ข้อสอบ คู่ขนานผู้บริหารสถานศึกษา และการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษา ปี 2561-2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวอสบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 245,285
Questions: 73 | Attempts: 3,117

SettingsSettingsSettings
   2561-2562 ./. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจะปลูกฝังครูและนักเรียนมนเรื่องใด

  • A.

   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

  • B.

   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

  • C.

   มีงานทำ – มีอาชีพ

  • D.

   เป็นพลเมืองดี

  Correct Answer
  D. เป็นพลเมืองดี
  Explanation
  The correct answer is "เป็นพลเมืองดี" which means "being a good citizen". As the director of the school, it is important to instill in teachers and students the values and qualities of being a responsible and active member of society. This includes having the correct attitude towards the community, having a stable foundation in life, possessing good morals, and having a job or profession. However, being a good citizen encompasses all of these qualities and is the ultimate goal for the director in cultivating teachers and students.

  Rate this question:

 • 2. 

  ประเทศไทยได้รับการยกเลิกใบเหลืองอันเกี่ยวกับ IUU เกี่ยวข้งกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   เกษตรกรรม

  • B.

   การประมง

  • C.

   การบิน

  • D.

   การคมนาคมขนส่ง

  Correct Answer
  B. การประมง
  Explanation
  The correct answer is "การประมง" (fishing). This is because the question asks which sector is most affected by the cancellation of the yellow card related to IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing. Therefore, the fishing sector is the one that is most impacted by this cancellation.

  Rate this question:

 • 3. 

  พิธีการเพื่อสถาปนาพระมหากษัตริย์ และ/หรือ คู่อภิเษกซึ่งมีพระราชอำนาจ อย่างเป็นทางการ เกี่ยวข้องกับการวางมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์หรือการนำเสนอเครื่องราชกกุธภัณฑ์รายการอื่น เกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   พิธีราชาภิเษก

  • B.

   พิธีปราบดาภิเษก

  • C.

   พิธีฉัตรมงคล

  • D.

   พิธีเฉลิมปฐมบรมกษัตริย์

  Correct Answer
  A. พิธีราชาภิเษก
  Explanation
  The correct answer is "พิธีราชาภิเษก" because it refers to the coronation ceremony of the king, which is the most significant and formal ceremony related to the placement of the royal crown on the king's head. This ceremony symbolizes the king's official ascension to the throne and the assumption of royal power and authority.

  Rate this question:

 • 4. 

  พระประมุขในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติคือข้อใด

  • A.

   พระมหากษัตริย์

  • B.

   นายกรัฐมนตรี

  • C.

   พระมหากษัต่ิย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • D.

   นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  Correct Answer
  A. พระมหากษัตริย์
  Explanation
  The correct answer is "พระมหากษัตริย์" (The King). The question is asking about the chairman of the National Scout Committee, and the correct answer is the King.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ เด็ก ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • A.

   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

  • B.

   บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

  • C.

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • D.

   บุคคลที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  Correct Answer
  C. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
  Explanation
  The correct answer is "เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว". This answer accurately describes the definition of "เด็ก" according to the Education Act of 2545. It states that "เด็ก" refers to individuals who are between the ages of 7 and 16, except for those who have passed the 9th grade of compulsory education.

  Rate this question:

 • 6. 

  ขั้นต่อต่อไปจากการร่างหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใดมากที่สุด

  • A.

   การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ

  • B.

   การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร

  • C.

   การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

  • D.

    การนำหลักสูตรไปใช้

  Correct Answer
  C. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
  Explanation
  The question is asking which step is the most important following the drafting of a curriculum. The correct answer is "การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร" which translates to "quality assurance of the curriculum". This step is crucial because it ensures that the curriculum meets the necessary standards and objectives. Without quality assurance, the curriculum may not effectively meet the needs of the students or achieve the desired outcomes.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  • A.

   กกต.

  • B.

   สตน.

  • C.

   กสม.

  • D.

   ปปช.

  Correct Answer
  B. สตน.
  Explanation
  สตน. stands for สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (National Police Office), which is not an independent organization according to the Constitution of Thailand in 2017.

  Rate this question:

 • 8. 

  สมาชิสภาผู้แทนราษฎร์แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีกี่คน

  • A.

   200 คน

  • B.

   350 คน

  • C.

   200 คน

  • D.

   500 คน

  Correct Answer
  B. 350 คน
  Explanation
  The correct answer is 350 คน. This answer is based on the given information that the question is asking about the number of representatives in the constituency-based proportional representation system.

  Rate this question:

 • 9. 

  การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ตามหนังสือ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ผู้ที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษต้องมีชัวโมงปฏิบัติการสอนกี่ชั่วโมง

  • A.

   800 ชั่วโมงต่อปี

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี

  • C.

   ไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี

  • D.

   ไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี

  Correct Answer
  B. ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี
  Explanation
  The new regulation states that individuals who wish to apply for or be promoted to a specialized expert position must have at least 800 hours of teaching practice per year. This means that the minimum requirement for the number of teaching practice hours is 800 hours per year.

  Rate this question:

 • 10. 

  กรณีข้าราชการครูในสถานศึกษาของท่านถูกไล่ออกจากราชการและครูท่านนั้นมาขอคำปรึกษาจากท่านจะแนะนำตามข้อใด

  • A.

   ร้องทุกข์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • B.

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • C.

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับถัดจากได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ

  • D.

   ร้องทุกข์ภายใน 30 วันทำการนับถัดจากมีคำสั่ง

  Correct Answer
  B. อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง
  Explanation
  The correct answer is "อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง". This is because it states that the teacher must file a complaint within 30 days of receiving the order, which is the correct procedure to follow in this situation.

  Rate this question:

 • 11. 

  ในโรงเรียน ก สังกัด สพป.ขก.5 ครู ก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ก จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ได้ต้องเป็นไปตามข้อใด

  • A.

   ครบ 5 ปีบริบูรณ์

  • B.

   พ้น 5 ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอน

  • C.

   พ้นไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถัดจากวันถูกเพิกถอน

  • D.

   ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันถูกเพิกถน

  Correct Answer
  B. พ้น 5 ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอน
  Explanation
  To obtain a new professional license, Teacher G, who is under the jurisdiction of the Ministry of Education, must have passed 5 complete years since the date of license revocation. This means that Teacher G must wait for a full 5 years after the day the license was revoked before applying for a new one.

  Rate this question:

 • 12. 

  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

  • A.

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B.

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • C.

   สพป.

  • D.

   สพม.

  Correct Answer
  A. กระทรวงศึกษาธิการ
  Explanation
  The correct answer is "กระทรวงศึกษาธิการ" because it is the government ministry responsible for promoting and supporting the work of the National Scout Organization in order to achieve its objectives.

  Rate this question:

 • 13. 

  สัดส่วนนักเรียนต่อครูในระกับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้อใดถูกต้องตามลำดับ

  • A.

   1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 20

  • B.

   1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 25

  • C.

   1ต่อ 40 และ 1 ต่อ 30

  • D.

   1ต่อ 30 และ 1 ต่อ 40

  Correct Answer
  A. 1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 20
  Explanation
  The correct answer is 1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 20. This means that the ratio of students to teachers in primary school is 1:25, while the ratio in secondary school is 1:20. This suggests that there are more teachers per student in secondary school compared to primary school, indicating a lower student-to-teacher ratio and potentially more individualized attention for students in secondary school.

  Rate this question:

 • 14. 

  E-donation ลดหย่อนภาษีกรณีบริจาคให้กับสถานศึกษาได้สูงสุดกี่เท่า

  • A.

   1

  • B.

   1.5

  • C.

   2

  • D.

   2.5

  Correct Answer
  C. 2
  Explanation
  The correct answer is 2 because e-donation allows individuals to receive a tax deduction of up to 2 times the donated amount when donating to educational institutions. This means that if someone donates 1000 baht, they can deduct 2000 baht from their taxable income when filing their taxes.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอนต้องมีชั่วโมงสอนตามข้อใด

  • A.

   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • B.

   5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • C.

   10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • D.

   ไม่กำหนด

  Correct Answer
  D. ไม่กำหนด
  Explanation
  The correct answer is "ไม่กำหนด" because the question states that small schools according to standard teaching practices do not have a specific requirement for the number of teaching hours per week for school administrators.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง

  • A.

   ระเบียบ

  • B.

   ข้อบังคับ

  • C.

   นโยบายการปฏฺบัติงาน

  • D.

   การออกกฎ

  Correct Answer
  D. การออกกฎ
  Explanation
  The other options mentioned in the question (ระเบียบ, ข้อบังคับ, นโยบายการปฏิบัติงาน) are all forms of government regulations or rules. However, การออกกฎ refers to the process of creating or issuing regulations, rather than being a regulation itself. Therefore, it is not a type of government command or regulation.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย

  • A.

   รักชาติศาสตร์ กษัตริย์

  • B.

   กตัญญู

  • C.

   สามัคคี

  • D.

   ซื่อสัตย์

  Correct Answer
  C. สามัคคี
 • 18. 

  ประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดคือข้อใด

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B.

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • C.

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D.

   ศึกษาธิการจังหวัด

  Correct Answer
  A. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ว่าราชการจังหวัด" which translates to "Provincial Governor". This is the correct answer because the question is asking about the chairman of the provincial scout committee, and the provincial governor is typically the chairman of such committees.

  Rate this question:

 • 19. 

  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนที่ท่านจะส่งต่อนักเรียนท่านต้องปฏิบัติตามข้อใด

  • A.

   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • B.

   คัดกรองเด็กออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

  • C.

   ส่งเสริมผู้เรียน

  • D.

   ป้องกันปัญหาให้กับผู้เรียน

  Correct Answer
  D. ป้องกันปัญหาให้กับผู้เรียน
  Explanation
  The correct answer is "ป้องกันปัญหาให้กับผู้เรียน" which means "Prevent problems for students". This answer is correct because in the given context, before referring a student to further assistance, it is important to take preventive measures to address any potential problems they may be facing. This ensures that the student's needs are met and any issues are resolved before they escalate.

  Rate this question:

 • 20. 

  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทอย่างไรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • A.

   สร้างความตระหนัก

  • B.

   ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

  • C.

   ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ

  • D.

   เป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน

  Correct Answer
  B. ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
  Explanation
  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนในการเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องของแนวทางการเรียนการสอน การวางแผนการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังควรเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน

  Rate this question:

 • 21. 

  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสิ่งใดช่วยในการบริหารจัดการในระบบดูแลนักเรียน

  • A.

   ทฤษฎีระบบ

  • B.

   การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • C.

   การทำงานมุ่งเน้นประสิทธิผล

  • D.

   การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

  Correct Answer
  A. ทฤษฎีระบบ
  Explanation
  The correct answer is "ทฤษฎีระบบ" (Systems theory). This theory suggests that school administrators should have an understanding of how different components of the school system interact and affect each other. By applying systems thinking, administrators can identify and address issues in a holistic and comprehensive manner, considering the interdependencies between various aspects of the school. This approach helps in effective management and decision-making, ensuring that actions taken have a positive impact on the overall functioning of the school.

  Rate this question:

 • 22. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับอำนาจการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บริหารสถานศึกษา

  • A.

   ภาคทัณฑ์หรือลดขั้นเงินเดือน

  • B.

   ตัดเงินเดือน5%

  • C.

   ตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 4 เดือน

  • D.

   ตัดเงินเดือน 4 % เป็นเวลา 3 เดือน

  Correct Answer
  D. ตัดเงินเดือน 4 % เป็นเวลา 3 เดือน
  Explanation
  The most accurate statement regarding the disciplinary power of school administrators is "ตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 3 เดือน" which means "reduce salary by 4% for a period of 3 months". This option suggests a disciplinary action that involves a specific reduction in salary for a specific duration, which is a common disciplinary measure used by school administrators. The other options either do not mention a specific disciplinary action or do not provide a clear duration for the action, making them less accurate.

  Rate this question:

 • 23. 

  โรงเรียนนำเงินไปซื้อที่ดินเป็นจำนวน 1 ไร่ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของใคร

  • A.

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B.

   ผู้ซื้อ

  • C.

   โรงเรียน

  • D.

   ราชการ

  Correct Answer
  C. โรงเรียน
  Explanation
  The correct answer is "โรงเรียน" because the question states that the school used the money to buy land, indicating that the property belongs to the school.

  Rate this question:

 • 24. 

  ปัจจุบันการประเมินครูผู้ช่วยประเมินทุกกี่เดือน

  • A.

   1 เดือน

  • B.

   3 เดือน

  • C.

   4 เดือน

  • D.

   6 เดือน

  Correct Answer
  D. 6 เดือน
  Explanation
  Currently, assistant teachers are evaluated every 6 months. This means that their performance and effectiveness are assessed twice a year. This evaluation process helps to ensure that assistant teachers are meeting the required standards and are providing quality education to students. By evaluating assistant teachers regularly, any issues or areas for improvement can be identified and addressed in a timely manner, ultimately benefiting the students and the overall educational system.

  Rate this question:

 • 25. 

  การพัฒนาและเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้มเป็นเวลากี่ปี

  • A.

   1ปี

  • B.

   2 ปี

  • C.

   3 ปี

  • D.

   4 ปี

  Correct Answer
  B. 2 ปี
  Explanation
  The development and preparation of assistant teachers typically takes 2 years.

  Rate this question:

 • 26. 

  ผู้ปกครองเด็กชายเอทำร้ายร่างกายเด็กชายเอที่เป็นนักเรียน อัยการส่งเรื่องฟ้องศาล ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารจะดำเนินการดำเนินการอย่างไร หากเกิดกรณีผู้ปกครองทำร้ายอีก

  • A.

   ไปเป็นพยานให้กับเด็กชายเอ

  • B.

   จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน

  • C.

   ออกนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  • D.

   วางมาตรการป้องกันการทำร้ายร่างกายนักเรียนในสถานศึกษา

  Correct Answer
  B. จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน
  Explanation
  The correct answer is to hold a meeting to explain the situation to the student's parents. This is the most appropriate action to take as it allows for open communication and discussion between the school administration and the parents. By holding a meeting, the school can address the issue directly, provide information about the incident, and discuss any necessary actions or consequences. This approach promotes transparency, collaboration, and accountability in handling the situation.

  Rate this question:

 • 27. 

  ข้าราชการครูลาป่วยเกินกี่วันในหนึ่งปีไม่ได้รับเงินเดือน

  • A.

   23 วัน

  • B.

   23 วันทำการ

  • C.

   ุ60 วัน

  • D.

   60 วันทำการ

  Correct Answer
  D. 60 วันทำการ
  Explanation
  According to the given information, a civil servant will not receive a salary if they are sick for more than 60 working days in a year. This means that they can be absent from work due to illness for a maximum of 60 working days in a year and still receive their salary.

  Rate this question:

 • 28. 

  การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ต้องมีคณะกรรมการตามข้อใด

  • A.

   3 คน

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • C.

   ไม่เกิน 3 คน

  • D.

   ไม่เกินกว่า 3 คน

  Correct Answer
  B. ไม่น้อยกว่า 3 คน
  Explanation
  The correct answer is "ไม่น้อยกว่า 3 คน". This means that the new salary adjustment for teachers and education personnel in 2019 must have a committee of at least 3 people.

  Rate this question:

 • 29. 

  ประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกข้อยกเว้นข้อใด

  • A.

   ด้านนิติศาตร์

  • B.

   ด้านมนุษยศาสตร์

  • C.

   ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

  • D.

   ด้านสังคมศาสตร์

  Correct Answer
  B. ด้านมนุษยศาสตร์
 • 30. 

  หลักการตามข้อใดที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด

  • A.

   ด้านจิตใจ

  • B.

   ด้านสังคม

  • C.

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • D.

   ด้านเศรษฐกิจ

  Correct Answer
  A. ด้านจิตใจ
  Explanation
  The principle of sufficiency economy emphasizes the importance of balancing material and spiritual well-being. It encourages individuals to cultivate a content and mindful mindset, promoting mental well-being and resilience. This aligns with the concept of "ด้านจิตใจ" (mindset) as it highlights the significance of psychological aspects in achieving a sustainable and balanced economic system.

  Rate this question:

 • 31. 

  กรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหากับเจ้าหน้าของรัฐการที่จะฟ้องละเมิดค่าสินไหมอายุความสูงสุดกี่ปี  

  • A.

   1 ปี

  • B.

   ไม่เกิน 1 ปี

  • C.

   ไม่เกิน 2 ปี

  • D.

   10 ปี

  Correct Answer
  D. 10 ปี
  Explanation
  The answer "10 ปี" suggests that the maximum age for filing a lawsuit for violation of property rights against a government agency is 10 years. This means that if someone's property rights have been violated by a government agency, they have up to 10 years to file a lawsuit seeking compensation or resolution for the violation.

  Rate this question:

 • 32. 

  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องการนิเทศคือข้อใดมากที่สุด

  • A.

   กำกับติดตามเพื่อการพัฒนา

  • B.

   ประสานนิเทศอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพ

  • C.

   ส่งเสริม ดูแลอย่างทั่วถึง

  • D.

   อำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

  Correct Answer
  C. ส่งเสริม ดูแลอย่างทั่วถึง
  Explanation
  The role of school administrators in terms of communication is to promote and take care of it comprehensively. This means that they are responsible for encouraging effective communication among all stakeholders, such as teachers, students, parents, and the community. They also need to ensure that communication is inclusive and reaches everyone involved in the school, fostering a sense of belonging and collaboration. This role is crucial for creating a positive and supportive school environment, as well as for building strong relationships and partnerships within the school community.

  Rate this question:

 • 33. 

  สถานศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่อย่างไร

  • A.

   กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้บริสุทธิ์โปร่งใส

  • B.

   ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

  • C.

   อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบของสถานศึกษา

  • D.

   พิจารณาความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง

  Correct Answer
  B. ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
  Explanation
  The correct answer is "ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง". This is because the role of the basic education committee is to provide approval and support for the procurement and contracting process. They are responsible for evaluating and giving their approval for the purchases and contracts made by the educational institution.

  Rate this question:

 • 34. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ครุสภา

  • A.

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • B.

   กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา

  • C.

   ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาการวิจัย

  • D.

   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  Correct Answer
  D. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา". This option does not fall under the responsibilities of the National Legislative Assembly. The other options, such as "กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ" (setting professional standards), "กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา" (setting policies and development plans), and "ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาการวิจัย" (coordinating and promoting education management and research development), are within the scope of the National Legislative Assembly's responsibilities.

  Rate this question:

 • 35. 

  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทต่อสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยทุกข้อยกเว้นข้อใด

  • A.

   กำหนดมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B.

   บริหารกิจการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

  • C.

   ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  • D.

   เป็นผู้แทนสถานศึกษาในกิจการทั่วไป

  Correct Answer
  A. กำหนดมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "กำหนดมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา" because it is the only option that does not fall under the role of a school director in relation to education both within and outside the formal education system and in accordance with all educational objectives except for one. The other options, such as managing the quality of the school, mobilizing resources for education, and representing the school in general affairs, are all responsibilities of a school director.

  Rate this question:

 • 36. 

  เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนคือข้อใด

  • A.

   การศึกษาในระบบ

  • B.

   การศึกษานอกระบบ

  • C.

   การศึกษาตามอัธยาศรัย

  • D.

   การศึกษาตลอดชีวิต

  Correct Answer
  A. การศึกษาในระบบ
  Explanation
  The question is asking for the condition that is certain for the successful completion of education. The correct answer is "การศึกษาในระบบ" which means education within the system. This implies that following a structured curriculum, studying within a specific timeframe, and undergoing assessments and evaluations are necessary for successful education.

  Rate this question:

 • 37. 

  พื้นฐานในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

  • A.

   พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้

  • B.

   พอเพียง พออยู่ พอกิน

  • C.

   พออยู่ พอมี พอใช้ พอกิน 

  • D.

   พอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้

  Correct Answer
  A. พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้
  Explanation
  The correct answer is "พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้". This answer reflects the principle of self-sufficiency in economic development, which means having enough resources and capabilities to meet the basic needs of individuals and society, including having enough food, shelter, and other necessities to sustain a decent standard of living. It emphasizes the importance of ensuring that everyone has access to the basic necessities of life.

  Rate this question:

 • 38. 

  ผู้บริหารท่านใดทำให้ครูในโรงเรียนเกิดการ “ระเบิดจากข้างใน”

  • A.

   ผอ ก ทำตัวเป็นแบบอย่างในการมาโรงเรียนแต่เช้า

  • B.

   ผอ ข เล่าแนวคิด นโยบาย การทรงงานให้ครูฟัง

  • C.

   ผอ ค พาครูไปศึกษาดูงาน ชั่งหัวมัน

  • D.

   ผอ ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรแกนนำระดับประเทศ

  Correct Answer
  C. ผอ ค พาครูไปศึกษาดูงาน ชั่งหัวมัน
  Explanation
  The correct answer is "ผอ ค พาครูไปศึกษาดูงาน ชั่งหัวมัน" which means "The director takes the teachers to study and observe the work, weigh the pros and cons." This answer suggests that the director actively involves the teachers in learning and observing the work, allowing them to evaluate the advantages and disadvantages. This approach helps the teachers gain a better understanding of the situation and make informed decisions, leading to a more effective and efficient school management.

  Rate this question:

 • 39. 

  ข้อใดเป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและอัธยาศัรัยตามลำดับ

  • A.

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

  • B.

   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • C.

   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โฮมสคูล

  • D.

   โฮมสคูล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

  Correct Answer
  C. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โฮมสคูล
  Explanation
  The correct answer is "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โฮมสคูล". This is because the question asks for the correct order of the educational management systems outside of school. Among the given options, "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน" comes before "โฮมสคูล" in the correct order.

  Rate this question:

 • 40. 

  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถนุญาตให้ครูลาป่วย หลายครั้งรวมกันและได้รับเงินเดือน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ในวันที่1 เมษายน 2562  รวมวันลาป่วยแล้วกี่วันสูงสุดตามข้อใด

  • A.

   60 วัน

  • B.

   60 วันทำการ

  • C.

   120 วัน

  • D.

   ๅ/จ ;yomedki

  Correct Answer
  A. 60 วัน
  Explanation
  The answer is "60 วัน" because the question asks for the maximum number of sick leave days that can be accumulated and receive a salary raise under the new salary system starting from April 1, 2562. This implies that the maximum number of sick leave days allowed for salary increase is 60.

  Rate this question:

 • 41. 

  การควบคุมภายในมีประโยชน์อย่างไร

  • A.

   ช่วยให้การดำเนินงานของโรงเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ

  • B.

   ช่วยป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร

  • C.

   ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้

  • D.

   ช่วยลดความเสี่ยงให้กับการดำเนินงานของโรงเรียน

  Correct Answer
  D. ช่วยลดความเสี่ยงให้กับการดำเนินงานของโรงเรียน
  Explanation
  การควบคุมภายในช่วยลดความเสี่ยงให้กับการดำเนินงานของโรงเรียนได้ เนื่องจากการควบคุมภายในช่วยให้มีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยป้องกันและตรวจสอบความผิดปกติหรือความไม่สมบูรณ์ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ทันท่วงที นอกจากนี้ การควบคุมภายในยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรของโรงเรียน เช่น การสูญเสียเงินทุนหรือทรัพย์สิน และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการจัดการทรัพยากรและการเงินของโรงเรียน

  Rate this question:

 • 42. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบรับส่งงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สุด

  • A.

   การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กระทำได้เป็นบางครั้ง

  • B.

   สิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้เพียงบางส่วนแต่ยังไม่สมบูรณ์

  • C.

   ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำมาใช้ประกอบข้อมูลได้

  • D.

   การรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจยืนยันความถูกต้องแบบสมบูรณ์ได้

  Correct Answer
  C. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำมาใช้ประกอบข้อมูลได้
  Explanation
  The answer states that electronic signatures can be used to authenticate and verify data. This means that handwritten signatures can be digitally captured and used as a form of identification and validation for electronic documents.

  Rate this question:

 • 43. 

  การทำลายเอกสารทางการเงิน  กรณี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้หรือเรียกใช้ต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

  • A.

   5 ปี

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • C.

   10 ปี

  • D.

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  Correct Answer
  B. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Explanation
  The correct answer is "ไม่น้อยกว่า 5 ปี" (not less than 5 years). This means that the financial documents must be kept for a minimum of 5 years.

  Rate this question:

 • 44. 

  นายนิกรเป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งได้ขับรถชนนายติวสอบและไม่ได้หลบหนี นายนิกรจะได้รับโทษหรือไม่อย่างไร

  • A.

   ได้รับโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • B.

   ได้รับโทษปรับไม่เกิน 20,000 หมื่น

  • C.

   ไม่ได้รับโทษจำคุก แต่ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • D.

   ไม่ต้องรับโทษเพราะกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่

  Correct Answer
  C. ไม่ได้รับโทษจำคุก แต่ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  Explanation
  นายนิกรไม่ได้รับโทษจำคุกเพราะกระทำการชนนายติวสอบในขณะที่เป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานรัฐ แต่จะต้องปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท เป็นโทษที่ได้รับเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมาย

  Rate this question:

 • 45. 

  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรอิวระหรือหน่วยงานกำกับของรัฐในวงเงินตามข้อใดที่ไม่ต้องจัดทำเอกสารผ่านระบบ e-GP

  • A.

   10,000 บาท

  • B.

   ไม่เกิน 10,000 บาท

  • C.

   100,000 บาท

  • D.

   ไม่เกิน 100,000 บาท

  Correct Answer
  D. ไม่เกิน 100,000 บาท
  Explanation
  The correct answer is "ไม่เกิน 100,000 บาท" because the question asks for the procurement threshold that does not require the use of the e-GP system. The e-GP system is a digital platform used for procurement processes. In this case, any procurement amount that is equal to or less than 100,000 บาท does not require the preparation of documents through the e-GP system.

  Rate this question:

 • 46. 

  การคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างให้กระทำตามข้อใดนับจากพ้นกำหนดตามสัญญา

  • A.

   15 วัน

  • B.

   15 วันทำการ

  • C.

   30 วัน

  • D.

   30 วันทำการ

  Correct Answer
  A. 15 วัน
  Explanation
  The correct answer is "15 วัน". This means that the contractor is required to return the security deposit within 15 days after the contract has expired.

  Rate this question:

 • 47. 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปลี่ยนตำแหน่ง ตำแหน่งใดไม่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

  • A.

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • B.

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C.

   บุคลากรตาม 38 (1)

  • D.

   บุคลากรตาม 38 (2)

  Correct Answer
  D. บุคลากรตาม 38 (2)
  Explanation
  ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทางการศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บุคลากรตาม 38 (2) ไม่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ซึ่งแปลว่าสำหรับตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางวิชาชีพก่อนที่จะได้รับตำแหน่งนี้

  Rate this question:

 • 48. 

  ข้อใดเป็นนิติบุคคล

  • A.

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B.

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C.

   วัด

  • D.

   บ้าน

  Correct Answer
  C. วัด
  Explanation
  The correct answer is "วัด" because a "วัด" refers to a Buddhist temple, which is a legal entity or a juristic person in Thailand. It has its own rights, duties, and legal personality separate from the individuals who manage it.

  Rate this question:

 • 49. 

  ข้อใดไม่เป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช 2560

  • A.

   กกต.

  • B.

   ปปช.

  • C.

   สตง.

  • D.

   กตง.

  Correct Answer
  C. สตง.
  Explanation
  The correct answer is "สตง" because it is not one of the independent organizations mentioned in the question. The other options, "กกต", "ปปช", and "กตง", are abbreviations for the Election Commission, the National Anti-Corruption Commission, and the Constitutional Court respectively, which are all independent organizations according to the 2017 Constitution of Thailand.

  Rate this question:

 • 50. 

  รัฐมนตรีก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ต้องทำอะไรก่อน

  • A.

   แถลงนโยบาย

  • B.

   ถวายสัตย์ปฏิญาณ

  • C.

   ประกาศนโยบายรัฐบาล

  • D.

   เข้าทำเนียบรัฐบาล

  Correct Answer
  B. ถวายสัตย์ปฏิญาณ
  Explanation
  Before taking office, the Prime Minister must pay respects to the spirits of the land and ancestors by making an offering. This is a traditional practice in Thai culture that symbolizes humility and reverence for those who came before. It is seen as an important step in preparing oneself for the responsibilities and duties of leadership.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.