‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು’ - ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kannada Deevige
K
Kannada Deevige
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 131,662
Questions: 100 | Attempts: 41,364

SettingsSettingsSettings
  -  - Quiz

ಎಸ್.ಮಹೇಶ. ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ, ಇವರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು; ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ First Name ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ. Last Name ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು.(ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ) ಏನಾದರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9743316629 ಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಮೂದಿಸಿ.


Questions and Answers
 • 1. 

  ’ಹೊಸಗಾಲ’ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

  • A.

   ಲೋಪಸಂಧಿ

  • B.

   ಆದೇಶಸಂಧಿ

  • C.

   ಆಗಮಸಂಧಿ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ

  Correct Answer
  B. ಆದೇಶಸಂಧಿ
  Explanation
  The word "ಹೊಸಗಾಲ" is an example of "ಆದೇಶಸಂಧಿ" in Kannada grammar. "ಆದೇಶಸಂಧಿ" refers to the sandhi (combination) of two words where the second word undergoes a change in its initial sound due to the influence of the first word. In this case, the word "ಹೊಸ" (new) and "ಗಾಲ" (year) are combined, resulting in the change of the initial sound of "ಗಾಲ" to "ಗ್ಗಾಲ". Therefore, the word "ಹೊಸಗಾಲ" exemplifies the concept of "ಆದೇಶಸಂಧಿ" in Kannada grammar.

  Rate this question:

 • 2. 

  ’ಮಳೆಯಿಂದ’ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.

  • A.

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B.

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  • C.

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • D.

   ಗುಣ ಸಂಧಿ

  Correct Answer
  A. ಆಗಮ ಸಂಧಿ
  Explanation
  The word "ಮಳೆಯಿಂದ" (from rain) is an example of "ಆಗಮ ಸಂಧಿ" (arrival sandhi) in Kannada grammar. In this type of sandhi, when a word ending with a vowel comes before a word starting with a vowel, the ending vowel of the first word is dropped and the two words are combined. In this case, the word "ಮಳೆ" (rain) ends with the vowel "ಎ" (e) and the word "ಇಂದ" (from) starts with the vowel "ಇ" (i), so the ending vowel "ಎ" (e) is dropped and the two words are combined to form "ಮಳೆಯಿಂದ" (from rain).

  Rate this question:

 • 3. 

  ’ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು’ ಇದು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B.

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • C.

   ಜಶ್ತ್ವ ಸಂಧಿ

  • D.

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  Correct Answer
  D. ಆದೇಶ ಸಂಧಿ
  Explanation
  The given answer "ಆದೇಶ ಸಂಧಿ" is the correct answer because it is the only option that fits the given pattern of "ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು" being an example of a type of "ಸಂಧಿ". The other options do not match the given pattern, so they can be ruled out.

  Rate this question:

 • 4. 

  ’ಸಂಪನ್ನರಾದ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B.

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • C.

   ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ

  • D.

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  Correct Answer
  B. ಲೋಪ ಸಂಧಿ
  Explanation
  The given answer "ಲೋಪ ಸಂಧಿ" is the correct answer because it is the only option that fits the given context. The question states that the word "ಸಂಪನ್ನರಾದ" is an example of a sandhi, and the options provided are different types of sandhi. Among the options, "ಲೋಪ ಸಂಧಿ" is the only one that is a valid type of sandhi. Therefore, it can be inferred that "ಲೋಪ ಸಂಧಿ" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  ’ಮೆಲ್ವಾತು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಆಗಮ ಸಂಧಿ

  • B.

   ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

  • C.

   ಲೋಪ ಸಂಧಿ

  • D.

   ವಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ

  Correct Answer
  B. ಆದೇಶ ಸಂಧಿ
  Explanation
  ಮೆಲ್ + ಮಾತು = ಮೆಲ್ವಾತು

  Rate this question:

 • 6. 

  ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಕೈವಿಡಿದು

  • B.

   ಕೈಯನ್ನು

  • C.

   ಕಾದಾಟದಾಟ

  • D.

   ವಾಗ್ದೇವಿ

  Correct Answer
  A. ಕೈವಿಡಿದು
  Explanation
  ಕೈ + ಪಿಡಿದು = ಕೈವಿಡಿದು

  Rate this question:

 • 7. 

  ’ಇರುಳಳಿದು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ;

  • A.

   ಲೋಪ

  • B.

   ಆಗಮ

  • C.

   ಆದೇಶ

  • D.

   ವೃದ್ಧಿ

  Correct Answer
  A. ಲೋಪ
  Explanation
  ಇರುಳು + ಅಳಿದು

  Rate this question:

 • 8. 

  ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ.

  • A.

   ಮಳೆಯಿಂದ

  • B.

   ಬಂದಲ್ಲದೆ

  • C.

   ಬೆಂಬತ್ತು

  • D.

   ಮರವನ್ನು

  Correct Answer
  C. ಬೆಂಬತ್ತು
  Explanation
  ಬೆನ್ + ಪತ್ತು = ಬೆಂಬತ್ತು

  Rate this question:

 • 9. 

  ’ಊರೂರು’ - ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಲೋಪ

  • B.

   ಆದೇಶ

  • C.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  • D.

   ಯಣ್

  Correct Answer
  A. ಲೋಪ
  Explanation
  ಊರು + ಊರು = ಊರೂರು (ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಪಸಂಧಿ)

  Rate this question:

 • 10. 

  ’ಕೈಯನ್ನು’ - ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಲೋಪ

  • B.

   ಆಗಮ

  • C.

   ಆದೇಶ

  • D.

   ಯಣ್

  Correct Answer
  B. ಆಗಮ
  Explanation
  ಕೈ+ಅನ್ನು = ಕೈಯನ್ನು

  Rate this question:

 • 11. 

  ’ಮೈದೋರು’ ಈ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಲೋಪ

  • B.

   ಆಗಮ

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಆದೇಶ

  Correct Answer
  D. ಆದೇಶ
  Explanation
  ಮೈ + ತೋರು = ಮೈದೋರು

  Rate this question:

 • 12. 

  ಆಗಮಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :

  • A.

   ಹೊಸಗಾಲ

  • B.

   ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ

  • C.

   ಮನೆಯೊಳಗೆ

  • D.

   ದಿಗಂತ

  Correct Answer
  C. ಮನೆಯೊಳಗೆ
  Explanation
  ಮನೆ + ಒಳಗೆ = ಮನೆಯೊಳಗೆ

  Rate this question:

 • 13. 

  ‘ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆದೇಶ

  • B.

   ಆಗಮ

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಲೋಪ

  Correct Answer
  D. ಲೋಪ
  Explanation
  ತೆರೆದು + ಇಕ್ಕುವ=ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ

  Rate this question:

 • 14. 

  ’ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಯಕಾರಾಗಮ

  • B.

   ಯಕಾರಾದೇಶ

  • C.

   ಯಣ್

  • D.

   ಗದಬಾದೇಶ

  Correct Answer
  A. ಯಕಾರಾಗಮ
  Explanation
  ಶಾಲೆ + ಅಲ್ಲಿ = ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

  Rate this question:

 • 15. 

  ಲೋಪಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :

  • A.

   ಕಡುವೆಳ್ಪು

  • B.

   ಬಲ್ಲೆನೆಂದು

  • C.

   ಮೈದೋರು

  • D.

   ಅಜಂತ

  Correct Answer
  B. ಬಲ್ಲೆನೆಂದು
  Explanation
  ಬಲ್ಲೆನು + ಎಂದು = ಬಲ್ಲೆನೆಂದು

  Rate this question:

 • 16. 

  ’ಮಾತಂತು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆಗಮ

  • B.

   ಆದೇಶ

  • C.

   ಲೋಪ

  • D.

   ಗುಣ

  Correct Answer
  C. ಲೋಪ
  Explanation
  ಮಾತು + ಅಂತು = ಮಾತಂತು

  Rate this question:

 • 17. 

  ’ಮಹೇಶ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ:

  • A.

   ಆಗಮ

  • B.

   ಆದೇಶ

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  Correct Answer
  C. ಗುಣ
  Explanation
  ಮಹಾ + ಈಶ = ಮಹೇಶ(ಏ ಕಾರ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ)

  Rate this question:

 • 18. 

  ’ಮರವನ್ನು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆಗಮ

  • B.

   ಆದೇಶ

  • C.

   ವೃದ್ಧಿ

  • D.

   ಯಣ್

  Correct Answer
  A. ಆಗಮ
  Explanation
  ಮರ + ಅನ್ನು = ಮರವನ್ನು

  Rate this question:

 • 19. 

  ಆಗಮ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಮಗುವಿಗೆ

  • B.

   ಊರಿಂದ

  • C.

   ಮೈದೊಳೆ

  • D.

   ಗಣೇಶ

  Correct Answer
  A. ಮಗುವಿಗೆ
  Explanation
  ಮಗು + ಇಗೆ = ಮಗುವಿಗೆ

  Rate this question:

 • 20. 

  ಆದೇಶಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

  • A.

   ಮಳೆಗಾಲ

  • B.

   ದೊರೆವಲ್ಲಿ

  • C.

   ಕೈಯಾನು

  • D.

   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

  Correct Answer
  A. ಮಳೆಗಾಲ
  Explanation
  ಮಳೆ + ಕಾಲ = ಮಳೆಗಾಲ

  Rate this question:

 • 21. 

  ’ಮಹರ್ಷಿ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ವೃದ್ಧಿ

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಆದೇಶ

  Correct Answer
  C. ಗುಣ
  Explanation
  ಮಹಾ + ಋಷಿ = ಮಹರ್ಷಿ

  Rate this question:

 • 22. 

  ‘ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆಗಮ

  • B.

   ಗುಣ

  • C.

   ಆದೇಶ

  • D.

   ಲೋಪ

  Correct Answer
  D. ಲೋಪ
  Explanation
  ಒಮ್ಮೆ + ಒಮ್ಮೆ = ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ

  Rate this question:

 • 23. 

  ’ಸೂರ‍್ಯೋದಯ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆದೇಶ

  • B.

   ಗುಣ

  • C.

   ಆಗಮ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  Correct Answer
  B. ಗುಣ
  Explanation
  ಸೂರ‍್ಯ + ಉದಯ = ಸೂರ‍್ಯೋದಯ

  Rate this question:

 • 24. 

  ’ಬೇಡಬೇಡರಸುಗಳ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆದೇಶ

  • B.

   ಲೋಪ

  • C.

   ಆಗಮ

  • D.

   ಗುಣ

  Correct Answer
  B. ಲೋಪ
  Explanation
  ಬೇಡಬೇಡ + ಅರಸುಗಳ (ಬೇಡ + ಬೇಡ + ಅರಸುಗಳ)

  Rate this question:

 • 25. 

  ’ಏಕೈಕ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಗುಣ

  • B.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • C.

   ಜಶ್ತ್ವ

  • D.

   ವೃದ್ಧಿ

  Correct Answer
  D. ವೃದ್ಧಿ
  Explanation
  ಏಕ + ಏಕ = ಏಕೈಕ

  Rate this question:

 • 26. 

  ‘ಮಹಾತ್ಮ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಗುಣ

  • B.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • C.

   ಜಶ್ತ್ವ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  Correct Answer
  D. ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ
  Explanation
  ಮಹಾ + ಆತ್ಮ = ಮಹಾತ್ಮ

  Rate this question:

 • 27. 

  ‘ಗಿರೀಶ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಗುಣ

  • B.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  • C.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವ

  Correct Answer
  B. ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ
  Explanation
  ಗಿರಿ + ಈಶ = ಗಿರೀಶ

  Rate this question:

 • 28. 

  ‘ದೇವೇಂದ್ರ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  • B.

   ಗುಣ

  • C.

   ವೃದ್ಧಿ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವ

  Correct Answer
  B. ಗುಣ
  Explanation
  ಮಹಾ + ಇಂದ್ರ = ಮಹೇಂದ್ರ

  Rate this question:

 • 29. 

  ‘ಸುರಾಸುರ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಗುಣ

  • B.

   ವೃದ್ಧಿ

  • C.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವ

  Correct Answer
  C. ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ
  Explanation
  ಸುರ + ಅಸುರ = ಸುರಾಸುರ

  Rate this question:

 • 30. 

  ‘ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ :

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ಅನುನಾಸಿಕ

  • C.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವ

  Correct Answer
  C. ಶ್ಚುತ್ವ
  Explanation
  ಜಗತ್ + ಜ್ಯೋತಿ = ಜಗಜ್ಜ್ಯೋತಿ

  Rate this question:

 • 31. 

  ‘ಷಣ್ಮುಖ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ :

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ಅನುನಾಸಿಕ

  • C.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವ

  Correct Answer
  B. ಅನುನಾಸಿಕ
  Explanation
  ಷಟ್ + ಮುಖ = ಷಣ್ಮುಖ

  Rate this question:

 • 32. 

  ಜಶ್ತ್ವಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದವಿದು :

  • A.

   ಪಯಶ್ಶಯನ

  • B.

   ಷಡಾನನ

  • C.

   ಸನ್ಮಾನ

  • D.

   ವನೌಷಧ

  Correct Answer
  B. ಷಡಾನನ
  Explanation
  ಷಟ್ + ಆನನ = ಷಡಾನನ

  Rate this question:

 • 33. 

  ‘ವಾಗ್ದೇವಿ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ :

  • A.

   ವೃದ್ಧಿ

  • B.

   ಯಣ್

  • C.

   ಜಶ್ತ್ವ

  • D.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  Correct Answer
  C. ಜಶ್ತ್ವ
  Explanation
  ವಾಕ್ + ದೇವಿ = ವಾಗ್ದೇವಿ

  Rate this question:

 • 34. 

  ‘ಜಾತ್ಯತೀತ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ :

  • A.

   ವೃದ್ಧಿ

  • B.

   ಯಣ್

  • C.

   ಜಶ್ತ್ವ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  Correct Answer
  B. ಯಣ್
  Explanation
  ಜಾತಿ + ಅತೀತ = ಜಾತ್ಯತೀತ

  Rate this question:

 • 35. 

  ‘ಜನ + ಐಕ್ಯ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ :

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ಅನುನಾಸಿಕ

  • C.

   ವೃದ್ಧಿ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  Correct Answer
  C. ವೃದ್ಧಿ
  Explanation
  ಜನ + ಐಕ್ಯ = ಜನೈಕ್ಯ

  Rate this question:

 • 36. 

  ‘ವಾಙ್ಮಯ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ :

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ವೃದ್ಧಿ

  • C.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  • D.

   ಅನುನಾಸಿಕ

  Correct Answer
  D. ಅನುನಾಸಿಕ
  Explanation
  ವಾಕ್ + ಮಯ

  Rate this question:

 • 37. 

  ಶ್ಚುತ್ವಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದವಿದು :

  • A.

   ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ

  • B.

   ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ

  • C.

   ಬೃಹಚ್ಛತ್ರ

  • D.

   ಕೋಟ್ಯಧೀಶ್ವರ

  Correct Answer
  C. ಬೃಹಚ್ಛತ್ರ
  Explanation
  ಬೃಹತ್ + ಛತ್ರ = ಬೃಹಚ್ಛತ್ರ

  Rate this question:

 • 38. 

  ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ :

  • A.

   ಅಜಂತ

  • B.

   ದಿಗಂತ

  • C.

   ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ

  • D.

   ವಾಗೀಶ

  Correct Answer
  C. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ
  Explanation
  ಜ್ಞಾನ + ಈಶ್ವರ = ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ

  Rate this question:

 • 39. 

  ‘ವನೌಷಧಿ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ :

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ವೃದ್ಧಿ

  • C.

   ಗುಣಸಂಧಿ

  • D.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ

  Correct Answer
  B. ವೃದ್ಧಿ
  Explanation
  ವನ + ಔಷಧಿ = ವನೌಷಧಿ

  Rate this question:

 • 40. 

  ಜಶ್ತ್ವಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ :

  • A.

   ಅಜಂತ

  • B.

   ಶರಶ್ಚಂದ್ರ

  • C.

   ತನ್ಮಯ

  • D.

   ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

  Correct Answer
  A. ಅಜಂತ
  Explanation
  ಅಚ್ + ಅಂತ = ಅಜಂತ

  Rate this question:

 • 41. 

  ‘ಲೇಖನವನೋದಿ’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆಗಮ

  • B.

   ಆದೇಶ

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಲೋಪ

  Correct Answer
  D. ಲೋಪ
  Explanation
  ಲೇಖನವನು + ಓದಿ=ಲೇಖನವನೋದಿ

  Rate this question:

 • 42. 

  ‘ಅತ್ಯವಸರ’ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ :

  • A.

   ಗುಣ

  • B.

   ಅನುನಾಸಿಕ

  • C.

   ಯಣ್‌ಸಂಧಿ

  • D.

   ವೃದ್ಧಿ

  Correct Answer
  C. ಯಣ್‌ಸಂಧಿ
  Explanation
  ಅತಿ + ಅವಸರ = ಅತ್ಯವಸರ

  Rate this question:

 • 43. 

  ವೃದ್ಧಿಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

  • A.

   ದಿಗಂತ

  • B.

   ಶರಶ್ಚಂಧ್ರ

  • C.

   ಅಬ್ಧಿ

  • D.

   ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

  Correct Answer
  D. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
  Explanation
  ಅಷ್ಟ + ಐಶ್ವರ್ಯ = ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

  Rate this question:

 • 44. 

  ‘ಕೋಟ್ಯಧೀಶ್ವರ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ;

  • A.

   ವೃದ್ಧಿ

  • B.

   ಯಣ್

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಯಕಾರಾಗಮ

  Correct Answer
  B. ಯಣ್
  Explanation
  ಕೋಟಿ+ ಅಧೀಶ್ವರ = ಕೋಟ್ಯಧೀಶ್ವರ

  Rate this question:

 • 45. 

  ‘ದಿಗಂತ’ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧಿ;

  • A.

   ಯಣ್

  • B.

   ವೃದ್ಧಿ

  • C.

   ಜಶ್ತ್ವ

  • D.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  Correct Answer
  C. ಜಶ್ತ್ವ
  Explanation
  ದಿಕ್+ ಅಂತ = ದಿಗಂತ

  Rate this question:

 • 46. 

  ‘ಪಯಶ್ಶಯನ’ ಪದಗಳು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ;

  • A.

   ಶ್ಚುತ್ವ

  • B.

   ಯಣ್

  • C.

   ವೃದ್ಧಿ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವ

  Correct Answer
  A. ಶ್ಚುತ್ವ
  Explanation
  ಪಯಸ್ + ಶಯನ =ಪಯಶ್ಶಯನ

  Rate this question:

 • 47. 

  ‘ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಲಿ’ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧಿ:

  • A.

   ಆದೇಶ

  • B.

   ಲೋಪ

  • C.

   ಗುಣ

  • D.

   ಆಗಮ

  Correct Answer
  B. ಲೋಪ
  Explanation
  ನಿಮ್ಮ + ಅಡಿಗಳಲಿ = ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಲಿ

  Rate this question:

 • 48. 

  ‘ಸನ್ಮಾನ’  ಪದ ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಗುಣಸಂಧಿ

  • B.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ

  • C.

   ಅನುನಾಸಿಕಸಂಧಿ

  • D.

   ಜಶ್ತ್ವಸಂಧಿ

  Correct Answer
  C. ಅನುನಾಸಿಕಸಂಧಿ
  Explanation
  ಸತ್ + ಮಾನ = ಸನ್ಮಾನ

  Rate this question:

 • 49. 

  ’ಮದೋನ್ಮತ್ತ’ ಪದದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಧಿ:

  • A.

   ಗುಣಸಂಧಿ

  • B.

   ಸವರ್ಣದೀರ್ಘಸಂಧಿ

  • C.

   ಅನುನಾಸಿಕಸಂಧಿ

  • D.

   ಯಣ್ ಸಂಧಿ

  Correct Answer
  A. ಗುಣಸಂಧಿ
  Explanation
  ಮದ + ಉನ್ಮತ್ತ = ಮದೋನ್ಮತ್ತ

  Rate this question:

 • 50. 

  ‘ಜಾಗವನ್ನು’ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ;

  • A.

   ಆಗಮಸಂಧಿ

  • B.

   ವಕಾರಾದೇಶಸಂಧಿ

  • C.

   ಲೋಪಸಂಧಿ

  • D.

   ಗುಣಸಂಧಿ

  Correct Answer
  A. ಆಗಮಸಂಧಿ
  Explanation
  ಜಾಗ + ಅನ್ನು = ಜಾಗವನ್ನು

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 07, 2019
  Quiz Created by
  Kannada Deevige
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.