

   Nakagawa ng matitibay na kagamitang pansaka, mga armas at kagamitang panlaban sa mababangis na hayop.

  • D.

   Nakalikha ang mga sinaunang tao ng kagamitan na pang-alay sa kanilang mga diyos at diyosa, gayundin ng mga bariles na gawa sa bronse.

  Correct Answer
  C. Nakagawa ng matitibay na kagamitang pansaka, mga armas at kagamitang panlaban sa mababangis na hayop.
  Explanation
  The correct answer suggests that the discovery of metalworking allowed ancient people to create durable tools, weapons, and defensive equipment to protect themselves from wild animals. Metalworking enabled them to develop weapons and tools that were stronger and more effective in hunting and self-defense, enhancing their survival and safety.

  Rate this question:

 • 42. 

  Paano nakaapekto ang katangiang pisikal ng Asya sa pagbuo ng kabihasnan?

  • A.

   Kalikasan ang naging permanenteng tirahan ng mga sinaunang tao.

  • B.

   Pangangaso ang pangunahing ikinabuhay ng mga sinaunang tao.

  • C.

   Sa pagkatunaw ng glaciers, natutong manirahan sa pampang at baybay ilog ang mga tao.

  • D.

   Sa pagtira sa mga lambak, natutong magtanim ng mga halamang butil ang mga sinaunang tao, magpaamo ng hayop at mangisda.

  Correct Answer
  D. Sa pagtira sa mga lambak, natutong magtanim ng mga halamang butil ang mga sinaunang tao, magpaamo ng hayop at mangisda.
  Explanation
  The physical characteristics of Asia, particularly the presence of valleys, allowed ancient people to settle and cultivate crops. This led to the development of agriculture, domestication of animals, and fishing as means of livelihood.

  Rate this question:

 • 43. 

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga pagbabago noong Panahong Neolitiko?

  • A.

   Nagkaroon ng iba’t ibang kasanayan ang mga sinaunang tao.

  • B.

   Naging mahalagang ambag ay ang pagkakatuklas sa gamit ng apoy.

  • C.

   Natutong magtanim at mag-alaga ng hayop ang mga sinaunang tao.

  • D.

   Nabuo ang mga pamayanan at nagkaroon ng pag-uuri ng tao sa lipunan.

  Correct Answer
  B. Naging mahalagang ambag ay ang pagkakatuklas sa gamit ng apoy.
  Explanation
  The given answer states that the discovery of the use of fire was an important contribution during the Neolithic period. The other options mention different changes that occurred during the Neolithic period, such as the development of various skills by ancient people, learning to cultivate and raise animals, and the formation of communities and social classification. However, the discovery of fire is not mentioned as one of the changes.

  Rate this question:

 • 44. 

  Paano nahubog ng taunang pag-apaw ng Ilog Indus ang kabihasnang naitatag sa India?

  • A.

   Naging matatag ang kanilang pananampalataya sa mga hayop at puno.

  • B.

   Nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao sa lambak-ilog na makipagkalakalan.

  • C.

   Naitatag dito ang mga sinaunang pamayanan tulad ng Mojenho-Daro at Harappa.

  • D.

   Sa pagkatunaw ng yelo sa Himalayas, nag-iiwan ito ng banlik na nagpapataba sa lupaing agrikultural ng lambak-ilog ng Indus at Ganges.

  Correct Answer
  D. Sa pagkatunaw ng yelo sa Himalayas, nag-iiwan ito ng banlik na nagpapataba sa lupaing agrikultural ng lambak-ilog ng Indus at Ganges.
  Explanation
  The annual overflow of the Indus River enriched the agricultural land in the Indus and Ganges river valleys. This was due to the melting of ice in the Himalayas, which left behind sediment that fertilized the soil. As a result, the people living in these areas were able to cultivate crops and sustain their civilization. This led to the establishment of ancient settlements such as Mojenjo-Daro and Harappa.

  Rate this question:

 • 45. 

  Ang mga sumusunod na pahayag ay naglalarawan sa Kabihasnang Shang MALIBAN sa isa. Ano ito?

  • A.

   Natuklasan ang potter’s wheel.

  • B.

   Pinamumunuan ng haring-pari.

  • C.

   Nakilala sa kanilang mga templo na kung tawagin ay ziggurat.

  • D.

   Nakatuon sa isang sistema ng pagsulat bagama’t maraming wika.

  Correct Answer
  C. Nakilala sa kanilang mga templo na kung tawagin ay ziggurat.
  Explanation
  The correct answer is "Nakilala sa kanilang mga templo na kung tawagin ay ziggurat." This statement describes the civilization of the Sumerians, not the Shang civilization. The Shang civilization is known for discovering the potter's wheel, being ruled by a king-priest, and having a system of writing. However, they did not have ziggurats, which were monumental stepped pyramids that were characteristic of Mesopotamian civilizations like the Sumerians.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.