इयत्ता ६ वी विषय - भूगोल मार्क २०

17 Questions | Total Attempts: 6215

SettingsSettingsSettings
  -   - Quiz

प्र १ ला . अचूक पर्याय ओळखा .६


Questions and Answers
 • 1. 
  पृथ्वीवर पूर्व पश्चिम दिशेत असलेल्या काल्पनिक आडव्या रेषांना काय म्हणतात 
  • A. 

   रेखावृत्ते

  • B. 

   आंतरराष्ट्रीय वार रेषा

  • C. 

   अक्षवृत्ते

 • 2. 
  रेखावृत्ते कशी असतात .....
  • A. 

   वर्तुळाकार

  • B. 

   अर्धवर्तुळाकार

  • C. 

   बिंदू स्वरूप

 • 3. 
  अक्षवृत्ते व रेखावृत्ते मिळून पृथ्वी गोलावर काय तयार होते? 
  • A. 

   कोनीय अंतर

  • B. 

   गोलार्ध

  • C. 

   वृत्तजाळी

 • 4. 
  पुढीलपैकी पृथ्वी गोलावरील बिंदू स्वरूपातील वृत्त कोणते ....
  • A. 

   विषुववृत्त

  • B. 

   ध्रुववृत्त

  • C. 

   मूळ रेखावृत्त

 • 5. 
  कर्कवृत्त ते मकरवृत्त हे अंशात्मक अंतर किती असते. 
  • A. 

   ४७°

  • B. 

   ४५°

  • C. 

   ५२°

 • 6. 
   विश्ववृत्त या शब्दाचा अर्थ सांगा 
  • A. 

   ०°चे सर्वात मोठे अक्षवृत्त

  • B. 

   ४५° चे सर्वात लहान अक्षवृत्त

  • C. 

   ५२° चे सर्वात मोठे अक्षवृत्त

 • 7. 
  प्र १ ला ब)पुढील विधाने योग्य की अयोग्य ते ओळखा.   ४ मुळ रेखावृत्त हे अक्षवृत्त ना समांतर असते .
  • A. 

   योग्य

  • B. 

   अयोग्य

 • 8. 
  सर्व अक्षवृत्ते विषुववृत्ताजवळ एकत्रित येतात 
  • A. 

   योग्य

  • B. 

   अयोग्य

 • 9. 
  अक्षवृत्ते व रेखावृत्ते या काल्पनिक रेषा आहेत 
  • A. 

   योग्य

  • B. 

   अयोग्य

 • 10. 
  रेखावृत्ते एकमेकांना समांतर असतात 
  • A. 

   योग्य

  • B. 

   अयोग्य

 • 11. 
  प्र २ रा ब) रिकाम्या जागी योग्य पर्याय लिहा . पृथ्वीवरील अक्षवृत्ते व रेखावृत्ते यांच्यामुळे ....... तयार होते.
  • A. 

   अक्षांश

  • B. 

   वृत्तजाळी

  • C. 

   माहीती प्रणाली

 • 12. 
  उत्तर व दक्षिण रुग्णांना जोडणाऱ्या .......रेषा काढता येतात.
  • A. 

   पुर्णवर्तुळाकार

  • B. 

   वर्तुळाकार

  • C. 

   अर्धवर्तुळाकार

 • 13. 
  विषुववृत्तावर लगतच्या कोणत्याही दोन रेखावृत्त मधील अंतर ........ किमी असते.
  • A. 

    १०२

  • B. 

   १६०

  • C. 

    १११

 • 14. 
  विषुववृत्तावर हे अंतर सर्वाधिक असते तर ध्रुवांवर हे अंतर ....... असते
  • A. 

   जास्त

  • B. 

   शून्य

  • C. 

    कमी

 • 15. 
   विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडे व दक्षिणेकडे अक्षवृत्त आकाराने ........ होत जातात.
  • A. 

   लहान - लहान

  • B. 

   लहान - मोठी

  • C. 

   मोठी - मोठी

 • 16. 
  अंशाची ही विभागणी मिनिट या एककात तर मिनिटाची विभागणी ....... या एककात केली जाते.
  • A. 

   अंश

  • B. 

   मिनिट

  • C. 

   सेकंद

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.