แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง ความสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,678
Questions: 13 | Attempts: 2,194

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง ความสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - Quiz

ให้นนักรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

      ข้อใด หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

  • A.

   การเรียน การสอน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • B.

   สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์

  • C.

   สื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติ

  • D.

   การเรียนการสอนทางเว็บไซต์

  Correct Answer
  B. สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
  Explanation
  The correct answer is "สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์" because it refers to computer-assisted instruction (CAI), which is a method of teaching and learning that utilizes electronic media and technology to deliver educational content. This includes using computers and digital resources to enhance the learning experience and provide interactive and personalized instruction.

  Rate this question:

 • 2. 

      CAI ย่อมาจากคำใด

  • A.

   COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION

  • B.

   COMPUTER-ACTION INSTRUCTION

  • C.

   COMPUTER-ACCESS INSTRUCTION

  • D.

   COMPUTER-ASSIS INSTRUCTION

  Correct Answer
  A. COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION
  Explanation
  The correct answer is COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION. This is because CAI stands for Computer-Assisted Instruction, which refers to the use of computers to facilitate and enhance the learning process. It involves the use of educational software, interactive multimedia, and other digital resources to provide instruction and support to students.

  Rate this question:

 • 3. 

      ข้อใด ไม่ใช่  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • A.

   สารสนเทศ (Information)

  • B.

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • C.

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • D.

   เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

  Correct Answer
  D. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
  Explanation
  The question asks for the element that is not a component of computer-assisted instruction. Computer-assisted instruction involves the use of computers to provide information, individualize instruction, and facilitate interaction between the learner and the computer. Therefore, the correct answer is "เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)" because it is the main component and essential for computer-assisted instruction.

  Rate this question:

 • 4. 

      การเรียนรู้จากการเล่น  เป็นประเภทให้แข่งขันเพื่อไปสู่ชัยชนะ หมายถึงข้อใด

  • A.

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • B.

   ประเภทเกม (Game)

  • C.

   ประเภทการทดลอง (Tests)

  • D.

   ทุกข้อเป็นประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

  Correct Answer
  B. ประเภทเกม (Game)
  Explanation
  Learning through playing refers to the type of competition to achieve victory, which is commonly associated with games. Games provide an interactive and engaging environment that encourages learning and skill development. Therefore, the correct answer is "ประเภทเกม (Game)".

  Rate this question:

 • 5. 

      ข้อใด คือ ข้อดี ของ cai

  • A.

   ผู้เรียนเรียนได้ในอัตราความเร็วของตนเอง

  • B.

   ผู้เรียนจะเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได้

  • C.

   ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากสื่อประสม (Multi media) จากระบบคอมพิวเตอร์

  • D.

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อที่กล่าวมา" (All of the above). This means that all the options mentioned in the question are advantages of cai (computer-assisted instruction). Students can learn at their own pace, choose when and where to study, and have access to multimedia resources through computer systems.

  Rate this question:

 • 6. 

     องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีกี่ประการ

  • A.

   2 ประการ

  • B.

   3 ประการ

  • C.

   4 ประการ

  • D.

   5 ประการ

  Correct Answer
  C. 4 ประการ
  Explanation
  The important components of a computer-aided instruction system are divided into four categories.

  Rate this question:

 • 7. 

     ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • A.

   การทดสอบ (Test)

  • B.

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • C.

   สารสนเทศ (Information)

  • D.

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  Correct Answer
  A. การทดสอบ (Test)
  Explanation
  The question asks for the component that is not a key component of computer-assisted instruction. The other three options, interaction, information, and individualization, are all important components of computer-assisted instruction. However, testing is not considered a key component as it is not essential for the instruction process.

  Rate this question:

 • 8. 

     ข้อใดหมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

  • A.

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • B.

   สารสนเทศ (Information)

  • C.

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • D.

   การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

  Correct Answer
  B. สารสนเทศ (Information)
  Explanation
  The correct answer is "สารสนเทศ (Information)". This is because the question is asking which option refers to the content that is organized to facilitate learning for the students. "สารสนเทศ (Information)" refers to the knowledge or data that is presented to the students, which can help them learn and understand the subject matter.

  Rate this question:

 • 9. 

     การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียน หมายถึงข้อใด

  • A.

   สารสนเทศ (Information)

  • B.

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • C.

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • D.

   การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

  Correct Answer
  B. การโต้ตอบ (Interaction)
  Explanation
  The correct answer is "การโต้ตอบ (Interaction)". This is because the interaction between the learner and the computer in the context of teaching and learning refers to the exchange of information, feedback, and responses between the two. This interaction allows for a dynamic and engaging learning experience where the learner can actively participate and receive immediate feedback from the computer.

  Rate this question:

 • 10. 

     ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) มีกี่ประเภท

  • A.

   2 ประเภท

  • B.

   3 ประเภท

  • C.

   4 ประเภท

  • D.

   5 ประเภท

  Correct Answer
  D. 5 ประเภท
  Explanation
  The correct answer is 5 ประเภท. This is because the question is asking about the number of types of Computer-Aided Instruction (CAI) lessons. The answer options are given as different numbers of types, and the correct answer is 5.

  Rate this question:

 • 11. 

     คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่สอน  โดยเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ศึกษา เป็นบทเรียนประเภทใด

  • A.

   ประเภทเกม (Game)

  • B.

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • C.

   ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

  • D.

   ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

  Correct Answer
  B. ประเภทการสอน (Tutorial)
  Explanation
  Computers can serve as teaching tools by presenting content for learners to study. This falls under the category of tutorial, where the computer provides instructional materials and guides the learner through the learning process.

  Rate this question:

 • 12. 

     การให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดหลังจากที่ได้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะหรือเป็นการแก้ปัญหาแบบท่องจำ เป็นบทเรียนประเภทใด

  • A.

   ประเภทเกม (Game)

  • B.

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • C.

   ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

  • D.

   ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

  Correct Answer
  D. ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)
  Explanation
  The given question is asking about the type of lesson that involves giving students exercises to practice and improve their skills or problem-solving abilities after learning. The correct answer is "Drill and Practice" because this type of lesson focuses on repetitive exercises and practice to reinforce learning and improve proficiency in a particular skill or concept. It helps students to memorize and apply knowledge through repeated practice, making it an effective method for learning and retention.

  Rate this question:

 • 13. 

      CAI แบบนี้ออกแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหม่และทบทวนหรือเสริมในสิ่งที่ได้เรียน เป็นบทเรียนประเภทใด

  • A.

   ประเภทเกม (Game)

  • B.

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • C.

   ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

  • D.

   ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

  Correct Answer
  C. ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)
  Explanation
  This CAI is designed to teach new content and review or reinforce what has been learned. It falls under the category of simulation because it creates a simulated environment where learners can practice and apply their knowledge.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 20, 2015
  Quiz Created by
  Dukdui
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.