ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 146,331
Questions: 22 | Attempts: 439

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  แรงยึดเหนี่ยวทางเคมีข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

  • A.

   Hydrogen bond

  • B.

   Dipole-dipole interation

  • C.

   Covelent bond

  • D.

   Vanderwaal force

  Correct Answer
  C. Covelent bond
  Explanation
  A covalent bond is different from the other options because it involves the sharing of electrons between atoms. In a covalent bond, two or more atoms share electrons in order to achieve a stable electron configuration. This sharing of electrons creates a strong bond between the atoms, resulting in the formation of a molecule. In contrast, hydrogen bonds, dipole-dipole interactions, and van der Waals forces are all intermolecular forces that occur between molecules, rather than within a single molecule. These forces are generally weaker than covalent bonds.

  Rate this question:

 • 2. 

  ธาตุในข้อใดไม่เป็นไปตาม Octet rule 

  • A.

   H

  • B.

   He

  • C.

   Ne

  • D.

   Ar

  Correct Answer
  A. H
  Explanation
  The octet rule states that atoms tend to gain, lose, or share electrons in order to have a full outer shell of eight electrons. Hydrogen (H) only has one electron in its outer shell, so it does not follow the octet rule.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความแรงของพันธะเคมี

  • A.

   พันธะโลหะ < พันธะไอออนิค < พันธะโคเวเลนต์

  • B.

   พันธะโลหะ > พันธะไอออนิค < พันธะโคเวเลนต์

  • C.

   พันธะโลหะ > พันธะไอออนิค > พันธะโคเวเลนต์

  • D.

   พันธะโควาเลนต์ > พันธะไอออนิค > พันธะโลหะ

  Correct Answer
  C. พันธะโลหะ > พันธะไอออนิค > พันธะโคเวเลนต์
  Explanation
  The correct answer states that the strength of chemical bonds follows the order: metallic bonds > ionic bonds > covalent bonds. This means that metallic bonds are the strongest, followed by ionic bonds, and then covalent bonds.

  Rate this question:

 • 4. 

  พันธะระหว่างอะตอมที่อยู่ในสภาพอิออนที่มีประจุตรงกันข้ามกัน ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน 11 ตัว หรือมากกว่า จากอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งเพื่อให้จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด ครบออกเตต  คือ

  • A.

   Ionic bond

  • B.

   Covalent Bond

  • C.

   Metallic Bond

  • D.

   Collision Theory

  Correct Answer
  A. Ionic bond
  Explanation
  When atoms in a molecule have opposite charges due to the transfer of electrons from one atom to another, an ionic bond is formed. In this case, the movement of 11 electrons from the outermost electron shell of one atom to another atom results in the formation of an ionic bond. This bond is characterized by the electrostatic attraction between positively charged ions (cations) and negatively charged ions (anions). Therefore, the correct answer is Ionic bond.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดไม่ใช่สารประกอบอิออนิก

  • A.

   NaCl

  • B.

   MgO

  • C.

   KI

  • D.

   HCl

  Correct Answer
  D. HCl
  Explanation
  HCl is not an organic compound because it does not contain carbon. Organic compounds are compounds that contain carbon and are typically found in living organisms. NaCl, MgO, and KI are all inorganic compounds because they do not contain carbon.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพันธะเคมีระหว่าง Na กับ O 

  • A.

   รวมกันด้วยพันธะอิออนิก

  • B.

   ไม่ใช่สารประกอบโควาเลนต์

  • C.

   ได้สารประกอบมีสูตรเป็น NaO

  • D.

   รวมกันด้วยอัตราส่วนจำนวนไออนเป็น 2 : 1

  Correct Answer
  C. ได้สารประกอบมีสูตรเป็น NaO
  Explanation
  The statement "ได้สารประกอบมีสูตรเป็น NaO" (compounds have a formula of NaO) is incorrect. The correct formula for the compound formed between Na and O is Na2O, as mentioned in the statement "รวมกันด้วยอัตราส่วนจำนวนไออนเป็น 2 : 1" (combined in a ratio of 2:1). Therefore, the correct answer is that the compounds formed have the formula Na2O.

  Rate this question:

 • 7. 

  CaCO3  อ่านชื่อได้ว่าอย่างไร

  • A.

   แคลเซียมคาร์บอนออกไซด์

  • B.

   แคลเซียมคาร์บอเนต

  • C.

   แคลเซียมไตรคาร์บอเนต

  • D.

   โมโนแคลเซียมไตรคาร์บอเนต

  Correct Answer
  B. แคลเซียมคาร์บอเนต
  Explanation
  The correct answer is "แคลเซียมคาร์บอเนต". This is because "แคลเซียมคาร์บอเนต" is the correct Thai pronunciation for "calcium carbonate", which is the chemical compound represented by the formula CaCO3.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พลังงานโครงร่างผลึก ( latece energy ) , E1 และ พลังงานไฮเดรชัน (Hydration energy ) , E2

  • A.

   ถ้าค่า D E< 0 ( E1 < E2 ) การละลายจะเป็นแบบคายพลังงาน

  • B.

   ถ้าค่าD E > 0 ( E1 > E2 ) การละลายจะเป็นแบบดูดพลังงาน

  • C.

   ถ้าD E = 0 ( E1 = E2 ) การละลายจะไม่คายพลังงาน

  • D.

   ถ้า พลังงานโครงร่างผลึกมีค่ามากกว่าพลังงานไฮเดรชันมากๆ ( E1 >>>> E2 ) จะเกิดการละลายน้ำทันที

  Correct Answer
  D. ถ้า พลังงานโครงร่างผลึกมีค่ามากกว่าพลังงานไฮเดรชันมากๆ ( E1 >>>> E2 ) จะเกิดการละลายน้ำทันที
  Explanation
  If the lattice energy is much greater than the hydration energy (E1 >>>> E2), water will dissolve immediately.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดไม่ใช่ Covalent Bond

  • A.

   Single Bond

  • B.

   Tetra Bond

  • C.

   Double Bond

  • D.

   Triple Bond

  Correct Answer
  B. Tetra Bond
  Explanation
  The correct answer is "Tetra Bond." A tetra bond is not a type of covalent bond. Covalent bonds are formed when two atoms share electrons, and there are three types of covalent bonds: single bonds, double bonds, and triple bonds. In a single bond, two atoms share one pair of electrons. In a double bond, two atoms share two pairs of electrons. In a triple bond, two atoms share three pairs of electrons. However, a tetra bond does not exist in chemistry and is not a type of covalent bond.

  Rate this question:

 • 10. 

   P4O10 อ่านว่าอย่างไร

  • A.

   โมโนฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์

  • B.

   เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์

  • C.

   เดคะฟอสฟอรัสเเตตระออกไซด์

  • D.

   ฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์

  Correct Answer
  B. เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์
  Explanation
  The correct answer is "เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์". This is because the question is asking how to read the chemical compound P4O10 in Thai language, and "เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์" is the correct pronunciation for P4O10 in Thai.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

  • A.

   พลังงานพันธะ = พันธะสาม > พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว

  • B.

   ความยาวพันธะ = พันธะเดี่ยว < พันธะคู่ < พันธะสาม

  • C.

   พลังงานพันธะ = พันธะสาม < พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว

  • D.

   ความยาวพันธะ = พันธะเดี่ยว < พันธะคู่ > พันธะสาม

  Correct Answer
  A. พลังงานพันธะ = พันธะสาม > พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว
  Explanation
  The given answer is correct because it correctly states that the energy of a triple bond is greater than that of a double bond, which in turn is greater than that of a single bond. Additionally, it correctly states that the length of a single bond is shorter than that of a double bond, which in turn is shorter than that of a triple bond.

  Rate this question:

 • 12. 

  โมเลกุลของสารในข้อใดเป็น Trigonal bipyramkial

  • A.

   SF6

  • B.

   NH3

  • C.

   PCl5

  • D.

   H2O

  Correct Answer
  C. PCl5
  Explanation
  PCl5 is the correct answer because it has a trigonal bipyramidal molecular geometry. In this geometry, there are three atoms arranged in a plane (equatorial positions) and two atoms above and below the plane (axial positions). This arrangement gives PCl5 a symmetrical shape with a central phosphorus atom bonded to five chlorine atoms. On the other hand, SF6 has an octahedral geometry, NH3 has a trigonal pyramidal geometry, and H2O has a bent or V-shaped geometry.

  Rate this question:

 • 13. 

  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์

  • A.

   ของแข็ง < ของเหลว > ก๊าซ

  • B.

   ของแข็ง > ของเหลว < ก๊าซ

  • C.

   ของแข็ง < ของเหลว < ก๊าซ

  • D.

   ของแข็ง > ของเหลว > ก๊าซ

  Correct Answer
  D. ของแข็ง > ของเหลว > ก๊าซ
  Explanation
  The answer "ของแข็ง > ของเหลว > ก๊าซ" suggests that the strength of attraction between the molecules follows a pattern. In this pattern, the strongest attraction occurs between solid molecules, followed by liquid molecules, and then gas molecules. This is because in a solid, the molecules are closely packed together and have strong intermolecular forces. In a liquid, the molecules are still close together but have weaker intermolecular forces. In a gas, the molecules are far apart and have very weak intermolecular forces. Therefore, the strength of attraction between molecules decreases as you move from solid to liquid to gas.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของสารโควาเลนต์

  • A.

   มีจุดเดือดจุดและหลอมเหลวต่ำ

  • B.

   จะไม่นำไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ยกเว้น แกรไฟต์

  • C.

   โมเลกุลที่มีขั้วสามารถละลายในตัวทำละลายที่โมเลกุลมีขั้วได้

  • D.

   โมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลไม่มีขั้วละลายกันได้

  Correct Answer
  D. โมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลไม่มีขั้วละลายกันได้
  Explanation
  สมบัติของสารโควาเลนต์คือโมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลไม่มีขั้วละลายกันได้ เมื่อโมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลไม่มีขั้วละลายกัน สารโควาเลนต์จะไม่สามารถละลายในตัวทำละลายที่โมเลกุลมีขั้วได้

  Rate this question:

 • 15. 

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพันธะโลหะ

  • A.

   โลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เพราะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ง่าย

  • B.

   สถานะปกติเป็นของแข็ง ยกเว้น Hg เป็นก๊าซ

  • C.

   โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง

  • D.

   โลหะนำความร้อนได้ดี เพราะอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง

  Correct Answer
  B. สถานะปกติเป็นของแข็ง ยกเว้น Hg เป็นก๊าซ
  Explanation
  The statement "สถานะปกติเป็นของแข็ง ยกเว้น Hg เป็นก๊าซ" means "Normal state is solid, except Hg is a gas." This statement is incorrect because the normal state of metals is solid, including mercury (Hg). Therefore, this statement does not represent a characteristic of metals.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

  • A.

   สารเคมีแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีจะมีอัตราเร็วเท่ากัน

  • B.

   หากเป็นของเหลว สามารถหาได้โดยการชั่งน้ำหนักหรือการวัดปริมาณ

  • C.

   หากเป็นก๊าซ สามารถหาได้โดยการวัดปริมาตรหรือวัดความดัน

  • D.

   อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมลสารหารด้วยหารด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของสารนั้นที่ได้จากการดุลสมการแล้ว

  Correct Answer
  A. สารเคมีแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีจะมีอัตราเร็วเท่ากัน
  Explanation
  ข้อนี้กล่าวว่า "สารเคมีแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีจะมีอัตราเร็วเท่ากัน" ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากอัตราเร็วของสารเคมีแต่ละชนิดในปฏิกิริยาเคมีสามารถแตกต่างกันได้ อัตราเร็วของสารเคมีในปฏิกิริยาเคมีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราการเจริญเติบโตของสารต้นฉบับ อัตราการปลดปล่อยสารย่อย อัตราการสะสมของสาร และอื่น ๆ

  Rate this question:

 • 17. 

  จำนวนใดไม่จัดอยู่ในหลักการดุลสมการทางเคมี

  • A.

   โมล

  • B.

   มวล

  • C.

   อะตอม

  • D.

   โมเลกุล

  Correct Answer
  C. อะตอม
  Explanation
  The question asks which quantity does not adhere to the principles of chemical equation balancing. The other options, "โมล" (mole), "มวล" (mass), and "โมเลกุล" (molecule), are all units of measurement commonly used in chemistry. However, "อะตอม" (atom) is the fundamental unit of matter and is essential in balancing chemical equations. Therefore, "อะตอม" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 18. 

  2KMnO4 (s) + .....HCl (aq) → 2KCl (aq) + 2MnCl (aq) + 8H2(l) + 5Cl2 (g)  จากการดุลสมการที่สมบูรณ์.....ควรเติมตัวเลขใด

  • A.

   2

  • B.

   8

  • C.

   16

  • D.

   32

  Correct Answer
  C. 16
  Explanation
  The balanced equation indicates that 2KMnO4 reacts with 16HCl to produce 2KCl, 2MnCl, 8H2O, and 5Cl2. The coefficients in a balanced equation represent the number of moles of each substance involved in the reaction. Therefore, to balance the equation, we need 16 moles of HCl.

  Rate this question:

 • 19. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   มวลรวมของสารก่อนการเกิดปฏิกิริยา และหลังการเกิดปฏิกิริยามีปริมาณเท่ากัน จึงตั้งกฏนี้ว่า “กฏทรงมวล”

  • B.

   ระบบปิด คือ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทหรือแลกเปลี่ยนมวลสารกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีปริมาณมวลสารในระบบเท่าเดิม

  • C.

   ระบบเปิด คือ ระบบที่มีการถ่ายเทหรือแลกเปลี่ยนมวลสารกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีปริมาณมวลสารในระบบลดลงหรือเพิ่มขึ้น

  • D.

   “ณ อุณหภูมิ และความดันเดียวกันก๊าซทุกชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน” เรียกว่า กฎของเกย์ลุสแซก

  Correct Answer
  D. “ณ อุณหภูมิ และความดันเดียวกันก๊าซทุกชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน” เรียกว่า กฎของเกย์ลุสแซก
  Explanation
  The correct answer is "กฎของเกย์ลุสแซก" (Gay-Lussac's law) refers to the statement that at the same temperature and pressure, gases of the same volume will contain an equal number of molecules. This law describes the relationship between the volume and the number of moles of a gas. It does not refer to the mass or the mass conservation before and after a chemical reaction.

  Rate this question:

 • 20. 

  เป็นคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก ไม่มีประจุ ไม่มีมวล เป็นรังสีที่มีพลังงานสูง มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงและมีอำนาจทะลุทะลวงสูง สามารถผ่านแผ่นตะกั่วหนา 8 mm หรือแผ่นคอนกรีตหนาๆ ได้ คือรังสีใด

  • A.

   แอลฟา

  • B.

   เบตา

  • C.

   แกมมา

  • D.

   คลอสมิกส์

  Correct Answer
  C. แกมมา
  Explanation
  Gamma rays are electromagnetic waves with extremely short wavelengths. They have no charge and no mass, making them highly penetrating and powerful. They travel at the speed of light and have high penetrating power, able to pass through thick sheets of lead or concrete. Therefore, the correct answer is gamma rays.

  Rate this question:

 • 21. 

  ทองเหลือง เกิดจากธาตุใดรวมกัน

  • A.

   Cu + Sn

  • B.

   Cu + Zn

  • C.

   Sn + Zn

  • D.

   Cu + Pb

  Correct Answer
  B. Cu + Zn
  Explanation
  The correct answer is Cu + Zn. This is because brass, which is an alloy of copper and zinc, is commonly referred to as "ทองเหลือง" in Thai. Therefore, the combination of copper and zinc is what gives rise to "ทองเหลือง".

  Rate this question:

 • 22. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับออกซิเจน

  • A.

   พบในเปลือกโลกในปริมาณมากที่สุดประมาณ 49.5% โดยมวล

  • B.

   โอโซน (Ozone) เป็นแก๊สที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

  • C.

   เป็นองค์ประกอบในสารอาหารจำนวนมาก เช่น น้ำตาล แป้ง และไขมัน

  • D.

   เมื่อรวมกับแก๊สอะเซทิลีน จะให้เปลวไฟที่ร้อนแรง

  Correct Answer
  B. โอโซน (Ozone) เป็นแก๊สที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
  Explanation
  Ozone is not a gas that is beneficial to the body. In fact, ozone is a harmful gas that can be toxic when inhaled. It is formed when pollutants from vehicles, power plants, and industrial processes react with sunlight. Ozone at ground level can cause respiratory issues, such as coughing, throat irritation, and difficulty breathing. It can also worsen existing respiratory conditions, such as asthma. Therefore, the statement that ozone is beneficial to the body is incorrect.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 28, 2016
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.