ข้อสอบ ภาค กข ชุด 322 การประเมินวิทยฐานะครูแบบใหม่ 2560

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 145,013
Questions: 9 | Attempts: 2,164

SettingsSettingsSettings
  322 2560 - Quiz

Www.tuewsob.com  ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์รับ าชการ ข้อสอบ ภาค กข ชุด 322 การประเมินวิทยฐานะครูแบ ใหม่ 2560


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้าราชการครูที่ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะเป็นเวลากี่ปีจึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

  • A.

   2 ปี

  • B.

   3 ปี

  • C.

   5 ปี

  • D.

   6 ปี

  Correct Answer
  C. 5 ปี
  Explanation
  According to the given question, a government teacher who wants to apply for a promotion or a change in their professional status must have served in their current position or professional status for a certain number of years. The correct answer is 5 years, as stated in the question. This means that after serving for 5 years, the teacher is eligible to apply for a promotion or a change in their professional status.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้าราชการครูที่จะมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษต้องมีชั่วโมงตามข้อใดถูกต้องที่สุด

  • A.

   ปฏิบัติงานสอน ไม่น้อยกว่า 800

  • B.

   ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800

  • C.

   ปฏิบัติงานสอน ไม่น้อยกว่า 900

  • D.

   ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 900

  Correct Answer
  B. ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800
  Explanation
  The correct answer is "ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800" because it states that the teacher must work for a minimum of 800 hours, which is the highest requirement among the given options. The other options either have a lower minimum number of hours or include additional criteria such as teaching or being a specialist.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่การนับจำนวนชั่วโมงการปฏฺบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

  • A.

   ชั่วโมงการสอน

  • B.

   ชั่วโมงการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของ กคศ.

  • C.

   ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

  • D.

   ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

  Correct Answer
  B. ชั่วโมงการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของ กคศ.
  Explanation
  The correct answer is "ชั่วโมงการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของ กคศ." This option is not a part of the criteria for counting the number of working hours for government teachers and education personnel in order to request or promote their professional status. The other options, such as teaching hours, hours of supporting learning management, and hours of responding to policies and focuses, are all relevant to the counting of working hours. However, attending training courses according to the curriculum of the Office of the Basic Education Commission (OBEC) is not included in this criteria.

  Rate this question:

 • 4. 

  การนับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน กรณีงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วย PLC ตามข้อใด

  • A.

   50 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี

  • C.

   ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

  • D.

   ไม่มากกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  B. อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
  Explanation
  The question is asking for the requirement of including PLC (Professional Learning Communities) in counting the number of working hours for support work in educational management. The correct answer, "อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี" (At least 50 hours per year), indicates that PLC should be included in the count and that a minimum of 50 hours of PLC work should be done annually.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู

  • A.

   ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  • B.

   ชั่วโมงการสอน

  • C.

   วินับ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  • D.

   ผ่านการพัฒนาที ก.ค.ศ.กำหนด

  • E.

   ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  Correct Answer
  B. ชั่วโมงการสอน
  Explanation
  The question is asking which option is not related to the evaluation of the professional status of government teachers. The correct answer is "ชั่วโมงการสอน" (teaching hours) because the evaluation of professional status typically focuses on factors such as the duration of holding a position/rank, ethics and professional conduct, development through training, and job performance. Teaching hours, while important, are not directly related to the evaluation of professional status.

  Rate this question:

 • 6. 

  ผลงานที่เกิดจากการปฏฺบัติหน้าที่เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีระยะเวลาตามข้อใดนับถึงวันที่ยื่นคำขอ

  • A.

   5 ปีการศึกษา

  • B.

   ย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ

  • C.

   ย้อนหลังติดต่อกัน 5 ปีการศึกษา

  • D.

   ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

  Correct Answer
  C. ย้อนหลังติดต่อกัน 5 ปีการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "ย้อนหลังติดต่อกัน 5 ปีการศึกษา". This is because the question asks for the time period required for a promotion or salary increase based on job performance. "ย้อนหลังติดต่อกัน 5 ปีการศึกษา" means "consecutive 5 years of education", indicating that the promotion or salary increase requires continuous education for 5 years. The other options do not mention any specific time period or requirement for education.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูแนวใหม่

  • A.

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • B.

   ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

  • C.

   ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  • D.

   ด้านการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Correct Answer
  D. ด้านการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  Explanation
  The question asks for the option that is not a performance evaluation criterion for requesting or promoting the new educational civil servant status. The correct answer is "ด้านการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ" (disciplinary and professional ethics). This option is not related to evaluating the performance or skills of the educational civil servant, but rather focuses on their discipline and professional ethics.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิทยฐานะของข้าราชการครูมากที่สุด

  • A.

   สิทธิ

  • B.

   เสรีภาพ

  • C.

   หน้าที่

  • D.

   ค่าตอบแทน

  Correct Answer
  D. ค่าตอบแทน
  Explanation
  The question asks which option is most closely related to the status of government teachers. Out of the given options, "ค่าตอบแทน" (compensation) is the most relevant as it directly relates to the salary or remuneration received by government teachers, which is an important aspect of their status.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีสิทธิ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามแนวใหม่ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 และปฏิบัติได้ถูกต้อง

  • A.

   นาย ก สอบเป็นครูผู้ช่วยได้เมื่อปี 2555 ปี 2558 ลาออกและสอบกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมเมื่อปี 2560

  • B.

   นาย ข ครู วิทยฐานะชำนาญการเมื่อปี พ.ศ. 2558 จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี พ.ศ.2564 ส่งงานวิจัย 1 เรื่อง

  • C.

   นางสาว ค วิทยฐานะชำนาญการ ในปี พ.ศ.2560 จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี พ.ศ.2564 ไม่ต้องส่งงานวิจัย

  • D.

   นาย ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2560 ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ในปี 2566 และไม่ต้องทำงานวิจัยก็ได้

  Correct Answer
  B. นาย ข ครู วิทยฐานะชำนาญการเมื่อปี พ.ศ. 2558 จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี พ.ศ.2564 ส่งงานวิจัย 1 เรื่อง
  Explanation
  นาย ข ครู วิทยฐานะชำนาญการเมื่อปี พ.ศ. 2558 จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี พ.ศ.2564 ส่งงานวิจัย 1 เรื่อง. นาย ข ได้ครูผู้ช่วยเมื่อปี 2555 และลาออกในปี 2558 และสอบกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมในปี 2560 ซึ่งตามกฎกระทรวงการศึกษาและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้ช่วยที่ลาออกและสอบกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมสามารถขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้ในปีที่สอบกลับเข้ารับราชการนั้น และต้องส่งงานวิจัย 1 เรื่อง

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 05, 2017
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.