ข้อสอบออนไลน์ ชุด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพท โดย ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 246,199
Questions: 30 | Attempts: 11,334

SettingsSettingsSettings
    - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  ชุดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว ับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็น รู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึก า และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ ้นฐาน โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดคือความหมายของคุณธรรมตามราชบัณฑิตยสถาน

  • A.

   สภาพคุณงามความดี

  • B.

   ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติ

  • C.

   คุณสมบัติที่ดีของจิตใจ

  • D.

   หลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัติ

  Correct Answer
  A. สภาพคุณงามความดี
  Explanation
  The correct answer is "สภาพคุณงามความดี" which translates to "state of beauty and goodness." This answer reflects the meaning of "คุณธรรมตามราชบัณฑิตยสถาน" which refers to the moral principles and virtues that individuals should possess. It suggests that the concept of "คุณธรรมตามราชบัณฑิตยสถาน" encompasses qualities such as kindness, integrity, and righteousness.

  Rate this question:

 • 2. 

  ทุกข้อคือความหมายของจริยธรรมยกเว้นข้อใด

  • A.

   ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

  • B.

   ศีลธรรม

  • C.

   กฎศีลธรรม

  • D.

   ข้อห้ามที่ควรกระทำให้ถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ข้อห้ามที่ควรกระทำให้ถูกต้อง
  Explanation
  The correct answer is "ข้อห้ามที่ควรกระทำให้ถูกต้อง" because it refers to the correct and appropriate actions that should be taken in accordance with the rules and regulations. It implies that there are certain prohibitions or restrictions that one should adhere to in order to maintain ethical conduct and moral standards. This answer choice aligns with the concept of ethical principles and guidelines that individuals should follow.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของจริยธรรม

  • A.

   ความรู้

  • B.

   อารมณ์ความรู้สึก

  • C.

   พฤติกรรม

  • D.

   จิตใจ

  Correct Answer
  D. จิตใจ
  Explanation
  จิตใจ is not a component of ethics, while the other options, ความรู้, อารมณ์ความรู้สึก, and พฤติกรรม, are all related to ethics.

  Rate this question:

 • 4. 

  คุณธรรมตามแนวคิดของเพลโต มี 4 ประการ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

  • A.

   ความรู้

  • B.

   ความซื่อสัตย์

  • C.

   ความกล้าหาญ

  • D.

   ความพอประมาณ

  Correct Answer
  B. ความซื่อสัตย์
  Explanation
  The question asks which of the four options is not related to the concept of "ธรรม" (morality) according to the philosophy of Plato. The correct answer is "ความซื่อสัตย์" (honesty). This means that honesty is not considered as one of the aspects of morality in Plato's philosophy.

  Rate this question:

 • 5. 

  ตามหลักพุทธศาสนามาตรฐานความประพฤติข้อใดสูงสุด

  • A.

   ศีล 5

  • B.

   ศีล 8

  • C.

   ทิศ 6

  • D.

   มรรค 8

  Correct Answer
  D. มรรค 8
  Explanation
  The correct answer is "มรรค 8" because in Buddhism, the Eightfold Path (มรรค 8) is considered the highest standard of ethical conduct. It consists of eight principles that guide individuals towards achieving enlightenment and freeing themselves from suffering. These principles include right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. By following the Eightfold Path, individuals can cultivate moral discipline, wisdom, and mental clarity, leading to the ultimate goal of liberation.

  Rate this question:

 • 6. 

  เด็กชายติวสอบอยู่ชั้น ม.4 เป็นกะเทยเพื่อนชอบล้อ ไม่มีนักเรียนชายอยากเป็นเพื่อนวันหนึ่งติวสอบเก็บเงินได้ สองหมื่นบาทนำไปให้ครูประกาศหาเจ้าของจนเจอ ครูประกาศความดีหน้าเสาธงทุกคนยอมรับติวสอบครูท่านนี้ใช้ทฤษฎีใดในการส่งเสริมคุณธรรม

  • A.

   ทฤษฎี X

  • B.

   ทฤษฎี Y

  • C.

   ทฤษฎี Z

  • D.

   ทฤษฎี X และ Y

  Correct Answer
  B. ทฤษฎี Y
  Explanation
  The correct answer is "ทฤษฎี Y". The question states that the teacher announced a reward for anyone who could find the owner of the money, and everyone accepted the teacher's offer. This suggests that the teacher used a theory that promotes moral values and encourages honesty and integrity. Theory Y, which is associated with Douglas McGregor, emphasizes the belief that employees (or in this case, students) are motivated by higher-level needs such as self-esteem and self-actualization. In this situation, the teacher's announcement appealed to the students' sense of moral values and the desire to do the right thing, aligning with the principles of Theory Y.

  Rate this question:

 • 7. 

  จากโจทย์ข้อ 6 ที่ผ่านมาตรงกับข้อใด

  • A.

   ทำดีได้ดี

  • B.

   ทำชั่วได้ชั่ว

  • C.

   พูดไปสิบไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

  • D.

   น้ำขึ้นให้รับตัก

  Correct Answer
  A. ทำดีได้ดี
  Explanation
  The given answer "ทำดีได้ดี" (Doing good brings good) is the correct answer because it is a phrase that promotes the idea that doing good deeds will result in positive outcomes. The other options do not convey the same message or promote the same moral values.

  Rate this question:

 • 8. 

  การที่เด็กชายติวสอบไม่นำเงินสองหมื่นบาทเป็นของตนเองทั้งที่เก็บได้เป็นไปตามทฤษฎีของฟรอยด์ข้อใด

  • A.

   ID

  • B.

   EGO

  • C.

   SUPER EGO

  • D.

   ID และ EGO

  Correct Answer
  C. SUPER EGO
  Explanation
  The correct answer is SUPER EGO. In Freudian psychology, the ego represents the conscious mind and the ID represents the unconscious desires and instincts. The super ego, on the other hand, represents the moral and ethical standards that society has imposed on individuals. In this context, the explanation suggests that the boy's decision to not use the money he earned for his own benefit is influenced by his super ego, which is guiding him to act in accordance with societal norms and values.

  Rate this question:

 • 9. 

  หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องจริยธรรมของครูคือ

  • A.

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B.

   คุรุสภา

  • C.

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D.

   โรงเรียน

  Correct Answer
  B. คุรุสภา
  Explanation
  The correct answer is "คุรุสภา". The explanation for this is that the main organization responsible for the ethical conduct of teachers is the Teachers' Council of Thailand, also known as the "คุรุสภา" in Thai. This organization sets standards and regulations for teachers' professional behavior and ensures that teachers adhere to ethical principles in their teaching practices. They also handle disciplinary actions and provide guidance and support to teachers in upholding ethical standards.

  Rate this question:

 • 10. 

  คุณธรรม จริยธรรมของครูกำหนดไว้ในมาตรฐานใด

  • A.

   มาตรฐานด้านความรู้

  • B.

   มาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพ

  • C.

   มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

  • D.

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

  Correct Answer
  D. มาตรฐานการปฏิบัติตน
  Explanation
  The correct answer is "มาตรฐานการปฏิบัติตน" which translates to "standards of personal conduct." This suggests that the ethical principles and moral values that a teacher should adhere to are outlined in this standard. It emphasizes the importance of professionalism, integrity, and ethical behavior in the teaching profession.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของครู

  • A.

   ต่อตนเอง

  • B.

   ต่อนักเรียน

  • C.

   ต่อวิชาชีพ

  • D.

   ต่อสังคม

  Correct Answer
  B. ต่อนักเรียน
  Explanation
  The correct answer is "ต่อนักเรียน" (towards students). This is because it is not ethical for a teacher to mistreat or harm their students in any way. Teachers have a responsibility to provide a safe and supportive learning environment for their students, and should always act in their best interests.

  Rate this question:

 • 12. 

  ในชั่วโมงสอนครูติวสอบสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเมื่อให้การบ้านนักเรียนเสร็จแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไลน์ เฟสบุ๊ค ขณะที่รอนักเรียนมาส่งการบ้านที่สั่งไว้ภายในห้องเรียน การกระทำดังกล่าวผิดจรรยาบรรณข้อใดมากที่สุด

  • A.

   ต่อตนเอง

  • B.

   ต่อผู้รับบริการ

  • C.

   ต่อวิชาชีพ

  • D.

   ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  Correct Answer
  B. ต่อผู้รับบริการ
  Explanation
  The teacher's action of using their phone to play Line or Facebook while waiting for the students to submit their homework shows a lack of professionalism and respect towards the students who are their clients. It is important for teachers to prioritize their responsibilities and give their full attention to their students, especially during teaching hours. This behavior can be seen as disrespectful and unprofessional towards the students who are relying on the teacher's guidance and support.

  Rate this question:

 • 13. 

  "ครูมีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด" การกระทำข้อครูมี

  • A.

   ผิดจรรยาบรรณครู

  • B.

   ไม่ผิดจรรยาบรรณเพราะถูกกฎหมาย

  • C.

   ผิดจรรยาบรรณเพราะส่งเสริมอบายมุข

  • D.

   ไม่ผิดเพราะไม่ใช้เวลาราชการ

  Correct Answer
  B. ไม่ผิดจรรยาบรรณเพราะถูกกฎหมาย
  Explanation
  The correct answer is "ไม่ผิดจรรยาบรรณเพราะถูกกฎหมาย" (Not unethical because it is legal). This means that the action of the teacher buying government lottery tickets in every draw is not considered unethical because it is within the boundaries of the law.

  Rate this question:

 • 14. 

  เด็กหญิงติวอยู่ชั้น ป.2 อ่านหนังสือไม่ออก เด็กชายดีไม่สนใจเรียนวิชาสังคม ครูสอบเป็นครูประจำชั้น ครูสอบให้ทั้งสองคนนั่งโต๊ะเรียนด้วยกัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   เด็กหญิงติวขาดคุณธรรมความวิริยะ

  • B.

   เด็กชายดีไม่ขันติ

  • C.

   ครูสอบแกล้งเด็ก

  • D.

   การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับสถานการณ์

  Correct Answer
  C. ครูสอบแกล้งเด็ก
  Explanation
  The correct answer is "ครูสอบแกล้งเด็ก". This statement suggests that the teacher is intentionally trying to deceive or trick the students during the exam. However, there is no information provided in the question that supports this claim. Therefore, this statement is the most incorrect among the given options.

  Rate this question:

 • 15. 

  " เด็กชายโตปฏิเสธเด็กหญิงโมไม่ให้ลอกการบ้าน เด็กชายโน่ให้เด็กหญิงแตงยืมรายงานไปเป็นตัวอย่าง " ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  • A.

   เด็กชายโตมีคุณธรรมช่วยเหลือผู้อื่น

  • B.

   เด็กหญิงโมไม่มีคุณธรรมไม่พึ่งตนเอง

  • C.

   เด็กชายโน่มีความเสียสละ

  • D.

   เด็กหญิงแตงโสรัจจะ

  Correct Answer
  D. เด็กหญิงแตงโสรัจจะ
  Explanation
  The correct answer is "เด็กหญิงแตงโสรัจจะ" because it states that the girl, Tangerine, lends her report as an example. This is supported by the information given in the question, where the boy, Toh, refuses to let the girl, Mo, copy his homework, but No allows Tangerine to borrow her report. Therefore, the answer implies that Tangerine is willing to help others and is generous with her resources.

  Rate this question:

 • 16. 

  "บอร์ดองค์การค้าของสกสค. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หาผู้รับผิดชอบกรณีหนังสือเรียนหาย 5.3 แสนเล่ม "ณรงค์"แย้มหลักฐานระบุชัดใครดูแลกระบวนการผลิตหนังสือ" จากบทความดังกล่าวเป็นการกระทำผิดค่านิยมของคนไทยข้อใดมากที่สุด 

  • A.

   ข้อ 1

  • B.

   ข้อ 2

  • C.

   ข้อ 3

  • D.

   ข้อ 4

  Correct Answer
  B. ข้อ 2
  Explanation
  The correct answer is "ข้อ 2" because it states that the establishment of a disciplinary investigation committee by the Thai Journalists Association (TJA) to find the person responsible for the disappearance of 530,000 textbooks is the most significant violation of Thai cultural norms. This answer is supported by the information provided in the given text, which highlights the severity of the situation and the potential cultural implications of such an incident.

  Rate this question:

 • 17. 

  " ตำรวจประเวศ จับครูประจำชั้น ก่อเหตุข่มขืนลูกศิษย์นักเรียนสาวชั้น ป.5 อายุเพียง 11 ขวบ เผยหลอกผู้เสียหายไปกระทำชำเราที่บ้านพักหลายครั้ง ก่อนพาไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าย่านศรีนครินทร์ " ครูคนดังกล่าวกระทำผิดจรรยาบรรณข้อใดบ้าง

  • A.

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ

  • B.

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ

  • C.

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ , ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • D.

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ , ต่อสังคม

  Correct Answer
  D. ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ , ต่อสังคม
  Explanation
  The correct answer is "ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ , ต่อสังคม". The explanation for this answer is that the teacher committed violations of personal integrity, violated the rights of the student, acted unprofessionally, and also violated societal norms by engaging in inappropriate behavior with a minor.

  Rate this question:

 • 18. 

  " เก๋าอีกแล้ว! ตร.จับนักเรียนนักเลง พกดาบไปงานไหว้ครู "  หากท่านเป็นครูประจำชั้นจะทำอย่างไร 

  • A.

   ให้นักเรียนฝึกสมาธิ เน้นความอดทน

  • B.

   จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมระหว่างนักเรียน

  • C.

   จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

  • D.

   แนะแนว สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้และเข้าใจ

  Correct Answer
  D. แนะแนว สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้และเข้าใจ
  Explanation
  The correct answer suggests that as a teacher, you would focus on providing guidance and creating a positive mindset for the students. This can be done through offering advice and guidance, helping them develop a good conscience, and promoting understanding and knowledge. By doing so, you can help the students grow and improve their behavior and actions.

  Rate this question:

 • 19. 

  จรรยาบรรณของครูข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   ต่อตนเอง

  • B.

   ต่อผู้รับบริการ

  • C.

   ต่ออาชีพ

  • D.

   ต่อสังคม

  Correct Answer
  B. ต่อผู้รับบริการ
  Explanation
  The most important ethical principle for a teacher is to consider the well-being and needs of their students, which is why the answer "ต่อผู้รับบริการ" (towards the recipients) is correct. Teachers have a responsibility to provide a safe and supportive learning environment, to treat all students fairly and respectfully, and to meet their educational needs. This principle emphasizes the importance of prioritizing the students' interests and ensuring their growth and development.

  Rate this question:

 • 20. 

  หลุดนักเรียน ภาค 2 เต้นโชว์กกน. โชว์ของลับ ในห้องน้ำ ที่เดิมเวลาเดิม หากท่านเป็นครูแก้ปัญหาอย่างไร

  • A.

   ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

  • B.

   ส่งเสริมให้เต้นให้ถูกที่โดยจัดเวทีกล้าแสดงออก

  • C.

   ประชุมผู้ปกครอง

  • D.

   ออกเยี่ยมบ้าน

  Correct Answer
  D. ออกเยี่ยมบ้าน
  Explanation
  การออกเยี่ยมบ้านเป็นวิธีที่เหมาะสมในกรณีที่นักเรียนหลุดเป็นระยะเวลานานและไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน การออกเยี่ยมบ้านจะช่วยให้ครูสามารถสอบถามเหตุผลหรือปัญหาที่นักเรียนพบในช่วงเวลาที่หลุดได้ และอาจช่วยให้ครูเข้าใจสถานการณ์และปัญหาของนักเรียนได้มากขึ้น นอกจากนี้ การออกเยี่ยมบ้านยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนให้กลับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้อีกครั้งได้

  Rate this question:

 • 21. 

  วิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ส่งเสริมคค่านิยมคนไทยข้อใดน้อยที่สุด

  • A.

   ความรักชาติ

  • B.

   ความซื่อสัตย์

  • C.

   ความกตัญญู

  • D.

   ความมีวินัย

  Correct Answer
  D. ความมีวินัย
  Explanation
  The question asks for the least promoted value among Thai people in the subject of civic duty and history. The values of patriotism, honesty, and loyalty are commonly promoted and emphasized in Thai society. However, the value of discipline or self-discipline may not be as strongly promoted or emphasized compared to the other values. Therefore, the correct answer is "ความมีวินัย" (discipline).

  Rate this question:

 • 22. 

  เมื่อท่านได้รับการบรรจุเป็นครูท่านจะปฏิบัติตัวตามครูท่านใดจึงจะได้ชื่อว่าอยู่อย่างพอเพียง

  • A.

   ครู A เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

  • B.

   ครู B ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา

  • C.

   ครู C มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก

  • D.

   ครู D เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า

  Correct Answer
  D. ครู D เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า
  Explanation
  The correct answer is "ครู D เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า". This answer is correct because it means that the teacher is someone who plans and prepares for the future. They are able to prioritize and save resources for the future, which shows that they are living within their means. The other options do not indicate the same level of responsibility and preparedness.

  Rate this question:

 • 23. 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนตามข้อใด

  • A.

   4 ด้าน 18 มาตรฐาน

  • B.

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน

  • C.

   4 ด้าน 15 มาตรฐาน

  • D.

   5 ด้าน 14 มาตรฐาน

  Correct Answer
  B. 5 ด้าน 15 มาตรฐาน
  Explanation
  The correct answer is "5 ด้าน 15 มาตรฐาน" because it states that the basic education standards consist of 5 aspects and 15 standards.

  Rate this question:

 • 24. 

  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดย สพฐ. เป็นไปตามข้อใด

  • A.

   4 ด้าน 11 มาตรฐาน

  • B.

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน

  • C.

   4 ด้าน 18 มาตรฐาน

  • D.

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน

  Correct Answer
  B. 5 ด้าน 11 มาตรฐาน
  Explanation
  The correct answer is "5 ด้าน 11 มาตรฐาน" because it aligns with the standards set by the Ministry of Education for early childhood education.

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • A.

   ด้านคุณภาพผู้เรียน

  • B.

   ด้านการจัดการศึกษา

  • C.

   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • D.

   อัตลักษณ์การศึกษา

  • E.

   การส่งเสริม

  Correct Answer
  D. อัตลักษณ์การศึกษา
  Explanation
  The question asks for the option that is not a basic education standard. The options "Quality of learners," "Education management," "Creating a learning society," and "Promotion" are all related to basic education standards. However, "Education identity" is not typically considered a basic education standard.

  Rate this question:

 • 26. 

  ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • A.

   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

  • B.

   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

  • C.

   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  • D.

   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  Correct Answer
  B. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
  Explanation
  The answer "เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ" is not a basic education standard because it focuses on the emotional and mental development of children, which goes beyond the basic academic subjects typically taught in schools. Basic education standards usually include subjects like math, science, language arts, and social studies, rather than focusing solely on emotional and mental development.

  Rate this question:

 • 27. 

  ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของครูตามหลักธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

  • A.

   เต็มรู้

  • B.

   เต็มใจ

  • C.

   เต็มเวลา

  • D.

   เต็มความสามารถ

  • E.

   เต็มพลัง

  Correct Answer
  D. เต็มความสามารถ
  Explanation
  According to the principles of the Buddhist monk, a teacher should be full of abilities and skills to effectively teach and guide their students. Being full of abilities means having the necessary knowledge, expertise, and competence to fulfill their role as a teacher. Therefore, "เต็มความสามารถ" (full of abilities) is not a mission of a teacher according to the principles of the Buddhist monk.

  Rate this question:

 • 28. 

  " ครูเอบรรจุที่โรงเรียนบีพร้อมกับครูซีและครูดีที่ย้ายมาจากโรงเรียนอี วันหนึ่งครูเอฟจากโรงเรียนจีมาที่โรงเรียนครูบี ถามหาครูเอบอกว่าเคยเป็นเพื่อนกันและนำแผนการสอนมาให้ครูเอ  ครูเอและครูซีนำแผนการสอนที่ได้มาพิมพ์และนำไปสอนนักเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพราะเห็นว่าเป็นของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ " จากบทความดังกล่าวข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด

  • A.

   ครูเอและครูซีกระทำผิดวินัย

  • B.

   ครูเอฟเป็นผู้มีคุณธรรม

  • C.

   ครูเอและครูเอฟมีอุดมการณ์ของความเป็นครู

  • D.

   ครูทุกคนมีคุณธรรม

  Correct Answer
  D. ครูทุกคนมีคุณธรรม
  Explanation
  The correct answer is "ครูทุกคนมีคุณธรรม" (All teachers have moral values). This answer is incorrect because the passage does not provide any information about the moral values of all the teachers. It only mentions that Teacher E brought a teaching plan from another school and Teacher A and Teacher C used it without making any changes because they saw that it was an award-winning plan. The passage does not provide any information about the moral values of all the teachers, so this answer cannot be considered the most accurate.

  Rate this question:

 • 29. 

  การที่รัฐบาลส่งเสริมการจัดการเรียนสอนในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  DLTV  ,  DLIT  ,  BBL  การส่งเสริมดังกล่าวเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านใดบ้าง

  • A.

   คุณภาพผู้เรียน , การจัดการเรียนการสอน , สังคมแห่งการเรียนรู้ , อัตลักษณ์ , มาตรการส่งเสริม

  • B.

   การจัดการเรียนการสอน , สังคมแห่งการเรียนรู้ , อัตลักษณ์ , มาตรการส่งเสริม

  • C.

   สังคมแห่งการเรียนรู้ , อัตลักษณ์ , มาตรการส่งเสริม

  • D.

   คุณภาพผู้เรียน , อัตลักษณ์ , มาตรการส่งเสริม

  Correct Answer
  A. คุณภาพผู้เรียน , การจัดการเรียนการสอน , สังคมแห่งการเรียนรู้ , อัตลักษณ์ , มาตรการส่งเสริม
  Explanation
  The correct answer includes the development of basic educational standards in the areas of learner quality, teaching and learning management, learning society, identity, and promotion measures. This suggests that the government's promotion of various teaching formats aims to improve the quality of learners, enhance teaching and learning management, foster a learning society, shape identity, and implement promotion measures.

  Rate this question:

 • 30. 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   ด้านคุณภาพผู้เรียน

  • B.

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • C.

   ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

  • D.

   ด้านอัตลักษณ์

  • E.

   ด้านมารตรการส่งเสริม

  Correct Answer
  A. ด้านคุณภาพผู้เรียน
  Explanation
  The most important standard in basic education is the quality of the learners. This means that the focus should be on ensuring that students receive a high-quality education that meets their individual needs and helps them develop the necessary knowledge and skills for success. This standard recognizes that the ultimate goal of education is to empower students to become independent and lifelong learners who can contribute to society. By prioritizing the quality of learners, educators can tailor their teaching methods and resources to meet the diverse needs of students and provide them with the best possible education.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 24, 2015
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.