ჰიგიენა - ჯანსაღი საწარმოო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. პროფესიული პათოლოგიის პრევენცია (732-771)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 1,290
Questions: 40 | Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
 -   .  (732-771) - Quiz

ნაწილი 1


Questions and Answers
 • 1. 

  შრომის ჰიგიენა სწავლობს ადამიანის ორგანიზმზე გავლენას:

  • A.

   შრომის პირობების

  • B.

   საწარმოო ფაქტორებისა და გარემოს

  • C.

   საწარმოო გარემოს მიკროკლიმატის

  • D.

   პროფესიული მავნეობების

  Correct Answer
  B. საწარმოო ფაქტორებისა და გარემოს
  Explanation
  The correct answer is "საწარმოო ფაქტორებისა და გარემოს" which translates to "working conditions and environment". This answer is supported by the context of the question, which is about the hygiene of work. Factors such as the physical conditions of the workplace and the overall environment can greatly impact a person's well-being and health while working.

  Rate this question:

 • 2. 

  პროფესიული მავნეობები იყოფა შემდეგ 2 ჯგუფად:გამოწვეული:

  • A.

   შრომის პროცესის არასწორი ორგანიზაციით და არასასურველი გარემოთი

  • B.

   შრომის პროცესის არასწორი ორგანიზაციით და ორგანიზმზე მექანიკური ზემოქმედებით

  • C.

   გარემოს არასასურველი ფიზიკური და ქიმიური ცვლილებებით

  • D.

   გარემოს არასასურველი ქიმიური და ბიოლოგიური ცვლილებებით

  Correct Answer
  A. შრომის პროცესის არასწორი ორგანიზაციით და არასასურველი გარემოთი
 • 3. 

  პროფესიული მავნეობების მოქმედების ერთ-ერთ ადრეულ გამოვლინებას წარმოადგენს ორგანიზმის:

  • A.

   გადაღლა

  • B.

   დასუსტება

  • C.

   დაავადება

  • D.

   შრომის უნარის დაკარგვა

  Correct Answer
  B. დასუსტება
  Explanation
  The correct answer is "დასუსტება" which means retirement in Georgian. This suggests that the one-time manifestation of professional activities refers to retirement, as it is a common practice for organizations to recognize and celebrate an employee's retirement.

  Rate this question:

 • 4. 

  პროფესიული მავნეობების მოქმედების სპეციფიკურ გამოხატულებას წარმოადგენს:

  • A.

   სისტემური დაავადების ჩამოყალიბება

  • B.

   პროფესიული დაავადების ჩამოყალიბება

  • C.

   ორგანიზმის წინააღმდეგუნარიანობის დაქვეითება

  • D.

   შრომის უნარის დაქვეითება ან დაკარგვა

  Correct Answer
  B. პროფესიული დაავადების ჩამოყალიბება
 • 5. 

  პროფესიული დაავადება არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც განპირობებულია შემდეგი ეტიოლოგიით:

  • A.

   უცნობი

  • B.

   მულტიფაქტორული

  • C.

   პროფესიული (საწარმოო)

  • D.

   ნებისმიერი

  Correct Answer
  C. პროფესიული (საწარმოო)
  Explanation
  The correct answer is "პროფესიული (საწარმოო)". This means that a professional birth is a pathological condition that is caused by professional factors. This suggests that the birth is not a natural or normal process, but rather a result of specific circumstances related to the profession or occupation of the individual.

  Rate this question:

 • 6. 

  ორგანიზმის ყველაზე ძლიერ დაზიანებას იწვევენ მავნე ფაქტორები:

  • A.

   ძლიერტოქსიური მოქმედების

  • B.

   პლაცენტარულ ბარიერში გამავალი

  • C.

   ორგანიზმთან არაადაპტირებული

  • D.

   ჰეპატოტროპული

  Correct Answer
  C. ორგანიზმთან არაადაპტირებული
  Explanation
  The correct answer is "ორგანიზმთან არაადაპტირებული" which translates to "not adapted to the organism". This implies that the organism is not able to adapt or adjust to the conditions or changes in its environment, making it vulnerable to various factors and potentially leading to its demise.

  Rate this question:

 • 7. 

  ორგანიზმის ყველაზე ძლიერ დაზიანებას იწვევს:

  • A.

   მზის ულტრაიისფერი რადიაცია

  • B.

   არამაიონებელი რადიაცია

  • C.

   მაიონებელი რადიაცია

  • D.

   ცვალებადი სიხშირის დენი

  Correct Answer
  C. მაიონებელი რადიაცია
  Explanation
  Microwave radiation is the strongest form of radiation that affects organisms.

  Rate this question:

 • 8. 

  ორგანიზმის ყველაზე ძლიერ დაზიანებას იწვევს ნივთიერებები:

  • A.

   ჰეპატოტროპული

  • B.

   ლიპოტროპული

  • C.

   ჰემატოტროპული

  • D.

   კანცეროგენული

  Correct Answer
  D. კანცეროგენული
  Explanation
  The correct answer is "კანცეროგენული" which means "carcinogenic" in English. This term refers to substances or agents that have the potential to cause cancer. Therefore, the statement suggests that carcinogens are the most powerful in terms of causing damage to organisms.

  Rate this question:

 • 9. 

  პლაცენტარულ ბარიერში ადვილად იჭრებიან და აზიანებენ ნაყოფს:

  • A.

   არაორგანული შხამები

  • B.

   ორგანული შხამები

  • C.

   ბენზპირენის ტიპის ნაერთები

  • D.

   რადიოაქტიური ნივთიერებები

  Correct Answer
  B. ორგანული შხამები
  Explanation
  The correct answer is "ორგანული შხამები" (organic pollutants). This is because the sentence mentions that the pollutants are easily absorbed, which is a characteristic of organic pollutants. Non-organic pollutants, such as inorganic chemicals or radioactive substances, do not have the same level of absorption.

  Rate this question:

 • 10. 

  საწარმოო ინტოქსიკაცია მოზარდებში ვითარდება გაცილებით უფრო ჩქარა და შედარებით მცირე კონცენტრაციების გავლენით მოზრდილებთან შედარებით, რაც უკავშირდება:

  • A.

   იმუნური სისტემის არასრულფასოვნებას

  • B.

   გაზური ცვლის მომატებულ ინტენსივობას

  • C.

   ზრდის პროცესების ინტენსივობას

  • D.

   სასქესო აპარატის არასრულფასოვნებას და ნერვულ-ემოციურ არამდგრადობას

  Correct Answer
  B. გაზური ცვლის მომატებულ ინტენსივობას
  Explanation
  The given passage discusses the increased toxicity in pesticides used in agriculture and its comparison to the higher concentration levels found in children. The answer choice "გაზური ცვლის მომატებულ ინტენსივობას" translates to "increased toxicity in pesticides." Therefore, this answer choice aligns with the information provided in the passage.

  Rate this question:

 • 11. 

  მზის დაკვრა წარმოადგენს:

  • A.

   კომუნიკაბელურ დაავადებას

  • B.

   პროფესიულ პათოლოგიას

  • C.

   საწარმოო ტრავმას

  • D.

   საწარმოო პათოლოგიას

  Correct Answer
  B. პროფესიულ პათოლოგიას
  Explanation
  The correct answer is "პროფესიულ პათოლოგიას" because the given options are all different professions or occupations. "პროფესიულ პათოლოგიას" translates to "professional pathology" which refers to the medical specialty that deals with the diagnosis and study of diseases. The other options do not relate to the medical field.

  Rate this question:

 • 12. 

  მზის დაკვრას იწვევს:

  • A.

   ინფრაწითელი სხივები

  • B.

   ულტრაიისფერი სხივები

  • C.

   არამაიონებელი რადიაცია

  • D.

   მაიონებელი რადიაცია

  Correct Answer
  A. ინფრაწითელი სხივები
 • 13. 

  სითბოს დაკვრა შეიძლება განვითარდეს შემდეგ პირობებში:

  • A.

   ინტენსიური არამაიონებელი გამოსხივების მოქმედების

  • B.

   ინტენსიური ინფრაწითელი გამოსხივების მოქმედების

  • C.

   არახელსაყრელი ტემპერატურული რეჟიმის

  • D.

   გარემოს არახელსაყრელ გამაგრილებელ

  Correct Answer
  D. გარემოს არახელსაყრელ გამაგრილებელ
 • 14. 

  პროფესიულ ინფექციებს მიეკუთვნება:

  • A.

   ციმბირის წყლული, ანკილოსტომიდოზი, ღორების ჭირი, ავთვისებიანი შეშუპება

  • B.

   ქოლერა, დიზენტერია, მუცლის ტიფი, პარატიფი

  • C.

   ბრუცელოზი, ჯილეხი, თურქული, ქოთაო

  • D.

   გეოჰელმინთოზები, ტრიქინელოზი, ლეიშმანიოზი, მალარია

  Correct Answer
  C. ბრუცელოზი, ჯილეხი, თურქული, ქოთაო
 • 15. 

  ჯილეხი შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი ფორმებით:

  • A.

   კანის და ფილტვის

  • B.

   კანის და ნაწლავური

  • C.

   კანის, ფილტვის და ნაწლავური

  • D.

   კანის, ფილტვის, ნაწლავური და მეტასტაზური

  Correct Answer
  C. კანის, ფილტვის და ნაწლავური
  Explanation
  The given answer states that the possible forms of the word "ჯილეხი" can be "კანის, ფილტვის და ნაწლავური", meaning "of the blood, of the filter, and of the lymphatic system". This answer is correct because it provides a combination of the different parts that can be added to the word "ჯილეხი" to form different meanings.

  Rate this question:

 • 16. 

  ჯილეხის შემთხვევაში საეჭვო ტყავეულს იკვლევენ:

  • A.

   ჰედელსონის სააგლუტინაციო რეაქციით

  • B.

   რაიტის სააგლუტინაციო რეაქციით

  • C.

   ასკოლის საპრეციპიტაციო რეაქციით

  • D.

   ბიურნეს კანქვეშა სინჯით

  Correct Answer
  C. ასკოლის საპრეციპიტაციო რეაქციით
 • 17. 

  ბრუცელოზს იწვევს ბრუცელლა:

  • A.

   Melitensis, abortus bovis

  • B.

   Abortus bovis, suis

  • C.

   Melitensis, suis

  • D.

   Melitensis, abortus bovis, suis

  Correct Answer
  D. Melitensis, abortus bovis, suis
  Explanation
  The correct answer is a combination of three bacteria: melitensis, abortus bovis, and suis. This suggests that Brucella can infect multiple species including goats (melitensis), cattle (abortus bovis), and pigs (suis). The presence of all three bacteria indicates a more comprehensive and accurate answer compared to the other options that only include one or two of the bacteria.

  Rate this question:

 • 18. 

  თხა და ცხვარი წარმოადგენენ რეზერვუარს ბრუცელების შემდეგი ტიპებისათვის:

  • A.

   Melitensis

  • B.

   Suis, melitensis

  • C.

   Abortus bovis

  • D.

   Abortus bovis, suis

  Correct Answer
  A. Melitensis
  Explanation
  The correct answer is "melitensis". This is because the question asks for the types of reserves represented by the words "თხა" and "ცხვარი" (meaning "goat" and "cow" in Georgian). Among the given options, only "melitensis" represents a type of reserve that can be associated with goats.

  Rate this question:

 • 19. 

  ძროხა წარმოადგენს რეზერვუარს ბრუცელების შემდეგი ტიპებისათვის:

  • A.

   Melitensis

  • B.

   Abortus bovis

  • C.

   Melitensis, suis

  • D.

   Abortus bovis, suis

  Correct Answer
  B. Abortus bovis
  Explanation
  The correct answer, abortus bovis, represents a specific type of brucellosis reserve. This type of brucellosis is caused by the bacterium Brucella abortus, which primarily affects cattle. The other options listed, melitensis and suis, represent different types of brucellosis caused by different Brucella species that primarily affect small ruminants (melitensis) and pigs (suis). Therefore, the correct answer is abortus bovis, as it specifically refers to brucellosis caused by Brucella abortus in cattle.

  Rate this question:

 • 20. 

  ღორი წარმოადგენს რეზერვუარს ბრუცელების შემდეგი ტიპებისათვის:

  • A.

   Melitensis

  • B.

   Abortus bovis, melitensis

  • C.

   Melitensis, suis

  • D.

   Suis

  Correct Answer
  D. Suis
  Explanation
  The correct answer, "suis," represents a type of Brucella reserve. The given options include different types of Brucella reserves, such as melitensis, abortus bovis, and suis. The correct answer, suis, is one of the types of Brucella reserves mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 21. 

  ბრუცელოზი ცხოველებში უმთავრესად მიმდინარეობს შემდეგი სახით:

  • A.

   უნაყოფობის

  • B.

   ნაადრევი მშობიარობის

  • C.

   ეპიზოოტური აბორტის

  • D.

   მკვდრადშობადობის

  Correct Answer
  C. ეპიზოოტური აბორტის
 • 22. 

  ბრუცელოზით პერსონალის დაავადება ხდება შემდეგი გზებით:

  • A.

   ინჰალაციური და ალიმენტური

  • B.

   ინჰალაციური და კონტაქტური

  • C.

   ალიმენტარული და კონტაქტური

  • D.

   ინჰალაციური და სისხლის

  Correct Answer
  C. ალიმენტარული და კონტაქტური
  Explanation
  The correct answer is "ალიმენტარული და კონტაქტური" (Alimentary and contact). This means that the transmission of the disease occurs through food and close contact with an infected person.

  Rate this question:

 • 23. 

  ბრუცელოზს გააჩნია შემდეგი ფორმები:

  • A.

   კანის, ფილტვის, ნაწლავური

  • B.

   ტუჩის, ცხვირის, კანის

  • C.

   პირველადი ლატენტური, მეორადი მწვავე მეტასტაზური, გენერალიზებული მეტასტაზური

  • D.

   პირველადი ლატენტური, მწვავე სეპტიური, მეორადი ქრონიკული მეტასტაზური

  Correct Answer
  D. პირველადი ლატენტური, მწვავე სეპტიური, მეორადი ქრონიკული მეტასტაზური
  Explanation
  The given answer is the correct sequence of forms of the word "ბრუცელოზი" (brucelozi) in Georgian. The word undergoes different morphological changes in each form, indicating different cases and grammatical functions. The first form is in the nominative case, the second form is in the dative case, and the third form is in the genitive case. These forms represent different grammatical contexts and are used in different syntactic structures.

  Rate this question:

 • 24. 

  ბრუცელოზის დიაგნოზი ისმება შემდეგი რეაქციით:

  • A.

   ასკოლის საპრეციპიტაციო

  • B.

   ჰედელსონისა და რაიტის სააგლუტინაციო

  • C.

   კომპლემენტის შებოჭვის

  • D.

   ჰემაგლუტინაციის

  Correct Answer
  B. ჰედელსონისა და რაიტის სააგლუტინაციო
  Explanation
  The correct answer is "ჰედელსონისა და რაიტის სააგლუტინაციო". This means that the diagnosis of Brussels is based on the allergic reaction to Hedelson and Raiti.

  Rate this question:

 • 25. 

  თურქულით ადამიანი ძირითადად ავადდება შემდეგი გზებით:

  • A.

   ალიმენტარული

  • B.

   ინჰალაციური

  • C.

   კონტაქტური

  • D.

   ინჰალაციური და კონტაქტური

  Correct Answer
  A. ალიმენტარული
  Explanation
  The given question asks for the main ways in which a person can become infected with the Turkish language. The correct answer is "ალიმენტარული" which means "alimentary" in English. This suggests that the main way to become infected with the Turkish language is through food or ingestion, such as by consuming Turkish cuisine or food products.

  Rate this question:

 • 26. 

  ქოთაოს დროს ვითარდება:

  • A.

   გამონაყარი და წყლულები

  • B.

   გრანულომები და აბსცესები

  • C.

   მეტასტაზური კვანძები

  • D.

   აფთები გამჭვირვალე სითხით

  Correct Answer
  B. გრანულომები და აბსცესები
 • 27. 

  არსებობს ქოთაოს შემდეგი ფორმები:

  • A.

   მწვავე

  • B.

   ქრონიკული

  • C.

   მწვავე და ქრონიკული

  • D.

   მწვავე, გახანგრძლივებული და ქრონიკული

  Correct Answer
  C. მწვავე და ქრონიკული
  Explanation
  The correct answer is "მწვავე და ქრონიკული" because it includes both the words "მწვავე" (meaning "acute") and "ქრონიკული" (meaning "chronic"). The other options either only include one of these words or include additional words that are not mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 28. 

  ქოთაოს მწვავე ფორმა მთავრდება:

  • A.

   გამოჯანმრთელებით

  • B.

   დაავადების გაქრონიკულებით

  • C.

   სიკვდილით

  • D.

   გამოსავალი სხვადასხვაა ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში

  Correct Answer
  C. სიკვდილით
 • 29. 

  არსებობს ქრონიკული ქოთაოს შემდეგი ფორმები:

  • A.

   თვალის, ყურის, ხახის

  • B.

   ტვინის, მეტასტაზური, სეპტიკოპიემიური

  • C.

   კანის, ფილტვის, ცხვირის

  • D.

   თირკმლის, ღვიძლის, ნაწლავური

  Correct Answer
  C. კანის, ფილტვის, ცხვირის
  Explanation
  The given answer is the correct one because it lists body parts that are related to the head. "კანის" means "of the hand," "ფილტვის" means "of the mouth," and "ცხვირის" means "of the head." Therefore, these body parts are the correct forms that follow the pattern mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 30. 

  ქრონიკული ქოთაოთი დაავადებული იღუპება:

  • A.

   კოლაფსის და გულის გაჩერების ფონზე

  • B.

   სპასტიური კრუნჩხვების ფონზე

  • C.

   სუნთქვის ცენტრის დამბლის და გულის გაჩერების ფონზე

  • D.

   კახექსიისა და ამილოიდოზის ფონზე

  Correct Answer
  D. კახექსიისა და ამილოიდოზის ფონზე
  Explanation
  The given correct answer suggests that chronic kidney failure occurs on the background of kahexia and amiloidosis. This implies that these two conditions play a role in the development or progression of chronic kidney failure.

  Rate this question:

 • 31. 

  ქოთაოს დიაგნოზის დასმა ხდება:

  • A.

   ასკოლის საპრეციპიტაციო რეაქციით

  • B.

   ბიურნეს კანქვეშა სინჯით

  • C.

   მალეინის რეაქციით

  • D.

   ჰედელსონის სააგლუტინაციო რეაქციით

  Correct Answer
  C. მალეინის რეაქციით
  Explanation
  The correct answer is "მალეინის რეაქციით" (with a reaction to malen). This suggests that the diagnosis of the patient is being made based on their reaction to malen.

  Rate this question:

 • 32. 

  ანკილოსტომიდოზს იწვევს:

  • A.

   ვირუსები

  • B.

   რიკეციები

  • C.

   გეოჰელმინთები

  • D.

   პირობითპათოგენური მიკრობები

  Correct Answer
  C. გეოჰელმინთები
 • 33. 

  ადამიანებს, რომლებიც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებენ ხანგრძლივი დგომის პროცესში, უვითარდებათ:

  • A.

   კოლიტი

  • B.

   ქრონიკული ყაბზობა

  • C.

   ძაბრისებრი გულმკერდი

  • D.

   ბრტყელტერფიანობა

  Correct Answer
  D. ბრტყელტერფიანობა
  Explanation
  ბრტყელტერფიანობა refers to chronic fatigue syndrome, which is a condition characterized by extreme fatigue that cannot be explained by any underlying medical condition. People with chronic fatigue syndrome often experience debilitating fatigue that lasts for at least six months and is not relieved by rest. This condition can significantly interfere with a person's ability to perform daily tasks and can have a significant impact on their quality of life.

  Rate this question:

 • 34. 

  ადამიანებს, რომლებიც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებენ ხანგრძლივი დგომის პროცესში, უვითარდებათ:

  • A.

   თიაქარი

  • B.

   პნევმოკონიოზი

  • C.

   ვიბრაციული დაავადება

  • D.

   სატურნიზმი

  Correct Answer
  A. თიაქარი
 • 35. 

  იძულებითი მჯდომარე მდგომარეობის შედეგი შეიძლება იყოს:

  • A.

   თიაქრის განვითარება

  • B.

   ბრტყელტერფიანობა

  • C.

   მენჯის დეფორმაცია

  • D.

   კოლიტი და ქრონიკული ყაბზობა

  Correct Answer
  D. კოლიტი და ქრონიკული ყაბზობა
  Explanation
  The correct answer is "კოლიტი და ქრონიკული ყაბზობა" (colon and chronic constipation). This is because the given phrase "იძულებითი მჯდომარე მდგომარეობის შედეგი" translates to "result of an unhealthy lifestyle." Out of the given options, colon and chronic constipation are more likely to be associated with an unhealthy lifestyle compared to the other options.

  Rate this question:

 • 36. 

  იძულებითი მჯდომარე მდგომარეობის შედეგი შეიძლება იყოს:

  • A.

   თიაქრის განვითარება

  • B.

   ბრტყელტერფიანობა

  • C.

   მენჯის დეფორმაცია

  • D.

   ჰემოროის განვითარება

  Correct Answer
  D. ჰემოროის განვითარება
  Explanation
  The correct answer is "ჰემოროის განვითარება" which translates to "humor therapy" in English. This suggests that the possible outcome of a hostile situation could be resolved through the use of humor therapy.

  Rate this question:

 • 37. 

  ისეთი პროფესიის ადამიანებს, რომლებსაც უხდებათ მუდმივად განმეორებადი მოქმედებების შესრულება, შეიძლება განუვითარდეთ:

  • A.

   ვიბრაციული დაავადება

  • B.

   პნევმოკონიოზი

  • C.

   ერეტიზმი

  • D.

   კოორდინატორული ნევროზი

  Correct Answer
  D. კოორდინატორული ნევროზი
  Explanation
  The question describes a profession that involves constant repetitive movements. The answer "კოორდინატორული ნევროზი" (coordination neurosis) is a condition that can occur in individuals who perform repetitive tasks for extended periods of time. This condition is characterized by symptoms such as pain, numbness, and tingling in the affected area. Therefore, individuals in this profession may develop coordination neurosis due to the continuous repetitive movements they perform.

  Rate this question:

 • 38. 

  კოორდინატორული ნევროზის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენს წერითი:

  • A.

   დამბლა

  • B.

   კრუნჩხვა

  • C.

   ნევროზი

  • D.

   ნევრალგია

  Correct Answer
  B. კრუნჩხვა
 • 39. 

  პროფესიული კოორდინატორული ნევროზი შეიძლება იყოს:

  • A.

   პარალიზური, კანკალითი

  • B.

   კანკალითი, ნევრალგიური

  • C.

   პარალიზური, ნევრალგიური

  • D.

   პარალიზური, კანკალითი, ნევრალგიური

  Correct Answer
  D. პარალიზური, კანკალითი, ნევრალგიური
  Explanation
  A professional coordinator neuron can be both paralysed and cancerous, as well as neuroalgic.

  Rate this question:

 • 40. 

  ადამიანი აღიქვამს ბგერებს სიხშირით:

  • A.

   20-200 ჰც

  • B.

   200-2000 ჰც

  • C.

   20-20000 ჰც

  • D.

   200-20000 ჰც

  Correct Answer
  C. 20-20000 ჰც
  Explanation
  The given options represent different ranges of frequencies. The correct answer, 20-20000 Hz, includes all the other options and encompasses the widest range of frequencies.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 14, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 02, 2018
  Quiz Created by
  Geo1014
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.