12- தாவரவியல்- அலகு-5

60 Questions | Total Attempts: 219

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12- - -5

தாவரசெயலியல் Prepared by Mr. D. Rajamani, M. Sc. ,M. Ed. , P. G. Asst Botany A. C. S Mat. Hr Sec. School, Arni. Tiruvannamalai Dist   ; &nbs p; &   ; www. Padasalai. Net   ;


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  நொதியின் பூட்டுசாவிக் கோட்பாடு இவரால் கூறப்பட்டது
  • A. 

   பிஷ்ஷர்

  • B. 

   குன்

  • C. 

   புச்னர்

  • D. 

   கோஷ்லாண்ட்

 • 2. 
  டிரான்ஸ்ஃபரேஸ்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு
  • A. 

   டிரான்ஸ் அமினேஸ்

  • B. 

   பைருவிக் அமில கார்பாக்ஸிலேஸ்

  • C. 

   ஹிஸ்டிடின் டிகார்பாக்ஸிலேஸ்

  • D. 

   G-3-P டிஹைட்ரஜனேஸ்

 • 3. 
  என்சைம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர்
  • A. 

   குன்

  • B. 

   பிஷ்ஷர்

  • C. 

   புச்னர்

  • D. 

   கோஷ்லாண்ட்

 • 4. 
  C4  பாதை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.
  • A. 

   ஹேட்ச்-ஸ்லாக் பாதை

  • B. 

   ஒளிச்சுவாசம்

  • C. 

   எலக்ட்ரான் கடத்தல் தொடர்

  • D. 

   EMP பாதை

 • 5. 
  ஒளிச்சுவாசம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
  • A. 

   C2 சுழற்சி

  • B. 

   C3 சுழற்சி

  • C. 

   C4 சுழற்சி

  • D. 

   C5 சுழற்சி

 • 6. 
  பூச்சியுண்ணும் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
  • A. 

   ட்ரஸீரா

  • B. 

   விஸ்கம்

  • C. 

   மானோட்ரோபா

  • D. 

   வாண்டா

 • 7. 
  பின்வருவனவற்றில் எது முதன்மை நிறமியாகும்?
  • A. 

   பச்சையம் a

  • B. 

   கரோட்டினாய்டு

  • C. 

   சாந்தோஃபில்

  • D. 

   பச்சையம் b

 • 8. 
  ஒளிச்சேர்க்கையின் இருள் வினைகளைக் கண்டறிந்தவர்
  • A. 

   மெல்வின் கால்வின்

  • B. 

   எம்டன் மற்றும் மேயர்

  • C. 

   கிரப்ஸ்

  • D. 

   பார்னாஸ்

 • 9. 
  ஆல்பா-கீட்டோ குளுடாரிக் அமிலம் ஒரு -------- கார்பன் சேர்மம் ஆகும்.
  • A. 

   ஐந்து

  • B. 

   நான்கு

  • C. 

   மூன்று

  • D. 

   ஒன்று

 • 10. 
  முழுமையாக ஆக்சிஜனேற்றமடையும் குளுக்கோஸிலிருந்து கிடைப்பது
  • A. 

   38 ATP

  • B. 

   35 ATP

  • C. 

   36 ATP

  • D. 

   2 ATP

 • 11. 
  பைருவிக் அமிலத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற கார்பன் நீக்கவினையை ஊக்குவிக்கும் நொதி 
  • A. 

   பைருவிக்டிஹைட்ரஜனேஸ்

  • B. 

   பைருவிக்கேனேஸ்

  • C. 

   பைருவிக் மியுட்டேஸ்

  • D. 

   பைருவிக் ஐசோமெரேஸ்

 • 12. 
  குளுக்கோஸை குளுக்கோஸ்-6-பாஸ்பேட்டாக பாஸ்பரிகரணம் செய்யும் நொதி
  • A. 

   ஹெக்சோகைனேஸ்

  • B. 

   ஆல்டோலேஸ்

  • C. 

   கைனேஸ்

  • D. 

   மியுடேஸ்

 • 13. 
  எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் ATP  உண்டாவது ------ எனப்படும்.
  • A. 

   ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்

  • B. 

   பாஸ்பேட் நீக்கம்

  • C. 

   ஒளிபாஸ்பரிகரணம்

  • D. 

   தளப்பொருள் பாஸ்பரிகரணம்

 • 14. 
  குளுக்கோஸின் சுவாச ஈவு
  • A. 

   ஒன்று

  • B. 

   சுழி

  • C. 

   ஒன்றுக்கு மேல்

  • D. 

   ஒன்றுக்கு குறைவு

 • 15. 
  ஒரு மூலக்கூறு NADH2 முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தின்போது வெளிப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
  • A. 

   மூன்று

  • B. 

   ஒன்று

  • C. 

   இரண்டு

  • D. 

   நான்கு

 • 16. 
  ஒரு மூலக்கூறு FADH2 முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தின்போது வெளிப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
  • A. 

   இரண்டு

  • B. 

   ஒன்று

  • C. 

   நான்கு

  • D. 

   மூன்று

 • 17. 
  ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் முழுமையான ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலின் அளவு
  • A. 

   2900 KJ

  • B. 

   1600 KJ

  • C. 

   2500KJ

  • D. 

   2300 KJ

 • 18. 
  பின்வருவனவற்றில் EMP வழித்தடம் எனப்படுவது
  • A. 

   கிளைக்காலிசிஸ்

  • B. 

   கிரப்ஸ்சுழற்சி

  • C. 

   எலக்ட்ரான் கடத்தும் சங்கிலி

  • D. 

   பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடம்

 • 19. 
  தாவரஹார்மோன்களில் முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
  • A. 

   ஆக்சின்

  • B. 

   ஜிப்ரலின்

  • C. 

   சைட்டோகைனின்

  • D. 

   எத்திலின்

 • 20. 
  பின்வருவனவற்றில் 5C  சேர்மம்
  • A. 

   சைலுலோஸ் பாஸ்பேட்

  • B. 

   பாஸ்போகிளிசரால்டிஹைடு

  • C. 

   எரித்ரோஸ் பாஸ்பேட்

  • D. 

   சொடோஹெப்டுலோஸ் பாஸ்பேட்

 • 21. 
  முனை ஆதிக்கம் என்பது எதனால் ஏற்படுகிறது?
  • A. 

   ஆக்சின்

  • B. 

   எத்திலின்

  • C. 

   ஜிப்ரலின்

  • D. 

   சைடோகைனின்

 • 22. 
  நெற்பயிரில் பக்கானே நோயை ஏற்படுத்துவது
  • A. 

   ஜிப்ரலிக் அமிலம்

  • B. 

   அப்சசிக் அமிலம்

  • C. 

   நாப்தலீன் அசிடிக் அமிலம்

  • D. 

   பினைல் அசிடிக் அமிலம்

 • 23. 
  ஆக்சின் இதை தடுக்கிறது.
  • A. 

   உதிர்தல்

  • B. 

   முதுமையடைதல்

  • C. 

   முனை ஆதிக்கம்

  • D. 

   கருவுறாக்கனி

 • 24. 
  சிக்மாய்டு வளைவு வரைபடத்தில் விரைவான வளர்ச்சி நிலை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.
  • A. 

   விரைவு நிலை

  • B. 

   மெதுநிலை

  • C. 

   வளர்வடங்கிய நிலை

  • D. 

   நிலைப்பாடான நிலை

 • 25. 
  நெற்பயிரில்  கோமாளித்தன நோயை உருவாக்குவது
  • A. 

   ஜிப்ரலின்

  • B. 

   ஆக்சின்

  • C. 

   சைட்டோகைனி்ன்

  • D. 

   அப்சசிக் அமிலம்