แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

10
แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

สวัสดีนักเรียนที่น่ารัก ุกคนคับ!  ยินดีต้อนรับนักเรียนเ ้าสู่แบบทดสอบออนไลน์วิชาระวัติศาสตร์ ของครู บอยคับ      กรุณาพิมพ์ชื่อนักเรีย อ๊ะ! เป็นชื่อจริง นามสกุลจริงนะคับ!      แบบทดสอบมีอยู่ 10 ข้อ ตอบถูกมากกว่า 7 ข้อขึ้นไปถึงจะผ่านนะคับ! มีเวลาทำ 15 นาทีจ้า      ถ้าเข้าใจแล้วก็ เริ่มเล้ย...

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ๑.   ประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ                                               
  • A. 

   ก. เหตุการณ์

  • B. 

   ข. ระยะเวลา

  • C. 

   ค. หลักฐาน

  • D. 

   ง. ยุคสมัย

 • 2. 
  ๒.อารยธรรมใดที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยมากที่สุด
  • A. 

   ก. อารยธรรมลุ่มน้ำไทกรีส

  • B. 

   ข. อารยธรรมลุ่มน้ำคงคา

  • C. 

   ค. อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ

  • D. 

   ง. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 • 3. 
  ๓.อารยธรรมจีนมีอิทธิพลต่อประเทศใดมากที่สุด
  • A. 

   ก. เวียดนาม

  • B. 

   ข. สิงคโปร์

  • C. 

   ค. มาเลเซียง.

  • D. 

   ง. อินโดนีเซีย

 • 4. 
  ๔.การเข้ามาของชาวตะวันตกทำให้ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเป็นไปในรูปแบบใด
  • A. 

   ก. เพาะปลูกเพื่อยังชีพ

  • B. 

   ข. เพาะปลูกเพื่อการค้า

  • C. 

   ค. เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

  • D. 

   ง. ล้มเลิกระบบเกษตรแบบดังเดิม

 • 5. 
  ๕.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
  • A. 

   ก. หลักฐานศิลาจารึก

  • B. 

   ข. หลักฐานประเภทเครื่องใช้

  • C. 

   ค. หลักฐานที่เป็นเครื่องประดับ

  • D. 

   ง. หลักฐานที่เป็นร่องรอยของมนุษย์ถ้ำ

 • 6. 
  ๖.วิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ก. ตีความตามความรู้สึก

  • B. 

   ข. ตีความตามหลักฐานที่มีอยู่

  • C. 

   ค. ตีความตามความเห็นของคนส่วนใหญ่

  • D. 

   ง. ตีความตามความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่น

 • 7. 
  ๗.วิธีการทางประวัติศาสตร์คลายคลึงกับวิธีการศึกษาใดมากที่สุด
  • A. 

   ก. วิธีการภาษาศาสตร์

  • B. 

   ข. วิธีการโหราศาสตร์

  • C. 

   ค. วิธีการศึกษาศาสตร์

  • D. 

   ง. วิธีการทางวิทยาศาสตร์

 • 8. 
  ๘.ถ้านักเรียนจะศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์นักเรียนควรจะไปสถานที่ใดดีที่สุด
  • A. 

   ก. ห้องสมุดโรงเรียน

  • B. 

   ข. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

  • C. 

   ค. วัดที่สำคัญในประเทศไทย

  • D. 

   ง. ห้องสมุดประชาชน

 • 9. 
  ๙.เหตุการณ์ในข้อใดถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล
  • A. 

   ก. สงครามยุทธหัตถี

  • B. 

   ข. สงครามอ่าวเปอร์เชีย

  • C. 

   ค. คำประกาศเอกราชของอเมริกา

  • D. 

   ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ข้อ ค

 • 10. 
  ๑๐.การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเกิดไม่ได้ หากรัชกาลที่ 5ไม่ได้ทรงกระทำพระราชกรณียกิจใด
  • A. 

   ก. จ้างครูฝรั่งสอนบุตรธิดา

  • B. 

   ข. เสด็จเยือนยุโรป

  • C. 

   ค. เลิกทาส

  • D. 

   ง. สร้างรถไฟ