სასამართლო მედიცინა - გვამის სასამართლო-სამედიცინო გამოკვლევა

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 1,259
Questions: 50 | Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
 - - - Quiz

910მდე


Questions and Answers
 • 1. 

  ტერმინალურ მდგომარეობას არ ახასიათებს:

  • A.

   მეტაბოლიზმის დარღვევა

  • B.

   აირთა ცვლის ღრმა მოშლა

  • C.

   სასქესო ფუნქციის დარღვევა

  • D.

   არტერიული წნევის კრიტიკული ვარდნა

  Correct Answer
  C. სასქესო ფუნქციის დარღვევა
  Explanation
  The given answer suggests that the terminal condition does not indicate the failure of sexual function. This means that the condition being described does not affect or impair a person's ability to perform sexually.

  Rate this question:

 • 2. 

  პრეაგონიას ახასიათებს:

  • A.

   ყველა ჩამოთვლილი

  • B.

   პერიფერიული სისხლის მიმოქცევის მოშლა

  • C.

   დაბალი ან განუსაზღვრელად დაბალი არტერიული წნევა

  • D.

   სუსტი ხშირი პულსი

  Correct Answer
  A. ყველა ჩამოთვლილი
  Explanation
  The correct answer is "ყველა ჩამოთვლილი" which means "all counted". This answer suggests that the preagonia includes all the mentioned symptoms or characteristics.

  Rate this question:

 • 3. 

  რამდენ ხანს გრძელდება პრეაგონია:

  • A.

   ყველა ჩამოთვლილი

  • B.

   შესაძლოა არ იყოს

  • C.

   შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე

  • D.

   არ აქვს განსაზღვრული ხანგრძლივობა

  Correct Answer
  A. ყველა ჩამოთვლილი
  Explanation
  The given question asks how long a parallelogram can be. The options provided are: "all possible", "it may not exist", "it can be very short", and "it has no defined length". The correct answer is "all possible" because a parallelogram can have any length as long as its opposite sides are parallel and equal in length.

  Rate this question:

 • 4. 

  პრეაგონიასა და აგონიას შორის გარდამავალი პერიოდია:

  • A.

   ტერმინალური პაუზა

  • B.

   სუნთქვის გაჩერების პერიოდი

  • C.

   პერიოდი გულის გაჩერების შემდეგ

  Correct Answer
  A. ტერმინალური პაუზა
 • 5. 

  აგონიის კლინიკურ სურათს განაპირობებს:

  • A.

   ნივთიერებათა ცვლის შეწყვეტა

  • B.

   ცნს მდგომარეობისა და ფუნქციის რადიკალური ცვლილებები

  • C.

   გულის გაჩერება

  Correct Answer
  B. ცნს მდგომარეობისა და ფუნქციის რადიკალური ცვლილებები
  Explanation
  The correct answer is "ცნს მდგომარეობისა და ფუნქციის რადიკალური ცვლილებები" which translates to "changes in the condition and function of the nervous system." This answer is supported by the context of the question, which mentions a clinical image. The other options, "disruption of the circulation of substances," "radical changes in the condition and function," and "heart attack," do not directly relate to the clinical image and are therefore incorrect.

  Rate this question:

 • 6. 

  ტერმინალური პაუზის ხანგრძლივობაა:

  • A.

   ერთ საათამდე

  • B.

   30 წუთამდე

  • C.

   15-20 წუთამდე

  • D.

   2-4 წუთამდე

  Correct Answer
  D. 2-4 წუთამდე
  Explanation
  The correct answer is "2-4 წუთამდე" because the term "ტერმინალური პაუზი" translates to "terminal pause" in English. A terminal pause refers to a pause or break in speech that lasts for a short duration, typically between 2 to 4 minutes. Therefore, the correct answer indicates the appropriate duration for a terminal pause.

  Rate this question:

 • 7. 

  ბიოლოგიური სიკვდილის ობიექტური ნიშანი არ არის:

  • A.

   გვამის გაშეშება

  • B.

   გუგის რეფლექსის არარსებობა

  • C.

   სხეულის ტემპერატურის დაცემა 23ჩ-ზე ქვემოთ

  • D.

   გვამური ლაქები

  Correct Answer
  B. გუგის რეფლექსის არარსებობა
  Explanation
  The correct answer is "გუგის რეფლექსის არარსებობა" (Absence of gag reflex). The other options listed are unrelated to biological death. The absence of a gag reflex is a sign of brainstem dysfunction and can be used to determine brain death, but it is not a definitive sign of biological death.

  Rate this question:

 • 8. 

  “ტვინის სიკვდილის” კლინიკურ კრიტერიუმად არ ითვლება:

  • A.

   გარეგან გამაღიზიანებლებზე რეაქციებისა და რეფლექსების გაქრობა

  • B.

   ფსიქიკის მწვავე დარღვევები

  • C.

   დამოუკიდებლად სუნთქვის მდგრადი უუნარობა

  • D.

   ცნობიერების სრული და მდგრადი დაკარგვა

  Correct Answer
  B. ფსიქიკის მწვავე დარღვევები
  Explanation
  The correct answer is "ფსიქიკის მწვავე დარღვევები" (physical fatigue). This is because the question is asking for something that is not considered as a clinical criterion for death. The other options mentioned in the question, such as reactions and reflexes, respiratory abnormalities, and complete and partial loss of consciousness, are all potential clinical criteria for death. However, physical fatigue is not typically considered a clinical criterion for determining death.

  Rate this question:

 • 9. 

  გვამური მოვლენების განვითარების დინამიკაზე ზემოქმედი გარე ფაქტორი არ არის

  • A.

   ჰაერის მოძრაობა

  • B.

   მზის აქტივობის ხარისხი

  • C.

   ტენიანობა

  • D.

   ტემპერატურა

  • E.

   ნალექები

  Correct Answer
  B. მზის აქტივობის ხარისხი
  Explanation
  The given statement states that the external factor does not affect the dynamics of the movement of a comet. Out of the given options, "მზის აქტივობის ხარისხი" (solar activity) is the only option that is an external factor and can affect the dynamics of the movement of a comet. Therefore, it can be concluded that solar activity does affect the dynamics of the movement of a comet.

  Rate this question:

 • 10. 

   გვამის ტემპერატურის გაზომვა არ ხდება:

  • A.

   ხერხემლის არხში

  • B.

   სწორ ნაწლავში

  • C.

   ღვიძლში

  • D.

   საყლაპავში

  • E.

   თავის ქალას ღრუში

  Correct Answer
  A. ხერხემლის არხში
  Explanation
  The answer "ხერხემლის არხში" means "in the air conditioner". This suggests that the temperature measurement is not taking place because it is not being recorded or monitored by the air conditioner.

  Rate this question:

 • 11. 

  ნაადრევი გვამური მოვლენა არ არის:

  • A.

   გვამის გაშეშება

  • B.

   გვამური ლაქები

  • C.

   სუპრავიტალური რეაქციები

  • D.

   გვამის გაციება

  • E.

   გვამის გამოშრობა

  Correct Answer
  C. სუპრავიტალური რეაქციები
  Explanation
  The correct answer is "სუპრავიტალური რეაქციები" (supernatural reactions). This answer is the only one that does not relate to the actions or behaviors of a ghost. The other options, such as "გვამის გაშეშება" (ghost hunting) and "გვამის გამოშრობა" (ghost elimination), are actions that a ghost may be involved in. Therefore, "სუპრავიტალური რეაქციები" is the correct answer as it does not pertain to the actions of a ghost.

  Rate this question:

 • 12. 

  მოგვიანებითი გვამური მოვლენა არ არის:

  • A.

   ქონცვილის წარმოქმნა

  • B.

   ტორფად დათრმილვა

  • C.

   მუმიფიკაცია

  • D.

   აუტოლიზი

  • E.

   ლპობა

  Correct Answer
  D. აუტოლიზი
 • 13. 

  გვამის გამოშრობის ნიშნები არ ჩანს:

  • A.

   პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე

  • B.

   თვალების სკლერაზე

  • C.

   სათესლე პარკზე

  • D.

   ტუჩების გარდამავალ ქობაზე

  Correct Answer
  A. პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე
  Explanation
  The correct answer is "პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე" which means "on the edge of the bed". This answer is correct because it matches the given phrase "გვამის გამოშრობის ნიშნები არ ჩანს" which translates to "signs of getting up in the morning are not seen". The phrase implies that the person is still in bed, and "პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე" accurately describes this position.

  Rate this question:

 • 14. 

  როგორ მოქმედებს გვამის გაციებაზე სუსტად განვითარებული კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი:

  • A.

   არ მოქმედებს

  • B.

   ხელს უშლის გაციებას

  • C.

   ხელს უწყობს გაციებას

  Correct Answer
  C. ხელს უწყობს გაციებას
  Explanation
  The correct answer is "ხელს უწყობს გაციებას" (It causes hand to itch). This answer is correct because it directly translates to "It causes hand to itch" which is the correct explanation for the given question.

  Rate this question:

 • 15. 

  ახალშობილის გვამი ზრდასრული ადამიანის გვამთან შედარებით:

  • A.

   ერთნაირად ცივდება

  • B.

   უფრო სწრაფად ცივდება

  • C.

   უფრო ნელა ცივდება

  Correct Answer
  B. უფრო სწრაფად ცივდება
  Explanation
  The correct answer is "უფრო სწრაფად ცივდება" which translates to "gets cold faster". This answer is based on the comparison between the speed at which the two individuals get cold. It suggests that the new person gets cold faster than the other person.

  Rate this question:

 • 16. 

  სიკვდილის ხანდაზმულობის დასადგენად გვამის იღლიაში ტემპერატურის გაზომვას:

  • A.

   აქვს საორიენტაციო მნიშვნელობა

  • B.

   არა აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა

  • C.

   აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა

  Correct Answer
  A. აქვს საორიენტაციო მნიშვნელობა
  Explanation
  The correct answer is "აქვს საორიენტაციო მნიშვნელობა". This means that the thermometer has an orientation value, which suggests that it can determine the direction of the temperature. This implies that the thermometer is capable of measuring the temperature accurately regardless of its position or orientation.

  Rate this question:

 • 17. 

  გვამური ლაქების არსებობა სხეულის სხვადასხვა ზედაპირზე სხვადასხვა სტადიაში გვეხმარება, დავადგინოთ:

  • A.

   სიკვდილის მიზეზი

  • B.

   გვამის პოზის შეცვლის ფაქტი

  • C.

   სიკვდილის ხანდაზმულობა

  Correct Answer
  B. გვამის პოზის შეცვლის ფაქტი
  Explanation
  The given answer states that the presence of different types of lice in different parts of the body suggests a change in the person's position. This explanation implies that the movement or change in position of the person could have led to the infestation of lice in different areas of the body.

  Rate this question:

 • 18. 

  მოქმედებს თუ არა სიკვდილის მიზეზი გვამური ლაქების წარმოქმნის სიჩქარეზე:

  • A.

   მოქმედებს

  • B.

   არ მოქმედებს

  Correct Answer
  A. მოქმედებს
  Explanation
  The correct answer is "მოქმედებს" (It works/operates). This suggests that the action or process being referred to is functioning or taking place.

  Rate this question:

 • 19. 

  სიკვდილის ხანდაზმულობის დადგენისას გვამური ლაქების გამოსაკვლევად არ გამოიყენება:

  • A.

   დინამომეტრი

  • B.

   ფოტომეტრი

  • C.

   თერმომეტრი

  • D.

   ლივორომეტრი

  Correct Answer
  C. თერმომეტრი
 • 20. 

  ოთახის ტემპერატურაზე გვამური ლაქები ჩნდება, საშუალოდ, სიკვდილიდან:

  • A.

   24 საათის შემდეგ

  • B.

   12 საათის შემდეგ

  • C.

   2 - 4 საათის შემდეგ

  • D.

   15 წუთში

  Correct Answer
  C. 2 - 4 საათის შემდეგ
  Explanation
  The answer "2 - 4 საათის შემდეგ" suggests that rigor mortis occurs 2-4 hours after death. Rigor mortis is the stiffening of the body after death due to the depletion of ATP, which is needed for muscle relaxation. This process typically begins within a few hours after death and can last for about 24-48 hours before the body starts to relax again.

  Rate this question:

 • 21. 

  მაღალ ტემპერატურაზე (35-40ჩ) გვამური ლაქები ჩნდება, საშუალოდ, სიკვდილიდან:

  • A.

   24 საათის შემდეგ

  • B.

   12 საათის შემდეგ

  • C.

   2 - 4 საათის შემდეგ

  • D.

   2 საათამდე

  Correct Answer
  D. 2 საათამდე
 • 22. 

  მოქმედებს თუ არა სიკვდილის წინ ცნს მდგომარეობა (აგზნება-შეკავება) გვამის გაშეშების სიჩქარეზე:

  • A.

   არ მოქმედებს

  • B.

   მოქმედებს

  Correct Answer
  B. მოქმედებს
  Explanation
  The correct answer is "მოქმედებს" which means "It does". This suggests that the action (აგზნება-შეკავება) occurs before death, indicating that the person is still alive.

  Rate this question:

 • 23. 

   გვამის გაშეშება ათლეტური აღნაგობის პირებში გამოხატულია

  • A.

   ჩვეულებრივად

  • B.

   ძლიერად

  • C.

   სუსტად

  Correct Answer
  B. ძლიერად
  Explanation
  The correct answer is "ძლიერად" because it is the adverb form of the adjective "ძლიერი" which means "strong". The adverb form describes how the action of the verb is performed, indicating that the subject of the sentence is doing something in a strong or powerful manner.

  Rate this question:

 • 24. 

  გვამის გაშეშება მოხუცებში და ბავშვებში გამოხატულია:

  • A.

   ჩვეულებრივად

  • B.

   ძლიერად

  • C.

   სუსტად

  Correct Answer
  C. სუსტად
  Explanation
  The given answer "სუსტად" is the correct answer because it means "neatly" or "properly" in Georgian. It is the opposite of "ჩვეულებრივად" which means "usually" or "normally" and "ძლიერად" which means "strongly" or "powerfully". So, in the context of the question, the correct answer suggests that the person's hair or appearance is neat or well-groomed.

  Rate this question:

 • 25. 

  გვამის გაშეშება სითბური და მზის დაკვრისას და ტექნიკური ელექტრული დენის მოქმედებით სიკვდილისას ვითარდება:

  • A.

   ჩვეულებრივად

  • B.

   ნელა 

  • C.

   სწრაფად

  Correct Answer
  C. სწრაფად
  Explanation
  The explanation for the given answer is that the person's death occurs quickly.

  Rate this question:

 • 26. 

  გვამის გაშეშება სეფსისით და ნარკოტიკებით მოწამლვით სიკვდილისას ვითარდება:

  • A.

   ჩვეულებრივად

  • B.

   ნელა

  • C.

   სწრაფად

  Correct Answer
  B. ნელა
  Explanation
  The given question is asking for the manner in which death occurs during strangulation and drug overdose. The possible options are "ჩვეულებრივად" (normally), "ნელა" (slowly), and "სწრაფად" (quickly). The correct answer is "ნელა" (slowly), indicating that death occurs gradually in both cases.

  Rate this question:

 • 27. 

  სიკვდილის ხანდაზმულობის დასადგენი ნიშნები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს, გარდა:

  • A.

   მათი შეფასებისთვის არ უნდა იყოს აუცილებელი სპეციალური ხელსაწყოს გამოყენება

  • B.

   მათი წარმოქმნის, ცვლილებისა და გაქრობის დრო არ უნდა მერყეობდეს დიდი დიაპაზონით

  • C.

   მათი განსაზღვრა არ უნდა იყოს ძნელი

  • D.

   ისინი ყოველთვის უნდა არსებობდეს გვამზე

  Correct Answer
  A. მათი შეფასებისთვის არ უნდა იყოს აუცილებელი სპეციალური ხელსაწყოს გამოყენება
  Explanation
  The given answer states that a special instrument is not necessary for the evaluation of the time of death. This means that the time of death can be determined without the need for any specific equipment or tool.

  Rate this question:

 • 28. 

  სიკვდილის ხანდაზმულობის დასადგენად საექსპერტო მნიშვნელობის სუპრავიტალური რეაქციებია, გარდა:

  • A.

   საოფლე ჯირკვლების სეკრეციული ფუნქცია

  • B.

   კუნთების ელექტრული გაღიზიანება

  • C.

   კუნთების მექანიკური გაღიზიანება

  • D.

   სპერმატოზოიდების მოძრაობა

  • E.

   გუგის რეაქცია

  Correct Answer
  D. სპერმატოზოიდების მოძრაობა
 • 29. 

  გვამის ჩონჩხის კუნთის იდიომუსკულური შესიება ოთახის ტემპერატურაზე ვითარდება სიკვდილიდან:

  • A.

   18-24 საათის განმავლობაში

  • B.

   15-18 საათის განმავლობაში

  • C.

   10-13 საათის განმავლობაში

  • D.

   8-9 საათის განმავლობაში

  Correct Answer
  D. 8-9 საათის განმავლობაში
  Explanation
  The given answer states that the highest risk of death occurs during the time period of 8-9 hours after the onset of the stroke. This implies that there is a correlation between the time of day and the likelihood of death from a stroke. It suggests that individuals who experience a stroke during this time frame are more likely to have a fatal outcome compared to those who experience a stroke at other times of the day.

  Rate this question:

 • 30. 

  როგორი დენით იწვევენ კუნთის ელექტრულ აგზნებას: 1. მუდმივი; 2. ცვლადი; 3. მაღალი სიხშირის; 4. ულტრამაღალი სიხშირის

  • A.

   2. და 4.

  • B.

   1. და 3.

  • C.

   2. და 3.

  • D.

   1. და 2.

  Correct Answer
  D. 1. და 2.
  Explanation
  The correct answer is 1. და 2. This means that the correct way to measure the electrical current of a wire is by using a constant and variable current. The other options, 1. და 3., 2. და 3., and 1. და 2., are incorrect because they do not include both a constant and variable current.

  Rate this question:

 • 31. 

  გვამის ლპობის პროცესის გარეგანი გამოვლინება არ არის:

  • A.

   გვამური ემფიზემა

  • B.

   სითხის შემცველი ლპობითი ბუშტუკები

  • C.

   ლპობითი ვენური ბადე

  • D.

   რბილი ქსოვილების გამკვრივება

  • E.

   კანის მომწვანო შეფერილობა

  Correct Answer
  D. რბილი ქსოვილების გამკვრივება
  Explanation
  The correct answer is "რბილი ქსოვილების გამკვრივება" which translates to "the secretion of saliva". This is the only option that does not pertain to the process of digestion. The other options all relate to various aspects of digestion, such as the movement of food through the esophagus, the presence of gastric juices in the stomach, and the production of enzymes in the pancreas.

  Rate this question:

 • 32. 

  როგორ მოქმედებს ტანსაცმელი გვამის ლპობითი პროცესების სიჩქარეზე:

  • A.

   არ მოქმედებს

  • B.

   აჩქარებს

  • C.

   ანელებს

  Correct Answer
  C. ანელებს
  Explanation
  The correct answer is "ანელებს" which means "it waits". This suggests that the clothing item in question is not currently in use or being worn.

  Rate this question:

 • 33. 

  როგორ მოქმედებს გარემოს მაღალი ტემპერატურა და ტენიანობა გვამის ლპობითი პროცესების სიჩქარეზე:

  • A.

   არ მოქმედებს

  • B.

   აჩქარებს

  • C.

   ანელებს

  Correct Answer
  B. აჩქარებს
  Explanation
  The correct answer is "აჩქარებს" (achkarebs), which means "it heats up" in English. This suggests that the high temperature and pressure cause the substance to heat up.

  Rate this question:

 • 34. 

  ახალშობილთა და მსუქანი ადამიანების გვამები მოხუცებისა და გამხდარი ადამიანების გვამებთან შედარებით ლპება:

  • A.

   ერთნაირად

  • B.

   უფრო სწრაფად

  • C.

   უფრო ნელა

  Correct Answer
  B. უფრო სწრაფად
  Explanation
  The correct answer is "უფრო სწრაფად" (faster). This is because the comparison is being made between two groups of people - the younger and the older. The word "უფრო" (more) indicates that the younger group is faster than the older group.

  Rate this question:

 • 35. 

  გვამში ჩირქოვანი კერების არსებობისას და ასფიქსიით სიკვდილისას ლპობა მიმდინარეობს:

  • A.

   ჩვეულებრივი სიჩქარით

  • B.

   უფრო სწრაფად

  • C.

   უფრო ნელა

  Correct Answer
  B. უფრო სწრაფად
  Explanation
  The correct answer is "უფრო სწრაფად" (faster). This is because the sentence states that the beating of the heart continues during the existence of the heart and specifically during death. The word "სწრაფად" (faster) implies that the beating of the heart is faster during this time.

  Rate this question:

 • 36. 

  მუმიფიკაციას ხელს არ უწყობს:

  • A.

   მშრალი ფოროვანი ნიადაგი

  • B.

   ნოტიო მკვრივი ნიადაგი

  • C.

   კარგი აერაცია

  • D.

   მაღალი ტემპერატურა

  Correct Answer
  B. ნოტიო მკვრივი ნიადაგი
  Explanation
  The correct answer is "ნოტიო მკვრივი ნიადაგი" because it is the only option that does not relate to the concept of modification. The other options, "მშრალი ფოროვანი ნიადაგი," "კარგი აერაცია," and "მაღალი ტემპერატურა," all suggest some kind of change or modification. However, "ნოტიო მკვრივი ნიადაგი" simply states that the weather is rainy, without any indication of modification.

  Rate this question:

 • 37. 

  ქონცვილის წარმოქმნას ხელს უწყობს:1.აერაციის არარსებობა ან უკმარისობა; 2. მშრალი ფოროვანი ნიადაგი; 3. ნოტიო თიხის ნიადაგი; 4. კარგი აერაცია

  • A.

   2. და 3.

  • B.

   1. და 2.

  • C.

   2. და 4.

  • D.

   1. და 3.

  Correct Answer
  D. 1. და 3.
  Explanation
  The correct answer is 1. და 3. This means that the conditions necessary for the formation of a storm are the absence or deficiency of air humidity and the presence of a warm front.

  Rate this question:

 • 38. 

  მიკროსკოპულად, გვამის აუტოლიზურ ქსოვილს არ ახასიათებს:

  • A.

   უჯრედის პროტოპლაზმის ეოზინოფილურობა

  • B.

   ქსოვილის ცხიმოვანი დისტროფია

  • C.

   პროტოპლაზმის შემღვრევა და მარცვლოვანება

  • D.

   უჯრედების შესიება და სტრუქტურის რღვევა

  Correct Answer
  B. ქსოვილის ცხიმოვანი დისტროფია
  Explanation
  The correct answer is "ქსოვილის ცხიმოვანი დისტროფია" which translates to "dystrophy of dental enamel" in English. This answer suggests that the auto-lithic nerve does not indicate the dystrophy of dental enamel under a microscope.

  Rate this question:

 • 39. 

  როგორ იცვლება სიკვდილის შემდეგ სისხლსა და ლიქვორში კალიუმის რაოდენობა:

  • A.

   არ იცვლება

  • B.

   მცირდება

  • C.

   იზრდება

  Correct Answer
  C. იზრდება
  Explanation
  After death, the potassium levels in the blood and liquor remain the same. This is because the body's ability to regulate electrolyte balance ceases after death, resulting in no further changes in potassium levels. Therefore, the correct answer is "არ იცვლება" (Does not change).

  Rate this question:

 • 40. 

  ელექტრული დენის მოქმედებაზე თვალის შიდა კუნთების რეაქცია, ოთახის ტემპერატურაზე, შეიძლება გამოვიწვიოთ სიკვდილიდან:

  • A.

   ყველა ჩამოთვლილი

  • B.

   17-20 საათის განმავლობაში

  • C.

   12-16 საათის განმავლობაში

  • D.

   10 საათის განმავლობაში

  Correct Answer
  A. ყველა ჩამოთვლილი
 • 41. 

  ბიოლოგირი სიკვდილის ნიშნებია:

  • A.

   გვამური ლაქების და გვამური გაშეშების არსებობა;

  • B.

   გუგების რეაქციის უარსებობა სინათლეზე;

  • C.

   სუნქვის შეწყვეტა;

  • D.

   გულის გაჩერება;

  Correct Answer
  A. გვამური ლაქების და გვამური გაშეშების არსებობა;
  Explanation
  The presence of saliva and the absence of reaction to light indicate biological death.

  Rate this question:

 • 42. 

  ჰაერის ტემპერატურაა 32-40. გვამური ლაქები გამოვლინდება საშუალოდ:

  • A.

   სიკვდილიდან 18 - 24 სთ-ში;

  • B.

   სიკვდილიდან 7 - 12 სთ-ში;

  • C.

   სიკვდილიდან 2 - 4სთ-ში;

  • D.

   სიკვდილიდან პირველ 30 - 40 წთ-ში;

  Correct Answer
  D. სიკვდილიდან პირველ 30 - 40 წთ-ში;
  Explanation
  The average lifespan of a mosquito is 2-4 weeks. The given answer states that mosquito larvae will emerge from the water within the first 30-40 minutes after being laid. This aligns with the typical development time for mosquito larvae, as they usually hatch within a short period of time after being deposited in water.

  Rate this question:

 • 43. 

  ოთახის ტემპერატურის პირობებში (18-20გრადუსი) გვამური ლაქები გამოვლინდება საშუალოდ:

  • A.

   18 - 24 სთ-ში;

  • B.

   7 - 12 სთ-ში;

  • C.

   2 - 4სთ-ში;

  • D.

   30 - 40 წთ-ში;

  Correct Answer
  C. 2 - 4სთ-ში;
  Explanation
  According to the given temperature conditions (18-20 degrees), the germination of seeds usually occurs within 2-4 hours.

  Rate this question:

 • 44. 

  ოთახის ტემპერატურის პირობებში ჩონჩხის კუნთებში გვამზე იდეომუსკულარული სიმსივნე ჩნდება:

  • A.

   სიკვდილიდან - 18 - 24 სთ-ის ფარგლებში;

  • B.

   სიკვდილიდან - 13 - 18 სთ-ის ფარგლებში;

  • C.

   სიკვდილიდან - 9 - 10 სთ-ის ფარგლებში;

  • D.

   სიკვდილიდან - 6 - სთ-ის ფარგლებში;

  Correct Answer
  D. სიკვდილიდან - 6 - სთ-ის ფარგლებში;
  Explanation
  The given answer states that the freezing point of mercury occurs between 6 and -18 degrees Celsius. This means that at temperatures below -18 degrees Celsius, mercury will be in a solid state, and between -18 and 6 degrees Celsius, it will be in a liquid state.

  Rate this question:

 • 45. 

  სიკვდილის ხანდაზმულობის დასადგენად იღლიის ფოსოში ტემპერატურის განსაზღვრას აქვს:

  • A.

   აქვს საორიენტაციო მნიშვნელობა;

  • B.

   არა აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობა;

  • C.

   პრაქტიკული მნიშვნელობა ზოგიერთ შემთხვევაში;

  • D.

   პრაქტიკული მნიშვნელობა; გვამის სასამართლო სამედიცინო გამოკვლევა უეცარი სიკვდილის დროს

  Correct Answer
  A. აქვს საორიენტაციო მნიშვნელობა;
  Explanation
  The given statement suggests that there is an orientation value in the temporal lobe that helps determine the time of death.

  Rate this question:

 • 46. 

   რომელი სისტემის ავადმყოფობებს უკავია წამყვანი ადგილი უეცარი სიკვდილის მიზეზებს შორის:

  • A.

   სასუნთქი სისტემის

  • B.

   საჭმლის მომნელებელი სისტემის

  • C.

   გულსისხლძარღვთა სისტემის

  • D.

   ნერვული სისტემის

  Correct Answer
  C. გულსისხლძარღვთა სისტემის
  Explanation
  The correct answer is "გულსისხლძარღვთა სისტემის" (cardiovascular system). This system is responsible for transporting blood, oxygen, and nutrients throughout the body. It consists of the heart, blood vessels, and blood. The cardiovascular system plays a crucial role in maintaining homeostasis by delivering oxygen and nutrients to cells, removing waste products, and regulating body temperature. Dysfunction in this system can lead to various health issues, including heart disease, high blood pressure, and stroke.

  Rate this question:

 • 47. 

  თავის ტვინის სიმსივნეების დროს უეცარი სიკვდილის მიზეზი არ არის:

  • A.

   სიმსივნის ზეწოლა ტვინის სასიცოცხლო ცენტრებზე

  • B.

   სისხლჩაქცევა სიმსივნეში, ტვინის ნივთიერებაში სისხლის ჩაღვრით

  • C.

   თავის ტვინის მწვავე შეშუპება

  Correct Answer
  A. სიმსივნის ზეწოლა ტვინის სასიცოცხლო ცენტრებზე
  Explanation
  During the process of drowning, the accumulation of water in the lungs prevents the exchange of oxygen and carbon dioxide. This leads to a lack of oxygen in the body, which can result in death. The correct answer states that drowning is caused by the accumulation of water in the respiratory centers of the brain, which is accurate as it explains how the lack of oxygen occurs.

  Rate this question:

 • 48. 

  ჰიპერტონული ავადმყოფობის დროს თავის ტვინში სისხლჩაქცევის ტიპიური ლოკალიზაციაა:

  • A.

   ტიპიური ლოკალიზაცია არ არსებობს

  • B.

   ნათხემი

  • C.

   დიდი ჰემისფეროების პარკუჭები და ქერქქვეშა ბირთვები

  • D.

   ტვინის გარსები

  Correct Answer
  C. დიდი ჰემისფეროების პარკუჭები და ქერქქვეშა ბირთვები
 • 49. 

  რომელ უბანში არ ვითარდება თავის ტვინის ანგიომატოზური დაზიანება:

  • A.

   პარკუჭების ეპენდიმაში

  • B.

   თავის ტვინის ღეროში

  • C.

   ნათხემში

  Correct Answer
  A. პარკუჭების ეპენდიმაში
  Explanation
  The correct answer is "პარკუჭების ეპენდიმაში" which translates to "during the epidemic of zombies". This answer suggests that the character's self-destruction does not occur during a concert or while watching a movie, but rather during an epidemic of zombies in a park.

  Rate this question:

 • 50. 

  ეპილეფსიური სტატუსის დროს სიკვდილის უშუალო მიზეზია:

  • A.

   ყველა ჩამოთვლილი

  • B.

   თავის ტვინის შეშუპება

  • C.

   სუნთქვის და სისხლძარღვოვანი ცენტრის დამბლა

  • D.

   თავის ტვინში სისხლჩაქცევა

  Correct Answer
  B. თავის ტვინის შეშუპება
  Explanation
  During an epileptic seizure, the brain experiences abnormal electrical activity, which can cause a variety of symptoms. One possible cause of death during an epileptic seizure is suffocation due to the person's tongue blocking their airway. This occurs when the muscles in the tongue and throat become rigid and uncontrollable, obstructing the flow of air.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 15, 2020
  Quiz Created by
  Geo1014
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.