სტომატოლოგიური პათოლოგია (81-120)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 1,798
Questions: 40 | Attempts: 336

SettingsSettingsSettings
 (81-120) - Quiz

ნაწილი 3


Questions and Answers
 • 1. 

  თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   ჭეშმარიტი ღია თანკბილვა

  • B. 

   ცალმხრივი ჯვარედინი თანკბილვა

  • C. 

   ტრავმული ღია თანკბილვა

  • D. 

   ღრმა თანკბილვა

  Correct Answer
  B. ცალმხრივი ჯვარედინი თანკბილვა
  Explanation
  The correct answer is "ცალმხრივი ჯვარედინი თანკბილვა" which means "independent horizontal translation of the tank". This answer suggests that the vertical anomalies of tanking cannot be explained by a horizontal translation alone.

  Rate this question:

 • 2. 

  ტრავმული ღია თანკბილვა მიეკუთვნება:

  • A. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  B. თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს
  Explanation
  The correct answer is "თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს" (Translating to "Tankbilvi's vertical anomalies"). This answer suggests that a tankbilvi is capable of causing vertical anomalies, meaning that it can create disturbances or irregularities in the vertical direction.

  Rate this question:

 • 3. 

  პროგენია მიეკუთვნება:

  • A. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  B. თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს
  Explanation
  The correct answer is "თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს" (Tankbilvis sagitaluri anomaliebs). This means that the progene will provide digital anomalies of the tankbilve.

  Rate this question:

 • 4. 

  ზედა და ქვედა კბილთა მწკრივების სიგანეთა შეუთავსებლობა მიეკუთვნება:

  • A. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  C. თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს
  Explanation
  The correct answer is "თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს" (transversal anomalies of the teeth). This means that the lack of alignment between the upper and lower teeth is attributed to transversal anomalies.

  Rate this question:

 • 5. 

  ცალმხრივი ჯვარედინი თანკბილვა მიეკუთვნება:

  • A. 

   თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს

  • B. 

   თანკბილვის საგიტალურ ანომალიებს

  • C. 

   თანკბილვის ვერტიკალურ ანომალიებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  A. თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს
  Explanation
  The correct answer is "თანკბილვის ტრანსვერზულ ანომალიებს" which translates to "transversal anomalies of the tank track". This suggests that the tank track is experiencing abnormalities in its transversal movement, indicating possible issues with its functionality or performance.

  Rate this question:

 • 6. 

  პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს) არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   დერმოიდული ცისტა

  • B. 

   ნაზო-ალვეოლური ცისტა

  • C. 

   ეპიდერმოიდული კისტა

  • D. 

   შუა სასის ცისტა

  Correct Answer
  D. შუა სასის ცისტა
  Explanation
  The correct answer is "შუა სასის ცისტა" because it refers to an interdigital cyst, which is a type of cyst that forms between the toes. The other options listed are different types of cysts, but they do not specifically refer to cysts that occur between the toes.

  Rate this question:

 • 7. 

  ღრძილის კისტა მიეკუთვნება:

  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

  Correct Answer
  B. პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)
  Explanation
  The correct answer is "პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)". This answer states that the cysts in the tooth root can be treated endodontically.

  Rate this question:

 • 8. 

  გლობულო-მაქსილარული კისტა მიეკუთვნება:

  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

  Correct Answer
  B. პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)
  Explanation
  The correct answer states that odontogenic cysts (cysts originating from tooth structures) are not included in the differential diagnosis of a globulomaxillary cyst. This means that the globulomaxillary cyst is not caused by tooth structures and should be differentiated from odontogenic cysts.

  Rate this question:

 • 9. 

  შუა სასის კისტა მიეკუთვნება:

  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

  Correct Answer
  B. პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)
  Explanation
  The correct answer is "პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)". This answer states that the middle ear cysts are not odontogenic. The other options either mention odontogenic cysts (which are not related to the middle ear) or mention other types of cysts that are not relevant to the given scenario.

  Rate this question:

 • 10. 

  ტრავმული კისტა მიეკუთვნება:

  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

  Correct Answer
  C. ყბის ცისტებს (კისტებს)
  Explanation
  The correct answer is "ყბის ცისტებს (კისტებს)". This answer suggests that the tramp will give the cysts to the person.

  Rate this question:

 • 11. 

  ებშტეინის გრანულა - კისტა მიეკუთვნება:

  • A. 

   პირის ღრუს განვითარებად ოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • B. 

   პირის ღრუს განვითარებად არაოდონტოგენურ ცისტებს (კისტებს)

  • C. 

   პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)

  • D. 

   ყბის ცისტებს (კისტებს)

  Correct Answer
  C. პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)
  Explanation
  The correct answer is "პირის ღრუს სხვა ცისტებს (კისტებს)" which translates to "other cysts in the liver". This option suggests that the granuloma of Echinococcus can be differentiated from other cysts in the liver.

  Rate this question:

 • 12. 

  რომელი კისტები არ მიეკუთვნება კლასიფიკაციით ჭეშმარიტ კისტებს :

  • A. 

   რომლებიც არ შეიცავს საკნებს, კამერებს

  • B. 

   პირის ღრუს არაოდონტოგენური ცისტები

  • C. 

   რომლებიც არ შეიცავს ეპითელურ ჩანაფენს

  • D. 

   არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer
  C. რომლებიც არ შეიცავს ეპითელურ ჩანაფენს
  Explanation
  The correct answer is "რომლებიც არ შეიცავს ეპითელურ ჩანაფენს" (which means "those that do not include epithelial cysts"). This means that the classification of true cysts does not include cysts that are composed of epithelial tissue.

  Rate this question:

 • 13. 

  მწვავე ოსტეომიელიტის გამოსავალი არ შეიძლება იყოს:

  • A. 

   სრული გამოჯანმრთელება

  • B. 

   შემაერთებელი ქსოვილით ჩანაცვლება (ფიბროზი)

  • C. 

   პროცესის გაქრონიულება

  • D. 

   მალიგნიზაცია

  Correct Answer
  D. მალიგნიზაცია
 • 14. 

  რა ეწოდება ქრონიკული ოსტეომიელიტის განსაკუთრებულ ფორმას ?

  • A. 

   გორლინის სინდრომი

  • B. 

   ფორდაისის გრანულები

  • C. 

   ბროდის აბსცესი

  • D. 

   ბოუენის ფლეგმონა

  Correct Answer
  C. ბროდის აბსცესი
  Explanation
  The correct answer is "ბროდის აბსცესი" (Brodie's abscess). This is a localized collection of pus within the bone, typically caused by a bacterial infection. It is named after Sir Benjamin Collins Brodie, an English surgeon who first described this condition. The other options mentioned, Gorlin syndrome, Fordyce granules, and Bowen's disease, are unrelated conditions and not associated with chronic osteomyelitis.

  Rate this question:

 • 15. 

  სეფსისი წარმოადგენს:

  • A. 

   მწვავე ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • B. 

   განვითარებადი ოდონტოგენური კისტების გართულებას

  • C. 

   ქრონიკული ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • D. 

   როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ოსტეომიელიტის გართულებას

  Correct Answer
  A. მწვავე ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას
  Explanation
  The correct answer is the treatment of chronic osteomyelitis. The given options mention various dental conditions, but only the treatment of chronic osteomyelitis involves the management of a specific type of bone infection.

  Rate this question:

 • 16. 

  ყბის პათოლოგიური მოტეხილობა წარმოადგენს:

  • A. 

   განვითარებადი ოდონტოგენური კისტების გართულებას

  • B. 

   ქრონიკული ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • C. 

   მწვავე ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას

  • D. 

   როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ოსტეომიელიტის გართულებას

  Correct Answer
  B. ქრონიკული ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას
  Explanation
  The correct answer is "ქრონიკული ოდონტოგენური ოსტეომიელიტის გართულებას". This answer is supported by the phrase "როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ოსტეომიელიტის გართულებას" which translates to "as well as the treatment of chronic osteomyelitis". This indicates that chronic osteomyelitis is a part of the pathological condition being described.

  Rate this question:

 • 17. 

  საჭიროა ყბების ტუბერკულოზის დიფერენციული დიაგნოსტიკის ჩატარება:

  • A. 

   ქრონიკულ ოსტეომიელიტთან

  • B. 

   მწვავე ოსტეომიელიტთან

  • C. 

   ქრონიკულ სიალოადენიტთან

  • D. 

   მწვავე სიალოადენიტთან

  Correct Answer
  A. ქრონიკულ ოსტეომიელიტთან
 • 18. 

  სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინარების ავთვისებიან ნეოპლაზიებს არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   მუკოეპიდერმოიდული კიბო

  • B. 

   ადენოიდური ცისტური კარცინომა

  • C. 

   მონომორფული ადენომა

  • D. 

   პოლიმორფული ადენოკარცინომა

  Correct Answer
  C. მონომორფული ადენომა
  Explanation
  ნეოპლაზიები არ მიეკუთვნება მონომორფულ ადენომას.

  Rate this question:

 • 19. 

  ლორწოს რეტენციული კისტა მიეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათ სიმსივნეებს

  Correct Answer
  B. სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს
  Explanation
  The correct answer states that the retention cyst of the larynx is associated with the reactive changes of the vocal cords and their surrounding tissues. This means that the cyst is causing a reaction or response in the vocal cords and their surrounding tissues, resulting in changes or damage.

  Rate this question:

 • 20. 

  ეპიდემიური პაროტიტი განეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეებს

  Correct Answer
  C. ინფექციურ სიალოადენიტებს
 • 21. 

  დისმეტაბოლური სიალადენოზი (სიალოზი) განეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეებს

  Correct Answer
  C. ინფექციურ სიალოადენიტებს
  Explanation
  The correct answer is "ინფექციურ სიალოადენიტებს" which translates to "infectious sialoadenitis" in English. This is the only option that mentions an infection, which is a common cause of sialoadenitis. Sialoadenitis refers to the inflammation of the salivary glands, and infectious sialoadenitis specifically refers to the inflammation caused by an infection.

  Rate this question:

 • 22. 

  მონომორფული ადენომა მიეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   ინფექციურ სიალოადენიტებს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათ სიმსივნეებს

  Correct Answer
  B. სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს
  Explanation
  This answer states that benign adenomas are associated with favorable arrays of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in the stroma and their reaction patterns. This suggests that benign adenomas have a positive immune response, which may be beneficial in preventing tumor growth and progression.

  Rate this question:

 • 23. 

  ადენოიდური ცისტური კარცინომა მიეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს

  • C. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  Correct Answer
  C. სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს
  Explanation
  The correct answer suggests that adenoid cystic carcinoma is associated with the formation of arrays of cells that resemble serpentine cords invading surrounding tissues. This type of tumor is characterized by the presence of small, tightly packed cells that arrange themselves in a pattern similar to a snake or serpent. These cells have the ability to invade nearby tissues, leading to the formation of cords or clusters of cells.

  Rate this question:

 • 24. 

  კარცინომა ექს-შერეული სიმსივნე განეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს

  • C. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  Correct Answer
  B. სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს
  Explanation
  The correct answer suggests that the intersection of the set of prime numbers and their multiples forms a group.

  Rate this question:

 • 25. 

  სქვამოზურუჯრედოვანი კიბო განეკუთვნება:

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • C. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების ავთვისებიან სიმსივნეების ჯგუფს

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების რეაქტიულ დაზიანებათა ჯგუფს

  Correct Answer
  A. სანერწყვე ჯირკვლების და მათი სადინრების იშვიათი სიმსივნეების ჯგუფს
  Explanation
  The correct answer suggests that the group consists of arrays of feathers and their colors. The word "იშვიათი" in Georgian translates to "colors" in English, indicating that the group is specifically referring to arrays of feathers and their respective colors.

  Rate this question:

 • 26. 

  მწვავე სიალოადენიტის რისკ-ფაქტორებს არ მიეკუთვნება:

  • A. 

   ვირუსული ინფექცია

  • B. 

   სიალოლითიაზი

  • C. 

   ენის დვრილების ატროფია

  • D. 

   ბაქტერიული ინფექცია

  Correct Answer
  C. ენის დვრილების ატროფია
 • 27. 

  რას წარმოადგენს რანულა:

  • A. 

   ლატერალურ პერიოდონტის კისტას

  • B. 

   მცირე სანერწყვე ჯირკვლების რეტენციულ კისტას

  • C. 

   დიდი სანერწყვე ჯირკვლების რეტენციულ კისტას

  • D. 

   ნაზოალვეოლურ კისტას

  Correct Answer
  C. დიდი სანერწყვე ჯირკვლების რეტენციულ კისტას
  Explanation
  The correct answer represents a large radicular cyst.

  Rate this question:

 • 28. 

  რანულა უფრო ხშირად ლოკალიზებულია:

  • A. 

   ლოყის, ტუჩის, რეტრომოლარულ და რბილი სასის არეში

  • B. 

   პირის ღრუს ფსკერზე

  • C. 

   ლოყის, ენის, მაგარი სასის არეში

  • D. 

   ყბა-ყურა ჯირკვლის მიდამოში

  Correct Answer
  B. პირის ღრუს ფსკერზე
 • 29. 

  რას ნიშნავს ტერმინი ‘’სიალორეა’’?

  • A. 

   სანერწყვე ჯირკვლების დაზიანებას

  • B. 

   პირის ღრუს სიმშრალეს

  • C. 

   ნერწყვის გაძლიერებულ გამოყოფას

  • D. 

   ნერწყვის გამოყოფის შემცირებას

  Correct Answer
  C. ნერწყვის გაძლიერებულ გამოყოფას
 • 30. 

  რას ნიშნავს ტერმინი ‘’ჰიპოსიალია’’?

  • A. 

   პირის ღრუს სიმშრალეს

  • B. 

   ნერწყვის გაძლიერებულ გამოყოფას

  • C. 

   ნერწყვის გამოყოფის შემცირებას

  • D. 

   სანერწყვე ჯირკვლების დაზიანებას

  Correct Answer
  C. ნერწყვის გამოყოფის შემცირებას
  Explanation
  The term "ჰიპოსიალია" in Georgian language means "hospital". Among the given options, the only one that relates to the concept of a hospital is "ნერწყვის გამოყოფის შემცირებას" which translates to "reduction of pain relief". Hospitals are places where medical treatments are provided, including pain relief. Therefore, this option is the correct answer.

  Rate this question:

 • 31. 

  სანერწყვე ჯირკვლების სეკრეტორული ფუნქციის მოშლის რომელი სიმპტომია სადიაგნოსტიკო მნიშვნელობის თავის ტვინის სიმსივნეების დროს ?

  • A. 

   ნერწყვის გაძლიერებული გამოყოფა

  • B. 

   პირის ღრუს სიმშრალე

  • C. 

   ნერწყვის გამოყოფის შემცირება

  • D. 

   ოლიგოსიალია

  Correct Answer
  A. ნერწყვის გაძლიერებული გამოყოფა
  Explanation
  The correct answer is "ნერწყვის გაძლიერებული გამოყოფა" (strengthening of nerve conduction). This is because the question asks about the symptom of the removal of a secretory function of the pineal gland, and the strengthening of nerve conduction is a symptom of increased pineal gland activity.

  Rate this question:

 • 32. 

  თანამედროვე კლინიკო-მორფოლოგიური კლასიფიკაციით (Regezi et al., 2008) პათოლოგიათა რომელ ჯგუფს განეკუთვნება- ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები:

  • A. 

   ლორწქვეშა პათოლოგიას

  • B. 

   ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას

  • C. 

   ყბების დაზიანებებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  B. ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას
  Explanation
  The correct answer is "ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას". This is because the question asks which group of pathologies are associated with "ბუშტუკოვანი" (bushy) changes, and the correct answer is the pathologies of the "ლორწოვანი" (upper) region.

  Rate this question:

 • 33. 

  თანამედროვე კლინიკო-მორფოლოგიური კლასიფიკაციით (Regezi et al., 2008) პათოლოგიათა რომელ ჯგუფს განეკუთვნება- ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები:

  • A. 

   ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას

  • B. 

   ლორწქვეშა პათოლოგიას

  • C. 

   ყბების დაზიანებებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  A. ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას
  Explanation
  According to the given classification, the pathology that is associated with "pigmented" lesions is "Lobular (upper surface) pathology".

  Rate this question:

 • 34. 

  თანამედროვე კლინიკო-მორფოლოგიური კლასიფიკაციით (Regezi et al., 2008) პათოლოგიათა რომელ ჯგუფს განეკუთვნება - ‘’ტუჩების და ლოყების ლორწოვანის ’’ დაზიანებები:

  • A. 

   ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას

  • B. 

   ლორწქვეშა პათოლოგიას

  • C. 

   ყბების დაზიანებებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  B. ლორწქვეშა პათოლოგიას
  Explanation
  The correct answer is "ლორწქვეშა პათოლოგიას" because the question asks which group of pathologies is associated with "ტუჩების და ლოყების ლორწოვანის" (tumors and cysts of the jaws). This means that the correct answer is the pathology group that includes tumors and cysts of the jaws, which is "ლორწქვეშა პათოლოგიას" (pathology of the jaws).

  Rate this question:

 • 35. 

  თანამედროვე კლინიკო-მორფოლოგიური კლასიფიკაციით (Regezi et al., 2008) პათოლოგიათა რომელ ჯგუფს განეკუთვნება- ‘’ყბების და კისრის კისტები’’ :

  • A. 

   ლორწქვეშა პათოლოგიას

  • B. 

   ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას

  • C. 

   ყბების დაზიანებებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  C. ყბების დაზიანებებს
  Explanation
  This answer suggests that the pathology group that is associated with "tonsillar and pharyngeal cysts" is "lesions of the tonsils." This implies that the presence of tonsillar and pharyngeal cysts is indicative of a pathological condition affecting the tonsils.

  Rate this question:

 • 36. 

  თანამედროვე კლინიკო-მორფოლოგიური კლასიფიკაციით (Regezi et al., 2008) პათოლოგიათა რომელ ჯგუფს განეკუთვნება- ‘’ყბების ავთვისებიანი სიმსივნეები’’:

  • A. 

   ლორწქვეშა პათოლოგიას

  • B. 

   ლორწოვანის (ზედაპირული) პათოლოგიას

  • C. 

   ყბების დაზიანებებს

  • D. 

   არც ერთს

  Correct Answer
  C. ყბების დაზიანებებს
  Explanation
  This answer suggests that the pathological group that is associated with "avascular necrotic areas" is "dental caries".

  Rate this question:

 • 37. 

  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ფორდაისის გრანულები’’:

  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

  Correct Answer
  A. ‘’თეთრი’’ დაზიანებები
  Explanation
  The correct answer is "თეთრი" დაზიანებები (white lesions). The question asks about the clinical-morphological manifestations of oral granulomas in Fordyce's granules. Among the options given, "თეთრი" (white) is the only one that describes the color of the lesions. The other options mention "ბუშტუკოვანი" (yellowish), "ეროზიულ-წყლულოვანი" (erosive-fluid-filled), and "პიგმენტური" (pigmented), which are not characteristics associated with Fordyce's granules.

  Rate this question:

 • 38. 

  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ კანდიდოზი (რძიანა)’’:

  • A. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

  Correct Answer
  B. ‘’თეთრი’’ დაზიანებები
  Explanation
  The correct answer is "თეთრი’’ დაზიანებები" because the question asks for the type of clinical-morphological manifestations of the person's skin disease. The term "თეთრი" refers to "white" in Georgian, suggesting that the manifestations of the skin disease are characterized by white discoloration.

  Rate this question:

 • 39. 

  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ რბილი ლეიკოპლაკია’’:

  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

  Correct Answer
  A. ‘’თეთრი’’ დაზიანებები
  Explanation
  The correct answer is "თეთრი" დაზიანებები (white lesions). This is because the question asks about the type of clinical-morphological manifestations of oral cavity diseases. Among the given options, "თეთრი" (white) is the only one that represents a type of lesion. The other options refer to different colors or characteristics, but they do not specify a type of lesion.

  Rate this question:

 • 40. 

  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ სიფილისური პაპულა’’:

  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

  Correct Answer
  A. ‘’თეთრი’’ დაზიანებები
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.