ข้อสอบออนไลน์ ชุด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพท โดย ติวสอบดอทคอม

30 Questions | Attempts: 11152

SettingsSettingsSettings
    - Quiz

ข้อสอบออนไลน์  ชุดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว ับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็น รู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึก า และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ ้นฐาน โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือความหมายของคุณธรรมตามราชบัณฑิตยสถาน
  • A. 

   สภาพคุณงามความดี

  • B. 

   ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติ

  • C. 

   คุณสมบัติที่ดีของจิตใจ

  • D. 

   หลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัติ

 • 2. 
  ทุกข้อคือความหมายของจริยธรรมยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

  • B. 

   ศีลธรรม

  • C. 

   กฎศีลธรรม

  • D. 

   ข้อห้ามที่ควรกระทำให้ถูกต้อง

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของจริยธรรม
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   อารมณ์ความรู้สึก

  • C. 

   พฤติกรรม

  • D. 

   จิตใจ

 • 4. 
  คุณธรรมตามแนวคิดของเพลโต มี 4 ประการ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   ความซื่อสัตย์

  • C. 

   ความกล้าหาญ

  • D. 

   ความพอประมาณ

 • 5. 
  ตามหลักพุทธศาสนามาตรฐานความประพฤติข้อใดสูงสุด
  • A. 

   ศีล 5

  • B. 

   ศีล 8

  • C. 

   ทิศ 6

  • D. 

   มรรค 8

 • 6. 
  เด็กชายติวสอบอยู่ชั้น ม.4 เป็นกะเทยเพื่อนชอบล้อ ไม่มีนักเรียนชายอยากเป็นเพื่อนวันหนึ่งติวสอบเก็บเงินได้ สองหมื่นบาทนำไปให้ครูประกาศหาเจ้าของจนเจอ ครูประกาศความดีหน้าเสาธงทุกคนยอมรับติวสอบครูท่านนี้ใช้ทฤษฎีใดในการส่งเสริมคุณธรรม
  • A. 

   ทฤษฎี X

  • B. 

   ทฤษฎี Y

  • C. 

   ทฤษฎี Z

  • D. 

   ทฤษฎี X และ Y

 • 7. 
  จากโจทย์ข้อ 6 ที่ผ่านมาตรงกับข้อใด
  • A. 

   ทำดีได้ดี

  • B. 

   ทำชั่วได้ชั่ว

  • C. 

   พูดไปสิบไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

  • D. 

   น้ำขึ้นให้รับตัก

 • 8. 
  การที่เด็กชายติวสอบไม่นำเงินสองหมื่นบาทเป็นของตนเองทั้งที่เก็บได้เป็นไปตามทฤษฎีของฟรอยด์ข้อใด
  • A. 

   ID

  • B. 

   EGO

  • C. 

   SUPER EGO

  • D. 

   ID และ EGO

 • 9. 
  หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องจริยธรรมของครูคือ
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   โรงเรียน

 • 10. 
  คุณธรรม จริยธรรมของครูกำหนดไว้ในมาตรฐานใด
  • A. 

   มาตรฐานด้านความรู้

  • B. 

   มาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพ

  • C. 

   มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่จริยธรรมของครู
  • A. 

   ต่อตนเอง

  • B. 

   ต่อนักเรียน

  • C. 

   ต่อวิชาชีพ

  • D. 

   ต่อสังคม

 • 12. 
  ในชั่วโมงสอนครูติวสอบสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเมื่อให้การบ้านนักเรียนเสร็จแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไลน์ เฟสบุ๊ค ขณะที่รอนักเรียนมาส่งการบ้านที่สั่งไว้ภายในห้องเรียน การกระทำดังกล่าวผิดจรรยาบรรณข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ต่อตนเอง

  • B. 

   ต่อผู้รับบริการ

  • C. 

   ต่อวิชาชีพ

  • D. 

   ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 • 13. 
  "ครูมีซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด" การกระทำข้อครูมี
  • A. 

   ผิดจรรยาบรรณครู

  • B. 

   ไม่ผิดจรรยาบรรณเพราะถูกกฎหมาย

  • C. 

   ผิดจรรยาบรรณเพราะส่งเสริมอบายมุข

  • D. 

   ไม่ผิดเพราะไม่ใช้เวลาราชการ

 • 14. 
  เด็กหญิงติวอยู่ชั้น ป.2 อ่านหนังสือไม่ออก เด็กชายดีไม่สนใจเรียนวิชาสังคม ครูสอบเป็นครูประจำชั้น ครูสอบให้ทั้งสองคนนั่งโต๊ะเรียนด้วยกัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   เด็กหญิงติวขาดคุณธรรมความวิริยะ

  • B. 

   เด็กชายดีไม่ขันติ

  • C. 

   ครูสอบแกล้งเด็ก

  • D. 

   การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 • 15. 
  " เด็กชายโตปฏิเสธเด็กหญิงโมไม่ให้ลอกการบ้าน เด็กชายโน่ให้เด็กหญิงแตงยืมรายงานไปเป็นตัวอย่าง " ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เด็กชายโตมีคุณธรรมช่วยเหลือผู้อื่น

  • B. 

   เด็กหญิงโมไม่มีคุณธรรมไม่พึ่งตนเอง

  • C. 

   เด็กชายโน่มีความเสียสละ

  • D. 

   เด็กหญิงแตงโสรัจจะ

 • 16. 
  "บอร์ดองค์การค้าของสกสค. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หาผู้รับผิดชอบกรณีหนังสือเรียนหาย 5.3 แสนเล่ม "ณรงค์"แย้มหลักฐานระบุชัดใครดูแลกระบวนการผลิตหนังสือ" จากบทความดังกล่าวเป็นการกระทำผิดค่านิยมของคนไทยข้อใดมากที่สุด 
  • A. 

   ข้อ 1

  • B. 

   ข้อ 2

  • C. 

   ข้อ 3

  • D. 

   ข้อ 4

 • 17. 
  " ตำรวจประเวศ จับครูประจำชั้น ก่อเหตุข่มขืนลูกศิษย์นักเรียนสาวชั้น ป.5 อายุเพียง 11 ขวบ เผยหลอกผู้เสียหายไปกระทำชำเราที่บ้านพักหลายครั้ง ก่อนพาไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าย่านศรีนครินทร์ " ครูคนดังกล่าวกระทำผิดจรรยาบรรณข้อใดบ้าง
  • A. 

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ

  • B. 

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ

  • C. 

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ , ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • D. 

   ต่อตนเอง , ต่อผู้รับบริการ , ต่อวิชาชีพ , ต่อสังคม

 • 18. 
  " เก๋าอีกแล้ว! ตร.จับนักเรียนนักเลง พกดาบไปงานไหว้ครู "  หากท่านเป็นครูประจำชั้นจะทำอย่างไร 
  • A. 

   ให้นักเรียนฝึกสมาธิ เน้นความอดทน

  • B. 

   จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมระหว่างนักเรียน

  • C. 

   จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

  • D. 

   แนะแนว สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้และเข้าใจ

 • 19. 
  จรรยาบรรณของครูข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ต่อตนเอง

  • B. 

   ต่อผู้รับบริการ

  • C. 

   ต่ออาชีพ

  • D. 

   ต่อสังคม

 • 20. 
  หลุดนักเรียน ภาค 2 เต้นโชว์กกน. โชว์ของลับ ในห้องน้ำ ที่เดิมเวลาเดิม หากท่านเป็นครูแก้ปัญหาอย่างไร
  • A. 

   ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

  • B. 

   ส่งเสริมให้เต้นให้ถูกที่โดยจัดเวทีกล้าแสดงออก

  • C. 

   ประชุมผู้ปกครอง

  • D. 

   ออกเยี่ยมบ้าน

 • 21. 
  วิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ส่งเสริมคค่านิยมคนไทยข้อใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ความรักชาติ

  • B. 

   ความซื่อสัตย์

  • C. 

   ความกตัญญู

  • D. 

   ความมีวินัย

 • 22. 
  เมื่อท่านได้รับการบรรจุเป็นครูท่านจะปฏิบัติตัวตามครูท่านใดจึงจะได้ชื่อว่าอยู่อย่างพอเพียง
  • A. 

   ครู A เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

  • B. 

   ครู B ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา

  • C. 

   ครู C มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก

  • D. 

   ครู D เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า

 • 23. 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   4 ด้าน 18 มาตรฐาน

  • B. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน

  • C. 

   4 ด้าน 15 มาตรฐาน

  • D. 

   5 ด้าน 14 มาตรฐาน

 • 24. 
  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดย สพฐ. เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   4 ด้าน 11 มาตรฐาน

  • B. 

   5 ด้าน 11 มาตรฐาน

  • C. 

   4 ด้าน 18 มาตรฐาน

  • D. 

   5 ด้าน 15 มาตรฐาน

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ด้านคุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   ด้านการจัดการศึกษา

  • C. 

   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   อัตลักษณ์การศึกษา

  • E. 

   การส่งเสริม

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.