Ang Mga Sawikain At Salawikain

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Georly
G
Georly
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 4,982
Questions: 21 | Attempts: 4,470

SettingsSettingsSettings
Ang Mga Sawikain At Salawikain - Quiz

For ALS A&E Secondary. Learning Strand 1: Communication Skills (Filipino)


Questions and Answers
 • 1. 

  Sabi ni Julia sa asawa, "Itaga mo ito sa bato, Kahit hindi nila ako tutulungan, aangat ang ating kabuhayan."

  • A.

   Managa si Julia

  • B.

   Tutuparin ni Julia ng walang sala ang kanyang sinabi

  • C.

   Pupukpukin ni Julia ang bato

  • D.

   Tatagain ni Juli ang bato

  Correct Answer
  B. Tutuparin ni Julia ng walang sala ang kanyang sinabi
  Explanation
  Julia's statement implies that she is confident in her abilities and determination to improve their livelihood, even without the help of others. Therefore, the correct answer suggests that Julia will fulfill her words without any wrongdoing or false intentions.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kung gusto mong "maglubid ng buhangin, huwag sa harap ng mga taong nakakikilala sa iyo dahil mabibisto ka nila.

  • A.

   Magsabi ng katotohanan

  • B.

   Magsinungaling

  • C.

   Maglaro ng buhangin

  • D.

   Magpatiwakal

  Correct Answer
  B. Magsinungaling
  Explanation
  The given statement suggests that if you want to "lubid ng buhangin" or deceive someone, you should not do it in front of people who know you because they will expose your lies. Therefore, the correct answer is "magsinungaling" which means to lie.

  Rate this question:

 • 3. 

  Bakit hindi ka makasagot diyan? Para kang natuka ng ahas,

  • A.

   Namumutla

  • B.

   Nangangati ang lalamunan

  • C.

   May ahas na nakapasok sa bahay

  • D.

   Hindi nakakibo, nawalan ng lakas na magsalita

  Correct Answer
  D. Hindi nakakibo, nawalan ng lakas na magsalita
  Explanation
  The given correct answer for this question is "hindi nakakibo, nawalan ng lakas na magsalita" which translates to "unable to move, lost the ability to speak". This answer is supported by the statement "Bakit hindi ka makasagot diyan?" which means "Why can't you answer that?" and the subsequent descriptions of feeling like being bitten by a snake, turning pale, having an itchy throat, and a snake entering the house. These symptoms suggest a severe reaction to a snake bite, which can cause paralysis and loss of speech.

  Rate this question:

 • 4. 

  Puro balitang kutsero ang  naririnig ko sa kapitbahay nating iyan. Ayoko na tuloy maniwala sa kanya.

  • A.

   Balitang sinabi ng kutsero

  • B.

   Balitang walang katotohanan

  • C.

   Balitang makatotohanan

  • D.

   Balitang maganda

  Correct Answer
  B. Balitang walang katotohanan
  Explanation
  The speaker mentions that they have been hearing "Puro balitang kutsero" from their neighbor, which implies that the neighbor is constantly spreading gossip or unreliable information. Therefore, the speaker states that they no longer want to believe in what the neighbor says. The phrase "balitang walang katotohanan" translates to "news without truth" or "unreliable news," which aligns with the context provided in the statement.

  Rate this question:

 • 5. 

  Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan.

  • A.

   Matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao

  • B.

   Pinagsama-sam ang mga balat at tinalupan

  • C.

   Nagkaigihan

  • D.

   Nagkabati

  Correct Answer
  A. Matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao
  Explanation
  The given sentence "Naghalo ang balat sa tinalupan nang malaman niya ang katotohanan" suggests that there was a fierce conflict or confrontation between two or more people when the person learned the truth. The phrase "Naghalo ang balat sa tinalupan" implies that there was a mixing or merging of skins, which metaphorically represents a heated battle or disagreement. Therefore, the correct answer "matinding labanan o awayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao" accurately describes the situation depicted in the sentence.

  Rate this question:

 • 6. 

  Napauwi kaagad galing sa Estados Unidos si Ricardo dahil nabalitaan niyang ang asawa niya ay naglalaro ng apoy.

  • A.

   Nagluluto

  • B.

   Nagpapainit

  • C.

   Nasunugan

  • D.

   Nagtataksil sa kanyang asawa

  Correct Answer
  D. Nagtataksil sa kanyang asawa
  Explanation
  Ricardo immediately returned from the United States because he heard that his wife is cheating on him.

  Rate this question:

 • 7. 

  Bulang-gugo si Tompet dahil anak-mayaman siya.

  • A.

   Mata-pobre

  • B.

   Galante;laging handang gumasta

  • C.

   Parating wala sa bahay

  • D.

   Laging kasapi sa lipunan

  Correct Answer
  B. Galante;laging handang gumasta
  Explanation
  Tompet is described as "bulang-gugo" which means he is a person who tries to appear rich or wealthy even though he is not. The correct answer, "galante; laging handang gumasta," supports this description as it means Tompet is generous and always ready to spend money. This suggests that Tompet tries to impress others by being lavish with his spending, even though he comes from a wealthy family.

  Rate this question:

 • 8. 

  Walang magawa ang mga kapitbahay naming makakati ang dila kaya't maraming may galit sa kanila.

  • A.

   May sakit sa dila

  • B.

   Daldalero o daldalera

  • C.

   May singaw

  • D.

   Nakagat ang dila

  Correct Answer
  B. Daldalero o daldalera
  Explanation
  The correct answer is "daldalero o daldalera." This is because the sentence states that the neighbors have nothing to do and their tongues are itchy, which implies that they talk a lot or are gossiping. Therefore, the most suitable explanation is that they are "daldalero o daldalera," which means someone who talks excessively or is a chatterbox.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ang apat na anak nina Nita at Mark ay tinaguriang mga anghel ng tahanan.

  • A.

   Maliit na mga bata

  • B.

   Magugulong mga bata

  • C.

   Malilikot na mga bata

  • D.

   Salbaheng mga bata

  Correct Answer
  A. Maliit na mga bata
  Explanation
  The given sentence states that the four children of Nita and Mark are referred to as "angels of the home." This suggests that the children are well-behaved and bring joy and happiness to the household. Therefore, the correct answer is "maliit na mga bata," which means "little children" in English.

  Rate this question:

 • 10. 

  Nang umuwi na ang mga bata ay nakabalik na sila sa sariling pugad nila.

  • A.

   Pugad ng kanilang ibon

  • B.

   Pugad ng kanilang mga manok

  • C.

   Sariling tahanan

  • D.

   Sariling kuwarto

  Correct Answer
  C. Sariling tahanan
  Explanation
  The given sentence states that the children have returned to their own "pugad" or nest, which implies that they have returned to their own "sariling tahanan" or home. The phrase "sariling tahanan" directly translates to "own home" in English, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 11. 

  May Utang na loob  ang mag-asawang Nita at Mark kay Ginoong Agoncillo dahil sa pagkakabalik ng mga bata.

  • A.

   Utang

  • B.

   May pagbabayaran

  • C.

   Utang na pera

  • D.

   Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa

  Correct Answer
  D. Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa
  Explanation
  Nita and Mark feel indebted to Mr. Agoncillo because he did something good or kind for them, which resulted in the return of their children. This debt is not a financial one, but rather a moral or gratitude-based debt.

  Rate this question:

 • 12. 

  Nag-alsa balutan ang magkakapatid dahil sa kanilang mga magulang

  • A.

   Palipat lipat ng tirahan

  • B.

   Nagbalot ng pagkain

  • C.

   Binalot ang gamit

  • D.

   Naglayas

  Correct Answer
  D. Naglayas
  Explanation
  The correct answer is "naglayas." This is because the sentence states that the siblings wrapped themselves in bandages or cloth due to their parents. The other options, such as moving houses, wrapping food, and wrapping belongings, do not align with the given context of the siblings' actions.

  Rate this question:

 • 13. 

  Piliin ang titik ng tamang salawikain para sa sumusunod na sitwasyon. Ang batang laki sa layaw ay lalaking suwail, walang galang at walang pagpapahalaga sa kapya niya.

  • A.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

  • B.

   Matalino man ng matsing, napaglalalangan din

  • C.

   Anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin

  • D.

   Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin muna

  Correct Answer
  C. Anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin
  Explanation
  The correct answer "anak na hindi paluhain, ina ang patatangisin" means that a child who is not disciplined or corrected by their parents will eventually be disciplined or corrected by others, specifically their mother. In this situation, the child who is "laki sa layaw" (unruly) and lacks respect and appreciation for others is compared to a child who is not disciplined by their parents. The proverb implies that if the child's mother does not discipline or correct their behavior, someone else will eventually step in and do so.

  Rate this question:

 • 14. 

  "Nay, gusto ko na pong bumali sa inyo. Hirap na hirap na po ako sa buhay may-asawa."

  • A.

   Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa'y biro;kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso

  • B.

   Nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa

  • C.

   Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, sapagkat may sarili ring kinang ang tanso

  • D.

   Saan mang gubat ay may ahas

  Correct Answer(s)
  A. Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa'y biro;kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso
  D. Saan mang gubat ay may ahas
  Explanation
  The given correct answer is "Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa'y biro; kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso, Saan mang gubat ay may ahas." This answer is correct because it reflects the sentiment expressed in the statement given at the beginning. The statement talks about someone who is struggling in their married life and wants to separate. The answer suggests that Kapaho, the person being referred to, initially thought that marriage was just a joke, but now realizes the difficulties and challenges it brings. The phrase "kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso" implies that Kapaho wants to end the relationship because it has become too difficult for them. The phrase "Saan mang gubat ay may ahas" further emphasizes the idea that challenges exist in every situation, including marriage.

  Rate this question:

 • 15. 

  Sinabi ng lalaki ang totoo sa kanyang asawa na magbabago na siya at hindi na niya gagawin ang ginagawa niyang maganda

  • A.

   Matalino man ang matsing, napaglalangan din

  • B.

   Tulak ng bibig, kabig ng dibdib

  • C.

   Saan mang gubat ay may ahas

  • D.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

  Correct Answer
  D. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat
  Explanation
  The correct answer is "Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat." This Filipino proverb means that speaking the truth leads to smooth relationships. In the given context, the man is being honest with his wife about changing his ways and not doing what he used to do that was good. By being truthful, he is promoting open communication and trust in their relationship, which can lead to a harmonious and fulfilling partnership.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kahit kailan daw ay hindi magugustuhan ang lalaking iyon. Hindi raw niyito tipo.

  • A.

   Bago ka pumuna ng uling ng iba, uling sa mukha mo'y pahirin muna

  • B.

   Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat

  • C.

   Tulak ng bibig, kabig ng dibdib

  • D.

   Akala ni Kapaho: ang pag-aasawa'y biro;kanin bagang isusubo't iluluwa kung mapaso

  Correct Answer
  C. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib
  Explanation
  The phrase "Tulak ng bibig, kabig ng dibdib" means that what comes out of the mouth can have a great impact on others. It suggests that words spoken impulsively or without thinking can have serious consequences. This is in line with the given statement that says "Kahit kailan daw ay hindi magugustuhan ang lalaking iyon. Hindi raw niyito tipo." It implies that the man being referred to said something or behaved in a way that made him unlikable or unfavorable to others.

  Rate this question:

 • 17. 

  Huwag mong paniwalaan ang taong sinungaling.

  • A.

   Bulang-gugo

  • B.

   Itaga mo sa bato

  • C.

   Mahilig maglubid ng buhangin

  • D.

   Pag-iisang dibdib

  Correct Answer
  C. Mahilig maglubid ng buhangin
  Explanation
  The phrase "mahilig maglubid ng buhangin" is the correct answer because it means "likes to sift sand." This phrase is used figuratively to describe someone who is dishonest or deceitful, hence the statement "Huwag mong paniwalaan ang taong sinungaling" (Do not believe a lying person). The other options do not convey the same meaning and are unrelated to the given statement.

  Rate this question:

 • 18. 

  Tandaan mo,  hinding-hindi na kita pauutangin ng pera

  • A.

   Naghalo ang balat sa tinalupan

  • B.

   Matigas ang katawan

  • C.

   Pag-iisang dibdib

  • D.

   Itaga mo sa bato

  Correct Answer
  D. Itaga mo sa bato
  Explanation
  The phrase "itaga mo sa bato" is a Filipino expression that means "mark it on stone" or "remember it well." In this context, the speaker is emphasizing the seriousness and certainty of their statement. They are telling the person that they will never lend them money again, and they want them to remember it firmly. By saying "itaga mo sa bato," they are emphasizing that this decision is final and unchanging, just like an inscription on stone.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kung hindi mo na maibibigay ang gusto ko, mabuti pang magsaulian na lang tayo ng kandila

  • A.

   Nagkagalit

  • B.

   Naghiraman

  • C.

   Namigay

  • D.

   Nagkaayos

  Correct Answer
  A. Nagkagalit
  Explanation
  The phrase "Kung hindi mo na maibibigay ang gusto ko, mabuti pang magsaulian na lang tayo ng kandila" suggests a disagreement or conflict between two individuals. The expression "nagkagalit" best fits this scenario as it translates to "had a fight" or "got angry with each other." It implies that the individuals involved in the conversation had a disagreement or argument due to one person's inability to fulfill the other person's desires or expectations.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang buhay ni Dick ayisang bukas na aklat sa kanyang mgakasamahan.

  • A.

   Binabasa

  • B.

   Alam ng lahat

  • C.

   Sikreto

  • D.

   Ayaw iapalam

  Correct Answer
  B. Alam ng lahat
  Explanation
  The correct answer is "alam ng lahat" because it is stated in the sentence that "Ang buhay ni Dick ay isang bukas na aklat sa kanyang mga kasamahan." This means that Dick's life is an open book to his companions, implying that everyone knows about it.

  Rate this question:

 • 21. 

  Hindi nila natapos ang proyekto dahil ningas-cogon sila.

  • A.

   Di-pangmatagalan

  • B.

   Tamad

  • C.

   Mainipin

  • D.

   Matiya

  Correct Answer
  A. Di-pangmatagalan
  Explanation
  The given sentence states that they were not able to finish the project because they were "ningas-cogon." "Ningas-cogon" is a Filipino term that refers to someone who starts something with great enthusiasm but quickly loses interest or gives up. Therefore, the correct answer "di-pangmatagalan" meaning "not long-lasting" aligns with the given context, indicating that they were not able to complete the project due to their lack of perseverance or long-term commitment.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 29, 2008
  Quiz Created by
  Georly
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.