ข้อสอบกฎหมาย 77 ระเบียบการลาพนักงานราชการอาชีว

10
ข้อสอบกฎหมาย 77 ระเบียบการลาพนักงานราชการอาชีว

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 77 ระเบียบการลาพนักงานราชก รอาชีวศึกษา   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พนักงานราชการอาชีวศึกษาลาได้กี่ประเภท
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 2. 
  พนักงานราชการอาชีวศึกษาไม่มีสิทธิลาตามข้อใด
  • A. 

   ลาป่วย

  • B. 

   ลาคลอดบุตร

  • C. 

   ลากิจส่วนตัว

  • D. 

   ลาพักผ่อน

  • E. 

   ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ

 • 3. 
  การนับวันลาพนักงานราชการอาชีวศึกษานับตามข้อใด
  • A. 

   ตามปีการศึกษา

  • B. 

   ตามปีปฏิทิน

  • C. 

   ตามปีงบประมาณ

  • D. 

   ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  • E. 

   ตามความจำเป็นของทางราชการ

 • 4. 
  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการในวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งท่านมีสิทธิ์ลาป่วยโดย ผอ.วิทยาลัยอนุญาตได้กี่วัน
  • A. 

   10

  • B. 

   30

  • C. 

   60

  • D. 

   90

  • E. 

   ตามที่เห็นสมควร

 • 5. 
  พนักงานราชการลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 6. 
  พนักงานราชการลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาในหนึ่งปี
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 30 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 60 วัน

  • E. 

   ไม่เกิน 90 วัน

 • 7. 
  พนักงานราชการอาชีวศึกษามีสิทธิลาคลอดและได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
  • A. 

   90 วัน , 45 วัน

  • B. 

   90 วัน , ไม่เกิน 45 วัน

  • C. 

   60 วัน , 45 วัน

  • D. 

   60 วัน , ไม่เกิน 45 วัน

  • E. 

   90 วัน , 90 วัน

 • 8. 
  พนักงานราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ตามข้อใด
  • A. 

   10 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน10 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 วัน

  • E. 

   ไม่เกิน 15 วันทำการ

 • 9. 
  นาย ก เป็นพนักงานราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งได้ 5 เดือน จะไม่มีสิทธิลาตามข้อใด
  • A. 

   ลาป่วย

  • B. 

   ลากิจ

  • C. 

   ลาพักผ่อน

  • D. 

   ลาเพื่อรับราชการทหาร

 • 10. 
  การลาของพนักงานราชการตามข้อใดใช้แบบฟอร์มแตกต่างจากเพื่อน
  • A. 

   ลาป่วย

  • B. 

   ลาคลอดบุตร

  • C. 

   ลากิจส่วนตัว

  • D. 

   ลาลาพักผ่อน

Related Quizzes