ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข เวอร์ชั้น 2 Cast Study กรณีตัวอย่าง

50 Questions | Attempts: 890
Share

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข เวอร์ชั้น 2 Cast Study กรณีตัวอย่าง - Quiz

ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข เวอร์ชั้น 2 casstudy กรณีตัวอย่างกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม โดย ม.ล.ปิ่ม มาลากุล จากบทกลอนดังกล่าวข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   อาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีกว่าทุกอาชีพ สามารถสั่งสอนคนให้เป็นคนดีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากน่ายกย่องชมเชย

  • B. 

   การจะเป็นครูนั้นได้ ต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างมากมาย หากใครสามารถผ่านได้ก็จะประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตเพราะประสบการณ์ที่ได้รับมาจะเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการทำงานได้เป็นอย่างดี

  • C. 

   การสร้างให้คนเป็นคนดีนั้นทำได้ยาก ครูเป็นผู้สร้างคน เราจึงควรภูมิใจที่ได้ชื่อว่าครู

  • D. 

   การจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีนั้นทำได้ยาก หากเราจะให้ทุกคนเป็นคนดีเราต้องไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจ ต้องส่งเสริมคนที่ดีไว้คอบควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

 • 2. 
  ครูสมศรีเป็นครูโรงเรียนบ้านนาดี มีนักเรียน 63 คน ครู 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนไม่มีรอบรรจุอยู่ ครูสมศรีในฐานะที่มีอายุราชการและอาวุโสกว่าทุกคนในโณงเรียนได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ขณะที่รักษาการอยู่นี้สมชายสอนชั้น ป.3 วิชาพลศึกษา ให้นักเรียนฝึกกระโดดข้ามรั้ว สั่งให้นักเรียนกระโดดแต่เด็กชายแดงกระโดดไม่ข้ามครูสมชายจึงดุและต่อว่าโง่จริงแค่นี้ก็ทำไม่ได้ เด็กชายดำที่เป็นพี่ชายอยู่ชั้น ป.6 จึงกระโดดทีบครูสมชาย ครูสมชายจึงต่อยเด็กชายดำสลบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ครูสมศรีต้องสั่งลงโทษครูสมชายในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ครูสมชายประพฤติตัวไม่เหมาะสมสมควรไล่ออก เพราะไม่รู้จักระงับอารมณ์ของตนเอง

  • C. 

   เด็กชายแดง ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับนักเรียน ควรให้ความเคารพครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ตัดสินด้วยกำลัง

  • D. 

   ครูสมชายปฏิบัติไม่ถูกต้องที่ต่อยนักเรียนจนสลับด้วยเหตุควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ควรถูกลงโทษตามเหตุและผลที่เกิดขึ้นจริง

 • 3. 
  โรงเรียนโคกแล้ง มีครู 2 คน ไม่มี ผู้บริหารว่างมาแล้ว 3 ปี ครูทั้งสองคนที่มีอยู่เป็นคนในพื้นที่ในหมู่บ้านโคกแล้งเป็นสามีภรรยา ทุกอย่างต้องได้รับความเห็ฯชอบจากทั้งสองคนนี้จึงจะสำเร็จ ใครไม่เชื่อก็จะถูกกีดกันและไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าท่านได้รับการบรรจุที่โรงเรียนนี้จะปฏฺบัตตนอย่างไรจึงจะจะได้ชื่อว่าเป็นครูที่ดีมีจรรยาบรรณ
  • A. 

   ปฏฺิิบัติตามครูทั้งสองคนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน

  • B. 

   ไม่ทำตามครูทั้งสองคนเพราะการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดในการทำงานโรงเรียนจะไม่พัฒนา

  • C. 

   ช่วยทำงานให้กับภรรยาของครูคนดังกล่าวเพราะภรรยาสามารถสั่งสามีได้ เราเราก็จะพลอยสบายไปด้วย

  • D. 

   บอกคณะกรรมการสถานศึกษาให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  • E. 

   ทำการสอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่

 • 4. 
  ครูสมศรีและครูสมศักดิ์เป็นเพื่อนรักกันเรียนมาด้วยกัตั้งแต่เล็กและบรรจุเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน ครูสมศรีไม่ค่อยตั้งใจสอนในเวลาราชการมักจะเหลือไว้บางส่วนและบอกให้นักเรียนที่สนใจไปเรียนพิเศษเพิ่มตอนเย็นที่บ้านของตนเองที่อยู่หน้าโรงเรียน ท่านเป็นครูสมศักดิ์ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะผิดใจกับเพื่อนรัก

  • B. 

   ไม่เป็นไร เพราะเข่ไม่ได้ใช้เวลาราชการ เป็นเรื่องส่วนตัวและความพึงพอใจของนักเรียนเอง

  • C. 

   ควรพูดในฐานะเพื่อนว่าเราควรตั้งใจสอนให้เด็กเขาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

  • D. 

   ควรสนับสนุนส่งเสริมด้วยการไปช่วยเพื่อนสอน และจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่สนใจให้ได้ความรู้เต็มที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย

 • 5. 
  ในห้องเรียนของท่านมีนักเรียนที่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศอยู่ด้วย และเขาชอบแสดงตนเพื่อให้เพื่อนยอมรับด้วยการพูดจากเลียนแบบดารา ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่เหมาะสมบ้างก็มีท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   ปล่อยเขาให้เป็นไปตามใจปารถนา เพื่อพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ที่ดี

  • B. 

   เฉลย ๆ เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเอง

  • C. 

   เรียกพบเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

  • D. 

   ใช้จุดเด่นของเขาให้เป็นประโยชน์ เช่น เป็นผู้นำการแสดง ร้องเพลง

 • 6. 
  เด็กหญิงวัลลีมาโรงเรียนสายมาก ตอนพักเที่ยงก็ไม่เข้าแถวก่อนเข้าชั้นเรียนกับเพื่อน เวลาเรียนก็นั่งหลับนิสัยเงียบ ไม่ชอบพูดจากับใคร เมื่อไปที่บ้านจึงรู้ว่าวัลลีเป็นเด็กกำพร้าพ่อ แม่พิการเป็นอัมพาต เขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างในบ้าน ท่านจะทำอย่างไรในฐานะเป็นครู
  • A. 

   ให้เงินช่วยเหลือกับเด็กหญิงวัลลีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นจะได้ช่วยกันอีกทาง

  • B. 

   ชวนเพื่อนครูคนอื่นให้ไปที่บ้านวัลลีเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไข

  • C. 

   บอกคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบเพื่อจะได้จัดหาทุนให้กับวัลลี

  • D. 

   เรียกวัลลีมาพบเป็นการส่วนตัวแล้วแนะนำวิธีการปฏฺบัติตนในฐานะนักเรียนให้ถูกต้องและแนะแนวทางในการใช้ชีวิต

 • 7. 
  โรงเรียนที่ท่านอยู่ใกล้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการเป็นคนไฟแรงชอบทำงานสนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา แต่ครูในโรงเรียนมีเพียงสองคนคือท่านและภรรยาของท่าน ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   สอนอย่างเดียว เพราะหน้าที่หลักของเราคือการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

  • B. 

   ทำตามที่ผู้อำนวยการสั่งเพราะถ้าไม่ทำจะเป็นการผิดวินัย

  • C. 

   ตั้งใจทำการสอนและปฏฺิ ิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   บอกภรรยาว่าเราต้องอยู่โรงเรียนเท่านั้นเดี๋ยวนักเรียนเป็นอะไรมาจะไม่มีคนดูและไม่มีคนรับผิดชอบช่วยด้วย

 • 8. 
  ครูท่านใดใช้คำเปรียบเกี่ยวกับครูได้ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด
  • A. 

   ครูแดง บอกว่า ครูเราเปรียบเหมือนเรือจ้าง ต้องนำทางให้กับเด็กและส่งเขาให้ถึงฝั่งให้ได้ทุกคน ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของครู

  • B. 

   ครูดำ บอกว่า ครูทุกคนต้องรักและเอาใจใส่ในตัวเด็กให้มาก แต่บางครั้งถ้าเด็กดื้อก็ต้องตีบ้าง เพื่อให้เข็ดหลาบจะได้โดตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

  • C. 

   ครูแสง บอกว่า ครูเปรียบเหมือนดอกกล้วยไม้ที่ต้องใช้เวลากว่าจะออกดอกได้ แต่เมื่อมีดอกก็สวย เหมือนครูกว่าจะสอนเด็กได้ต้องเสียสละทั้งเวลา ทรัพย์สิน และอีกหลายอย่างกว่าจะทำให้นักเรียนเป็นคนดีได้

  • D. 

   ครูขาว บอกว่า ครูต้องเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนรู้จักเลือกว่าอย่างไหนดีและไม่ดี ทำหรือไม่ควรทำ

 • 9. 
  ครูในข้อใดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีที่สุด
  • A. 

   ครูดำมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน

  • B. 

   ครูแดงพูดภาษาไทยชัดเจน

  • C. 

   ครูขาวแต่งชุดไทยในวันศุกร์

  • D. 

   ครูชมพู่ชมเด็กหญิงดำที่เก็บขยะหน้าห้องเรียนหน้าเสาธง

 • 10. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนของท่านมีนโยบายจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบทุนจัดทำอาคารเอนกประสงค์ไว้ใช้ในการประชุม เรียนวิชาพลศึกษา จัดงานวันสำคัญและฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ท่านมีความรู้สุกอย่างไร
  • A. 

   เห็นด้วย เพราะจะเป็นการพัฒนาการศึกษาไม่ต้องรอคอยงบประมาณจากรัฐบาลเพราะล่าช้ามาก

  • B. 

   ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้เสียเวลาในการสอนนักเรียน ต้องเอาเวลาบางส่วนไปเทียวขอเงินคนนั้นคนนี้

  • C. 

   เห็นด้วย แต่ก็คงปล่อยให้คนอื่นทำเพราะเราแก่แล้วอายุมากใกล้เกษีณ

  • D. 

   ไม่เห็นด้วย เพราะเงินบางส่วนคงไม่ไปถึงเด็กแน่นอนต้องมีการทุจริตกินเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกัน

  • E. 

   เห็นด้วย เพราะการจัดการศึกษาสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ

 • 11. 
  ครูในข้อใดเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 ได้ดีที่สุด
  • A. 

   ครูชมพู่มีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ ช่วยเหลือนักเรียนเต็มกำลังความสามารถของตนเอง

  • B. 

   ครูดำ อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ตนเป็นครูประจำชั้นและนักเรียนทั้งโรงเรียน

  • C. 

   ครูขาว ประพฤติปฏฺบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการแต่งกาย การพูด ให้กับนักเรียนได้ปฏฺบัติตาม

  • D. 

   ครูเขียวไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์จากนักเรียนเลยสักครั้งเดียว

 • 12. 
  จากจรรยาบรณครู พ.ศ.2539 ครูท่านใดปฏฺบัติตามจรรยาบรรณในเรื่อง ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
  • A. 

   ครูนฤมลตั้งใจสอนนักเรียนด้วยการสอนแบบย้อนกลับจำนวน 3 ห้องเรียน

  • B. 

   ครูปรีชาลาไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

  • C. 

   ครูมดดำให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องการจัดทำเว็บไซต์

  • D. 

   ครูสกาพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของโรงเรียน

 • 13. 
  ครูในข้อใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
  • A. 

   ครูสมชายสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน

  • B. 

   ครูสมหญิงพูดจาด้วยภาษาถิ่นกับนักเรียนเวลาสอน

  • C. 

   ครูสมศักดิ์ไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ตึกคอมพลาซ่าแล้วนำมาสอนนักเรียน

  • D. 

   ครูสมพานสอนวิชาการงานประดิษฐ์ดอกไม้และขายให้กับนักเรียนในราคาถูก

  • E. 

   ครูสมโภชน์ชอบช่วยงานวัดในตอนพักเที่ยง

 • 14. 
  ท่านคิดว่าครูในข้อใดมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
  • A. 

   ครูแดงแต่งกายเรียบร้อย

  • B. 

   ครูดาวศรัทธาในวิชาชีพครู

  • C. 

   ครูดงรักและเมตตาต่อนักเรียน

  • D. 

   ครูเดชมีความจริงใจต่อนักเรียน

 • 15. 
  ครูในข้อใดมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  • A. 

   ครูขาวมีวินัยต่อตนเอง

  • B. 

   ครูเข้มมีความซื่อสัตย์สุจริต

  • C. 

   ครูโข่งเอาใจใสนักเรียนเป็นอย่างดี

  • D. 

   ครูเข่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

 • 16. 
  ครูในข้อใดมีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  • A. 

   ครูมากรับผิดชอบต่อหน้าที่การสอนเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

  • B. 

   ครูมารัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี

  • C. 

   ครูเมฆส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกวัน

  • D. 

   ครูโมแต่งกายด้วยชุดไทยเป็นแบบอย่างในการรณรงค์กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย

  • E. 

   ึครูเม้งดีใจกับนักเรียนที่ได้เรียนต่อโณงเรียนใกล้บ้านถึงแม้จะไม่ได้เรียนที่โรงเรียนกับครูเม้งก็ตาม

 • 17. 
  ท่านคิดว่าครูท่านใดปฏิบัติตนและมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  • A. 

   ครูปลาชวนครูดำไปทานอาหารด้วยกันตอนเที่ยง

  • B. 

   ครูปุ่นพาครูโด่งไปหาหมอ

  • C. 

   ครูแป้งพาครูดาวไปพบผู้อำนวยการกรณีถูกกล่าวหาว่าตีนักเรียนเกินกว่าเหตุ

  • D. 

   ครูป๊อกช่วยครูดีจัดนิทรรศการงานวิชาการของโรงเรียนร่วมกับนักเรียน

 • 18. 
  ครูในข้อใดมีจรรยาบรรณต่อสังคม
  • A. 

   ครูแดงให้เงินเด็กหญิงวัลลีที่ยากจน

  • B. 

   ครูดำแต่งกายชุดลูกเสือในวันพุธ

  • C. 

   ครูดุ๊กดิ๊กพูดจาไพเราะกับนักเรียนจนเป็นที่รัก

  • D. 

   ครูดี๊ด๊า พานักเรียนไปปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

 • 19. 
  ครูในข้อใดถูกลงโทษไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครูสง่า ถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย ยกข้อกล่าวหา กรณีด่าชาวบ้านอย่างแรง

  • B. 

   ครูแสวง ถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย ตักเตือน กรณีพูดจาให้ร้ายเพื่อนครูด้วยกันในโรงเรียน

  • C. 

   ครูลิ้นจี่ ถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย ภาคทัณฑ์ กรณีลอกผลงานส่งวิทยฐษนะ

  • D. 

   ครูสมส่วน ถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย พักใบอนุญาตกรณีปลอมแปลงเอกสารทางราชการส่งผลงานเลื่อนตำแหน่ง

 • 20. 
  ครูในข้อใด มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อบังคับว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550
  • A. 

   ครูแดงบอกว่าเป็นครูเพราะฟลุ๊กสอบได้

  • B. 

   ครูเขียวตีเด็กหญิงดำเพราะทำการบ้านผิด

  • C. 

   ครูนกขายหวยใต้ดินแล้วนำเงินกำไรมาซื้อแบบฝึกหัดให้นักเรียน

  • D. 

   ครูดำไม่เป็นร่วมงานทอดกฐินที่วัดเพราะมีงานสอนสำคัยกว่ารออยู่วันนี้

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏฺบัติ

  • B. 

   คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีในจิตใต

  • C. 

   ความรู็้้ ้เชิงตริยธรรม คือ ความรู้หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ

  • D. 

   เด็กอายุ 2 - 8 ปี สามารถตัดสินใจด้วยด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำตามทฤษฎีการพัฒนาทางจริยธรรมของ Piaget

 • 22. 
  ครูในข้อใดปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานได้มากที่สุด
  • A. 

   ครูแดงมีเมตตาต่อนักเรียนที่ตนเองสอน

  • B. 

   ครูขาวรู้จักหาเหตุที่ทำให้ครูสมชายไม่พอใจแล้วนำมาแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น

  • C. 

   ครูสมชายขยันสอนหนังสือให้กับนักเรียนแม้จำเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็ตาม

  • D. 

   ครูก้อยแสดงความยินดีกับครูสมฤทัยที่ได้เป็นครูต้นแบบ

 • 23. 
  ท่านคิดว่าครูในข้อใดที่มีการปฏฺบัติตนตามหลักธรรมแล้วจะประสบผลสำเร็จในการทำงานมากกว่าคนอื่น
  • A. 

   ครูโหน่งมีความพอใจในอาชีพครูไม่อยากจะทำอาชีพอื่นอีกเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด

  • B. 

   ครูนาบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้า เพราะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นปฏฺบัติตาม สังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น

  • C. 

   ครูสมรมักจะชอบช่วยเหลือนักเรียนด้วยการให้กลับบ้านด้วยกันนั่งกะบะรถครูกลับบ้าน ชาวบ้านเห็นประจำเลยให้ความร่วมมือทุกงานที่ครูสมรทำมักจะสำเร็จได้ด้วยดี

  • D. 

   ครูเงาะเป็นคนดีมีความอดทนในการทำงานไม่ว่าเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้บริหารจะว่าเป็นคนที่มาทำงานสายเขาก็ไม่สนใจ

 • 24. 
  ครูท่านใดไม่มีหลักคุณธรรม 4 ประการของอริสโตเติล
  • A. 

   ครูแดงเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน งานมักสำเร็จผิดพลาดน้อย

  • B. 

   ครูดำไม่สนใจในคำยุแยงของชาวบ้านที่ใส่ร้ายว่าครูดำเก็บเงินนักเรียนไปซื้อวัสดุฝึกแล้วได้เปอร์เซนต์จากร้านค้าเพราะเป็นเรื่องที่ไม่จริง

  • C. 

   ครูส้มเป็นคนที่รู้จักประหยัดใช้เงินสมฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้

  • D. 

   ครูสมควรตัดสินกรณีนักเรียนตีกันให้ทุกคนมีความผิดเหมือนกันแล้วช่วยกันเก็บขยะให้กับโรงเรียน

  • E. 

   ครูสมเดช เก็บเงินผู้ปกครองได้ 1 แสนบาทแล้วนำไปคืนเจ้าของในวันประชุมประจำปี

 • 25. 
  ถ้าท่านได้ไปบรรจุโรงเรียนที่มีครูสองคน วันหนึ่ง ผอ.ไม่อยู่โรงเรียน ต้องไปราชการต่างจังหวัดเป็นเวลา 2 อาทิตย์ท่านได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน ท่านจะใช้หลักธรรมตามข้อใดในการปกครองเพื่อนร่วมงานให้ไม่มีปัญหาและงานก้าวหน้าประสบผลสำเร็จได้
  • A. 

   อดทนในคำพูดของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี

  • B. 

   ไม่ทุจริตคอรัปชั่นเรียกรับเปอร์เซนต์จากร้านค้าเพราะจะทำให้เพื่อนร่วมงานคิดว่าเราจะได้เงินคนเดียว

  • C. 

   ต้องขันอาสาช่วยเพื่อนร่วมงานเพราะเรามีกันอยู่แค่สองคนต้องช่วยกัน

  • D. 

   ปฏฺบัติตนตามหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อนครูและทุกคนในโรงเรียนจะได้ศรัทธาและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไปได้

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.