‘ಸಮಾಸಗಳು’ - ರಸಪ್ರಶ್ನೆ- ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kannada Deevige
K
Kannada Deevige
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 132,733
Questions: 100 | Attempts: 37,126

SettingsSettingsSettings
 - -  - Quiz

ಎಸ್.ಮಹೇಶ. ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ, ಇವರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.  ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 8 ಸಮಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  [ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.]


Questions and Answers
 • 1. 

  ‘ಹೂಹಣ್ಣುತಳಿರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given word "ಹೂಹಣ್ಣುತಳಿರು" is an example of a "ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ" (compound noun) in Kannada. In a ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, two words are combined to form a compound noun, where both words contribute equally to the meaning of the compound. In this case, "ಹೂ" means flower and "ಹಣ್ಣುತಳಿರು" means fruit, so the compound noun "ಹೂಹಣ್ಣುತಳಿರು" refers to a fruit that is also a flower.

  Rate this question:

 • 2. 

  ‘ಕರಿತುರಗರಥ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given word "ಕರಿತುರಗರಥ" is an example of a "ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ" (dvandva samasa). In a dvandva samasa, two words are combined to form a compound word, where both words are of equal importance and contribute to the meaning of the compound word. In this case, "ಕರಿ" means black and "ತುರಗರಥ" means horse. So, "ಕರಿತುರಗರಥ" means a black horse.

  Rate this question:

 • 3. 

  ‘ರಾಜಭಕ್ತಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:

  • A.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • D.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The word "ರಾಜಭಕ್ತಿ" is a compound word formed by combining the words "ರಾಜ" and "ಭಕ್ತಿ". In a ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ (tatpuruṣa samāsa), the first word describes or qualifies the second word. In this case, "ರಾಜ" (king) describes the type of "ಭಕ್ತಿ" (devotion), indicating that it is devotion towards a king. Therefore, the correct answer is ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ.

  Rate this question:

 • 4. 

  ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು; ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ; ಅರ್ಥಕೆಡದಂತೆ ಒಂದೇ ಪದವಾಗುವುದನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುವರು:

  • A.

   ಸಂಧಿ

  • B.

   ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾಪದ

  • D.

   ಅವ್ಯಯಪದ

  Correct Answer
  B. ಸಮಾಸ
  Explanation
  The correct answer is "ಸಮಾಸ" (samāsa), which refers to a grammatical concept in the Kannada language. In Kannada grammar, "ಸಮಾಸ" (samāsa) is a process where two or more words combine to form a single word, eliminating certain elements like inflectional suffixes, to create a compound word. This process is used to create concise and meaningful words in Kannada.

  Rate this question:

 • 5. 

  ‘ಮೂಗಾವುದ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  A. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ
 • 6. 

  ‘ಮಹೀಪತಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ
 • 7. 

  ‘ಹಿಂದಲೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
 • 8. 

  ‘ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ
 • 9. 

  ‘ಹಣೆಗಣ್ಣ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The word 'ಹಣೆಗಣ್ಣ' is an example of a 'ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ' (compound noun). In a 'ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ', two or more words are combined to form a new compound word with a specific meaning. In this case, 'ಹಣೆ' means 'wall' and 'ಗಣ್ಣ' means 'eye'. When combined, 'ಹಣೆಗಣ್ಣ' refers to a person who has eyes like a wall, indicating that the person has big, beautiful eyes.

  Rate this question:

 • 10. 

  ‘ತಲೆನೋವು’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The correct answer is "ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ". In this compound word "ತಲೆನೋವು", the word "ತಲೆ" (head) is the qualifier and "ನೋವು" (pain) is the qualified. This type of compound word, where the qualifier describes the qualified, is called "ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ".

  Rate this question:

 • 11. 

  ‘ಚಕ್ರಪಾಣಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ
 • 12. 

  ‘ಈಬೆಕ್ಕು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಗಮಕ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The word "ಈಬೆಕ್ಕು" is an example of a "ಗಮಕ ಸಮಾಸ" (gamaka samasa), which is a compound word formed by combining two words to create a new meaning. In this case, "ಈ" means "this" and "ಬೆಕ್ಕು" means "goat". When they are combined, it creates the meaning of "this goat".

  Rate this question:

 • 13. 

  ‘ನಲ್ಗುದುರೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • C.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given question is asking for an example of the "ನಲ್ಗುದುರೆ" word in different types of compound words. The correct answer states that it is an example of "ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ" (tatpurusha compound), which is a type of compound word where the first word describes the second word. However, without the complete question or further context, it is difficult to provide a more detailed explanation.

  Rate this question:

 • 14. 

  ‘ಕಡೆಗಣ್ಣು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
 • 15. 

  ‘ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  A. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given answer is "ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ" which means "Dviguna Samasa" in English. Dviguna Samasa is a type of compound word formation in Kannada language where two words are combined to form a compound word. In this case, the word "ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು" (Saptasvaragalu) is an example of Dviguna Samasa because it is formed by combining the words "ಸಪ್ತ" (Sapta) meaning "seven" and "ಸ್ವರಗಳು" (Svaragalu) meaning "musical notes". Hence, the given answer is correct.

  Rate this question:

 • 16. 

  ‘ಮೆಲ್ವಾತು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given question is in Kannada language and it asks for an example of the type of compound word called "ಸಮಾಸ" (samasa) in Kannada. The correct answer provided is "ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ" (karmadharya samasa), which refers to a compound word formed by combining a verb (kriya) and a noun (karmadharya). This type of compound word is commonly used in Kannada language.

  Rate this question:

 • 17. 

  ‘ನಡುಗನ್ನಡ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given options are different types of compound words in Kannada. The correct answer, "ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ" (Anshi Samasa), refers to a type of compound word where a noun is the main word and another noun or an adjective is added as a qualifier.

  Rate this question:

 • 18. 

  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಹೊಸಗನ್ನಡ

  • B.

   ಪೆರ್ಬಯಕೆ

  • C.

   ನಾಲ್ಮೊಗ

  • D.

   ಕೈನೀಡು

  Correct Answer
  C. ನಾಲ್ಮೊಗ
 • 19. 

  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಕಂಗೆಡು

  • B.

   ಈಬೆಕ್ಕು

  • C.

   ಹಿಂದಲೆ

  • D.

   ಇಮ್ಮಾವು

  Correct Answer
  A. ಕಂಗೆಡು
  Explanation
  The given examples, "ಕಂಗೆಡು", "ಈಬೆಕ್ಕು", "ಹಿಂದಲೆ", and "ಇಮ್ಮಾವು" are all examples of "ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ" (verbal compound) in Kannada language. In this type of compound, two verbs are combined to form a new compound word. In the case of "ಕಂಗೆಡು", the two verbs "ಕಂಗು" (to cry) and "ಹೆಡು" (to laugh) are combined to form a compound word meaning "to cry and laugh at the same time".

  Rate this question:

 • 20. 

  ‘ನಡುರಾತ್ರಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given answer, "ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ" (Anshi Samasa), is a valid example for the question. The question asks for an example of the word "ನಡುರಾತ್ರಿ" (Naduratri) in a particular type of compound word formation called "ಸಮಾಸ" (Samasa) in the Kannada language. The answer "ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ" (Anshi Samasa) refers to a specific type of Samasa where the compound word is formed by combining a noun (ಅಂಶಿ) and an adjective (ಸಮಾಸ). Hence, the given answer is correct.

  Rate this question:

 • 21. 

  ‘ಪಾರ್ಥಭೀಮರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given correct answer is "ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ" because the word "ಪಾರ್ಥಭೀಮರು" is an example of a compound word formed by combining two nouns, "ಪಾರ್ಥ" and "ಭೀಮ". In a ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ (dvandva samasa), two words of equal importance are combined to form a compound word.

  Rate this question:

 • 22. 

  ‘ನೆಯ್ದವಸ್ತ್ರ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಗಮಕ ಸಮಾಸ
 • 23. 

  ‘ತಂಗಾಳಿ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • B.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ
 • 24. 

  ‘ಪರಧನ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ
 • 25. 

  ‘ಆಕಲ್ಲು’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ಗಮಕ ಸಮಾಸ
 • 26. 

  ‘ಕಣ್ದೆರೆ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The correct answer is "ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ" because the word "ಕಣ್ದೆರೆ" is a combination of two words - "ಕಣ್ಣು" (eye) and "ದೆರೆ" (corner). In this compound word, the first word "ಕಣ್ಣು" acts as a qualifying word and the second word "ದೆರೆ" acts as the main word. This type of compound word is known as a "ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ" or a verb compound.

  Rate this question:

 • 27. 

  ‘ವಯೋವೃದ್ಧ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The correct answer is "ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ". In this compound word, the first word "ವಯೋವೃದ್ಧ" functions as the qualifier or modifier, and the second word is "ಪದ". This type of compound is known as a Tatpurusha Samasa, where the qualifier describes or qualifies the main word. Therefore, the correct answer is "ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ".

  Rate this question:

 • 28. 

  ‘ಮುಕ್ಕಣ್ಣ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The correct answer is "ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ" (Bahuvrihi Samasa). In Bahuvrihi Samasa, a compound word is formed by combining two words, where the first word describes the second word. In this case, "ಮುಕ್ಕಣ್ಣ" is a compound word formed by combining "ಮುಖ" (face) and "ಕಣ್ಣು" (eye), where "ಮುಖ" describes "ಕಣ್ಣು". So, the compound word "ಮುಕ್ಕಣ್ಣ" means "eyes like a face" or "beautiful eyes".

  Rate this question:

 • 29. 

  ‘ಅಂಗೈ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
 • 30. 

  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ:

  • A.

   ಹೊಸಗನ್ನಡ

  • B.

   ತಲೆನೋವು

  • C.

   ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು

  • D.

   ಕಡೆಗಣ್ಣು

  Correct Answer
  A. ಹೊಸಗನ್ನಡ
  Explanation
  The given words "ಹೊಸಗನ್ನಡ" (new Kannada), "ತಲೆನೋವು" (headache), "ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು" (seven notes), and "ಕಡೆಗಣ್ಣು" (end eye) are all compound words in Kannada. The correct answer "ಹೊಸಗನ್ನಡ" (new Kannada) is a compound word formed by combining the words "ಹೊಸ" (new) and "ಗನ್ನಡ" (Kannada).

  Rate this question:

 • 31. 

  ‘ಮುಕ್ಕಣ್ಣು’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  A. ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ
  Explanation
  ಮೂರು + ಕಣ್ಣು = ಮುಕ್ಕಣ್ಣು -ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ [ಮುಕ್ಕಣ್ಣ - ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸ]

  Rate this question:

 • 32. 

  ’ಸೆರೆಯಾಗು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ
  Explanation
  ಸೆರೆ+ಆಗು

  Rate this question:

 • 33. 

  ‘ಇಮ್ಮಾವು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  A. ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ
  Explanation
  .

  Rate this question:

 • 34. 

  ‘ಹನುಮಭೀಮರಾಮರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given word "ಹನುಮಭೀಮರಾಮರು" is a compound word formed by combining the words "ಹನುಮ", "ಭೀಮ" and "ರಾಮ". In a Dvandva Samasa, two words are combined to form a compound word where both words have equal importance and contribute to the meaning. In this case, "ಹನುಮ" refers to Hanuman, "ಭೀಮ" refers to Bhima, and "ರಾಮ" refers to Rama. Therefore, the compound word "ಹನುಮಭೀಮರಾಮರು" refers to a group of three important characters in Hindu mythology, namely Hanuman, Bhima, and Rama.

  Rate this question:

 • 35. 

  ‘ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  ರಾಮನೂ + ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ

  Rate this question:

 • 36. 

  ‘ಒಳಗಣ್ಣು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given options are different types of compound words or samasas in the Kannada language. The correct answer, "ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ" (Anshi Samasa), refers to a type of samasa where one word acts as the main word and the other word acts as a modifier or qualifier. In this type of samasa, the main word carries the primary meaning, and the modifier adds a specific attribute or quality to it.

  Rate this question:

 • 37. 

  ‘ಮೇಲ್ಮನೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
  Explanation
  ಮನೆಯ + ಮೇಲು

  Rate this question:

 • 38. 

  ‘ಗಿರಿವನದುರ್ಗಗಳು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  B. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given correct answer is "ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ" because the term "ಗಿರಿವನದುರ್ಗಗಳು" is an example of a compound word formed by combining two nouns, "ಗಿರಿ" (hill) and "ವನ" (forest), to describe a specific type of fortification. This type of compound word is known as a "ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ" in Kannada, where two words are joined together to create a new word with a combined meaning.

  Rate this question:

 • 39. 

  ‘ಮನಮುಟ್ಟು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The correct answer is "ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ". The given word "ಮನಮುಟ್ಟು" is an example of a "ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ" (compound verb) where two verbs "ಮನ" (mind) and "ಮುಟ್ಟು" (touch) are combined to form a compound word meaning "to touch one's heart". In a "ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ", the first word acts as an adverb modifying the second word, and both words together convey a specific meaning.

  Rate this question:

 • 40. 

  ‘ಮುಂಗೈ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ
 • 41. 

  ‘ಹೊಗೆದೋರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C.

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D.

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  A. ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ
  Explanation
  The word "ಹೊಗೆದೋರು" is an example of a "ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ" (compound verb) in Kannada. In a compound verb, two or more verbs are combined to form a single verb that expresses a complex action or meaning. In this case, the verb "ಹೊಗೆ" (fire) and "ದೋರು" (catch) are combined to form the compound verb "ಹೊಗೆದೋರು" which means "to catch fire".

  Rate this question:

 • 42. 

  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ

  • A.

   ನವರಾತ್ರಿ

  • B.

   ಹಸುರಾಗಸ

  • C.

   ಕೈಗೊಳ್ಳು

  • D.

   ಕವಿಯಾತ್ಮ

  Correct Answer
  D. ಕವಿಯಾತ್ಮ
  Explanation
  The word "ಕವಿಯಾತ್ಮ" is an example of a tatsama samasa, which is a type of tatpurusha samasa in Kannada. In a tatpurusha samasa, the first word describes or qualifies the second word. In this case, "ಕವಿ" means poet and "ಆತ್ಮ" means soul, so "ಕವಿಯಾತ್ಮ" means a poet's soul.

  Rate this question:

 • 43. 

  ‘ಮುರಾರಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ದ್ವಿಗು

  • B.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ

  • C.

   ದ್ವಂದ್ವ

  • D.

   ಅಂಶಿ

  Correct Answer
  B. ಬಹುವ್ರೀಹಿ
 • 44. 

  ‘ಹೆದ್ದೊರೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ

  • B.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ

  • C.

   ದ್ವಂದ್ವ

  • D.

   ಅಂಶಿ

  Correct Answer
  A. ಕರ್ಮಧಾರಯ
  Explanation
  The given correct answer is "ಕರ್ಮಧಾರಯ". This is because "ಹೆದ್ದೊರೆ" is an example of a compound word formed by combining two words - "ಹೆದ್ದು" meaning "to lift" and "ಒರೆ" meaning "a load". In this compound word, "ಹೆದ್ದು" acts as the verb and "ಒರೆ" acts as the object. This type of compound word is called "ಕರ್ಮಧಾರಯ" in Kannada grammar.

  Rate this question:

 • 45. 

  ‘ಕಾಲುಬಳೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • C.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The word "ಕಾಲುಬಳೆ" is an example of a "ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ" (tatpuruṣa samāsa). In this type of compound, the first word describes the second word. In this case, "ಕಾಲು" (kālu) means "leg" and "ಬಳೆ" (baḷe) means "cloth". So, "ಕಾಲುಬಳೆ" refers to a cloth that is worn on the legs, which is commonly known as "socks" in English.

  Rate this question:

 • 46. 

  ‘ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಬಾವಿಗಳು’ ಪದವು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • C.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  C. ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given correct answer is "ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ" (Dvandva Samasa). In Kannada grammar, Dvandva Samasa is a compound word formation where two or more words are combined to form a new word that represents a single entity. In this case, "ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಬಾವಿಗಳು" is a compound word formed by combining "ಕೆರೆ" (pond) and "ಕಟ್ಟೆ" (well). So, the correct answer is Dvandva Samasa.

  Rate this question:

 • 47. 

  ‘ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ’ ಪದವು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B.

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • C.

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • D.

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  Correct Answer
  D. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ
  Explanation
  The given correct answer is "ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ" because the word "ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ" is a compound word formed by combining the words "ಬೆಟ್ಟ" (hill) and "ದಾವರೆ" (island). In a ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, the first word describes the second word in terms of possession or association. In this case, "ಬೆಟ್ಟ" describes "ದಾವರೆ" as an island that is like a hill.

  Rate this question:

 • 48. 

  ಸಮಾಸ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುವರು:

  • A.

   ಪದವಿಭಾಗ

  • B.

   ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ

  • C.

   ಸಂಧಿವಿಭಾಗ

  • D.

   ಬಿಡಿವಾಕ್ಯ

  Correct Answer
  B. ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ
 • 49. 

  ‘ಅತಿಕುಟಿಲ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಸ

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ

  • B.

   ದ್ವಿಗು

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ

  • D.

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ

  Correct Answer
  A. ಕರ್ಮಧಾರಯ
  Explanation
  The correct answer is "ಕರ್ಮಧಾರಯ". In the given question, the word "ಅತಿಕುಟಿಲ" is being described by another word, which indicates that it is a compound word or a samasa. Among the options given, only "ಕರ್ಮಧಾರಯ" fits this description as it is a type of compound word where the first word acts as a qualifier or an adjective for the second word.

  Rate this question:

 • 50. 

  ‘ಕೈಕೊಳ್ವುದು’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಸ:

  • A.

   ಕರ್ಮಧಾರಯ

  • B.

   ಅಂಶಿ

  • C.

   ಕ್ರಿಯಾ

  • D.

   ದ್ವಂದ್ವ

  Correct Answer
  C. ಕ್ರಿಯಾ
  Explanation
  The correct answer is "ಕ್ರಿಯಾ". This is because the word "ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು" is a verb, indicating an action of "doing" or "performing". In the given options, only "ಕ್ರಿಯಾ" represents a verb. Therefore, it is the correct choice for the given word.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 18, 2019
  Quiz Created by
  Kannada Deevige
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.