ระเบียบ 82 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ

59

Settings
Please wait...
ระเบียบ 82 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ

ข้อสอบออนไลน์ ระเบียบ 82 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว ับความประพฤติและการปฏิบ ติของวิชาชีพเวอร์ชั่น 6 STEP โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  สิ่งที่ครูทุกคนควรยึดในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพคือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ระเบียบ

  • B. 

   วินัย

  • C. 

   มาตรฐาน

  • D. 

   จรรยาบรรณ

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  • A. 

   มี 3 มาตรฐาน

  • B. 

   มี 5 จรรยาบรรณ

  • C. 

   ไม่มีจรรยาบรรณต่อนักเรียน

  • D. 

   มีจรรยาบรรณต่อชุมชน

 • 3. 
  ความรู้เรื่องใดสำคัญที่สุดสำหรับครู
  • A. 

   การพัฒนาหลักสูตร

  • B. 

   ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

  • C. 

   การจัดการเรียนรู้

  • D. 

   ความเป็นครู

 • 4. 
  เรื่องใดสำคัญน้อยที่สุดสำหรับครู
  • A. 

   ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

  • B. 

   การพัฒนาหลักสูตร

  • C. 

   ความเป็นครู

  • D. 

   การจัดการเรียนรู้

 • 5. 
  หากท่านได้บรรจุเป็นครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จะเลือกสอนภาษาใดเป็นพิเศษเพื่อการสู่อาเซียน
  • A. 

   ยะวี

  • B. 

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   ตากาล๊อก

 • 6. 
  โปรแกรมที่เหมาะกับการให้นักเรียนฝึกทำแผ่นพับเรื่อง อาเซียนคือ
  • A. 

   Microsoft Word

  • B. 

   Microsoft Exell

  • C. 

   Microsoft Power Paint

  • D. 

   Microsoft Outlook

 • 7. 
  คำสั่งคอมพิวเตอร์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   Ctrl + Y = ทำซ้ำ การพิมพ์

  • B. 

   , Ctrl + Z = เลิกทำ การพิมพ์

  • C. 

   F4 = ค้นหาและแทนที่

  • D. 

   Save as = บันทึกเป็น

 • 8. 
  นักเรียนโรงเรียนติวสอบวิทยา สังกัด สพม.1 นักเรียนชั้น ม.2 เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง อาเซียนไม่เข้าใจ ท่านเป็นครูผู้สอนจเลือกใช้โปรแกรมใดผู้เรียนจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
  • A. 

   Mind Map

  • B. 

   Encarta Encyclopedia

  • C. 

   Geometer Sketchpad

  • D. 

   Crocodile Clip

 • 9. 
   android คืออะไร
  • A. 

   ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา

  • B. 

   ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์

  • C. 

   ระบบควบคุมสำหรับอุปกรณ์พกพา

  • D. 

   ระบบควบคุมสำหรับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 • 10. 
  เนื้อหาสาระกลุ่มใดที่ไม่มีใน Tablet นักเรียนชั้น ป.1
  • A. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • B. 

   ภาษาไทย

  • C. 

   คณืตศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษาฯ

 • 11. 
  สิ่งใดที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  • C. 

   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

 • 12. 
  ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรคือข้อใด
  • A. 

   วินิจฉัยความต้องการ

  • B. 

   คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้

  • C. 

   จัดประสบการณ์การเรียนรู้

  • D. 

   กำหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล

 • 13. 
  คุณเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนมีครู 6 คน นักเรียน 180 คน วันหนึ่งครู 3 คนได้รับหนังสือให้ไปอบรม 5 วัน เหลือท่านกับครูบรรจุใหม่อยู่โรงเรียน  ผอ.รร.พึ่งย้ายไปได้ไม่นาน ท่านจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร
  • A. 

   สอนรวมชั้น

  • B. 

   สอนคละชั้น

  • C. 

   สอนบูรณาการคู่ขนาน

  • D. 

   สอนแบบพหุปัญญา

 • 14. 
  เด็กชายแดงอ่านหนังสือไม่ออกแต่สามารถท่องบทชิณบัญชรได้ หากท่านเป็นครูประจำชั้นจะเลือกใช้ทฤษฎีใดจะพัฒนาให้เด็กชายแดงอ่านหนังสือออกได้อย่างรวดเร็วที่สุด
  • A. 

   การวางเงื่อนไขของพลาพลอฟ

  • B. 

   การวางเงื่อนไขของสกินเนอร์

  • C. 

   สัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดต์

  • D. 

   เกสตัลท์

 • 15. 
  เอกสารในการวัดประเมินผลของนักเรียนใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับครูผู้สอน
  • A. 

   ปพ.1

  • B. 

   ปพ.4

  • C. 

   ปพ.5

  • D. 

   ปพ.6

 • 16. 
  ครูท่านใดสามารถเข้าถึงและทราบเรื่องราวของนักเรียนได้มากกว่าคนอื่น
  • A. 

   ครูแดง พูดจาสนุกสนานชอบเล่านิทาน

  • B. 

   ครูขาว ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ตนเป็นครูประจำชั้น

  • C. 

   ครูดำ ฝึกซ้อมกีฬากับนักเรียนตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน

  • D. 

   ครูส้ม เลี้ยงอาหารเที่ยงนักเรียนทุกคนเนื่องในโอกาสวันเกิด

 • 17. 
  " การแก้ปัญหานักเรียนทะเลาวิวาทกันด้วยการเข้าค่ายคุณธรรม " คืออะไร
  • A. 

   โครงการ

  • B. 

   โครงงาน

  • C. 

   งานวิจัย

  • D. 

   บทความ

 • 18. 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในบทใดของงานวิจัย
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 19. 
  Tablet คือข้อใด
  • A. 

   สื่อ

  • B. 

   นวัตกรรม

  • C. 

   เทคโนโลยี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 20. 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

  • B. 

   มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  • C. 

   พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

  • D. 

   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

 • 21. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   INPUT

  • B. 

   OUTCOME

  • C. 

   PROCESS

  • D. 

   OUTPUT

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่กลุ่มเด็ก ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   กลุ่มป้องกัน

  • B. 

   กลุ่มปกติ

  • C. 

   กลุ่มเสียง

  • D. 

   กลุ่มมีปัญหา

 • 23. 
  เด็กชายอาเซียน พูดติดอ่าง ทำให้เรียนวิชา โต้วาทีได้ช้ากว่าคนอื่น ท่านเป็นครูผู้สอนจะแก้ปัญหาอย่างไร
  • A. 

   ฝึกพูดให้ชัด ด้วยการร้องเพลงที่ชอบ

  • B. 

   ฝึกอ่านคำกลอน ทำนองสรภัญญะ

  • C. 

   ฟังเพื่อนก่อนแล้วฝึกพูดตาม

  • D. 

   ฝึกสมาธิก่อนฝึกพูดทุกครั้ง

 • 24. 
  กระบวนการในระบบดูแลเป็นไปตามข้อใดตามลำดับ
  • A. 

   ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล – คัดกรอง – ส่งเสริม - ป้องกัน – ส่งต่อ

  • B. 

   คัดกรอง - ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล – ส่งเสริม - ป้องกัน – ส่งต่อ

  • C. 

   ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล – ป้องกัน - คัดกรอง – ส่งเสริม - ส่งต่อ

  • D. 

   คัดกรอง – ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล - ป้องกัน – ส่งเสริม - ส่งต่อ

 • 25. 
  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อใดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากที่สุด
  • A. 

   อิงผู้เรียน

  • B. 

   อิงมาตรฐาน

  • C. 

   อิงหลักสูตร

  • D. 

   อิงสาระการเรียนรู้

 • 26. 
  ข้อใดเรียงลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง
  • A. 

   คำอธิบายรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ - แผนการจัดการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้ - กิจกรรม

  • B. 

   หน่วยการเรียนรู้ - แผนการจัดการเรียนรู้ - คำอธิบายรายวิช่ - สาระการเรียนรู้ - กิจกรรม

  • C. 

   คำอธิบายรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ - แผนการจัดการเรียนรู้ - กิจกรรม - สาระการเรียนรู้

  • D. 

   หน่วยการเรียนรู้ - คำอธิบายรายวิชา - แผนการจัดการเรียนรู้ - สาระการเรียนรู้ - กิจกรรม

 • 27. 
  สมรรถนะที่ช่วยให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนได้ดีที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การพัฒนาตนเอง

  • C. 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • D. 

   การบริการที่ดี

 • 28. 
  งาน 4 งานในสถานศึกษาครูผู้สอนควรให้ความสำคัญกับงานใดมากที่สุด
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   บริหารงานบุคคล

  • C. 

   งบประมาณ

  • D. 

   บริหารทั่วไป

 • 29. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   การะดมทรัพยากร

 • 30. 
  ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือข้อใด
  • A. 

   การศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

  • B. 

   การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  • C. 

   การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้

  • D. 

   การนําหลักสูตรไปใช้

 • 31. 
  งานแนะแนวข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การจัดทำข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   การให้คำปรึกษา

  • D. 

   การติดตามตรวจสอบ

 • 32. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   คุณภาพเด็ก

  • B. 

   การจัดการศึกษา

  • C. 

   สังคมแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   อัตลักษณ์

 • 33. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมใน 5 ฟรีที่รัฐบาลจัดให้
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   คุณธรรม

  • C. 

   ทัศนศึกษา

  • D. 

   เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 34. 
  ปีงบประมาณ คือข้อใด
  • A. 

   1 ตค - 30 กย ของปีถัดไป

  • B. 

   30 กย - 1 ตค ในปีปัจจุบัน

  • C. 

   16 พค - 15 พค ของปีถัดไป

  • D. 

   16 มค - 15 พค ของปีปัจจุบัน

 • 35. 
  ครูแดงช่วย นส.ดำทำแท้ง เพราะถูกเพื่อนนักเรียนชายในห้องข่มขืน 
  • A. 

   ครูแดง ทำถูก เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย

  • B. 

   ครูแดง ทำผิด เพราะทำบาป

  • C. 

   ครูแดง ทำถูก เป็นไปตามกฎหมาย

  • D. 

   ครูแดง ทำผิด เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

 • 36. 
  Tablet  ในเชิงงานงบประมาณ คือ
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   ครุภัณฑ์

  • C. 

   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

  • D. 

   เทคโนโลยี

 • 37. 
  คุณเป็นครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ควรจัดนักเรียนกี่คนต่อห้องเรียน
  • A. 

   ตามความเหมาะสม

  • B. 

   ตามนโยบายผู้อำนวยการ

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   40 คน

 • 38. 
  กรณีท่านสอบผ่านและได้รับการเรียนบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ใครเป็นผู้สั่่งแต่งตั้งท่าน
  • A. 

   ผอ.รร. โดย อนุมัติ อกคศ.เขตพื้นที่

  • B. 

   ผอ.เขต โดย อนุมัติ อกคศ.เขตพื้นที่

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ. โดยอนุมัติ กคศ.

  • D. 

   ผอ.เขต โดย อนุมัติ กคศ.

 • 39. 
  ครูผู้ช่วยจะต้องทดลองราชการอย่างเข้มเป็นเวลากี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 40. 
  ข้าราชการครูลาได้กี่ประเภท
  • A. 

   5

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 41. 
  ครูสมชายขอลาบวชใครเป็นผู้อนุญาตการลาบวชของครูสมชาติ
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   ปลัด.ศธ.

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 42. 
  ครูผู้ช่วยท่านใดสามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จม.ได้
  • A. 

   ครูดำ ตำแหน่งพนักงานราชการ บรรจุได้ 3 ปี

  • B. 

   ครูแดง ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุได้ 5 ปี

  • C. 

   นายดำ นักศึกษาฝึกสอนทำความดี

  • D. 

   นางสาวแดง ครูอัตราจ้าง ทำงานมา 10 ปี

 • 43. 
  นโยบายรัฐมนตรีพงศ์เทพ เทพกาญจนามีกี่นโยบายขับเคลื่อน
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 44. 
  นโยบาย จากข้อ 42 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา

  • B. 

   การสร้างโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   การนำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • D. 

   แท็บเล็ต

 • 45. 
  โปรแกรมในข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดยตรง
  • A. 

   SMISS

  • B. 

   OBEC

  • C. 

   P-OBEC

  • D. 

   M-OBEC

 • 46. 
  หนังสือราชการมีกี่ชนิด
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   9

 • 47. 
  การลาของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ประกาศใช้ล่าสุดเป็นกฎหมายประเภทใด
  • A. 

   ระเบียบ

  • B. 

   คำสั่ง

  • C. 

   ประกาศ

  • D. 

   พรก.

 • 48. 
  หนังสือเชิญผู้ปกครองมาร่วมงานปฐมนิเมศนักเรียนเข้าเรียนใหม่ควรทำเป็นหนังสือประเภทใด
  • A. 

   หนังสือภายใน

  • B. 

   หนังสือภายนอก

  • C. 

   ประกาศ

  • D. 

   ข่าว

 • 49. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นความเร็วของหนังสือ
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนมาก

  • C. 

   ด่วนที่สุด

  • D. 

   ด่วนทันที

 • 50. 
  ชั้นความลับของหนังสือมีกี่ชั้น
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 51. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   หนังสือราชการเก็บไว้ครบ 20 ปี ส่งหอจดหมายเหตุ

  • B. 

   หนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครบ 75 ปี ส่งหอจดหมายเหตุ

  • C. 

   การทำงานหนังสือต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน

  • D. 

   การยืม กพ.7 ต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.เขตก่อน

 • 52. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2556 นักเรียนต่อห้องสูงสุดคือกี่คน
  • A. 

   30

  • B. 

   40

  • C. 

   50

  • D. 

   60

 • 53. 
  ตามนโยบายการรับนักเรียน ปี 2556 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ระดับ อนุบาล , ป.1 ไม่มีการสอบ

  • B. 

   สัดส่วนคะแนนสอบ ต่อ O-Net คือ 80 ต่อ 20

  • C. 

   ม.4 กรณีสอบมี 4 สาระการเรียนรู้หลัก

  • D. 

   สัดส่วนนักเรียนต่อห่องระดับ ป.1 คือ ในเขตบริการต่อนอกเขค ตือ 50 ต่อ 50

 • 54. 
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คือข้อใด
  • A. 

   16 พ.ค.2556 - 11 ต.ค.2556

  • B. 

   1 พ.ย.2555 - 1 เมย.2556

  • C. 

   16 พ.ค.2555 - 11 ต.ค.2556

  • D. 

   1 พ.ย.2556 - 1 เมย.2557

 • 55. 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จุดเน้นของ สพฐ.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น (O-Net) อย่างน้อยร้อยละเท่าใด
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 56. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามจุดเน้นของ สพฐ.
  • A. 

   เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

  • B. 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่าคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีทักษะขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ

  • D. 

   ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายฯ

 • 57. 
  ครูคนใดมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีที่สุด
  • A. 

   ครูวีกิจสอนให้นักเรียนร้องเพลงอาเซียนผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์

  • B. 

   ครูเจให้นักเรียนวิ่งรอบสนามทุกเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งกีฬาสีกลุ่มโรงเรียน

  • C. 

   รองนภาให้ครูทุกคนในโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

  • D. 

   ผอ.บุญมีสั่งให้ครูมาทำงานในวันหยุดเพื่อชดเชย

 • 58. 
  ครูท่านใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการดีที่สุด
  • A. 

   ครูบัวขาวมาโรงเรียนแต่เช้าคอยรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

  • B. 

   ครูสิงห์มณีให้นักเรียนนั่งรถกะบะมาโรงเรียนด้วยเพราะเป็นเส้นทางผ่านพอดี

  • C. 

   ครูสุดสาครร้องเพลงให้นักเรียนฟังทุกครั้งก่อนสอน

  • D. 

   ครูอ้ายตรวจการบ้านนักเรียนอย่างละเอียด

 • 59. 
  โรงเรียนติวสอบวิทยา มีครู 50 คน รองผู้อำนวยการ 4 คน นักเรียน 1500 คน สังกีัด สพท.ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนเกินครึ่งมีปัญหาทะเลาวิวาท ท้องก่อนวัยเรียน ท่านได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย (เอกพลศึกษา) และได้รับมอบหมายงานกิจการนักเรียน ฝ่ายปกครอง ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   ไม่รับ เพราะพึ่งบรรจุและไม่อยู่ในเกณฑ์การประเมินอย่างเข้ม 2 ปี

  • B. 

   รับ และขอคำปรึกษาจากผู้บริหารและครูที่ทำอยู่ก่อน

  • C. 

   รับ แต่ทำได้เท่าที่สามารถทำได้เพราะยังขาดประสบการณ์ต้องรอระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

  • D. 

   รับ แล้วพยายามทำในส่วนที่ได้รับมอบหมายแต่จะไม่ให้ความสำคัญเท่ากับงานการสอนเพราะการสอนคือหน้าที่หลัก