ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา

22 Questions | Attempts: 393

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  แรงยึดเหนี่ยวทางเคมีข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   Hydrogen bond

  • B. 

   Dipole-dipole interation

  • C. 

   Covelent bond

  • D. 

   Vanderwaal force

 • 2. 
  ธาตุในข้อใดไม่เป็นไปตาม Octet rule 
  • A. 

   H

  • B. 

   He

  • C. 

   Ne

  • D. 

   Ar

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความแรงของพันธะเคมี
  • A. 

   พันธะโลหะ < พันธะไอออนิค < พันธะโคเวเลนต์

  • B. 

   พันธะโลหะ > พันธะไอออนิค < พันธะโคเวเลนต์

  • C. 

   พันธะโลหะ > พันธะไอออนิค > พันธะโคเวเลนต์

  • D. 

   พันธะโควาเลนต์ > พันธะไอออนิค > พันธะโลหะ

 • 4. 
  พันธะระหว่างอะตอมที่อยู่ในสภาพอิออนที่มีประจุตรงกันข้ามกัน ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน 11 ตัว หรือมากกว่า จากอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งเพื่อให้จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด ครบออกเตต  คือ
  • A. 

   Ionic bond

  • B. 

   Covalent Bond

  • C. 

   Metallic Bond

  • D. 

   Collision Theory

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่สารประกอบอิออนิก
  • A. 

   NaCl

  • B. 

   MgO

  • C. 

   KI

  • D. 

   HCl

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพันธะเคมีระหว่าง Na กับ O 
  • A. 

   รวมกันด้วยพันธะอิออนิก

  • B. 

   ไม่ใช่สารประกอบโควาเลนต์

  • C. 

   ได้สารประกอบมีสูตรเป็น NaO

  • D. 

   รวมกันด้วยอัตราส่วนจำนวนไออนเป็น 2 : 1

 • 7. 
  CaCO3  อ่านชื่อได้ว่าอย่างไร
  • A. 

   แคลเซียมคาร์บอนออกไซด์

  • B. 

   แคลเซียมคาร์บอเนต

  • C. 

   แคลเซียมไตรคาร์บอเนต

  • D. 

   โมโนแคลเซียมไตรคาร์บอเนต

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พลังงานโครงร่างผลึก ( latece energy ) , E1 และ พลังงานไฮเดรชัน (Hydration energy ) , E2
  • A. 

   ถ้าค่า D E< 0 ( E1 < E2 ) การละลายจะเป็นแบบคายพลังงาน

  • B. 

   ถ้าค่าD E > 0 ( E1 > E2 ) การละลายจะเป็นแบบดูดพลังงาน

  • C. 

   ถ้าD E = 0 ( E1 = E2 ) การละลายจะไม่คายพลังงาน

  • D. 

   ถ้า พลังงานโครงร่างผลึกมีค่ามากกว่าพลังงานไฮเดรชันมากๆ ( E1 >>>> E2 ) จะเกิดการละลายน้ำทันที

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ Covalent Bond
  • A. 

   Single Bond

  • B. 

   Tetra Bond

  • C. 

   Double Bond

  • D. 

   Triple Bond

 • 10. 
   P4O10 อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   โมโนฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์

  • B. 

   เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์

  • C. 

   เดคะฟอสฟอรัสเเตตระออกไซด์

  • D. 

   ฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   พลังงานพันธะ = พันธะสาม > พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว

  • B. 

   ความยาวพันธะ = พันธะเดี่ยว < พันธะคู่ < พันธะสาม

  • C. 

   พลังงานพันธะ = พันธะสาม < พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว

  • D. 

   ความยาวพันธะ = พันธะเดี่ยว < พันธะคู่ > พันธะสาม

 • 12. 
  โมเลกุลของสารในข้อใดเป็น Trigonal bipyramkial
  • A. 

   SF6

  • B. 

   NH3

  • C. 

   PCl5

  • D. 

   H2O

 • 13. 
  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
  • A. 

   ของแข็ง < ของเหลว > ก๊าซ

  • B. 

   ของแข็ง > ของเหลว < ก๊าซ

  • C. 

   ของแข็ง < ของเหลว < ก๊าซ

  • D. 

   ของแข็ง > ของเหลว > ก๊าซ

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสารโควาเลนต์
  • A. 

   มีจุดเดือดจุดและหลอมเหลวต่ำ

  • B. 

   จะไม่นำไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ยกเว้น แกรไฟต์

  • C. 

   โมเลกุลที่มีขั้วสามารถละลายในตัวทำละลายที่โมเลกุลมีขั้วได้

  • D. 

   โมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลไม่มีขั้วละลายกันได้

 • 15. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพันธะโลหะ
  • A. 

   โลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เพราะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ง่าย

  • B. 

   สถานะปกติเป็นของแข็ง ยกเว้น Hg เป็นก๊าซ

  • C. 

   โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง

  • D. 

   โลหะนำความร้อนได้ดี เพราะอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี
  • A. 

   สารเคมีแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีจะมีอัตราเร็วเท่ากัน

  • B. 

   หากเป็นของเหลว สามารถหาได้โดยการชั่งน้ำหนักหรือการวัดปริมาณ

  • C. 

   หากเป็นก๊าซ สามารถหาได้โดยการวัดปริมาตรหรือวัดความดัน

  • D. 

   อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมลสารหารด้วยหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของสารนั้นที่ได้จากการดุลสมการแล้ว

 • 17. 
  จำนวนใดไม่จัดอยู่ในหลักการดุลสมการทางเคมี
  • A. 

   โมล

  • B. 

   มวล

  • C. 

   อะตอม

  • D. 

   โมเลกุล

 • 18. 
  2KMnO4 (s) + .....HCl (aq) → 2KCl (aq) + 2MnCl (aq) + 8H2(l) + 5Cl2 (g)  จากการดุลสมการที่สมบูรณ์.....ควรเติมตัวเลขใด
  • A. 

   2

  • B. 

   8

  • C. 

   16

  • D. 

   32

 • 19. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   มวลรวมของสารก่อนการเกิดปฏิกิริยา และหลังการเกิดปฏิกิริยามีปริมาณเท่ากัน จึงตั้งกฏนี้ว่า “กฏทรงมวล”

  • B. 

   ระบบปิด คือ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทหรือแลกเปลี่ยนมวลสารกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีปริมาณมวลสารในระบบเท่าเดิม

  • C. 

   ระบบเปิด คือ ระบบที่มีการถ่ายเทหรือแลกเปลี่ยนมวลสารกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีปริมาณมวลสารในระบบลดลงหรือเพิ่มขึ้น

  • D. 

   “ณ อุณหภูมิ และความดันเดียวกันก๊าซทุกชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน” เรียกว่า กฎของเกย์ลุสแซก

 • 20. 
  เป็นคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก ไม่มีประจุ ไม่มีมวล เป็นรังสีที่มีพลังงานสูง มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงและมีอำนาจทะลุทะลวงสูง สามารถผ่านแผ่นตะกั่วหนา 8 mm หรือแผ่นคอนกรีตหนาๆ ได้ คือรังสีใด
  • A. 

   แอลฟา

  • B. 

   เบตา

  • C. 

   แกมมา

  • D. 

   คลอสมิกส์

 • 21. 
  ทองเหลือง เกิดจากธาตุใดรวมกัน
  • A. 

   Cu + Sn

  • B. 

   Cu + Zn

  • C. 

   Sn + Zn

  • D. 

   Cu + Pb

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับออกซิเจน
  • A. 

   พบในเปลือกโลกในปริมาณมากที่สุดประมาณ 49.5% โดยมวล

  • B. 

   โอโซน (Ozone) เป็นแก๊สที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

  • C. 

   เป็นองค์ประกอบในสารอาหารจำนวนมาก เช่น น้ำตาล แป้ง และไขมัน

  • D. 

   เมื่อรวมกับแก๊สอะเซทิลีน จะให้เปลวไฟที่ร้อนแรง

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.