ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ ชุด 3 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 146,991
Questions: 33 | Attempts: 341

SettingsSettingsSettings
  3   - Quiz

ข้อสอบ ชุด 3 เอกฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

  • A.

   แสง สี เสียง

  • B.

   การเคลื่อนที่

  • C.

   พลังงาน

  • D.

   สสารและพลังงาน

  Correct Answer
  D. สสารและพลังงาน
  Explanation
  Physics is most closely related to the study of matter and energy, which includes the study of substances (สสาร) and energy (พลังงาน). This encompasses a wide range of topics such as mechanics, thermodynamics, electromagnetism, and quantum physics. The study of light, color, and sound are also part of physics, but they are specific subsets that fall under the broader umbrella of substances and energy. Therefore, the answer "สสารและพลังงาน" is the most accurate choice as it encompasses the fundamental principles and concepts of physics.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใดไม่ใช่กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

  • A.

   วัตถุจะพยายามรักษาสภาพเดิมของมันเอาไว้

  • B.

   ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนสภาพ การเคลื่อนที่”

  • C.

   แรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยา

  • D.

   วัตถุที่มีมวลมากจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทำ

  Correct Answer
  D. วัตถุที่มีมวลมากจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทำ
  Explanation
  According to Newton's laws of motion, an object at rest will stay at rest, and an object in motion will stay in motion with the same speed and direction, unless acted upon by an external force. This means that objects with a large mass will resist changes in their motion when a force is applied to them. Therefore, the statement "วัตถุที่มีมวลมากจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทำ" (Objects with a large mass will not undergo changes when a force is applied) does not align with Newton's laws of motion.

  Rate this question:

 • 3. 

  เมื่อวัตถุถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ยังมีลักษณะเหมือนเดิม จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในแนวระดับเมื่อวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ยังคงสภาพเดิมได้ เช่น รูปกรวยที่เอาข้างลง ทรงกระบอกที่วางตามแนวนอน

  • A.

   Action – Reaction Pair

  • B.

   Stable Equilibrium

  • C.

   Neutral Equilibrium

  • D.

   Non Stable Equilibrium

  Correct Answer
  C. Neutral Equilibrium
  Explanation
  Neutral equilibrium refers to a state where an object remains in equilibrium even after being subjected to an external force. In this case, the object changes its position but maintains its original shape and form. The center of gravity remains in the same position, allowing the object to maintain its stability. Examples of neutral equilibrium include a cone placed with its apex downwards or a cylinder placed horizontally. In these situations, the object can be displaced, but it will return to its original position without any further force acting on it.

  Rate this question:

 • 4. 

  วัตถุ A มวล 2 Kg ผูกติดกับวัตถุ B มวล 3 Kg  มีความเร่งและแรงตึงเชือกเท่าใด

  • A.

   4 และ 10 ตามลำดับ

  • B.

   3 และ 12 ตามลำดับ

  • C.

   4 และ 12 ตามลำดับ

  • D.

   3 และ 10 ตามลำดับ

  Correct Answer
  C. 4 และ 12 ตามลำดับ
 • 5. 

  คานอันหนึ่งเบามากมีนํ้า หนัก 300 นิวตันแขวนที่ปลายคานข้างหนึ่ง และอยู่ห่างจุดหมุน 1 เมตร จงหาว่าจะต้องแขวนนํ้าหนัก 150 นิวตัน ทางด้านตรงกันข้ามที่ใดคานจึงจะสมดุล

  • A.

   2 เมตร

  • B.

   4 เมตร

  • C.

   6 เมตร

  • D.

   8 เมตร

  Correct Answer
  A. 2 เมตร
  Explanation
  The question states that there is a very light beam with a weight of 300 Newtons hanging from one end of a beam that is 1 meter away from the pivot point. The task is to find the distance from the pivot point where a 150 Newton weight should be hung in order to balance the beam. Since the beam is very light, the distance from the pivot point where the 150 Newton weight should be hung will be twice the distance of the 300 Newton weight. Therefore, the beam should be balanced at a distance of 2 meters from the pivot point.

  Rate this question:

 • 6. 

  หน่วยมาตรฐาน IS ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   Length = km

  • B.

   Mass = kg

  • C.

   Time = s

  • D.

   Amount of substance = mol

  Correct Answer
  A. Length = km
  Explanation
  The given answer is incorrect because the standard unit for length in the International System (IS) is meter (m), not kilometer (km). Kilometer is a derived unit of length that is equal to 1000 meters.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดเรียกไม่ถูกต้องตามคำอุปสรรค

  • A.

   Da = เดคา

  • B.

   H = เฮกโต

  • C.

   K=กิโล

  • D.

   G =เมกะ

  Correct Answer
  D. G =เมกะ
  Explanation
  The given answer is correct because the unit "G" is not equivalent to "เมกะ". The correct unit for "เมกะ" is "M".

  Rate this question:

 • 8. 

  4.0 x 107 mm  มีค่ากี่ km

  • A.

   4

  • B.

   40

  • C.

   400

  • D.

   4,000

  Correct Answer
  B. 40
  Explanation
  The given value is 4.0 x 107 mm. To convert this value to km, we need to divide it by 1,000,000 (since there are 1,000,000 mm in a km). Dividing 4.0 x 107 by 1,000,000 gives us 40 km.

  Rate this question:

 • 9. 

  วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปด้วยความเร่ง  4  m/s2  นาน  5  s   ถ้าแล่นต่อไปด้วยความเร็วคงที่  เป็นเวลา 20  s  ต่อจากนั้นก็ลดความเร็วลงด้วยความหน่วง  5  m/s2 จนหยุด  ระยะที่วัตถุนั้นแล่นไปได้ทั้งหมดมีค่าเท่าใด  

  • A.

   50 m

  • B.

   20 m

  • C.

   490 m

  • D.

   500 m

  Correct Answer
  C. 490 m
  Explanation
  The object starts moving from rest with an acceleration of 4 m/s^2 for a duration of 5 seconds. It then continues to move with a constant velocity for 20 seconds. Finally, it decelerates with a deceleration of 5 m/s^2 until it comes to a stop. To find the total distance traveled, we need to calculate the distance covered during the initial acceleration, the distance covered during the constant velocity, and the distance covered during the deceleration. The distance covered during the initial acceleration can be calculated using the equation d = 1/2 * a * t^2, where a is the acceleration and t is the time. Plugging in the values, we get d = 1/2 * 4 * (5^2) = 50 m. The distance covered during the constant velocity is simply the product of the velocity and time, which is 4 m/s * 20 s = 80 m. The distance covered during the deceleration can also be calculated using the same equation, d = 1/2 * a * t^2. Plugging in the values, we get d = 1/2 * (-5) * (20^2) = -500 m. Since distance cannot be negative, we take the absolute value, which gives us 500 m. Adding up the distances, we get 50 m + 80 m + 500 m = 630 m. However, since the object eventually comes to a stop, the total distance traveled is equal to the distance covered during the initial acceleration and the distance covered during the constant velocity, which is 50 m + 80 m = 130 m. Therefore, the correct answer is 490 m.

  Rate this question:

 • 10. 

  ขว้างก้อนหินจากพื้นด้วยความเร็ว 20m/s ทำมุม 30o กับแนวระดับ เวลาที่ก้อนหินถึงจุดสูงสุดมีค่า

  • A.

   1 s

  • B.

   2 s

  • C.

   3 s

  • D.

   4 s

  Correct Answer
  A. 1 s
  Explanation
  The time it takes for the stone to reach its highest point can be calculated using the equation t = v*sin(θ)/g, where t is the time, v is the initial velocity, θ is the angle, and g is the acceleration due to gravity. In this case, the initial velocity is 20m/s and the angle is 30 degrees. Plugging these values into the equation, we get t = 20*sin(30)/9.8 = 1 second. Therefore, the correct answer is 1 s.

  Rate this question:

 • 11. 

  กระดิ่ง มวล 0.1 kg แขวนด้วยเชือกเบาทำมุม 30 องศากับแนวดิ่งแกว่งให้เป็นวงกลมรัศมี 0.4 m ด้วยความเร็วเชิงเส้น 6 m/s แรงดึงของเส้นเชือกมีค่ากี่นิวตัน

  • A.

   16 N

  • B.

   17 N

  • C.

   18 N

  • D.

   19 N

  Correct Answer
  C. 18 N
  Explanation
  The centripetal force acting on the mass can be calculated using the formula F = mv^2/r, where F is the force, m is the mass, v is the velocity, and r is the radius. In this case, the mass is 0.1 kg, the velocity is 6 m/s, and the radius is 0.4 m. Plugging these values into the formula, we get F = (0.1 kg)(6 m/s)^2 / 0.4 m = 18 N. Therefore, the correct answer is 18 N.

  Rate this question:

 • 12. 

  ลูกตุ้มนาฬิกาเคลื่อนที่ที่ระดับแอมพิจูด 10 cm ห่างจากจุดสมดุล 6 cm มีความเร็ว 24 cm/s จงหาคาบเวลามีค่าเท่าใด

  • A.

   1.1 วินาที/รอบ

  • B.

   1.2 วินาที/รอบ

  • C.

   2.1 วินาที/รอบ

  • D.

   2.2 วินาที/รอบ

  Correct Answer
  C. 2.1 วินาที/รอบ
  Explanation
  The time period of an object moving in simple harmonic motion is the time it takes for the object to complete one full cycle of motion. In this case, the object is a clock pendulum moving at an amplitude of 10 cm and a distance of 6 cm from the equilibrium point. The speed of the pendulum is given as 24 cm/s. The time period can be calculated using the formula T = 2π√(l/g), where T is the time period, l is the length of the pendulum, and g is the acceleration due to gravity. Since the distance from the equilibrium point is 6 cm, the length of the pendulum is 2 times this distance, which is 12 cm. Plugging in these values into the formula, we get T = 2π√(12/980) = 2.1 seconds per cycle. Therefore, the correct answer is 2.1 วินาที/รอบ.

  Rate this question:

 • 13. 

  ทุเรียนหนัก 22.54  N   อยากทราบว่าฟักทองใบนี้มีมวลเท่าใด 

  • A.

   2.1 kg

  • B.

   2.2 kg

  • C.

   2.3 kg

  • D.

   2.4 kg

  Correct Answer
  C. 2.3 kg
  Explanation
  The given question asks for the weight of a durian fruit. The correct answer is 2.3 kg.

  Rate this question:

 • 14. 

  เมื่อนำวัตถุก้อนหนึ่งมีมวล  60 kg  ไปชั่งบนดวงจันทร์จะหนักเท่าใด

  • A.

   588 N

  • B.

   589 N

  • C.

   9.8 N

  • D.

   98 N

  Correct Answer
  D. 98 N
  Explanation
  The weight of an object can be calculated using the formula weight = mass x gravity. In this case, the mass of the object is given as 60 kg. The gravity on the Moon is approximately 1.6 m/s^2. Therefore, the weight of the object on the Moon can be calculated as 60 kg x 1.6 m/s^2 = 96 N, which is closest to the given answer of 98 N.

  Rate this question:

 • 15. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว หรือจมในของเหลวนั้น

  • B.

   วัตถุที่มีความหนาแน่นเท่ากับของเหลว จะลอยปริ่มของเหลวนั้น

  • C.

   วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า จะลอยในของเหลวนั้น

  • D.

   วัตถุที่มีความหนาแน่นเท่าใดไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับรูปร่างเท่านั้นที่จะทำให้ลอยในของเหลวได้

  Correct Answer
  D. วัตถุที่มีความหนาแน่นเท่าใดไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับรูปร่างเท่านั้นที่จะทำให้ลอยในของเหลวได้
  Explanation
  The correct answer states that the density of an object does not matter when determining whether it will float or sink in a liquid, and that it depends solely on the shape of the object. This is incorrect because the density of an object is a crucial factor in determining whether it will float or sink. An object with a density greater than that of the liquid will sink, while an object with a density less than that of the liquid will float. The shape of the object does play a role in determining its buoyancy, but it is not the sole determining factor.

  Rate this question:

 • 16. 

  สูตรตามข้อใดไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพลังงาน

  • A.

   Ep = 1/2 (kx2)

  • B.

   P.E. = mgh

  • C.

   K.E. = 1/2 (mv2)

  • D.

   P = mv

  Correct Answer
  A. Ep = 1/2 (kx2)
  Explanation
  The equation Ep = 1/2 (kx2) represents the potential energy of an object, where k is the spring constant and x is the displacement from the equilibrium position. This equation is related to the energy stored in a stretched or compressed spring, and is not directly related to the concept of power or the rate at which work is done. Therefore, it is not likely to be related to energy.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้เปรียบเชิงกล

  • A.

   ประสิทธิภาพของเครื่องกลขึ้นอยู่กับการได้เปรียบเชิงกลเสมอ

  • B.

   ถ้า M.A. > 1 แสดงว่าได้เปรียบเชิงกล (เพราะว่า W > E)

  • C.

   ถ้า M.A. = 1 แสดงว่าไม่ผ่อนแรง (เพราะว่า W = E)

  • D.

   ถ้า M.A. < 1 แสดงว่าเสียเปรียบเชิงกล (เพราะว่า W < E)

  Correct Answer
  A. ประสิทธิภาพของเครื่องกลขึ้นอยู่กับการได้เปรียบเชิงกลเสมอ
  Explanation
  The efficiency of a machine depends on consistently achieving mechanical advantage. This means that if the mechanical advantage (M.A.) is greater than 1, it indicates that the machine is efficient because the output work (W) is greater than the input work (E). If the M.A. is equal to 1, it means that the machine is not advantageous because the input and output work are equal. Lastly, if the M.A. is less than 1, it means that the machine is disadvantageous because the output work is less than the input work.

  Rate this question:

 • 18. 

  "มีจุดฟัลครัมหรือจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงพยายามกับแรงต้านทาน " ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

  • A.

   คีมตัดลวด

  • B.

   ไม้หนีบผ้า

  • C.

   เบ็ดตกปลา

  • D.

   กรรเชียงเรือ

  Correct Answer
  C. เบ็ดตกปลา
  Explanation
  The question is asking which item is not related to the concept of having a fulcrum or pivot point between effort and resistance forces. A fulcrum or pivot point is a point where a lever or similar object is supported and can rotate. The items mentioned in the question, such as scissors, cloth clamp, and boat oar, all have a fulcrum or pivot point that allows them to function. However, a fishing net does not have a fulcrum or pivot point, as it is a flexible mesh that is used to catch fish. Therefore, the correct answer is "fishing net".

  Rate this question:

 • 19. 

  คานอันหนึ่งเบามากมีนํ้า หนัก 300 นิวตันแขวนที่ปลายคานข้างหนึ่ง และอยู่ห่างจุดหมุน 1 เมตร จงหาว่าจะต้องแขวนนํ้าหนัก 150 นิวตัน ทางด้านตรงกันข้ามที่ใดคานจึงจะสมดุล

  • A.

   1 m

  • B.

   2 m

  • C.

   3 m

  • D.

   4 m

  Correct Answer
  B. 2 m
  Explanation
  The question states that there is a very light beam with a weight of 300 Newtons hanging at one end of a beam that is 1 meter away from the pivot point. The question asks where should a 150 Newton weight be hung on the opposite side of the beam in order to balance it. To find the answer, we can use the principle of moments, which states that the total moments on one side of the pivot point must equal the total moments on the other side. Since the beam is 1 meter long and the weight on one side is 300 Newtons, the moment on that side is 300 Newton-meters. Therefore, to balance it, a weight of 150 Newtons should be hung 2 meters away from the pivot point on the opposite side.

  Rate this question:

 • 20. 

  ถ้าวัตถุ w หนัก160 นิวตัน จะต้องออกแรงดึงเชือกกี่นิวตัน และเกิดการได้เปรียบเชิงกลเท่าใด 

  • A.

   10 N , 8 เท่า

  • B.

   20 N , 8 เท่า

  • C.

   10 N , 16 เท่า

  • D.

   20 N , 16 เท่า

  Correct Answer
  B. 20 N , 8 เท่า
 • 21. 

  อุณหภูมิที่  60 องศาเซลเซียส มีค่ากี่องศาฟาเรนไฮต์

  • A.

   23.4

  • B.

   32.4

  • C.

   27.5

  • D.

   37.4

  Correct Answer
  D. 37.4
 • 22. 

  ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอุณหภูมิ ในขณะที่สารกำลังเปลี่ยนแปลงคงที่  คือ

  • A.

   Boiling point

  • B.

   Latent Heat

  • C.

   Condense point

  • D.

   Specific Latent Heat

  Correct Answer
  B. Latent Heat
  Explanation
  Latent heat refers to the amount of heat energy required to change the state of a substance without changing its temperature. It is the heat energy absorbed or released during a phase change, such as when a substance changes from a solid to a liquid or from a liquid to a gas. The latent heat remains constant during the phase change process, and it is responsible for the energy transfer involved in the transformation of the substance's state. Therefore, latent heat is the correct answer to the question.

  Rate this question:

 • 23. 

  สายไฟเส้นหนึ่งจุไฟฟ้าได้ 250 คูลอมบ์ ในเวลา 5 วินาที สายไฟเส้นนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์

  • A.

   5 แอมแปร์

  • B.

   25 แอมแปร์

  • C.

   50 แอมแปร์

  • D.

   125 แอมแปร์

  Correct Answer
  A. 5 แอมแปร์
  Explanation
  The question asks for the current in amperes flowing through a wire that carries 250 coulombs of charge in 5 seconds. The formula to calculate current is I = Q/t, where I is the current, Q is the charge, and t is the time. Plugging in the given values, we get I = 250 coulombs / 5 seconds = 50 amperes. Therefore, the correct answer is 50 amperes.

  Rate this question:

 • 24. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

  • A.

   เป็นการต่อแบบขนาน ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  • B.

   เป็นการต่อแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  • C.

   เป็นการต่อแบบผสม ความต้านทานรวม 100 โอห์ม

  • D.

   เป็นการต่อแบบอนุกรามความต้านทานรวม 100 โอห์ม

  Correct Answer
  B. เป็นการต่อแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 50 โอห์ม
  Explanation
  The correct answer is "เป็นการต่อแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 50 โอห์ม". This is because the sentence states that the circuit is connected in series, which means that the total resistance is equal to the sum of the individual resistances. The sentence also states that the total resistance is 50 ohms. Therefore, the correct answer is that the circuit is connected in series with a total resistance of 50 ohms.

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

  • A.

   ต่อความต้านทานแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 5 โอห์ม

  • B.

   ต่อความต้านทานแบบขนาน ความต้านทานรวม 5 โอห์ม

  • C.

   ต่อตัวเก็บประจุ แบบอนุกรม ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  • D.

   ต่อตัวเก็บประจุ แบบขนาน ความต้านทานรวม 50 โอห์ม

  Correct Answer
  A. ต่อความต้านทานแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 5 โอห์ม
  Explanation
  The correct answer is "ต่อความต้านทานแบบอนุกรม ความต้านทานรวม 5 โอห์ม". This is because when resistors are connected in series, their resistance values add up. In this case, there are 5 resistors connected in series, each with a resistance of 1 ohm. Therefore, the total resistance is 5 ohms.

  Rate this question:

 • 26. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ค่าไฟฟ้า 1 Unit

  • A.

   1 วัตต์/ชั่วโมง

  • B.

   1 กิโลวัตต์ /ชั่วโมง

  • C.

   3.6×106 จูล ( J )

  • D.

   พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงเวลาหนึ่งหน่วยของพลังงานไฟฟ้า

  Correct Answer
  A. 1 วัตต์/ชั่วโมง
  Explanation
  The statement "1 วัตต์/ชั่วโมง" is incorrect because watt (วัตต์) is a unit of power, not energy. The correct unit for energy is joule (จูล).

  Rate this question:

 • 27. 

  ทำหน้าที่แปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสูงเป็นต่ำโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ในขดลวดปฐมภูมิมากกว่าแรงเคลื่อนที่ในขดลวดทุติยภูมิ   

  • A.

   ตัวต้านทาน

  • B.

   ฉนวน

  • C.

   Step down transformer

  • D.

   Step up transformer

  Correct Answer
  C. Step down transformer
  Explanation
  The given statement describes the function of converting electrical power from high voltage to low voltage, which is the function of a step down transformer. A step down transformer is designed to decrease the voltage level while increasing the current level. This is achieved by having more turns in the primary coil (high voltage side) compared to the secondary coil (low voltage side). As a result, the step down transformer is able to efficiently convert high voltage electricity to a lower voltage suitable for various applications.

  Rate this question:

 • 28. 

  การถ่ายเทความร้อนด้วยการเคลื่อนที่ของอะตอมและโมเลกุลของสสารซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวและก๊าซ คือ

  • A.

   Convection

  • B.

   Conduction

  • C.

   Radiation

  • D.

   Communication

  Correct Answer
  A. Convection
  Explanation
  This question is asking for the method of heat transfer that involves the movement of atoms and molecules in a liquid or gas. Convection is the correct answer because it refers to the transfer of heat through the movement of a fluid, such as air or water. In convection, heat is transferred as the fluid particles gain energy, become less dense, and rise, while cooler particles sink. This process creates a circular motion, allowing heat to be transferred from one area to another. Conduction, on the other hand, involves the direct transfer of heat between solids or through direct contact, while radiation is the transfer of heat through electromagnetic waves. Communication is not related to heat transfer.

  Rate this question:

 • 29. 

  คลื่นโทรศัพท์ 4G เป็นการใช้ประโยชน์จากช่วงคลื่นใด

  • A.

   X-Ray

  • B.

   Microwaves

  • C.

   VLF

  • D.

   ELF

  Correct Answer
  B. Microwaves
  Explanation
  The correct answer is microwaves because 4G technology utilizes microwave frequencies to transmit data wirelessly. Microwaves have shorter wavelengths and higher frequencies compared to other options listed such as X-Ray, VLF (Very Low Frequency), and ELF (Extremely Low Frequency). These characteristics make microwaves suitable for high-speed communication and data transfer in 4G networks.

  Rate this question:

 • 30. 

  ข้อใดไม่ใช่แสงขาวของดวงอาทิตย์

  • A.

   ม่วง

  • B.

   คราม

  • C.

   เขียว

  • D.

   ชมพู

  Correct Answer
  D. ชมพู
  Explanation
  The color "ชมพู" (pink) is not a part of the white light spectrum. White light is composed of all the colors of the rainbow, including violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Pink is a combination of red and white, and is not considered a part of the white light spectrum.

  Rate this question:

 • 31. 

  เกิดจากแสงตกกระทบหยด น้ำทางขอบล่าง เกิดการหักเห 2 ครั้งสะท้อนกลับหมด 2 ครั้งโดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กันมีสีม่วงอยู่บนและมี สีแดงอยู่ล่างสุด  คือปรากฎการณ์ใดของแสง

  • A.

   มิราจ

  • B.

   การสะท้อนกลับหมด

  • C.

   รุ้งปฐมภูมิ

  • D.

   รุ้งทุติยภูมิ

  Correct Answer
  D. รุ้งทุติยภูมิ
  Explanation
  The phenomenon described in the question is the formation of a rainbow. When light passes through a water droplet, it is refracted, or bent, and then reflects off the inner surface of the droplet. This reflection causes the light to separate into its different colors, with violet appearing at the top and red at the bottom. This is known as the phenomenon of a rainbow.

  Rate this question:

 • 32. 

  ส่วนใดของกล้องถ่ายภาพที่ทำหน้าที่เหมือนม่านตาของคนเรา

  • A.

   ชัตเตอร์

  • B.

   ฟิลม์

  • C.

   เลนส์นูน

  • D.

   ไดอะแฟรม

  Correct Answer
  A. ชัตเตอร์
  Explanation
  The correct answer is "ชัตเตอร์" (shutter). The shutter in a camera functions similarly to the eyelid of a human, controlling the amount of light that enters the camera. It opens and closes quickly to capture the image, just like how our eyelids open and close to let light in or block it out.

  Rate this question:

 • 33. 

  แสงขาวเกิดจากการรวมกันของแสงสีปฐมภูมิข้อใดไม่ใช่แสงสีปฐมภูมิ

  • A.

   แสงสีแดง

  • B.

   แสงสีม่วง

  • C.

   แสงสีน้ำเงิน

  • D.

   แสงสี

  Correct Answer
  B. แสงสีม่วง
  Explanation
  White light is a combination of all the colors in the visible spectrum. When white light passes through a prism, it separates into different colors, including red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Therefore, the correct answer is "แสงสีม่วง" (violet light) because it is one of the colors that make up white light and is not a primary color of light.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 28, 2016
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.