ข้อสอบออนไลน์ ภาค ข ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

50 Questions | Attempts: 2084
Share

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ ภาค ข ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามม ตรฐานตำแหน่ง โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร   ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  งานในสถานศึกษามี 4 งาน ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   การบริหารงบประมาณ

  • C. 

   การบริหารงานอาคารสถานที่

  • D. 

   การบริหารงานทั่วไป

 • 2. 
  ข้อใดคืองานวิชาการในสถานศึกษา
  • A. 

   แนะแนว

  • B. 

   การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  • C. 

   งานกิจการนักเรียน

  • D. 

   การทัศนศึกษา

 • 3. 
  งานใดสำคัญที่สุดในสถานศึกษา
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   บริหารงานบุคคล

  • D. 

   บริหารงานทั่วไป

 • 4. 
  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนสุดกันดารในเขตชายแดนใต้ ท่านจะทำกิจกรรมใดเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  • A. 

   กิจกรรมสองภาษาไทยมลายูเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  • B. 

   กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออากาศที่สดชื่น

  • C. 

   กิจกรรมวันพ่อเพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญู

  • D. 

   กิจกรรมรักการอ่านเพื่อการวางรากฐานที่ดี

 • 5. 
  ครูท่านใดปฏิบัติงานดีที่สุด
  • A. 

   ศึกษาเอกสาร ตำรา และสื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียน

  • B. 

   เป็นสมาชิกคุรุสภาและเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทุกครั้งเพื่อความยั่งยืน

  • C. 

   ตรวจการบ้านนักเรียนพบคำผิดแนะนำนักเรียนให้แก้ไข

  • D. 

   เป็นวิทยากรระดับประเทศ ขยายความรู็ให้กับครูทั่วประเทศ

 • 6. 
  งานวิจัยเรื่องใดจะช่วยแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนไม่ได้
  • A. 

   วางทุกงาน อ่านทุกคน

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง

  • C. 

   อ่านตามคำบอก

  • D. 

   เขียนตามคำบอก

 • 7. 
  กิจกรรมวันสำคัญใดจะส่งเสริมปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   วันพ่อ

  • B. 

   วันแม่

  • C. 

   วันภาษาไทย

  • D. 

   วันเด็ก

 • 8. 
                  " การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง  การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา   การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน  คือ  การศึกษาด้านวิชาการ(Academic learning) ส่วนหนึ่ง  กับการอบรมบ่มนิสัย(Spiritual development) ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่ง  การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน   เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ ไว้ใช้ประกอบการ    และมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร  และอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์  "   จากบทความดังกล่าวส่วนใดสำคัญมากที่สุด
  • A. 

   การพัฒนาบ้านเมือง

  • B. 

   การพัฒนาคน

  • C. 

   การพัฒนาครู

  • D. 

   การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ดีงาม

 • 9. 
  ท่านจะเลือกแก้ปัญหาให้กับนักเรียนของท่านคนใดเป็นลำดับสุดท้าย
  • A. 

   เด็กชายอ๊อด อ่านไม่ออก เขียนได้บางคำ

  • B. 

   เด็กหญิงปูอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

  • C. 

   เด็กชายตู่ พูดไม่ชัด แต่เขียนเรียงความได้ดี

  • D. 

   เด็กหญิงอ้อมาโรงเรียนทุกวันแต่ไม่ชอบส่งการบ้าน

 • 10. 
  "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ..ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อคววามเดือดร้อนวุ่นวาย"  จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวเข้ากับมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

  • B. 

   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

  • C. 

   ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

  • D. 

   สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

 • 11. 
  ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า  " มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ " 
  • A. 

   สอนดี สอนเด่น สอนจนเก่งทุกวิชา

  • B. 

   มาเช้า เข้าสอน แอบนอน ถอนสุรา

  • C. 

   มาสาย ไม่สน ปฏิบัติตนเสมอมา

  • D. 

   ยามศึกเราช่วยรบ ยามสงบเราพัฒนา

 • 12. 
  พระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีข้อความที่เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี 3 ประการ คือ “ความเป็นครูนั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ ปัญญา คือ ความรู้ที่ดีประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง ที่แน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่างได้โดยถูกต้อง ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งได้แก่ ความดี คือความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้าอีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความสามารถ ที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล ความเป็นครูมีอยู่แล้ว ย่อมฉายออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย...........ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัวนอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุถึงความดีของความเจริญไปด้วย(กรมวิชาการ.2540 : 88)  จากพระบรมราชโชวาทดังกล่าวน่าจะเข้ากับรางวัลใดของครู
  • A. 

   ครูดีในดวงใจ

  • B. 

   หนึ่งแสนครูดี

  • C. 

   เพชรยอดมงกุฏ

  • D. 

   OBEC AWARD

 • 13. 
  "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"  จากคำขวัญวันแม่ ปี 2558 ดังกล่าว  หากท่านเป็นครูท่านจะสอนในวิชาใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   วิทยาศาสตร์

  • C. 

   คณิตศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษา

 • 14. 
  การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอยู่ในงานใดของโรงเรียน
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   บริหารงานบุคคล

  • D. 

   บริหารทั่วไป

 • 15. 
  ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร

  • B. 

   ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค

  • C. 

   วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา

  • D. 

   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระ

 • 16. 
  ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   การบูรณาการภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้

  • B. 

   ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร

  • C. 

   การบริหารจัดการหลักสูตร

  • D. 

   ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตร

 • 17. 
  กิจกรรมแนะแนวอยู่ในงานใดของสถานศึกษา
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   บริหารงานบุคคล

  • D. 

   บริหารทั่วไป

 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่ 6 องค์ประกอบสำคัญของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • B. 

   สื่อ

  • C. 

   ชิ้นงาน

  • D. 

   การวัดและประเมินผล

 • 19. 
  ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใน Backward Design
  • A. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • B. 

   ร่องรอยหลักฐาน

  • C. 

   กิจกรรม

  • D. 

   ฐานการเรียนรู้

 • 20. 
  Multiple Intelligence  น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานในส่วนใดมากที่สุด
  • A. 

   ภาระงานหรือชื้นงาน

  • B. 

   กิจกรรม

  • C. 

   ตัวชี้วัด

  • D. 

   การวัดและประเมินผล

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นได้เฉพาะตัวเลข

  • B. 

   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือผ่านและไม่ผ่าน

  • C. 

   นักเรียนติด 0 เมื่อจากการสอบไม่ผ่านแก้ผลการเรียนได้เพียงเกรด 1 เท่านั้น

  • D. 

   นักเรียนที่ติด ร การแก้ไขผลการเรียนมีผลได้ทั้ง 0 , 1 , 2 , 3 และ 4

 • 22. 
  ถ้าต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนท่านจะเลือกเข้าโปรแกรมใดโดยใช้รหัสของโรงเรียน
  • A. 

   UTQ

  • B. 

   TEPE Online

  • C. 

   OBEC

  • D. 

   EMES

 • 23. 
  โปรแกรมใดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
  • A. 

   OBES

  • B. 

   SMIS

  • C. 

   STUDENT

  • D. 

   UTQ

 • 24. 
  เอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ  น่าจะหมายถึงเอกสารใด
  • A. 

   ปพ.๑

  • B. 

   ปพ.๒

  • C. 

   ปพ.๓

  • D. 

   ปพ.๕

 • 25. 
  หากท่านเป็นครูประจำชั้นเอกสารใดเกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด
  • A. 

   ปพ.๑

  • B. 

   ปพ.๓

  • C. 

   ปพ.๕

  • D. 

   ปพ.๖

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.