แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง ความสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

13 Questions | Attempts: 2054

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง ความสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - Quiz

ให้นนักรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
      ข้อใด หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
  • A. 

   การเรียน การสอน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • B. 

   สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์

  • C. 

   สื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติ

  • D. 

   การเรียนการสอนทางเว็บไซต์

 • 2. 
      CAI ย่อมาจากคำใด
  • A. 

   COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION

  • B. 

   COMPUTER-ACTION INSTRUCTION

  • C. 

   COMPUTER-ACCESS INSTRUCTION

  • D. 

   COMPUTER-ASSIS INSTRUCTION

 • 3. 
      ข้อใด ไม่ใช่  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • A. 

   สารสนเทศ (Information)

  • B. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • C. 

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • D. 

   เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

 • 4. 
      การเรียนรู้จากการเล่น  เป็นประเภทให้แข่งขันเพื่อไปสู่ชัยชนะ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • B. 

   ประเภทเกม (Game)

  • C. 

   ประเภทการทดลอง (Tests)

  • D. 

   ทุกข้อเป็นประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

 • 5. 
      ข้อใด คือ ข้อดี ของ cai
  • A. 

   ผู้เรียนเรียนได้ในอัตราความเร็วของตนเอง

  • B. 

   ผู้เรียนจะเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได้

  • C. 

   ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากสื่อประสม (Multi media) จากระบบคอมพิวเตอร์

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 6. 
     องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีกี่ประการ
  • A. 

   2 ประการ

  • B. 

   3 ประการ

  • C. 

   4 ประการ

  • D. 

   5 ประการ

 • 7. 
     ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • A. 

   การทดสอบ (Test)

  • B. 

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • C. 

   สารสนเทศ (Information)

  • D. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

 • 8. 
     ข้อใดหมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  • A. 

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • B. 

   สารสนเทศ (Information)

  • C. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • D. 

   การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

 • 9. 
     การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สารสนเทศ (Information)

  • B. 

   การโต้ตอบ (Interaction)

  • C. 

   ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

  • D. 

   การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)

 • 10. 
     ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) มีกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

 • 11. 
     คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่สอน  โดยเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ศึกษา เป็นบทเรียนประเภทใด
  • A. 

   ประเภทเกม (Game)

  • B. 

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • C. 

   ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

  • D. 

   ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

 • 12. 
     การให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดหลังจากที่ได้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะหรือเป็นการแก้ปัญหาแบบท่องจำ เป็นบทเรียนประเภทใด
  • A. 

   ประเภทเกม (Game)

  • B. 

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • C. 

   ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

  • D. 

   ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

 • 13. 
      CAI แบบนี้ออกแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหม่และทบทวนหรือเสริมในสิ่งที่ได้เรียน เป็นบทเรียนประเภทใด
  • A. 

   ประเภทเกม (Game)

  • B. 

   ประเภทการสอน (Tutorial)

  • C. 

   ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation)

  • D. 

   ประเภทฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.