องค์ประกอบของ ดนตรีสากล

10 | Total Attempts: 2122

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
องค์ประกอบของ ดนตรีสากล - Quiz

แบบทดสอบความรู้เรื่อง  งค์ประกอบของ ดนตรีสากล (โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ)


Questions and Answers
 • 1. 
   คีตกวีผู้สร้างสรรค์ดนตรี เป็นผู้ใช้เสียงในการสร้างสรรค์ผลิตงานศิลปะเพื่อรับใช้สังคม ผู้สร้างสรรค์ดนตรีสามารถสร้างเสียงที่หลากหลายโดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเป็นปัจจัยกำหนด เช่น การดีด การสี การตี การเป่า เป็นความหมายของข้อใด
  • A. 

   เสียง (Tone)

  • B. 

   พื้นฐานจังหวะ (Element of Time)

  • C. 

   ทำนอง (Melody)

  • D. 

   พื้นผิวของเสียง (Texture)

 • 2. 
   เป็นศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ที่เกี่ยวข้องกับความช้าเร็ว ความหนักเบาและความสั้น-ยาว องค์ประกอบเหล่านี้ หากนำมาร้อยเรียง ปะติดปะต่อเข้าด้วยกันตามหลักวิชาการเชิงดนตรีแล้ว สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดลีลาจังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะที่มีผลต่อผู้ฟังจะปรากฏพบในลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ เช่น ฟังเพลงแล้วแสดงอาการกระดิกนิ้ว ปรบมือร่วมไปด้วย มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   คีตลักษณ์ (Forms)

  • B. 

   สีสันของเสียง (Tone Color)

  • C. 

   พื้นผิวของเสียง (Texture)

  • D. 

   พื้นฐานจังหวะ (Element of Time)

 • 3. 
  เป็นการจัดระเบียบของเสียงที่เกี่ยวข้องกับความสูง-ต่ำ ความสั้น-ยาว และความดัง-เบา คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความช้า-เร็ว จะเป็นองค์ประกอบของดนตรีที่ผู้ฟังสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุด มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   สีสันของเสียง (Tone Color)

  • B. 

   ทำนอง (Melody)

  • C. 

   พื้นผิวของเสียง (Texture)

  • D. 

   คีตลักษณ์ (Forms)

 • 4. 
  คุณลักษณะของเสียงที่กำเนิดจากแหล่งเสียงที่แตกต่างกัน แหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าว เป็นได้ทั้งที่เป็นเสียงร้องของมนุษย์และเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ความแตกต่างของเสียงร้องมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง หรือระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานของการแตกต่างทางด้านสรีระ เช่น หลอดเสียงและกล่องเสียง เป็นต้น เป็นความหมายของข้อใด
  • A. 

   พื้นฐานจังหวะ (Element of Time)

  • B. 

   ทำนอง (Melody)

  • C. 

   พื้นผิวของเสียง (Texture)

  • D. 

   สีสันของเสียง (Tone Color)

 • 5. 
  Pitch มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ระดับเสียง

  • B. 

   คุณภาพของเสียง

  • C. 

   ความเข้มของเสียง

  • D. 

   ความสั้น-ยาวของเสียง

 • 6. 
  Duration มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ระดับเสียง

  • B. 

   คุณภาพของเสียง

  • C. 

   ความเข้มของเสียง

  • D. 

   ความสั้น-ยาวของเสียง

 • 7. 
  ความเข้มของเสียง มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
  • A. 

   Pitch

  • B. 

   Duration

  • C. 

   Intensity

  • D. 

   Quality

 • 8. 
  คุณภาพของเสียง มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
  • A. 

   Pitch

  • B. 

   Duration

  • C. 

   Intensity

  • D. 

   Quality

 • 9. 
   เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่มีแนวทำนองเดียว ไม่มีเสียงประสาน พื้นผิวเสียงในลักษณะนี้ถือเป็นรูปแบบการใช้แนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ ของดนตรีในทุกวัฒนธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Heterophonic Texture

  • B. 

   Homophonic Texture

  • C. 

   Polyphonic Texture

  • D. 

   Monophonic Texture

 • 10. 
   เป็นลักษณะพื้นผิวของเสียงที่ประกอบด้วยแนวทำนองตั้งแต่สองแนวทำนองขึ้นไป โดยแต่ละแนวมีความเด่นและเป็นอิสระจากกัน ในขณะที่ทุกแนวสามารถประสานกลมกลืนไปด้วยกัน เป็นความหมายของข้อใด
  • A. 

   Heterophonic Texture

  • B. 

   Homophonic Texture

  • C. 

   Polyphonic Texture

  • D. 

   Monophonic Texture

Back to Top Back to top