ข้อสอบออนไลน์ ภาค ข ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 248,303
Questions: 50 | Attempts: 2,154

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ ภาค ข ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามม ตรฐานตำแหน่ง โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร   ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  งานในสถานศึกษามี 4 งาน ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

  • A.

   วิชาการ

  • B.

   การบริหารงบประมาณ

  • C.

   การบริหารงานอาคารสถานที่

  • D.

   การบริหารงานทั่วไป

  Correct Answer
  C. การบริหารงานอาคารสถานที่
  Explanation
  The question asks which option is not related to the work in educational institutions. The options provided are "academic", "budget management", "building and facility management", and "general management". The correct answer is "building and facility management" as it is not directly related to the academic or administrative aspects of educational institutions.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใดคืองานวิชาการในสถานศึกษา

  • A.

   แนะแนว

  • B.

   การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  • C.

   งานกิจการนักเรียน

  • D.

   การทัศนศึกษา

  Correct Answer
  A. แนะแนว
  Explanation
  The correct answer is "แนะแนว" because it refers to academic guidance or counseling, which is a part of the educational process in schools. This involves providing advice and support to students regarding their academic and career choices, helping them set goals, and assisting them in making informed decisions about their education.

  Rate this question:

 • 3. 

  งานใดสำคัญที่สุดในสถานศึกษา

  • A.

   วิชาการ

  • B.

   งบประมาณ

  • C.

   บริหารงานบุคคล

  • D.

   บริหารงานทั่วไป

  Correct Answer
  A. วิชาการ
  Explanation
  The most important task in education is academic. This is because academic subjects are the core of education and provide students with knowledge and skills that are essential for their future success. Without a strong academic foundation, students would not be able to excel in other areas such as budgeting, personnel management, or general administration. Therefore, focusing on academic subjects is crucial in ensuring a well-rounded education for students.

  Rate this question:

 • 4. 

  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนสุดกันดารในเขตชายแดนใต้ ท่านจะทำกิจกรรมใดเพื่อพัฒนาผู้เรียน

  • A.

   กิจกรรมสองภาษาไทยมลายูเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  • B.

   กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออากาศที่สดชื่น

  • C.

   กิจกรรมวันพ่อเพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญู

  • D.

   กิจกรรมรักการอ่านเพื่อการวางรากฐานที่ดี

  Correct Answer
  D. กิจกรรมรักการอ่านเพื่อการวางรากฐานที่ดี
  Explanation
  The correct answer is "กิจกรรมรักการอ่านเพื่อการวางรากฐานที่ดี" because promoting a love for reading helps develop a strong foundation for learning. Reading enhances language skills, expands knowledge, and fosters critical thinking and creativity. By encouraging students to read, the teacher can cultivate a lifelong love for learning and provide them with the tools to succeed academically and personally.

  Rate this question:

 • 5. 

  ครูท่านใดปฏิบัติงานดีที่สุด

  • A.

   ศึกษาเอกสาร ตำรา และสื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียน

  • B.

   เป็นสมาชิกคุรุสภาและเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทุกครั้งเพื่อความยั่งยืน

  • C.

   ตรวจการบ้านนักเรียนพบคำผิดแนะนำนักเรียนให้แก้ไข

  • D.

   เป็นวิทยากรระดับประเทศ ขยายความรู็ให้กับครูทั่วประเทศ

  Correct Answer
  C. ตรวจการบ้านนักเรียนพบคำผิดแนะนำนักเรียนให้แก้ไข
  Explanation
  The answer suggests that the best teacher is the one who checks students' homework and provides guidance for them to correct any mistakes. This shows that the teacher is actively involved in the learning process and ensures that students understand and improve their work. By identifying and addressing errors, the teacher helps students to learn from their mistakes and develop their skills.

  Rate this question:

 • 6. 

  งานวิจัยเรื่องใดจะช่วยแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนไม่ได้

  • A.

   วางทุกงาน อ่านทุกคน

  • B.

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง

  • C.

   อ่านตามคำบอก

  • D.

   เขียนตามคำบอก

  Correct Answer
  B. อ่านคล่อง เขียนคล่อง
  Explanation
  The correct answer is "อ่านคล่อง เขียนคล่อง" because it suggests that being able to read fluently and write fluently would help solve the problem of students not being able to write. This implies that if students improve their reading and writing skills, they will be able to overcome their difficulties in writing.

  Rate this question:

 • 7. 

  กิจกรรมวันสำคัญใดจะส่งเสริมปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • A.

   วันพ่อ

  • B.

   วันแม่

  • C.

   วันภาษาไทย

  • D.

   วันเด็ก

  Correct Answer
  C. วันภาษาไทย
  Explanation
  The correct answer is "วันภาษาไทย" because promoting the Thai language is aligned with the policy of the Ministry of Education to improve reading and writing skills among students. This activity would encourage students to engage with the Thai language and potentially improve their abilities in reading and writing.

  Rate this question:

 • 8. 

                  " การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง  การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศึกษา   การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน  คือ  การศึกษาด้านวิชาการ(Academic learning) ส่วนหนึ่ง  กับการอบรมบ่มนิสัย(Spiritual development) ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่ง  การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน   เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ ไว้ใช้ประกอบการ    และมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร  และอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์  "   จากบทความดังกล่าวส่วนใดสำคัญมากที่สุด

  • A.

   การพัฒนาบ้านเมือง

  • B.

   การพัฒนาคน

  • C.

   การพัฒนาครู

  • D.

   การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ดีงาม

  Correct Answer
  B. การพัฒนาคน
  Explanation
  The most important part mentioned in the given passage is the development of individuals. It states that in order for a city to develop, individuals must be developed first. It emphasizes the importance of education, both academic learning and spiritual development, in the development of individuals. It mentions that individuals need to have knowledge and good virtues in order to contribute to society and behave in the right way. Therefore, the development of individuals is the most crucial aspect mentioned in the passage.

  Rate this question:

 • 9. 

  ท่านจะเลือกแก้ปัญหาให้กับนักเรียนของท่านคนใดเป็นลำดับสุดท้าย

  • A.

   เด็กชายอ๊อด อ่านไม่ออก เขียนได้บางคำ

  • B.

   เด็กหญิงปูอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

  • C.

   เด็กชายตู่ พูดไม่ชัด แต่เขียนเรียงความได้ดี

  • D.

   เด็กหญิงอ้อมาโรงเรียนทุกวันแต่ไม่ชอบส่งการบ้าน

  Correct Answer
  D. เด็กหญิงอ้อมาโรงเรียนทุกวันแต่ไม่ชอบส่งการบ้าน
  Explanation
  The given answer suggests that the person would choose to help the girl who goes to school every day but does not like to submit homework. This could be because the other students have difficulties in reading, writing, or speaking clearly, while the girl's only issue is her dislike for submitting homework. Therefore, her problem may be easier to address compared to the others who have multiple challenges.

  Rate this question:

 • 10. 

  "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ..ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อคววามเดือดร้อนวุ่นวาย"  จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวเข้ากับมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องใดมากที่สุด

  • A.

   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

  • B.

   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

  • C.

   ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์

  • D.

   สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

  Correct Answer
  C. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
  Explanation
  The given passage emphasizes the importance of working together with others in the community to create a peaceful and harmonious environment. This aligns with the answer choice "ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์" (collaborating with others in the community in a constructive way). By collaborating with others, individuals can contribute to the betterment of the community and ensure that those who are not good do not have the power to cause chaos and unrest. This aligns with the passage's message of promoting good people to govern the community and controlling those who are not good.

  Rate this question:

 • 11. 

  ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า  " มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ " 

  • A.

   สอนดี สอนเด่น สอนจนเก่งทุกวิชา

  • B.

   มาเช้า เข้าสอน แอบนอน ถอนสุรา

  • C.

   มาสาย ไม่สน ปฏิบัติตนเสมอมา

  • D.

   ยามศึกเราช่วยรบ ยามสงบเราพัฒนา

  Correct Answer
  D. ยามศึกเราช่วยรบ ยามสงบเราพัฒนา
  Explanation
  The answer "ยามศึกเราช่วยรบ ยามสงบเราพัฒนา" suggests that in times of conflict or challenges, we should be resilient and fight through them. And in times of peace and calm, we should focus on personal development and growth. This answer implies that to be considered "มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ" or "dedicated to developing learners to their full potential," one must be determined and focused during difficult times and use peaceful moments for self-improvement.

  Rate this question:

 • 12. 

  พระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 มีข้อความที่เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี 3 ประการ คือ “ความเป็นครูนั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ ปัญญา คือ ความรู้ที่ดีประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้อง ที่แน่นแฟ้นกระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกิจที่จะทำ คำที่จะพูดทุกอย่างได้โดยถูกต้อง ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งได้แก่ ความดี คือความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้าอีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความสามารถ ที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเองไปยังผู้อื่นอย่างได้ผล ความเป็นครูมีอยู่แล้ว ย่อมฉายออกให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย...........ผู้ที่มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตัวนอกจากจะมีความดีด้วยตนเองแล้ว ยังจะช่วยให้ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้องบรรลุถึงความดีของความเจริญไปด้วย(กรมวิชาการ.2540 : 88)  จากพระบรมราชโชวาทดังกล่าวน่าจะเข้ากับรางวัลใดของครู

  • A.

   ครูดีในดวงใจ

  • B.

   หนึ่งแสนครูดี

  • C.

   เพชรยอดมงกุฏ

  • D.

   OBEC AWARD

  Correct Answer
  A. ครูดีในดวงใจ
  Explanation
  The given passage describes the qualities of a good teacher, which include intelligence, kindness, and the ability to share knowledge and goodness with others. The phrase "ครูดีในดวงใจ" translates to "a good teacher in the heart" and aligns with the qualities mentioned in the passage. Therefore, the answer "ครูดีในดวงใจ" is the most suitable choice based on the given information.

  Rate this question:

 • 13. 

  "ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล"  จากคำขวัญวันแม่ ปี 2558 ดังกล่าว  หากท่านเป็นครูท่านจะสอนในวิชาใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  • A.

   ภาษาไทย

  • B.

   วิทยาศาสตร์

  • C.

   คณิตศาสตร์

  • D.

   สังคมศึกษา

  Correct Answer
  A. ภาษาไทย
  Explanation
  The given statement is a slogan promoting the importance of nature and the environment in Thai culture. It emphasizes the unity and significance of land, water, wind, and sky, as well as forests and mountains, as the valuable heritage of the country. Teaching the subject of Thai language would be most suitable to convey and instill these values and appreciation for nature in students.

  Rate this question:

 • 14. 

  การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอยู่ในงานใดของโรงเรียน

  • A.

   วิชาการ

  • B.

   งบประมาณ

  • C.

   บริหารงานบุคคล

  • D.

   บริหารทั่วไป

  Correct Answer
  D. บริหารทั่วไป
  Explanation
  The correct answer is "บริหารทั่วไป" because the question is asking about which event in the school the student visit is related to. "บริหารทั่วไป" refers to general administration, which could include activities like visiting the school office or meeting with administrative staff. The other options, "วิชาการ" (academic), "งบประมาณ" (budget), and "บริหารงานบุคคล" (personnel management), are more specific and not likely to be events that a student would visit a home for.

  Rate this question:

 • 15. 

  ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด

  • A.

   ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร

  • B.

   ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค

  • C.

   วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา

  • D.

   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระ

  Correct Answer
  A. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
  Explanation
  The first step in developing an educational curriculum is to study and analyze the curriculum documents. This involves examining the existing curriculum guidelines, objectives, and standards set by the educational institution or governing body. By studying these documents, educators can gain a clear understanding of the goals and requirements of the curriculum, which will then guide them in designing and developing the curriculum content and structure.

  Rate this question:

 • 16. 

  ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด

  • A.

   การบูรณาการภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้

  • B.

   ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร

  • C.

   การบริหารจัดการหลักสูตร

  • D.

   ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตร

  Correct Answer
  B. ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
  Explanation
  The final step in curriculum development is to evaluate the use of the curriculum and make any necessary adjustments or improvements. This step involves assessing how well the curriculum is being implemented and whether it is achieving its intended goals and objectives. By evaluating the curriculum, educators can identify areas that need improvement and make changes to better meet the needs of students. This step is crucial in ensuring that the curriculum is effective and continuously updated to provide the best possible education for students.

  Rate this question:

 • 17. 

  กิจกรรมแนะแนวอยู่ในงานใดของสถานศึกษา

  • A.

   วิชาการ

  • B.

   งบประมาณ

  • C.

   บริหารงานบุคคล

  • D.

   บริหารทั่วไป

  Correct Answer
  A. วิชาการ
  Explanation
  The correct answer is "วิชาการ". This is because the word "กิจกรรมแนะแนว" refers to academic activities or guidance, which is related to the field of education. "วิชาการ" specifically refers to academic or educational matters, making it the most appropriate choice for the given question.

  Rate this question:

 • 18. 

  ข้อใดไม่ใช่ 6 องค์ประกอบสำคัญของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

  • A.

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • B.

   สื่อ

  • C.

   ชิ้นงาน

  • D.

   การวัดและประเมินผล

  Correct Answer
  B. สื่อ
  Explanation
  The question asks for the option that is not one of the six important components of the learning unit based on standards. The given options are "Standards of learning," "Media," "Artifacts," and "Measurement and evaluation." Out of these options, "Media" is the correct answer because it is not one of the six important components. The other options, such as standards of learning, artifacts, and measurement and evaluation, are all considered important components of the learning unit based on standards.

  Rate this question:

 • 19. 

  ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใน Backward Design

  • A.

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • B.

   ร่องรอยหลักฐาน

  • C.

   กิจกรรม

  • D.

   ฐานการเรียนรู้

  Correct Answer
  D. ฐานการเรียนรู้
  Explanation
  Backward Design is a method of instructional design that involves planning a lesson or curriculum by first identifying the desired learning outcomes and then working backward to determine the appropriate instructional strategies and assessments. In this process, the focus is on the learning goals and the evidence of learning, rather than the specific activities or resources used in the instruction. Therefore, the "ฐานการเรียนรู้" (learning foundation) is not necessary in the backward design approach as it refers to the specific content or knowledge that students will be learning, which is determined after identifying the desired learning outcomes.

  Rate this question:

 • 20. 

  Multiple Intelligence  น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานในส่วนใดมากที่สุด

  • A.

   ภาระงานหรือชื้นงาน

  • B.

   กิจกรรม

  • C.

   ตัวชี้วัด

  • D.

   การวัดและประเมินผล

  Correct Answer
  A. ภาระงานหรือชื้นงาน
  Explanation
  Multiple Intelligence theory suggests that individuals possess different types of intelligence, such as linguistic, logical-mathematical, spatial, musical, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic intelligence. This theory emphasizes the importance of recognizing and nurturing these different intelligences in the learning process. The answer "ภาระงานหรือชื้นงาน" (workload or tasks) is the most relevant choice as it relates to how the learning process is organized and managed, taking into account the different intelligences of students.

  Rate this question:

 • 21. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นได้เฉพาะตัวเลข

  • B.

   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือผ่านและไม่ผ่าน

  • C.

   นักเรียนติด 0 เมื่อจากการสอบไม่ผ่านแก้ผลการเรียนได้เพียงเกรด 1 เท่านั้น

  • D.

   นักเรียนที่ติด ร การแก้ไขผลการเรียนมีผลได้ทั้ง 0 , 1 , 2 , 3 และ 4

  Correct Answer
  A. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นได้เฉพาะตัวเลข
  Explanation
  The given answer states that the learning outcomes of elementary school students are only numbers, which is incorrect. Learning outcomes in elementary school encompass a wide range of skills and knowledge, including language, mathematics, science, social studies, and physical education. It is not limited to just numbers.

  Rate this question:

 • 22. 

  ถ้าต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนท่านจะเลือกเข้าโปรแกรมใดโดยใช้รหัสของโรงเรียน

  • A.

   UTQ

  • B.

   TEPE Online

  • C.

   OBEC

  • D.

   EMES

  Correct Answer
  C. OBEC
  Explanation
  The correct answer is OBEC because OBEC stands for the Office of the Basic Education Commission in Thailand. This organization is responsible for overseeing and managing the education system in the country. Therefore, if a student wants to access detailed information about themselves, they would choose OBEC as the program using their school code.

  Rate this question:

 • 23. 

  โปรแกรมใดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา

  • A.

   OBES

  • B.

   SMIS

  • C.

   STUDENT

  • D.

   UTQ

  Correct Answer
  C. STUDENT
  Explanation
  STUDENT is the program that is related to the evaluation of students' learning outcomes in an educational institution. This program likely includes features such as grade tracking, attendance monitoring, and performance assessment tools. It is designed to help educators and administrators assess the progress and performance of students in their studies.

  Rate this question:

 • 24. 

  เอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ  น่าจะหมายถึงเอกสารใด

  • A.

   ปพ.๑

  • B.

   ปพ.๒

  • C.

   ปพ.๓

  • D.

   ปพ.๕

  Correct Answer
  A. ปพ.๑
  Explanation
  The correct answer is "ปพ.๑" because it is the most likely option that represents a document or report of students' learning outcomes according to different subjects and activities. The other options do not provide any indication of being related to recording students' learning outcomes.

  Rate this question:

 • 25. 

  หากท่านเป็นครูประจำชั้นเอกสารใดเกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด

  • A.

   ปพ.๑

  • B.

   ปพ.๓

  • C.

   ปพ.๕

  • D.

   ปพ.๖

  Correct Answer
  D. ปพ.๖
  Explanation
  The correct answer is "ปพ.๖" because it is the only option that is related to being a teacher. The other options (ปพ.๑, ปพ.๓, ปพ.๕) do not have any connection to being a teacher.

  Rate this question:

 • 26. 

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจบช่วงชั้นของนักเรียนคือข้อใด

  • A.

   ปพ.๑ , ปพ.๓

  • B.

   ปพ.๒ , ปพ.๓

  • C.

   ปพ.๑ , ปพ.๔

  • D.

   ปพ.๑ , ปพ.๖

  Correct Answer
  A. ปพ.๑ , ปพ.๓
  Explanation
  The related documents for the completion of a grade are ปพ.๑ and ปพ.๓.

  Rate this question:

 • 27. 

  การรู้จักนักเรียนที่ดีที่สุดคือ

  • A.

   แนะแนว

  • B.

   เยี่ยมบ้าน

  • C.

   สอนซ่อมเสริม

  • D.

   Case Study

  Correct Answer
  B. เยี่ยมบ้าน
  Explanation
  เนื่องจากคำถามเป็นการถามเกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนที่ดีที่สุด และคำตอบที่ถูกต้องคือ "เยี่ยมบ้าน" จึงสามารถอธิบายได้ว่าการรู้จักนักเรียนที่ดีที่สุดคือการเยี่ยมบ้าน เพราะการเยี่ยมบ้านช่วยให้เราได้รู้จักกับบุคคลและครอบครัวของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้เราสามารถเข้าใจและเห็นภาพรวมของบุคคลนั้นได้มากขึ้น และสร้างความเข้าใจที่ดีกับนักเรียนในด้านต่างๆ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับครอบครัวของนักเรียนได้ด้วย

  Rate this question:

 • 28. 

  หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในท่านจะเลือกทำข้อใดก่อน

  • A.

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  • B.

   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • C.

   การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

  • D.

   การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจำปี

  Correct Answer
  A. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
  Explanation
  The correct answer is "การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ" because it is the first step in setting up a quality assurance system. Before any other processes can be implemented, it is essential to establish a management and information system to ensure effective and efficient management of quality assurance activities. This system will provide the necessary structure and framework for collecting, analyzing, and reporting data related to quality assurance.

  Rate this question:

 • 29. 

  หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินควรให้แบ่งสัดส่วนเงินให้งานใดมากที่สุด

  • A.

   วิชาการ

  • B.

   งบประมาณ

  • C.

   บริหารงานบุคคล

  • D.

   บริหารทั่วไป

  Correct Answer
  A. วิชาการ
  Explanation
  The correct answer is "วิชาการ" because the question asks which aspect should receive the highest proportion of the budget allocation. "วิชาการ" refers to academic or educational activities, which are crucial for the development and improvement of an organization or institution. Therefore, it is reasonable to prioritize allocating more funds to this area to ensure the quality and effectiveness of the educational programs.

  Rate this question:

 • 30. 

  เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ  คือเงินใด

  • A.

   งบบุคลากร

  • B.

   งบดำเนินงาน

  • C.

   งบลงทุน

  • D.

   งบกลาง

  Correct Answer
  D. งบกลาง
 • 31. 

  เงินวิทยฐานสำหรับครูชำนาญการคือ

  • A.

   3,500 บาท/เดือน

  • B.

   7,000 บาท/เดือน

  • C.

   5,600 บาท/เดือน

  • D.

   12,000 บาท/เดือน

  Correct Answer
  A. 3,500 บาท/เดือน
  Explanation
  The correct answer is 3,500 บาท/เดือน. This is the base salary for a skilled teacher.

  Rate this question:

 • 32. 

  ครูสอบสอนนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 3 ห้อง แทนครูที่ไปศึกษาดูงาน ครูสอบใช้หลักการสอนแบบใด

  • A.

   สอนคละชั้น

  • B.

   สอนรวมชั้น

  • C.

   บรรยาย

  • D.

   DLIT

  Correct Answer
  B. สอนรวมชั้น
  Explanation
  The correct answer is "สอนรวมชั้น" because the question states that the teacher is substituting for another teacher who is away for a work-related trip. In this situation, it would be more efficient for the substitute teacher to teach all three classes together, rather than teaching each class separately. This method allows for better time management and ensures that the students receive the same instruction and content.

  Rate this question:

 • 33. 

  ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  • A.

   ค่าอาหาร

  • B.

   ค่าเบรค

  • C.

   ค่าโล่ห์รางวัล

  • D.

   ค่าเช่าที่พัก

  Correct Answer
  C. ค่าโล่ห์รางวัล
  Explanation
  The correct answer is "ค่าโล่ห์รางวัล" (cost of rewards). This is not a cost associated with training or education, but rather a cost associated with giving out rewards or prizes. The other options, "ค่าอาหาร" (food cost), "ค่าเบรค" (break cost), and "ค่าเช่าที่พัก" (accommodation cost), are all expenses that can be incurred during training or education.

  Rate this question:

 • 34. 

  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในปี 2558 ท่านไม่มีสิทธิ์ลาออกจากสมาชิกใด

  • A.

   ช.พ.ค.

  • B.

   คุรุสภา

  • C.

   กบข.

  • D.

   ส.ส.ค.

  Correct Answer
  C. กบข.
  Explanation
  The correct answer is "กบข." because it stands for "กองบริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษา" which translates to "Office of Teacher and Educational Personnel Administration". This office is responsible for managing and overseeing teachers and educational personnel in Thailand. Therefore, as an assistant teacher, you do not have the right to resign from this office.

  Rate this question:

 • 35. 

  แดงร้องให้ ดำมาเรียนช้า ขาวรังแกเพื่อน ส้มแอบขโมยยางลบเพื่อน ท่านจะเลือกช่วยเหลือใครก่อน

  • A.

   แดง

  • B.

   ดำ

  • C.

   ขาว

  • D.

   ส้ม

  Correct Answer
  D. ส้ม
 • 36. 

  ข้อใดไม่ใช่งานของครูผู้ช่วย

  • A.

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

  • B.

   ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

  • C.

   อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา

  • D.

   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Correct Answer
  C. อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา" (Approving school curriculum). This is not a task of an assistant teacher. Assistant teachers are responsible for tasks related to teaching management, academic work of the school, and other tasks assigned to them.

  Rate this question:

 • 37. 

  การนับเวลาก่มวันใดารเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเริ่มวันใด

  • A.

   วันเข้าปฏิบัติราชการวันแรก

  • B.

   วันรายงานตัว

  • C.

   วันประกาศผล

  • D.

   วันลงบันทึกทะเบียน กพ.7

  Correct Answer
  A. วันเข้าปฏิบัติราชการวันแรก
  Explanation
  On the first day of duty, it is important to prepare and develop oneself. This is because it sets the tone for the rest of the time in service and establishes a strong foundation for future performance.

  Rate this question:

 • 38. 

  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู

  • A.

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B.

   การบริการที่ดี

  • C.

   การพัฒนาตนเอง

  • D.

   การพัฒนาหลักสูตร

  Correct Answer
  D. การพัฒนาหลักสูตร
  Explanation
  The correct answer is "การพัฒนาหลักสูตร" (Curriculum development). This answer does not represent a core competency of a teacher, as it is typically the responsibility of curriculum specialists or educational administrators. While teachers may provide input and feedback on curriculum development, their primary focus is on delivering instruction and facilitating student learning.

  Rate this question:

 • 39. 

  ครูผู้ช่วยไม่มีสิทธิ์ลาตามข้อใด

  • A.

   ลากิจ

  • B.

   ลาพักผ่อน

  • C.

   ลาป่วย

  • D.

   ลาศึกษาต่อ

  Correct Answer
  B. ลาพักผ่อน
  Explanation
  The correct answer is "ลาพักผ่อน". The explanation for this is that assistant teachers do not have the right to take a vacation or rest leave. They may only take sick leave or study leave if necessary.

  Rate this question:

 • 40. 

  ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุม

  • A.

   วิชาชีพครู

  • B.

   วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

  • C.

   วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

  • D.

   วิชาชีพศึกษานิเทศก์

  Correct Answer
  D. วิชาชีพศึกษานิเทศก์
  Explanation
  The correct answer is "วิชาชีพศึกษานิเทศก์" because it translates to "profession of educational communication" which is not a profession related to control or management. The other options, "วิชาชีพครู" (teacher profession), "วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา" (school administrator profession), and "วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา" (education management profession), are all professions that involve control and management in the field of education.

  Rate this question:

 • 41. 

  การลงโทษนักเรียนกระทำได้กี่วิธี

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   4

  • D.

   5

  Correct Answer
  C. 4
  Explanation
  The question is asking how many ways a student can be punished. The correct answer is 4, but without further context or information, it is unclear what these punishments entail or how they are determined.

  Rate this question:

 • 42. 

  ใครไม่มีอำนาจลงโทษนักเรียน

  • A.

   ผู้อำนวยการ

  • B.

   รองผู้อำนวยการ

  • C.

   ครูผู้ช่วย

  • D.

   ผู้ที่ผู้บริหารมอบหมาย

  Correct Answer
  C. ครูผู้ช่วย
  Explanation
  ครูผู้ช่วยไม่มีอำนาจลงโทษนักเรียนเพราะตำแหน่งของครูผู้ช่วยไม่ได้รับอำนาจในการลงโทษนักเรียน อำนาจในการลงโทษนักเรียนอยู่ในมือผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ที่ผู้บริหารมอบหมาย ซึ่งครูผู้ช่วยมีหน้าที่ในการช่วยและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบำรุงรักษาความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน

  Rate this question:

 • 43. 

  ครูติวสอนนักรียนชั้น ป.1 2 3 คนเดียวเพราะครูอีกสองท่านไปอบรมแสดงว่าครูติวใช้หลักการสอนแบบใด

  • A.

   สอนคละชั้น

  • B.

   สอนรวมชั้น

  • C.

   บูรณาการ

  • D.

   DLTV

  Correct Answer
  A. สอนคละชั้น
  Explanation
  The correct answer is "สอนคละชั้น" because the question states that the teacher is tutoring students from different grades (ป.1, 2, 3) individually. This means that the teacher is teaching each student separately and not teaching them together as a group.

  Rate this question:

 • 44. 

  ท่านได้รับมอบหมายให้ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสีใดไม่ควรทา

  • A.

   สีขาว

  • B.

   สีแดง

  • C.

   สีเหลือง

  • D.

   สีส้ม

  Correct Answer
  A. สีขาว
  Explanation
  The reason why the color white should not be used to paint playground equipment is because it is easily dirtied and stained. Children often play on these structures and can easily leave dirt, mud, or other marks on them. Using white paint would make these marks more visible and require frequent cleaning or repainting to maintain the appearance of the equipment.

  Rate this question:

 • 45. 

  สื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด

  • A.

   ครูสร้าง

  • B.

   นักเรียนทำ

  • C.

   ผู้ปกครองช่วย

  • D.

   ครูคิด นักเรียนทำ ผู้ปกครองประเมิน

  Correct Answer
  D. ครูคิด นักเรียนทำ ผู้ปกครองประเมิน
  Explanation
  The explanation for the given answer is that the best teaching and learning media involves a collaborative approach between the teacher, students, and parents. The teacher creates the lesson plans and guides the students, while the students actively participate in the learning process. The parents also play a role by providing support and evaluating the progress of their child. This approach ensures that all parties are involved and invested in the learning process, leading to a more effective and successful educational experience.

  Rate this question:

 • 46. 

  การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ P.A. ใช้กับวิทยฐานะใด

  • A.

   ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ

  • B.

   เชี่ยวชาญ , เชี่ยวชาญพิเศษ

  • C.

   เชี่ยวชาญ , ชำนาญการ

  • D.

   เชี่ยวชาญ , เชี่ยวชาญพิเศษ

  Correct Answer
  B. เชี่ยวชาญ , เชี่ยวชาญพิเศษ
  Explanation
  The correct answer is "เชี่ยวชาญ , เชี่ยวชาญพิเศษ". This is because the P.A. (Performance Appraisal) is used to assess the expertise and special expertise of an individual. "เชี่ยวชาญ" means expertise, while "เชี่ยวชาญพิเศษ" means special expertise. Therefore, these two options are the most appropriate choices for the evaluation of expertise according to the P.A.

  Rate this question:

 • 47. 

  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นครูวันแรกที่ท่านไปพบนักเรียนหน้าเสาธงจะพูดคำใดเป็นคำแรก

  • A.

   สวัสดีทุก ๆ คน

  • B.

   ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่

  • C.

   เป็นอย่างไรบ้างทุกคน

  • D.

   พวกเราทุกคนน่ารักมาก

  Correct Answer
  D. พวกเราทุกคนน่ารักมาก
 • 48. 

  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูผู้ช่วยทำหน้าที่ในทีมใด

  • A.

   ทีมนำ

  • B.

   ทีมประสาน

  • C.

   ทีมทำ

  • D.

   ทีมสอน

  Correct Answer
  C. ทีมทำ
  Explanation
  The correct answer is "ทีมทำ" (Production team). This is because the question is asking about the role of a teacher's assistant in a student support system. The production team is responsible for creating educational materials and resources, which would align with the role of a teacher's assistant in supporting students' learning. The other options, such as the leadership team, coordination team, and teaching team, do not specifically relate to the role of a teacher's assistant in this context.

  Rate this question:

 • 49. 

  คุณจะทาสีห้องเรียนด้วยสีอะไร

  • A.

   ขาว

  • B.

   แดง

  • C.

   ดำ

  • D.

   ฟ้า

  Correct Answer
  A. ขาว
  Explanation
  The correct answer is "ขาว" (white). This answer is likely correct because white is a common color used for painting classrooms. It is a neutral and bright color that can help create a clean and spacious atmosphere, and it is also easy to maintain and repaint if necessary.

  Rate this question:

 • 50. 

  ตามนโยบายผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครูจะต้องจัดการเรียนการสอนได้ทุกข้อยกเว้นข้อใด

  • A.

   200 วันต่อปีการศึกษา

  • B.

   ประเมินผู้เรียนทุกตัวชี้วัด

  • C.

   จัดการเรียนการสอนครบทุกตัวชี้วัด

  • D.

   ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

  Correct Answer
  C. จัดการเรียนการสอนครบทุกตัวชี้วัด
  Explanation
  According to the policy of flexible curriculum in basic education, teachers are required to manage teaching in all aspects except for one. The options given are: 200 days per academic year, assessing all students, managing teaching in all aspects, and meeting the criteria set by the school. The correct answer is "จัดการเรียนการสอนครบทุกตัวชี้วัด" which means "managing teaching in all aspects". This means that teachers are expected to handle all aspects of teaching and learning, except for this specific aspect.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 28, 2015
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.