ჰიგიენა - ჰაერი (35-84)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 1,798
Questions: 50 | Attempts: 217

SettingsSettingsSettings
 - (35-84) - Quiz

ნაწილი 1


Questions and Answers
 • 1. 

  მიკროკლიმატის შექმნაში მონაწილეობს:

  • A. 

   ტემპერატურა, ტენიანობა, ატმოსფერული წნევა, ჰაერის მოძრაობის სისწრაფე, რადიაციული ფონი, ელექტრული და მაგნიტური ველები

  • B. 

   ატმოსფერული წნევა, რადიაციული ფონი, ჰაერის მოძრაობის სისწრაფე, ელექტრული და მაგნიტური ველები

  • C. 

   ტემპერატურა, ტენიანობა, რადიაციული ფონი, შრომის და ცხოვრების პირობები, საკვების ხასიათი

  • D. 

   ტემპერატურა, ტენიანობა, ატმოსფერული წნევა, რადიაციული ფონი

  Correct Answer
  A. ტემპერატურა, ტენიანობა, ატმოსფერული წნევა, ჰაერის მოძრაობის სისწრაფე, რადიაციული ფონი, ელექტრული და მაგნიტური ველები
  Explanation
  The correct answer is the list of factors that participate in the creation of a microclimate. These factors include temperature, humidity, atmospheric pressure, air movement speed, radiation background, electric and magnetic fields.

  Rate this question:

 • 2. 

  არაბუნებრივ პირობებში ადამიანის ყოფნის უნარი შეიძლება გაძლიერდეს:

  • A. 

   სპეციალური დიეტით და ვარჯიშებით

  • B. 

   ცხოვრების წესის შეცვლით, გაკაჟებით

  • C. 

   ცხოვრების წესისა და კვების რეჟიმის მოწესრიგებით, გაკაჟებით

  • D. 

   სპეციალური ვარჯიშებით, ტრენირებით, ზოგადი გაკაჟებით

  Correct Answer
  D. სპეციალური ვარჯიშებით, ტრენირებით, ზოგადი გაკაჟებით
  Explanation
  The answer states that the strengthening of a person's willpower can be achieved through special exercises, training, and general self-discipline. This implies that by engaging in specific activities and training, as well as practicing self-control in various aspects of life, a person can enhance their willpower.

  Rate this question:

 • 3. 

  ჰაეროვანი გარემოს ძირითადი მნიშვნელობა:

  • A. 

   იძლევა ჟანგბადს, აუმჯობესებს ორგანიზმის იმუნურ სტატუსს

  • B. 

   იძლევა ჟანგბადს, იღებს ნივთიერებათა ცვლის შედეგად გამოყოფილ აიროვან პროდუქტებს, გავლენას ახდენს თერმორეგულაციის პროცესებზე

  • C. 

   იღებს ნივთიერებათა ცვლის შედეგად გამოყოფილ ყველა აიროვან პროდუქტს, აუმჯობესებს ნივთიერებათა ცვლას

  • D. 

   აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გავლენას ახდენს თერმორეგულაციის პროცესებზე

  Correct Answer
  B. იძლევა ჟანგბადს, იღებს ნივთიერებათა ცვლის შედეგად გამოყოფილ აიროვან პროდუქტებს, გავლენას ახდენს თერმორეგულაციის პროცესებზე
  Explanation
  The main value of hydrogen gas is that it can be used as a fuel source, which makes it a valuable resource. It can be used to power vehicles, generate electricity, and provide heat for various industrial processes. Additionally, hydrogen gas can be used as a feedstock for the production of various chemical products, such as ammonia and methanol. It can also be used in the synthesis of other important materials, such as polymers and pharmaceuticals. Overall, hydrogen gas has a wide range of applications and is considered an important resource in various industries.

  Rate this question:

 • 4. 

  ჰიპოქსიის მიმართ განსაკუთრებულ მგრძნობელობას იჩენს შემდეგი სისტემა:

  • A. 

   გულ-სისხლძარღვთა

  • B. 

   სასუნთქი

  • C. 

   ვეგეტაციური ნერვული

  • D. 

   ცენტრალური ნერვული

  Correct Answer
  D. ცენტრალური ნერვული
  Explanation
  The given answer states that the hypothalamus controls the central nervous system. The hypothalamus is a small region of the brain that plays a crucial role in regulating various bodily functions, including temperature, hunger, thirst, and hormone production. It acts as a control center for the autonomic nervous system, which is responsible for regulating involuntary actions such as heart rate, blood pressure, and digestion. Therefore, it can be concluded that the hypothalamus controls the central nervous system.

  Rate this question:

 • 5. 

  ადამიანის ორგანიზმისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩასუნთქულ ჰაერში ჟანგბადის:

  • A. 

   აბსოლუტურ რაოდენობას

  • B. 

   პროცენტულ შემცველობას

  • C. 

   ალოტროპული სახესხვაობის არსებობას

  • D. 

   ალოტროპული სახესხვაობის რაოდენობას

  Correct Answer
  A. აბსოლუტურ რაოდენობას
 • 6. 

  პარციალური წნევა არის:

  • A. 

   წნევა დიდ სიღრმეზე

  • B. 

   ადამიანის ორგანიზმის წნევა

  • C. 

   წნევა, რომელიც შექმნილია ბაროკამერებში კესონური სამუშაოების დროს

  • D. 

   ატმოსფერული წნევის ნაწილი, რომელიც მოდის გარკვეული აირის წილზე

  Correct Answer
  D. ატმოსფერული წნევის ნაწილი, რომელიც მოდის გარკვეული აირის წილზე
  Explanation
  The answer suggests that the partial vacuum is the part of atmospheric pressure that exists above a certain altitude. This is supported by the statement that it occurs on a specific layer of the atmosphere, the ionosphere.

  Rate this question:

 • 7. 

  ოზონის ზოგადბიოლოგიური მნიშვნელობა: იგი შთანთქავს მზის:

  • A. 

   მოკლეტალღოვან ინფრაწითელ გამოსხივებას

  • B. 

   გრძელტალღოვან ინფრაწითელ გამოსხივებას

  • C. 

   გრძელტალღოვან ულტრაიისფერ გამოსხივებას

  • D. 

   მოკლეტალღოვან ულტრაიისფერ გამოსხივებას

  Correct Answer
  D. მოკლეტალღოვან ულტრაიისფერ გამოსხივებას
  Explanation
  This answer states that "მოკლეტალღოვან ულტრაიისფერ გამოსხივებას" is the correct answer. However, without the question or any context provided, it is not possible to determine the reasoning behind this answer.

  Rate this question:

 • 8. 

  ოზონს ახასიათებს:

  • A. 

   სუსტი აღმდგენელი თვისება

  • B. 

   ძლიერი აღმდგენელი თვისება

  • C. 

   სუსტი დამჟანგველი თვისება

  • D. 

   ძლიერი დამჟანგველი თვისება

  Correct Answer
  D. ძლიერი დამჟანგველი თვისება
  Explanation
  The correct answer is "ძლიერი დამჟანგველი თვისება" which translates to "strong conductor current". This answer is chosen because it is the opposite of "სუსტი აღმდგენელი თვისება" (weak conductor current), "ძლიერი აღმდგენელი თვისება" (strong conductor current), and "სუსტი დამჟანგველი თვისება" (weak insulator current). Therefore, "ძლიერი დამჟანგველი თვისება" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  ოზონის კონცენტრაცია მაღალია:

  • A. 

   სოფლებში

  • B. 

   დიდ ქალაქებში

  • C. 

   ურბანიზებულ ცენტრებში

  • D. 

   ქალაქშიც და სოფელშიც

  Correct Answer
  A. სოფლებში
  Explanation
  The correct answer is "სოფლებში" (in villages). This is because the question is asking about the concentration of ozone, and the highest concentration of ozone is typically found in rural areas or villages. Ozone levels tend to be lower in big cities and urban centers due to pollution and other factors. Therefore, the correct answer is "სოფლებში" (in villages).

  Rate this question:

 • 10. 

  ოზონის კონცენტრაცია მაღალია შემდეგ კაბინეტებში:

  • A. 

   სტომატოლოგიურ და ფიზიოთერაპიულ

  • B. 

   ბალნეოლოგიურ და რენტგენოლოგიურ

  • C. 

   ფიზიოთერაპიულ და რენტგენოლოგიურ

  • D. 

   სტომატოლოგიურ და ექოსკოპიის

  Correct Answer
  C. ფიზიოთერაპიულ და რენტგენოლოგიურ
  Explanation
  The correct answer is "ფიზიოთერაპიულ და რენტგენოლოგიურ" because it is the only option that includes both "ფიზიოთერაპიულ" (physiotherapeutic) and "რენტგენოლოგიურ" (radiological) as the types of cabinets. The other options either include only one of these types or include different types altogether.

  Rate this question:

 • 11. 

  ნახშირორჟანგი წარმოადგენს:

  • A. 

   ავტოტრანსპორტის მიერ გამოყოფილ კანცეროგენს

  • B. 

   გარემოს უნივერსალურ დამაბინძურებელს

  • C. 

   სუნთქვის ცენტრის ამგზნებ ნივთიერებას

  • D. 

   ძლიერ ნარკოტიკულ ნივთიერებას

  Correct Answer
  C. სუნთქვის ცენტრის ამგზნებ ნივთიერებას
  Explanation
  The correct answer is "სუნთქვის ცენტრის ამგზნებ ნივთიერებას" which translates to "Exposure to sunlight causes cancer". This answer suggests that sunlight exposure is a risk factor for developing cancer.

  Rate this question:

 • 12. 

  აზოტი წარმოადგენს ნივთიერებას:

  • A. 

   სუნთქვის ცენტრის ამგზნებს

  • B. 

   ძლიერი დამჟანგავი თვისებებით

  • C. 

   ძლიერ ნარკოტიკულს

  • D. 

   ჟანგბადის განმზავებელს

  Correct Answer
  D. ჟანგბადის განმზავებელს
  Explanation
  Nitrogen represents the majority of the Earth's atmosphere, accounting for approximately 78% of the total volume. It is an essential element for all living organisms and is a key component of proteins, DNA, and other biological molecules. Nitrogen fixation, the process by which atmospheric nitrogen is converted into a usable form by certain bacteria, is crucial for the growth and development of plants. Therefore, the statement "აზოტი წარმოადგენს ნივთიერებას" (Nitrogen represents the majority of the Earth's atmosphere) is a correct explanation.

  Rate this question:

 • 13. 

  ინერტული აირები წარმოადგენენ:

  • A. 

   რადიონუკლიდებს

  • B. 

   სუსტ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს

  • C. 

   ტერატოგენული მოქმედების ტოქსიურ ნივთიერებებს

  • D. 

   გარემოს უნივერსალურ დამაბინძურებლებს

  Correct Answer
  B. სუსტ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს
  Explanation
  Inert gases represent noble gases, which are chemically inert and do not easily react with other substances. Therefore, they are commonly used in various applications such as filling balloons, as a protective gas in light bulbs, and in cryogenics.

  Rate this question:

 • 14. 

  აზოტი და ინერტული აირების ჯგუფი ნარკოტიკულ მოქმედებას ავლენს შემდეგ პირობებში:

  • A. 

   მაღალი ტენიანობის

  • B. 

   მაღალი წნევის

  • C. 

   მომატებული რადიაციული ფონის

  • D. 

   მაღალი ტემპერატურის

  Correct Answer
  B. მაღალი წნევის
  Explanation
  The correct answer is "მაღალი წნევის" (high pressure). This is because high pressure can enhance the effects of narcotic substances, making them more potent and increasing their impact on the body. High pressure can also affect the rate at which drugs are absorbed and metabolized, leading to a faster onset of effects and potentially increasing the risk of overdose.

  Rate this question:

 • 15. 

  აზოტის ნარკოტიკული მოქმედების პროფილაქტიკის მიზნით მიზანშეწონილია:

  • A. 

   აზოტის შეცვლა ნახშირორჟანგით

  • B. 

   აზოტის შეცვლა ჰელიუმით

  • C. 

   ორგანიზმის იმუნური სტატუსის გაძლიერება

  • D. 

   ორგანიზმში ქიმიური პროტექტორების შეყვანა

  Correct Answer
  B. აზოტის შეცვლა ჰელიუმით
 • 16. 

  რადონი წარმოადგენს:

  • A. 

   რადიოპროტექტორს

  • B. 

   ორგანიზმის გარეგან დამსხივებელს

  • C. 

   რადიუმის დაშლის პროდუქტს

  • D. 

   თორონის დაშლის პროდუქტს

  Correct Answer
  C. რადიუმის დაშლის პროდუქტს
 • 17. 

  რადონს ახასიათებს შემდეგი სახის მოქმედება:

  • A. 

   სუნთქვის ცენტრის ამგზნები

  • B. 

   კანცეროგენული

  • C. 

   ძლიერი დამჟანგავი

  • D. 

   ბაქტერიოციდული

  Correct Answer
  B. კანცეროგენული
  Explanation
  The given answer "კანცეროგენული" (cancerous) suggests that the action being described in the question is related to cancer. This implies that the action being referred to has the potential to cause or contribute to the development of cancer.

  Rate this question:

 • 18. 

  ჰაეროვანი გარემოს უნივერსალურ დამაბინძურებლებს ეკუთვნის:

  • A. 

   ნახშირორჟანგი, გოგირდწყალბადი, აზოტმჟავა, ორგანული და არაორგანული მტვერი

  • B. 

   ნახშირორჟანგი, მეთანი, ამიაკი, ვულკანის მტვერი, ტეტრაეთილტყვია

  • C. 

   ნახშირჟანგი, გოგირდოვანი აირი, აზოტის ჟანგეულები, მტვერი

  • D. 

   გოგირდწყალბადი, აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, სამრეწველო მტვერი

  Correct Answer
  C. ნახშირჟანგი, გოგირდოვანი აირი, აზოტის ჟანგეულები, მტვერი
  Explanation
  The correct answer is "ნახშირჟანგი, გოგირდოვანი აირი, აზოტის ჟანგეულები, მტვერი". This is because all the other options include either elements or compounds that are not part of the periodic table, such as "გოგირდწყალბადი" (unicorn), "მეთანი" (methane), "ამიაკი" (ammonia), "ვულკანის მტვერი" (volcanic ash), "ტეტრაეთილტყვია" (tetraethyllead), and "აზოტის ორჟანგი" (nitrogen oxide). The correct answer includes only elements from the periodic table, specifically "ნახშირჟანგი" (oxygen), "გოგირდოვანი აირი" (hydrogen), "აზოტის ჟანგეულები" (nitrogen compounds), and "მტვერი" (carbon).

  Rate this question:

 • 19. 

  ნახშირჟანგი წარმოიქმნება:

  • A. 

   ზებგერითი ფრენების დროს

  • B. 

   მადნის გამოდნობის პროცესში

  • C. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • D. 

   ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის დროს

  Correct Answer
  D. ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის დროს
  Explanation
  During the process of cell division, organelles are not replicated. This occurs during the interphase stage of the cell cycle, specifically during the S phase. In this phase, DNA is replicated, but organelles such as mitochondria and chloroplasts are not duplicated. Therefore, the correct answer is that organelles are not replicated during the incomplete cell division process.

  Rate this question:

 • 20. 

  ნახშირჟანგით მოწამვლის პათოგენეზი დაკავშირებულია შემდეგი ნივთიერების წარმოქმნასთან:

  • A. 

   ოქსიჰემოგლობინის

  • B. 

   კარბოქსიჰემოგლობინის

  • C. 

   მეტჰემოგლობინის

  • D. 

   რადიოაქტიური ნახშირბადის

  Correct Answer
  B. კარბოქსიჰემოგლობინის
  Explanation
  The correct answer is "კარბოქსიჰემოგლობინის" because it is the only option that is connected to the creation of a blood clot. The other options do not have any direct relationship with the formation of a blood clot.

  Rate this question:

 • 21. 

  გოგირდოვანი აირი გამოიყოფა:

  • A. 

   ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის დროს

  • B. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • C. 

   საწვავის წვის, მადნის გამოდნობის პროცესში

  • D. 

   ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად

  Correct Answer
  C. საწვავის წვის, მადნის გამოდნობის პროცესში
  Explanation
  The correct answer is "საწვავის წვის, მადნის გამოდნობის პროცესში" which translates to "during the process of photosynthesis". This answer is supported by the context of the question, which mentions "გოგირდოვანი აირი" (photosynthetic algae) and the phrase "გამოიყოფა" (is divided). Therefore, it can be inferred that the correct answer refers to the process of photosynthesis in which the photosynthetic algae divide or reproduce.

  Rate this question:

 • 22. 

  გოგირდნახშირწყალბადი გამოიყოფა:

  • A. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • B. 

   ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად

  • C. 

   არასრული წვის დროს

  • D. 

   ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესში

  Correct Answer
  B. ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად
 • 23. 

  გოგირდწყალბადი გამოიყოფა:

  • A. 

   ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად

  • B. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • C. 

   არასრული წვის დროს

  • D. 

   ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესში

  Correct Answer
  D. ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესში
 • 24. 

  აზოტის ჟანგეულების ძირითად წყაროს წარმოადგენს:

  • A. 

   შავი მეტალურგიის, მანქანათმშენებლობის საწარმოების გამონაყოფი.

  • B. 

   ორგანული ნივთიერებების არასრული წვა

  • C. 

   ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესი, ქვანახშირის წვა

  • D. 

   ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირები, სასუქების, ასაფეთქებელი ნივთიერებების, ცელულოიდის, ფოტოფირფიტის წარმოების გამონაყოფი

  Correct Answer
  D. ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირები, სასუქების, ასაფეთქებელი ნივთიერებების, ცელულოიდის, ფოტოფირფიტის წარმოების გამონაყოფი
  Explanation
  The main source of nitrogen compounds includes the emission of exhaust gases from automobiles, industrial production, incomplete combustion of organic materials, and the production of fertilizers, plastics, and photographic film.

  Rate this question:

 • 25. 

  აეროზოლი წარმოადგენს აეროდისპერსიულ სისტემას სადაც ნაწილაკების ზომა:

  • A. 

   0,1 მკმ-ზე მეტია

  • B. 

   0,1 მკმ-ზე ნაკლებია

  • C. 

   0,1-1,0 მკმ-ია

  • D. 

   1,0-10,0 მკმ-ია

  Correct Answer
  B. 0,1 მკმ-ზე ნაკლებია
  Explanation
  The correct answer states that aerosol represents a system where the size of particles is less than 0.1 micrometers. This means that the size of the particles in the aerosol system is smaller than 0.1 micrometers.

  Rate this question:

 • 26. 

  აეროსუსპენზია წარმოადგენს აეროდისპერსიულ სისტემას, სადაც ნაწილაკების დიამეტრი:

  • A. 

   0,1 მკმ-ზე მეტია

  • B. 

   0,1 მკმ-ზე ნაკლებია

  • C. 

   0,01-0,1 მკმ-ია

  • D. 

   0,001-0,01 მკმ-ია

  Correct Answer
  A. 0,1 მკმ-ზე მეტია
  Explanation
  აეროსუსპენზია წარმოადგენს აეროდისპერსიულ სისტემას, რომელშიც ნაწილაკების დიამეტრი 0,1 მკმ-ზე მეტია.

  Rate this question:

 • 27. 

  ტოქსიკური მტვრის აეროზოლი იწვევს:

  • A. 

   პნევმონიას

  • B. 

   ფილტვების შეშუპებას

  • C. 

   ქრონიკულ მოწამვლას

  • D. 

   მწვავე მოწამვლას

  Correct Answer
  C. ქრონიკულ მოწამვლას
  Explanation
  Toxic fumes from an aerosol can cause chronic respiratory problems.

  Rate this question:

 • 28. 

  არატოქსიკური მტვერი იწვევს:

  • A. 

   ქრონიკულ მოწამვლას

  • B. 

   მწვავე მოწამვლას

  • C. 

   სასუნთქი ორგანოების, კანის, თვალების დაზიანებას

  • D. 

   ფილტვების ანთებას, პნევმოკონიოზს

  Correct Answer
  C. სასუნთქი ორგანოების, კანის, თვალების დაზიანებას
  Explanation
  The correct answer suggests that non-toxic gas inhalation causes damage to the respiratory organs, throat, and eyes. This can be inferred from the given options, where the other choices do not specifically mention the effects of non-toxic gas inhalation on these organs.

  Rate this question:

 • 29. 

  ტოქსიკური ნისლის წარმოშობა დაკავშირებულია:

  • A. 

   ატომური ენერგიის საომარი მიზნით გამოყენების შედეგად წარმოქმნილ გარემოს დაბინძურებასთან

  • B. 

   სოფლის მეურნეობაში შხამქიმიკატების გამოყენების შედეგად ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებასთან

  • C. 

   სახალხო მეურნეობაში ატომური ენერგიის მშვიდობიანი მიზნით გამოყენების შედეგად წარმოქმნილ გარემოს დაბინძურებასთან

  • D. 

   მრეწველობის სწრაფი განვითარების შედეგად წარმოქმნილ ჰაერის დაბინძურებასთან

  Correct Answer
  D. მრეწველობის სწრაფი განვითარების შედეგად წარმოქმნილ ჰაერის დაბინძურებასთან
 • 30. 

  ფოტოქიმიური სმოგის წარმოქმნა განპირობებულია ჰაერში:

  • A. 

   გოგირდოვანი აირისა და გოგირდნახშირწყალბადების არსებობით

  • B. 

   გოგირდოვანი აირისა და ნახშირწყალბადების არსებობით

  • C. 

   აზოტის ჟანგეულებისა და გოგირდწყალბადის არსებობით

  • D. 

   აზოტის ჟანგეულებისა და ნახშირწყალბადების არსებობით

  Correct Answer
  D. აზოტის ჟანგეულებისა და ნახშირწყალბადების არსებობით
  Explanation
  The correct answer is "აზოტის ჟანგეულებისა და ნახშირწყალბადების არსებობით" which translates to "With the presence of nitrogen compounds and water vapor." This answer suggests that the formation of photochemical smog is dependent on the presence of nitrogen compounds and water vapor in the air.

  Rate this question:

 • 31. 

  მცირე ინტენსივობის მავნე ფაქტორებისათვის დამახასიათებელია:

  • A. 

   კანცეროგენული მოქმედება და ხანგრძლივი ნახევარდაშლის პერიოდი

  • B. 

   მუტაგენური და კანცეროგენული მოქმედება

  • C. 

   მათ მიერ გამოწვეული პათოლოგიური დარღვევების არასპეციფიკურობა და არამდგრადობა

  • D. 

   მათ მიერ გამოწვეული პათოლოგიური დარღვევების სპეციფიკურობა და მდგრადობა

  Correct Answer
  C. მათ მიერ გამოწვეული პათოლოგიური დარღვევების არასპეციფიკურობა და არამდგრადობა
  Explanation
  The answer suggests that the non-specificity and inconsistency of pathological abnormalities caused by minor intensity factors are significant.

  Rate this question:

 • 32. 

  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი ნორმატივები:

  • A. 

   კოლი-ტიტრი, კოლი-ინდექსი

  • B. 

   ჰაერის ბაქტერიული მოთესვიანობა

  • C. 

   ტოქსიური და არატოქსიური ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

  • D. 

   ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური კონცენტრაციები

  Correct Answer
  D. ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური კონცენტრაციები
  Explanation
  The given answer states that the evaluation of the quality of atmospheric air is done using the maximum single and average daily concentrations of pollutants. This means that the levels of pollutants in the air are measured over a period of time, and the maximum concentration observed during that period and the average concentration over a day are taken into account when assessing the air quality. This approach allows for a comprehensive understanding of the pollution levels in the atmosphere and helps in determining the overall air quality.

  Rate this question:

 • 33. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   სანიტარიული დამცავი ზონების მოწყობა

  • B. 

   საწვავად ქვანახშირის გამოყენება

  • C. 

   საწვავად ბუნებრივი აირის გამოყენება

  • D. 

   საწვავად ნავთობის გამოყენება

  Correct Answer
  C. საწვავად ბუნებრივი აირის გამოყენება
  Explanation
  The correct answer is "საწვავად ბუნებრივი აირის გამოყენება" which means "the use of natural air conditioning". This answer suggests that the solution to hair drying is to use natural methods of air circulation and ventilation instead of relying on artificial means such as fans or blow dryers.

  Rate this question:

 • 34. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   აპარატ-ნეიტრალიზატორების გამოყენება

  • B. 

   სანიტარიული დამცავი ზონების მოწყობა

  • C. 

   დიდი რაოდენობით გოგირდის შემცველი საწვავის გამოყენება

  • D. 

   საწვავად ნავთობის გამოყენება

  Correct Answer
  A. აპარატ-ნეიტრალიზატორების გამოყენება
 • 35. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   სანიტარიულ-დამცავი ზონების მოწყობა

  • B. 

   ქალაქების ცენტრალური გათბობა

  • C. 

   დიდი რაოდენობით გოგირდის შემცველი საწვავის გამოყენება

  • D. 

   საწვავად ქვანახშირის გამოყენება

  Correct Answer
  B. ქალაქების ცენტრალური გათბობა
  Explanation
  The given answer suggests that the provision of central heating in cities is a measure taken to prevent hair freezing. Central heating systems provide warmth to buildings and homes, ensuring that the temperature is maintained above freezing point and preventing the freezing of hair in cold weather conditions.

  Rate this question:

 • 36. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   სამრეწველო ობიექტთა ტერიტორიის რაციონალური შერჩევა

  • B. 

   სანიტარიულ-დამცავი ზონების მოწყობა

  • C. 

   საწვავად ნავთობის გამოყენება

  • D. 

   დიდი რაოდენობით გოგირდის შემცველი საწვავის გამოყენება

  Correct Answer
  A. სამრეწველო ობიექტთა ტერიტორიის რაციონალური შერჩევა
  Explanation
  The given answer suggests that the rational selection of the territory for the construction of the airport is a crucial factor in preventing air accidents. This implies that careful consideration of various factors such as geographical location, weather conditions, and accessibility is necessary to ensure the safety and efficiency of the airport operations. By selecting a rational territory, potential risks and hazards can be minimized, leading to a safer and more effective airport facility.

  Rate this question:

 • 37. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   სანიტარიულ-დამცავი ზონების მოწყობა

  • B. 

   საწვავად ნავთობის გამოყენება

  • C. 

   დიდი რაოდენობით გოგირდის შემცველი საწვავის გამოყენება

  • D. 

   მწვანე ნარგავების ფართობის გაზრდა

  Correct Answer
  D. მწვანე ნარგავების ფართობის გაზრდა
  Explanation
  The given correct answer suggests that increasing the area of green spaces can help in preventing air pollution. Green spaces, such as parks and gardens, have the ability to absorb pollutants and release clean oxygen, thus improving air quality. By increasing the area of green spaces, more pollutants can be filtered out and the overall air pollution levels can be reduced.

  Rate this question:

 • 38. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   საწვავად ნავთობის გამოყენება

  • B. 

   დიდი რაოდენობით გოგირდის შემცველი საწვავის გამოყენება

  • C. 

   სანიტარიულ-დამცავი ზონების მოწყობა

  • D. 

   მაღალი გამწოვი მილების აშენება

  Correct Answer
  D. მაღალი გამწოვი მილების აშენება
  Explanation
  High construction of windmills is a possible solution for reducing air pollution. Windmills generate clean energy by harnessing the power of wind, which does not produce harmful emissions. By constructing a large number of windmills, we can increase the production of clean energy and reduce our reliance on fossil fuels, thus reducing air pollution.

  Rate this question:

 • 39. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   სანიტარიულ-დამცავი ზონების მოწყობა

  • B. 

   მიწისქვეშა გადასასვლელების, ესტაკადების აშენება

  • C. 

   საწვავად ქვანახშირის გამოყენება

  • D. 

   საწვავად ნავთობის გამოყენება

  Correct Answer
  B. მიწისქვეშა გადასასვლელების, ესტაკადების აშენება
  Explanation
  The correct answer is the construction of underground passages, tunnels. This is because in the context of air pollution, creating underground passages or tunnels can help reduce the exposure to polluted air on the surface. By providing alternative routes for pedestrians and vehicles, people can avoid direct contact with polluted air and breathe in cleaner air underground. This solution can be effective in densely populated areas or areas with high levels of air pollution.

  Rate this question:

 • 40. 

  ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგოდ მოწოდებულია:

  • A. 

   სანიტარიულ-ტექნიკური ნაგებობების გამოყენება

  • B. 

   სანიტარიულ-დამცავი ზონების მოწყობა

  • C. 

   კოლი-ტიტრისა და კოლი-ინდექსის განსაზღვრა

  • D. 

   სანიტარიული რიცხვის განსაზღვრა

  Correct Answer
  A. სანიტარიულ-ტექნიკური ნაგებობების გამოყენება
  Explanation
  The correct answer is "სანიტარიულ-ტექნიკური ნაგებობების გამოყენება" which translates to "the use of sanitary-technical equipment". This answer is supported by the context of the question, which asks for a possible explanation for hair loss. The use of sanitary-technical equipment can play a role in hair loss as certain tools or products may cause damage to the hair follicles or scalp, leading to hair loss.

  Rate this question:

 • 41. 

  ციკლონი წარმოადგენს მოწყობილობას, რომელიც მოწოდებულია:

  • A. 

   ნიადაგის დაბინძურების ხარისხის დასადგენად

  • B. 

   წყალში შეწონილი ნაწილაკების დასალექად

  • C. 

   მტვრის დამჭერად

  • D. 

   გარემოს გამაგრილებელი უნარის შესაფასებლად

  Correct Answer
  C. მტვრის დამჭერად
  Explanation
  The correct answer is "მტვრის დამჭერად" which means "to maintain the engine". This option suggests that the cycle represents the action of maintaining the engine.

  Rate this question:

 • 42. 

  ელექტროფილტრები გამოიყენება გასუფთავების მიზნით:

  • A. 

   ჰაერის

  • B. 

   წყლის

  • C. 

   თხიერი საკვები პროდუქტების

  • D. 

   სამკურნალწამლო საშუალებების

  Correct Answer
  A. ჰაერის
 • 43. 

  მზის მუდმივა წარმოადგენს:

  • A. 

   დედამიწის ზედაპირზე ხილული სხივების ენერგიის მაჩვენებელს

  • B. 

   დედამიწის ზედაპირზე ულტრაიისფერი სხივების ენერგიის მაჩვენებელს

  • C. 

   დედამიწისა და ატმოსფეროს საზღვარზე რადიაციის დაჭიმულობის მაჩვენებელს

  • D. 

   დედამიწის ინფრაწითელი უკუგამოსხივების მაჩვენებელს

  Correct Answer
  C. დედამიწისა და ატმოსფეროს საზღვარზე რადიაციის დაჭიმულობის მაჩვენებელს
  Explanation
  The answer states that the continuous emission of radiation from the Earth's surface and the atmosphere is what the continuous emission of energy from the Sun represents.

  Rate this question:

 • 44. 

  წლის განმავლობაში პირდაპირი მზის რადიაციის ყველაზე მაღალი მნიშვნელობები აღინიშნება:

  • A. 

   ზამთარში

  • B. 

   გაზაფხულზე

  • C. 

   ზაფხულში

  • D. 

   შემოდგომაზე

  Correct Answer
  B. გაზაფხულზე
  Explanation
  In the context of the question, the correct answer "გაზაფხულზე" (on the beach) makes the most sense. It is stating that the highest values of radiation are observed on the beach during the year. The other options, "ზამთარში" (in the summer), "ზაფხულში" (in the winter), and "შემოდგომაზე" (in the evening) do not directly relate to the concept of radiation or its measurement.

  Rate this question:

 • 45. 

  მზის სპექტრის ხილული ნაწილი განაპირობებს:

  • A. 

   D ვიტამინის წარმოქმნას

  • B. 

   ერითემის განვითარებას

  • C. 

   მხედველობის ორგანოს ფუნქციას

  • D. 

   სითბურ შეგრძნებას

  Correct Answer
  C. მხედველობის ორგანოს ფუნქციას
  Explanation
  The correct answer is "მხედველობის ორგანოს ფუნქციას" (translation: "the function of the organ of vision"). This is the only option that relates to the spectrum of light and its impact on the human body. The other options do not directly pertain to the topic of light spectrum.

  Rate this question:

 • 46. 

  გრძელტალღოვანი ინფრაწითელი რადიაცია იწვევს:

  • A. 

   ბაქტერიოციდულ ეფექტს

  • B. 

   D ვიტამინის წარმოქმნას

  • C. 

   ქსოვილებისა და სისხლის გათბობას

  • D. 

   თირკმლების გამომყოფი ფუნქციის გაძლიერებას

  Correct Answer
  C. ქსოვილებისა და სისხლის გათბობას
  Explanation
  The correct answer is "ქსოვილებისა და სისხლის გათბობას" which translates to "increasing the absorption of minerals and blood". This explanation suggests that the high-frequency radiation stimulates the absorption of minerals and blood in the body.

  Rate this question:

 • 47. 

  გრძელტალღოვანი ინფრაწითელი რადიაცია იწვევს:

  • A. 

   ბაქტერიოციდულ ეფექტს

  • B. 

   წვის შეგრძნებას

  • C. 

   ცნს-ის ფუნქციონალური მდგომარეობის შეცვლას

  • D. 

   D ვიტამინის წარმოქმნას

  Correct Answer
  B. წვის შეგრძნებას
  Explanation
  Exposure to ultraviolet radiation can cause tanning of the skin. When the skin is exposed to UV radiation, it triggers the production of melanin, a pigment that gives the skin its color. This increase in melanin production leads to a darker complexion, or tanning. UV radiation can also have harmful effects on the skin, such as sunburn and an increased risk of skin cancer. Therefore, the correct answer is that UV radiation causes tanning of the skin.

  Rate this question:

 • 48. 

  გრძელტალღოვანი ინფრაწითელი რადიაცია შთაინთქმება:

  • A. 

   შინაგანი ორგანოების მიერ

  • B. 

   კანის ზედაპირული შრეების მიერ

  • C. 

   კანის ღრმა შრეების მიერ

  • D. 

   მხოლოდ გარკვეული პირობების არსებობის შემთხვევაში

  Correct Answer
  B. კანის ზედაპირული შრეების მიერ
 • 49. 

  მოკლეტალღოვანი ინფრაწითელი გამოსხივება შთაინთქმება:

  • A. 

   კანის ღრმა შრეების მიერ

  • B. 

   კანის ზედაპირული შრეების მიერ

  • C. 

   ოზონის შრის მიერ

  • D. 

   გარემოს ობიექტების მიერ

  Correct Answer
  A. კანის ღრმა შრეების მიერ
  Explanation
  The correct answer is "კანის ღრმა შრეების მიერ" which translates to "by capillary action". Capillary action refers to the ability of a liquid to flow in narrow spaces against the force of gravity. In this case, the liquid is being absorbed or drawn up by the capillary action of the hair strands.

  Rate this question:

 • 50. 

  მოკლეტალღოვანი ინფრაწითელი გამოსხივება იწვევს:

  • A. 

   ქსოვილების თანაბარ გათბობას

  • B. 

   წვის შეგრძნებას

  • C. 

   D ვიტამინის წარმოქმნას

  • D. 

   ბაქტერიოციდულ ეფექტს

  Correct Answer
  A. ქსოვილების თანაბარ გათბობას
  Explanation
  The correct answer is "ქსოვილების თანაბარ გათბობას" which means "reduction of blood clotting". This is because the given term "მოკლეტალღოვანი ინფრაწითელი გამოსხივება" refers to a condition where the blood clotting process is impaired or reduced.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.