ข้อสอบ ภาค กข ชุด 322 การประเมินวิทยฐานะครูแบบใหม่ 2560

9 Questions | Attempts: 2152

SettingsSettingsSettings
  322 2560 - Quiz

Www.tuewsob.com  ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์รับ าชการ ข้อสอบ ภาค กข ชุด 322 การประเมินวิทยฐานะครูแบ ใหม่ 2560


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้าราชการครูที่ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะเป็นเวลากี่ปีจึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 2. 
  ข้าราชการครูที่จะมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษต้องมีชั่วโมงตามข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ปฏิบัติงานสอน ไม่น้อยกว่า 800

  • B. 

   ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800

  • C. 

   ปฏิบัติงานสอน ไม่น้อยกว่า 900

  • D. 

   ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 900

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่การนับจำนวนชั่วโมงการปฏฺบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  • A. 

   ชั่วโมงการสอน

  • B. 

   ชั่วโมงการเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของ กคศ.

  • C. 

   ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

  • D. 

   ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

 • 4. 
  การนับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน กรณีงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วย PLC ตามข้อใด
  • A. 

   50 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ไม่มากกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

 • 5. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
  • A. 

   ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  • B. 

   ชั่วโมงการสอน

  • C. 

   วินับ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  • D. 

   ผ่านการพัฒนาที ก.ค.ศ.กำหนด

  • E. 

   ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 • 6. 
  ผลงานที่เกิดจากการปฏฺบัติหน้าที่เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีระยะเวลาตามข้อใดนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
  • A. 

   5 ปีการศึกษา

  • B. 

   ย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ

  • C. 

   ย้อนหลังติดต่อกัน 5 ปีการศึกษา

  • D. 

   ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูแนวใหม่
  • A. 

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

  • B. 

   ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

  • C. 

   ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

  • D. 

   ด้านการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • 8. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิทยฐานะของข้าราชการครูมากที่สุด
  • A. 

   สิทธิ

  • B. 

   เสรีภาพ

  • C. 

   หน้าที่

  • D. 

   ค่าตอบแทน

 • 9. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีสิทธิ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามแนวใหม่ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 และปฏิบัติได้ถูกต้อง
  • A. 

   นาย ก สอบเป็นครูผู้ช่วยได้เมื่อปี 2555 ปี 2558 ลาออกและสอบกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมเมื่อปี 2560

  • B. 

   นาย ข ครู วิทยฐานะชำนาญการเมื่อปี พ.ศ. 2558 จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี พ.ศ.2564 ส่งงานวิจัย 1 เรื่อง

  • C. 

   นางสาว ค วิทยฐานะชำนาญการ ในปี พ.ศ.2560 จะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี พ.ศ.2564 ไม่ต้องส่งงานวิจัย

  • D. 

   นาย ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2560 ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ในปี 2566 และไม่ต้องทำงานวิจัยก็ได้

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.