‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು’ - ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

100 Questions | Total Attempts: 29925

SettingsSettingsSettings
  -  - Quiz

ಎಸ್.ಮಹೇಶ. ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ, ಇವರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು; ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ First Name ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ. Last Name ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು.(ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ) ಏನಾದರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9743316629 ಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಮೂದಿಸಿ.


Questions and Answers
 • 1. 
  ’ಹೊಸಗಾಲ’ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.
  • A. 

   ಲೋಪಸಂಧಿ

  • B. 

   ಆದೇಶಸಂಧಿ

  • C. 

   ಆಗಮಸಂಧಿ

  • D. 

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ

 • 2. 
  ’ಮಳೆಯಿಂದ’ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.
  • A. 

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B. 

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  • C. 

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • D. 

   ಗುಣ ಸಂಧಿ

 • 3. 
  ’ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು’ ಇದು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B. 

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • C. 

   ಜಶ್ತ್ವ ಸಂಧಿ

  • D. 

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

 • 4. 
  ’ಸಂಪನ್ನರಾದ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B. 

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • C. 

   ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ

  • D. 

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

 • 5. 
  ’ಮೆಲ್ವಾತು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B. 

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  • C. 

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • D. 

   ವಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ

 • 6. 
  ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ:
  • A. 

   ಕೈವಿಡಿದು

  • B. 

   ಕೈಯನ್ನು

  • C. 

   ಕಾದಾಟದಾಟ

  • D. 

   ವಾಗ್ದೇವಿ

 • 7. 
  ’ಇರುಳಳಿದು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ;
  • A. 

   ಲೋಪ

  • B. 

   ಆಗಮ

  • C. 

   ಆದೇಶ

  • D. 

   ವೃದ್ಧಿ

 • 8. 
  ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ.
  • A. 

   ಮಳೆಯಿಂದ

  • B. 

   ಬಂದಲ್ಲದೆ

  • C. 

   ಬೆಂಬತ್ತು

  • D. 

   ಮರವನ್ನು

 • 9. 
  ’ಊರೂರು’ - ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ಲೋಪ

  • B. 

   ಆದೇಶ

  • C. 

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  • D. 

   ಯಣ್

 • 10. 
  ’ಕೈಯನ್ನು’ - ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ಲೋಪ

  • B. 

   ಆಗಮ

  • C. 

   ಆದೇಶ

  • D. 

   ಯಣ್

 • 11. 
  ’ಮೈದೋರು’ ಈ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:
  • A. 

   ಲೋಪ

  • B. 

   ಆಗಮ

  • C. 

   ಗುಣ

  • D. 

   ಆದೇಶ

 • 12. 
  ಆಗಮಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :
  • A. 

   ಹೊಸಗಾಲ

  • B. 

   ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ

  • C. 

   ಮನೆಯೊಳಗೆ

  • D. 

   ದಿಗಂತ

 • 13. 
  ‘ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಆದೇಶ

  • B. 

   ಆಗಮ

  • C. 

   ಗುಣ

  • D. 

   ಲೋಪ

 • 14. 
  ’ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಯಕಾರಾಗಮ

  • B. 

   ಯಕಾರಾದೇಶ

  • C. 

   ಯಣ್

  • D. 

   ಗದಬಾದೇಶ

 • 15. 
  ಲೋಪಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :
  • A. 

   ಕಡುವೆಳ್ಪು

  • B. 

   ಬಲ್ಲೆನೆಂದು

  • C. 

   ಮೈದೋರು

  • D. 

   ಅಜಂತ

 • 16. 
  ’ಮಾತಂತು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಆಗಮ

  • B. 

   ಆದೇಶ

  • C. 

   ಲೋಪ

  • D. 

   ಗುಣ

 • 17. 
  ’ಮಹೇಶ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ:
  • A. 

   ಆಗಮ

  • B. 

   ಆದೇಶ

  • C. 

   ಗುಣ

  • D. 

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

 • 18. 
  ’ಮರವನ್ನು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಆಗಮ

  • B. 

   ಆದೇಶ

  • C. 

   ವೃದ್ಧಿ

  • D. 

   ಯಣ್

 • 19. 
  ಆಗಮ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಮಗುವಿಗೆ

  • B. 

   ಊರಿಂದ

  • C. 

   ಮೈದೊಳೆ

  • D. 

   ಗಣೇಶ

 • 20. 
  ಆದೇಶಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ
  • A. 

   ಮಳೆಗಾಲ

  • B. 

   ದೊರೆವಲ್ಲಿ

  • C. 

   ಕೈಯಾನು

  • D. 

   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

 • 21. 
  ’ಮಹರ್ಷಿ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಯಣ್

  • B. 

   ವೃದ್ಧಿ

  • C. 

   ಗುಣ

  • D. 

   ಆದೇಶ

 • 22. 
  ‘ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಆಗಮ

  • B. 

   ಗುಣ

  • C. 

   ಆದೇಶ

  • D. 

   ಲೋಪ

 • 23. 
  ’ಸೂರ‍್ಯೋದಯ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಆದೇಶ

  • B. 

   ಗುಣ

  • C. 

   ಆಗಮ

  • D. 

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

 • 24. 
  ’ಬೇಡಬೇಡರಸುಗಳ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಆದೇಶ

  • B. 

   ಲೋಪ

  • C. 

   ಆಗಮ

  • D. 

   ಗುಣ

 • 25. 
  ’ಏಕೈಕ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;
  • A. 

   ಗುಣ

  • B. 

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • C. 

   ಜಶ್ತ್ವ

  • D. 

   ವೃದ್ಧಿ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.