‘ಸಮಾಸಗಳು’ - ರಸಪ್ರಶ್ನೆ- ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ

100 Questions | Attempts: 32056
Share

SettingsSettingsSettings
 - -  - Quiz

ಎಸ್.ಮಹೇಶ. ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ, ಇವರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.  ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 8 ಸಮಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  [ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.]


Questions and Answers
 • 1. 
  ‘ಹೂಹಣ್ಣುತಳಿರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

 • 2. 
  ‘ಕರಿತುರಗರಥ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

 • 3. 
  ‘ರಾಜಭಕ್ತಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:
  • A. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

 • 4. 
  ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು; ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ; ಅರ್ಥಕೆಡದಂತೆ ಒಂದೇ ಪದವಾಗುವುದನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುವರು:
  • A. 

   ಸಂಧಿ

  • B. 

   ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಕ್ರಿಯಾಪದ

  • D. 

   ಅವ್ಯಯಪದ

 • 5. 
  ‘ಮೂಗಾವುದ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

 • 6. 
  ‘ಮಹೀಪತಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

 • 7. 
  ‘ಹಿಂದಲೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

 • 8. 
  ‘ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 9. 
  ‘ಹಣೆಗಣ್ಣ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 10. 
  ‘ತಲೆನೋವು’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 11. 
  ‘ಚಕ್ರಪಾಣಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 12. 
  ‘ಈಬೆಕ್ಕು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 13. 
  ‘ನಲ್ಗುದುರೆ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

 • 14. 
  ‘ಕಡೆಗಣ್ಣು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

 • 15. 
  ‘ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

 • 16. 
  ‘ಮೆಲ್ವಾತು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

 • 17. 
  ‘ನಡುಗನ್ನಡ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 18. 
  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಹೊಸಗನ್ನಡ

  • B. 

   ಪೆರ್ಬಯಕೆ

  • C. 

   ನಾಲ್ಮೊಗ

  • D. 

   ಕೈನೀಡು

 • 19. 
  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಕಂಗೆಡು

  • B. 

   ಈಬೆಕ್ಕು

  • C. 

   ಹಿಂದಲೆ

  • D. 

   ಇಮ್ಮಾವು

 • 20. 
  ‘ನಡುರಾತ್ರಿ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ

 • 21. 
  ‘ಪಾರ್ಥಭೀಮರು’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ

 • 22. 
  ‘ನೆಯ್ದವಸ್ತ್ರ’ ಪದವು ಈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ

 • 23. 
  ‘ತಂಗಾಳಿ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಸ:
  • A. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

  • B. 

   ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

 • 24. 
  ‘ಪರಧನ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ

 • 25. 
  ‘ಆಕಲ್ಲು’ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಾಸ:
  • A. 

   ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ

  • B. 

   ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

  • C. 

   ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ

  • D. 

   ಗಮಕ ಸಮಾಸ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.