ბერძნული პოლისები.სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.დიდი ბერძნული კოლონიზაცია.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Balarjishvilixat
B
Balarjishvilixat
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 240
Questions: 20 | Attempts: 240

SettingsSettingsSettings
ბერძნული პოლისები.სახელმწიფოს მმართველობის ფორმები.დიდი ბერძნული კოლონიზაცია. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ძ.ვ.წ. პირველ ათასწლეულში საბერძნეთში მრავალი პოლისი იყო მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა:

  • A.

   ათენსა და მილეტს

  • B.

   მილეტსა და იონიას 

  • C.

   სპარტასა და ათენს

  Correct Answer
  C. სპარტასა და ათენს
  Explanation
  The answer "სპარტასა და ათენს" is correct because the question asks for the two cities that were among the many police stations in the first millennium. The given answer mentions two cities, Sparta and Athens, which were indeed two prominent cities in the first millennium and had their own police stations.

  Rate this question:

 • 2. 

  რომელმა ბერძენმა მოღვაწემ გაატარა პირველად დემოკრატიული რეფორმები ათენში?

  • A.

   კლისთენემ

  • B.

   სოლონმა

  • C.

   პერიკლემ

  Correct Answer
  B. სოლონმა
 • 3. 

  როდის და ვის მიერ გატარებულმა რეფორმამ დაამკვიდრა ათენში საბოლოო დემოკრატია?

  • A.

   ძ.ვ.წ 509 წელს კლისთენეს

  • B.

   ძ.ვ.წ 580 წელს კლისთენენს

  • C.

   ძ.ვ.წ 610 წელს თემისტოკლეს

  Correct Answer
  A. ძ.ვ.წ 509 წელს კლისთენეს
  Explanation
  In 509 AD, the Athenian democracy was reformed by Cleisthenes. This reform is considered to be the final step in the establishment of democracy in Athens. Cleisthenes introduced several changes to the political system, including the creation of new tribes and demes, which allowed for a more inclusive and participatory democracy. This reform marked a significant shift in power from the aristocracy to the citizens of Athens, as it granted more political rights and opportunities to a larger portion of the population.

  Rate this question:

 • 4. 

  რომელი საუკუნიდან შეიძლება სპარტაში სახელმწიფოს არსებობაზე საუბარი?

  • A.

   ძ.ვ.წ მეცხრე

  • B.

   ძ.ვ.წ მეათე

  • C.

   ძ.ვ.წ მეექვსე

  Correct Answer
  A. ძ.ვ.წ მეცხრე
  Explanation
  From the given options, the correct answer is "ძ.ვ.წ მეცხრე". This answer states that the existence of the state in Sparta can be traced back to the 6th century BC.

  Rate this question:

 • 5. 

  სპარტაში ვინ ასრულებდნენ სარდლის,მოსამართლის და ქურუმის ფუნქციებს?

  • A.

   უხუცესთა საბჭო გერუსია

  • B.

   ორი კონსული

  • C.

   ორი მეფე

  Correct Answer
  C. ორი მეფე
  Explanation
  The correct answer is "ორი მეფე" (two kings). This is because in ancient Sparta, the functions of the sardis (chief judge), the mosamartli (chief magistrate), and the kurumi (chief priest) were all carried out by two kings who ruled jointly. The two kings acted as both military leaders and religious figures, and they held significant political power in Sparta.

  Rate this question:

 • 6. 

  სპარტაში არსებობდა მმართველობის რომელი ფორმაა?

  • A.

   დემოკრატია

  • B.

   ოლიგარქია

  • C.

   რესპუბლიკა

  Correct Answer
  B. ოლიგარქია
  Explanation
  The correct answer is "ოლიგარქია" (oligarchy). This answer is correct because an oligarchy is a form of government where power is held by a small group of people who are typically wealthy or influential. In an oligarchy, the ruling power is not held by the people as a whole, but by a select few individuals. This form of government is different from democracy, where power is held by the people, and from a republic, which is a form of government where power is held by elected representatives.

  Rate this question:

 • 7. 

  რომელ საუკუნეებში მიმდინარეობდა დიდი ბერძნული კოლონიზაცია?

  • A.

   ძ.ვ.წ V-IV

  • B.

   ძ.ვ.წ VIII-VI

  • C.

   ძ.ვ.წ IX-V

  Correct Answer
  B. ძ.ვ.წ VIII-VI
  Explanation
  During the 8th to 6th centuries BC, there was a significant ancient colonization happening.

  Rate this question:

 • 8. 

  რომელი გეოგრაფიული მხარე არ მოუცავს დიდი ბერძნულ კოლონიზაციას?

  • A.

   ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპირო

  • B.

   შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო

  • C.

   კასპიის დასავლეთ სანაპირო

  Correct Answer
  C. კასპიის დასავლეთ სანაპირო
  Explanation
  The Caspian Sea does not contain large ancient colonies.

  Rate this question:

 • 9. 

  რა არ იყო დაქსაქსული ბერძნული სამყაროს გამაერთიანებელი?

  • A.

   მმართველობა

  • B.

   რელიგია

  • C.

   კულტურა

  Correct Answer
  A. მმართველობა
  Explanation
  The correct answer is "მმართველობა" (morality). This is because morality refers to the principles and values that govern human behavior and distinguish between right and wrong. In the context of a mythical or supernatural realm, morality may not be applicable or relevant, as the actions and decisions of beings in such a realm may be guided by different principles or rules. Therefore, it is possible that morality was not a factor in the merging of the mythical or supernatural realms described in the question.

  Rate this question:

 • 10. 

  ბერძნული კოლონიზაციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო:

  • A.

   მიწისძვრა

  • B.

   წყალდიდობა

  • C.

   მოსახლეობის ზრდა

  Correct Answer
  C. მოსახლეობის ზრდა
  Explanation
  The correct answer is "მოსახლეობის ზრდა" (population growth). This is because population growth can lead to increased demand for resources, which can put pressure on the environment and lead to colonization. As the population grows, there is a need for more land, water, and other resources, which can drive colonization efforts to expand and exploit new territories.

  Rate this question:

 • 11. 

  ბერძნებმა შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე რომელი საუკუნიდან დაარსეს ახალ შენები?

  • A.

   ძ.ვ.წ VII

  • B.

   ძ.ვ.წ VI

  • C.

   ძ.ვ.წ VIII

  Correct Answer
  A. ძ.ვ.წ VII
  Explanation
  The correct answer is "ძ.ვ.წ VII" because it is the Roman numeral representation for the year 7 AD, which is when the Black Sea was settled.

  Rate this question:

 • 12. 

  რომელი საუკუნიდან დასტურდება კოლხეთის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ქალაქების არსებობა?

  • A.

   ძ.ვ.წ _ის VIII

  • B.

   ძ.ვ.წ _ ის VII 

  • C.

   ძ.ვ.წ _ ის V

  Correct Answer
  A. ძ.ვ.წ _ის VIII
 • 13. 

  რომელი ბერძნული კოლონია იყო გაშენებული ფაზისის მახლობლად?

  • A.

   ფოთი

  • B.

   სოხუმი

  • C.

   ოჩამჩირე

  Correct Answer
  A. ფოთი
 • 14. 

  ანტიკური დიოსკურიის  ადგილას  დღეს მდებარეობს:

  • A.

   ფოთი

  • B.

   ოჩამჩირე

  • C.

   სოხუმი

  Correct Answer
  C. სოხუმი
 • 15. 

  რომელი არ იყო ბერძნების მიერ დაარსებული პოლისი?

  • A.

   დაბლაგომი

  • B.

   პიტიუნტი

  • C.

   გიენოსი

  Correct Answer
  A. დაბლაგომი
  Explanation
  The correct answer is "დაბლაგომი" because it is the only option that is not related to law enforcement or policing. "პიტიუნტი" refers to a fine, which can be issued by the police, and "გიენოსი" refers to a patrol car, which is used by the police. Therefore, "დაბლაგომი" is the odd one out as it does not have any connection to the police.

  Rate this question:

 • 16. 

  რომელი იყო ბერძნების მიერ დაარსებული პოლისი

  • A.

   პიტიუნტი

  • B.

   საირხე

  • C.

   ვანი

  Correct Answer
  A. პიტიუნტი
 • 17. 

  პანტიკაპეიონი,ოლვია,ხერსონესი ბერძნების მიერ სად დაარსებული ახალშენები იყო?

  • A.

   სამხრეთ შავიზღვისპირეთში

  • B.

   ჩრდილო შავიზღვისპირეთში

  • C.

   დასავლეთ შავიზღვისპირეთში

  Correct Answer
  B. ჩრდილო შავიზღვისპირეთში
  Explanation
  The answer "ჩრდილო შავიზღვისპირეთში" is correct because the question is asking where the new settlements established by the Berdzeni were located. The phrase "ჩრდილო შავიზღვისპირეთში" translates to "in the eastern part of the Black Sea coast," indicating that the settlements were located in the eastern region.

  Rate this question:

 • 18. 

  როდის მოიჭრა კოლხური თეთრი?

  • A.

   ძ.ვ.წ VI ს

  • B.

   ძ.ვ.წ VIII ს

  • C.

   ძ.ვ.წ V ს

  Correct Answer
  A. ძ.ვ.წ VI ს
 • 19. 

  რა გაჰქონდათ ბერძნებს კოლხეთიდან?

  • A.

   კერამიკა

  • B.

   სამკაულები

  • C.

   სელი

  Correct Answer
  C. სელი
  Explanation
  The correct answer is "სელი" because the question asks what was found in Kolheti, and "სელი" (meaning "clay") is a type of material that was commonly found in Kolheti.

  Rate this question:

 • 20. 

  ვინ დაუსვა წერტილი ბერძნულ კოლონიურ ექსპანსიას?

  • A.

   გაძლიერებულმა ეტრუქსებმა,კართაგენმა,სპარსეთის იმპერია

  • B.

   გაძლიერებულმა მაკედონიამ და ფინიკიამ 

  • C.

   გაძლიერებულმა ასურეთმა და ფინიკიამ

  Correct Answer
  A. გაძლიერებულმა ეტრუქსებმა,კართაგენმა,სპარსეთის იმპერია
  Explanation
  The answer states that the Etruscans, Carthaginians, and the Empire of Sparta colonized the Black Sea. This suggests that these civilizations had a significant presence and influence in the region during ancient times.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 15, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 16, 2019
  Quiz Created by
  Balarjishvilixat
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.