Екологија

32

Settings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Прву дефиницију екологије дао је: 
  • A. 

   Ф. Хегел

  • B. 

   Е. Хекел

  • C. 

   Ф. Хеклер

  • D. 

   Е. Хенкел

 • 2. 
  Које нивое организације проучава екологија:
  • A. 

   систем органа

  • B. 

   популација

  • C. 

   екосистем

  • D. 

   ткиво

  • E. 

   биоценоза

 • 3. 
  Која од једначина представља фотосинтетички процес?
  • A. 

   О2 + H2O → C6H12O6 + CO2

  • B. 

   6O2 + 6H2O → C6H12O6 + 6CO2

  • C. 

   6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

 • 4. 
  Повежи појмове:
  • A. Метаболизам
  • A.
  • B. Катаболизам
  • B.
  • C. Анаболизам
  • C.
 • 5. 
  Хетеротрофни организми су:
  • A. 

   конзументи

  • B. 

   продуценти

  • C. 

   редуценти

 • 6. 
  Орографски еколошки фактори су: 
  • A. 

   нагиб терена

  • B. 

   надморска висина

  • C. 

   окренутост према страни света

  • D. 

   температура

  • E. 

   светлост

  • F. 

   физичке особине земљишта

  • G. 

   хемијске особине земљишта

  • H. 

   ваздушни притисак

 • 7. 
  Едафски еколошки фактори су: 
  • A. 

   нагиб терена

  • B. 

   надморска висина

  • C. 

   окренутост према страни света

  • D. 

   температура

  • E. 

   светлост

  • F. 

   физичке особине земљишта

  • G. 

   хемијске особине земљишта

  • H. 

   ваздушни притисак

 • 8. 
  Климатски еколошки фактори су: 
  • A. 

   нагиб терена

  • B. 

   надморска висина

  • C. 

   окренутост према страни света

  • D. 

   температура

  • E. 

   светлост

  • F. 

   физичке особине земљишта

  • G. 

   хемијске особине земљишта

  • H. 

   ваздушни притисак

 • 9. 
  Повежи:
  • A. СТЕНОВАЛЕНТНИ организми
  • A.
  • B. ЕУРИВАЛЕНТНИ организми
  • B.
 • 10. 
  Чекирај термофилне организме:
  • A. 

   бели медвед

  • B. 

   слон

  • C. 

   носорог

  • D. 

   пингвин

  • E. 

   термалне алге

  • F. 

   снежне алге

 • 11. 
  Чекирај фригорифилне организме:
  • A. 

   бели медвед

  • B. 

   слон

  • C. 

   носорог

  • D. 

   пингвин

  • E. 

   термалне алге

  • F. 

   снежне алге

 • 12. 
  Скуп адаптивних одлика једне органске врсте усаглашен са конкретном животном средином у којој је она распрострањена је:
  • A. 

   еколошка ниша

  • B. 

   животна форма

  • C. 

   модификација

  • D. 

   скуп животних карактеристика

 • 13. 
  Повежи:
  • A. УЗРАСНА СТРУКТУРА
  • A.
  • B. МОРТАЛИТЕТ
  • B.
  • C. НАТАЛИТЕТ
  • C.
  • D. РАСТЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
  • D.
 • 14. 
  Повежи:
  • A. ЖИВОТНА ЗАЈЕДНИЦА
  • A.
  • B. ЖИВОТНА СРЕДИНА
  • B.
  • C. ЖИВОТНО СТАНИШТЕ
  • C.
 • 15. 
  Популација је:
  • A. 

   скуп јединки исте врсте који живе на одређеном простору и међусобно ступају у односе исхране

  • B. 

   скуп јединки различитих врста у оквиру животне заједнице

  • C. 

   скуп јединки исте врсте који живе на одређеном простору и међусобно се размножавају

 • 16. 
  Примарна продуктивност је:
  • A. 

   укупна количина синтетизоване неорганске материје коју су изградили произвођачи

  • B. 

   укупна количина синтетизоване неорганске материје коју су изградили потрошачи

  • C. 

   укупна количина синтетизоване органске материје коју су изградили произвођачи

  • D. 

   укупна количина синтетизоване органске материје коју су изградили потрошачи

 • 17. 
  Секундарна продуктивност је:
  • A. 

   укупна количина синтетизоване неорганске материје коју су изградили произвођачи

  • B. 

   укупна количина синтетизоване неорганске материје коју су изградили потрошачи

  • C. 

   укупна количина синтетизоване органске материје коју су изградили произвођачи

  • D. 

   укупна количина синтетизоване органске материје коју су изградили потрошачи

 • 18. 
  Узроци прве демографске експанзије су:
  • A. 

   индустријска и технолошка револуција

  • B. 

   употреба оруђа, оружја и контрола ватре

  • C. 

   развој пољопривреде и доместификација

 • 19. 
  Узроци друге демографске експанзије су:
  • A. 

   индустријска и технолошка револуција

  • B. 

   употреба оруђа, оружја и контрола ватре

  • C. 

   развој пољопривреде и доместификација

 • 20. 
  Узроци треће демографске експанзије су:
  • A. 

   индустријска и технолошка револуција

  • B. 

   употреба оруђа, оружја и контрола ватре

  • C. 

   развој пољопривреде и доместификација

 • 21. 
  Екологија је наука која проучава:
  • A. 

   загађеност животне средине

  • B. 

   последице загађивања на живе организме

  • C. 

   односе између организама и животне средине

 • 22. 
  Повежи:
  • A. ЕУРИВАЛЕНТНИ организми
  • A.
  • B. СТЕНОВАЛЕНТНИ организми
  • B.
 • 23. 
  Екосистем чине:
  • A. 

   биоценоза и земљиште

  • B. 

   биотоп и биоценоза

  • C. 

   популација и биотоп

 • 24. 
  Повежи:
  • A. ЖИВОТНА ФОРМА
  • A.
  • B. МОДИФИКАЦИЈЕ
  • B.
  • C. АДАПТАЦИЈЕ
  • C.
 • 25. 
  Биом је:
  • A. 

   комплекс од већег броја екосистема у оквиру једне климатске области

  • B. 

   комплекс од већег броја биоценоза у оквиру једне климатске области

  • C. 

   комплекс од већег броја популација у оквиру једне климатске области

 • 26. 
  Организми који су способни да у својим ћелијама сами синтетишу органске материје од неорганских називају се:
  • A. 

   микстрофи

  • B. 

   хетеротрофи

  • C. 

   аутотрофи

 • 27. 
  Наука која истражује и проучава законитости и правилности у биолошком и миграторном кретању становништва, промене у биолошким, социо-економским и интелектуалним структурама, њихово квантитативно и квалитативно деловање и утврђује међусобне односе кретања становништва са другим друштвеним и економским појавама – назива се:
  • A. 

   демократија

  • B. 

   демагогија

  • C. 

   демографија

  • D. 

   демологија

 • 28. 
  Еколошке сукцесије су серије:
  • A. 

   постепених смењивања екосистема у току времена

  • B. 

   наглих смењивања екосистема у току времена

  • C. 

   постепених смењивања екосистема у простору

  • D. 

   наглих смењивања екосистема у простору

 • 29. 
  На основу мапе одреди о ком биому се ради:
  • A. 

   савана

  • B. 

   тропска кишна шума

  • C. 

   степа

  • D. 

   тундра

  • E. 

   тајга

  • F. 

   медитеранска вегетација

  • G. 

   листопадна шума

  • H. 

   пустиња

 • 30. 
  Животна заједница представља:
  • A. 

   абиотичку компоненту еколошке целине

  • B. 

   биотичку компоненту еколошке целине

  • C. 

   скуп доминантних врста

 • 31. 
  Еколошки фактори делују:
  • A. 

   самостално

  • B. 

   здружено

 • 32. 
  На основу мапе одреди о ком биому се ради:
  • A. 

   савана

  • B. 

   тропска кишна шума

  • C. 

   степа

  • D. 

   тундра

  • E. 

   тајга

  • F. 

   медитеранска вегетација

  • G. 

   листопадна шума

  • H. 

   пустиња