ჰიგიენა - ჰაერი (35-84)

50 Questions | Total Attempts: 196

SettingsSettingsSettings
 - (35-84) - Quiz

ნაწილი 1


Questions and Answers
 • 1. 
  მიკროკლიმატის შექმნაში მონაწილეობს:
  • A. 

   ტემპერატურა, ტენიანობა, ატმოსფერული წნევა, ჰაერის მოძრაობის სისწრაფე, რადიაციული ფონი, ელექტრული და მაგნიტური ველები

  • B. 

   ატმოსფერული წნევა, რადიაციული ფონი, ჰაერის მოძრაობის სისწრაფე, ელექტრული და მაგნიტური ველები

  • C. 

   ტემპერატურა, ტენიანობა, რადიაციული ფონი, შრომის და ცხოვრების პირობები, საკვების ხასიათი

  • D. 

   ტემპერატურა, ტენიანობა, ატმოსფერული წნევა, რადიაციული ფონი

 • 2. 
  არაბუნებრივ პირობებში ადამიანის ყოფნის უნარი შეიძლება გაძლიერდეს:
  • A. 

   სპეციალური დიეტით და ვარჯიშებით

  • B. 

   ცხოვრების წესის შეცვლით, გაკაჟებით

  • C. 

   ცხოვრების წესისა და კვების რეჟიმის მოწესრიგებით, გაკაჟებით

  • D. 

   სპეციალური ვარჯიშებით, ტრენირებით, ზოგადი გაკაჟებით

 • 3. 
  ჰაეროვანი გარემოს ძირითადი მნიშვნელობა:
  • A. 

   იძლევა ჟანგბადს, აუმჯობესებს ორგანიზმის იმუნურ სტატუსს

  • B. 

   იძლევა ჟანგბადს, იღებს ნივთიერებათა ცვლის შედეგად გამოყოფილ აიროვან პროდუქტებს, გავლენას ახდენს თერმორეგულაციის პროცესებზე

  • C. 

   იღებს ნივთიერებათა ცვლის შედეგად გამოყოფილ ყველა აიროვან პროდუქტს, აუმჯობესებს ნივთიერებათა ცვლას

  • D. 

   აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გავლენას ახდენს თერმორეგულაციის პროცესებზე

 • 4. 
  ჰიპოქსიის მიმართ განსაკუთრებულ მგრძნობელობას იჩენს შემდეგი სისტემა:
  • A. 

   გულ-სისხლძარღვთა

  • B. 

   სასუნთქი

  • C. 

   ვეგეტაციური ნერვული

  • D. 

   ცენტრალური ნერვული

 • 5. 
  ადამიანის ორგანიზმისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩასუნთქულ ჰაერში ჟანგბადის:
  • A. 

   აბსოლუტურ რაოდენობას

  • B. 

   პროცენტულ შემცველობას

  • C. 

   ალოტროპული სახესხვაობის არსებობას

  • D. 

   ალოტროპული სახესხვაობის რაოდენობას

 • 6. 
  პარციალური წნევა არის:
  • A. 

   წნევა დიდ სიღრმეზე

  • B. 

   ადამიანის ორგანიზმის წნევა

  • C. 

   წნევა, რომელიც შექმნილია ბაროკამერებში კესონური სამუშაოების დროს

  • D. 

   ატმოსფერული წნევის ნაწილი, რომელიც მოდის გარკვეული აირის წილზე

 • 7. 
  ოზონის ზოგადბიოლოგიური მნიშვნელობა: იგი შთანთქავს მზის:
  • A. 

   მოკლეტალღოვან ინფრაწითელ გამოსხივებას

  • B. 

   გრძელტალღოვან ინფრაწითელ გამოსხივებას

  • C. 

   გრძელტალღოვან ულტრაიისფერ გამოსხივებას

  • D. 

   მოკლეტალღოვან ულტრაიისფერ გამოსხივებას

 • 8. 
  ოზონს ახასიათებს:
  • A. 

   სუსტი აღმდგენელი თვისება

  • B. 

   ძლიერი აღმდგენელი თვისება

  • C. 

   სუსტი დამჟანგველი თვისება

  • D. 

   ძლიერი დამჟანგველი თვისება

 • 9. 
  ოზონის კონცენტრაცია მაღალია:
  • A. 

   სოფლებში

  • B. 

   დიდ ქალაქებში

  • C. 

   ურბანიზებულ ცენტრებში

  • D. 

   ქალაქშიც და სოფელშიც

 • 10. 
  ოზონის კონცენტრაცია მაღალია შემდეგ კაბინეტებში:
  • A. 

   სტომატოლოგიურ და ფიზიოთერაპიულ

  • B. 

   ბალნეოლოგიურ და რენტგენოლოგიურ

  • C. 

   ფიზიოთერაპიულ და რენტგენოლოგიურ

  • D. 

   სტომატოლოგიურ და ექოსკოპიის

 • 11. 
  ნახშირორჟანგი წარმოადგენს:
  • A. 

   ავტოტრანსპორტის მიერ გამოყოფილ კანცეროგენს

  • B. 

   გარემოს უნივერსალურ დამაბინძურებელს

  • C. 

   სუნთქვის ცენტრის ამგზნებ ნივთიერებას

  • D. 

   ძლიერ ნარკოტიკულ ნივთიერებას

 • 12. 
  აზოტი წარმოადგენს ნივთიერებას:
  • A. 

   სუნთქვის ცენტრის ამგზნებს

  • B. 

   ძლიერი დამჟანგავი თვისებებით

  • C. 

   ძლიერ ნარკოტიკულს

  • D. 

   ჟანგბადის განმზავებელს

 • 13. 
  ინერტული აირები წარმოადგენენ:
  • A. 

   რადიონუკლიდებს

  • B. 

   სუსტ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს

  • C. 

   ტერატოგენული მოქმედების ტოქსიურ ნივთიერებებს

  • D. 

   გარემოს უნივერსალურ დამაბინძურებლებს

 • 14. 
  აზოტი და ინერტული აირების ჯგუფი ნარკოტიკულ მოქმედებას ავლენს შემდეგ პირობებში:
  • A. 

   მაღალი ტენიანობის

  • B. 

   მაღალი წნევის

  • C. 

   მომატებული რადიაციული ფონის

  • D. 

   მაღალი ტემპერატურის

 • 15. 
  აზოტის ნარკოტიკული მოქმედების პროფილაქტიკის მიზნით მიზანშეწონილია:
  • A. 

   აზოტის შეცვლა ნახშირორჟანგით

  • B. 

   აზოტის შეცვლა ჰელიუმით

  • C. 

   ორგანიზმის იმუნური სტატუსის გაძლიერება

  • D. 

   ორგანიზმში ქიმიური პროტექტორების შეყვანა

 • 16. 
  რადონი წარმოადგენს:
  • A. 

   რადიოპროტექტორს

  • B. 

   ორგანიზმის გარეგან დამსხივებელს

  • C. 

   რადიუმის დაშლის პროდუქტს

  • D. 

   თორონის დაშლის პროდუქტს

 • 17. 
  რადონს ახასიათებს შემდეგი სახის მოქმედება:
  • A. 

   სუნთქვის ცენტრის ამგზნები

  • B. 

   კანცეროგენული

  • C. 

   ძლიერი დამჟანგავი

  • D. 

   ბაქტერიოციდული

 • 18. 
  ჰაეროვანი გარემოს უნივერსალურ დამაბინძურებლებს ეკუთვნის:
  • A. 

   ნახშირორჟანგი, გოგირდწყალბადი, აზოტმჟავა, ორგანული და არაორგანული მტვერი

  • B. 

   ნახშირორჟანგი, მეთანი, ამიაკი, ვულკანის მტვერი, ტეტრაეთილტყვია

  • C. 

   ნახშირჟანგი, გოგირდოვანი აირი, აზოტის ჟანგეულები, მტვერი

  • D. 

   გოგირდწყალბადი, აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, სამრეწველო მტვერი

 • 19. 
  ნახშირჟანგი წარმოიქმნება:
  • A. 

   ზებგერითი ფრენების დროს

  • B. 

   მადნის გამოდნობის პროცესში

  • C. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • D. 

   ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის დროს

 • 20. 
  ნახშირჟანგით მოწამვლის პათოგენეზი დაკავშირებულია შემდეგი ნივთიერების წარმოქმნასთან:
  • A. 

   ოქსიჰემოგლობინის

  • B. 

   კარბოქსიჰემოგლობინის

  • C. 

   მეტჰემოგლობინის

  • D. 

   რადიოაქტიური ნახშირბადის

 • 21. 
  გოგირდოვანი აირი გამოიყოფა:
  • A. 

   ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის დროს

  • B. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • C. 

   საწვავის წვის, მადნის გამოდნობის პროცესში

  • D. 

   ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად

 • 22. 
  გოგირდნახშირწყალბადი გამოიყოფა:
  • A. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • B. 

   ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად

  • C. 

   არასრული წვის დროს

  • D. 

   ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესში

 • 23. 
  გოგირდწყალბადი გამოიყოფა:
  • A. 

   ვისკოზური კომბინატების გამონაბოლქვთან ერთად

  • B. 

   სასუქების წარმოების პროცესში

  • C. 

   არასრული წვის დროს

  • D. 

   ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესში

 • 24. 
  აზოტის ჟანგეულების ძირითად წყაროს წარმოადგენს:
  • A. 

   შავი მეტალურგიის, მანქანათმშენებლობის საწარმოების გამონაყოფი.

  • B. 

   ორგანული ნივთიერებების არასრული წვა

  • C. 

   ნავთობის მოპოვებისა და გადამუშავების პროცესი, ქვანახშირის წვა

  • D. 

   ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირები, სასუქების, ასაფეთქებელი ნივთიერებების, ცელულოიდის, ფოტოფირფიტის წარმოების გამონაყოფი

 • 25. 
  აეროზოლი წარმოადგენს აეროდისპერსიულ სისტემას სადაც ნაწილაკების ზომა:
  • A. 

   0,1 მკმ-ზე მეტია

  • B. 

   0,1 მკმ-ზე ნაკლებია

  • C. 

   0,1-1,0 მკმ-ია

  • D. 

   1,0-10,0 მკმ-ია

Back to Top Back to top