ข้อสอบ คู่ขนานผู้บริหารสถานศึกษา และการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษา ปี 2561-2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวอสบดอทคอม

73 Questions | Total Attempts: 2861

SettingsSettingsSettings
   2561-2562 ./. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจะปลูกฝังครูและนักเรียนมนเรื่องใด
  • A. 

   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

  • B. 

   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

  • C. 

   มีงานทำ – มีอาชีพ

  • D. 

   เป็นพลเมืองดี

 • 2. 
  ประเทศไทยได้รับการยกเลิกใบเหลืองอันเกี่ยวกับ IUU เกี่ยวข้งกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เกษตรกรรม

  • B. 

   การประมง

  • C. 

   การบิน

  • D. 

   การคมนาคมขนส่ง

 • 3. 
  พิธีการเพื่อสถาปนาพระมหากษัตริย์ และ/หรือ คู่อภิเษกซึ่งมีพระราชอำนาจ อย่างเป็นทางการ เกี่ยวข้องกับการวางมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์หรือการนำเสนอเครื่องราชกกุธภัณฑ์รายการอื่น เกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พิธีราชาภิเษก

  • B. 

   พิธีปราบดาภิเษก

  • C. 

   พิธีฉัตรมงคล

  • D. 

   พิธีเฉลิมปฐมบรมกษัตริย์

 • 4. 
  พระประมุขในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติคือข้อใด
  • A. 

   พระมหากษัตริย์

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   พระมหากษัต่ิย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 • 5. 
  ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ เด็ก ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

  • B. 

   บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

  • C. 

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • D. 

   บุคคลที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

 • 6. 
  ขั้นต่อต่อไปจากการร่างหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ

  • B. 

   การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร

  • C. 

   การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

  • D. 

    การนำหลักสูตรไปใช้

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
  • A. 

   กกต.

  • B. 

   สตน.

  • C. 

   กสม.

  • D. 

   ปปช.

 • 8. 
  สมาชิสภาผู้แทนราษฎร์แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีกี่คน
  • A. 

   200 คน

  • B. 

   350 คน

  • C. 

   200 คน

  • D. 

   500 คน

 • 9. 
  การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ตามหนังสือ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ผู้ที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษต้องมีชัวโมงปฏิบัติการสอนกี่ชั่วโมง
  • A. 

   800 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี

 • 10. 
  กรณีข้าราชการครูในสถานศึกษาของท่านถูกไล่ออกจากราชการและครูท่านนั้นมาขอคำปรึกษาจากท่านจะแนะนำตามข้อใด
  • A. 

   ร้องทุกข์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • B. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • C. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับถัดจากได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ

  • D. 

   ร้องทุกข์ภายใน 30 วันทำการนับถัดจากมีคำสั่ง

 • 11. 
  ในโรงเรียน ก สังกัด สพป.ขก.5 ครู ก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ก จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ได้ต้องเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ครบ 5 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   พ้น 5 ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอน

  • C. 

   พ้นไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถัดจากวันถูกเพิกถอน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันถูกเพิกถน

 • 12. 
  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • C. 

   สพป.

  • D. 

   สพม.

 • 13. 
  สัดส่วนนักเรียนต่อครูในระกับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้อใดถูกต้องตามลำดับ
  • A. 

   1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 20

  • B. 

   1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 25

  • C. 

   1ต่อ 40 และ 1 ต่อ 30

  • D. 

   1ต่อ 30 และ 1 ต่อ 40

 • 14. 
  E-donation ลดหย่อนภาษีกรณีบริจาคให้กับสถานศึกษาได้สูงสุดกี่เท่า
  • A. 

   1

  • B. 

   1.5

  • C. 

   2

  • D. 

   2.5

 • 15. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอนต้องมีชั่วโมงสอนตามข้อใด
  • A. 

   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • B. 

   5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • C. 

   10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • D. 

   ไม่กำหนด

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
  • A. 

   ระเบียบ

  • B. 

   ข้อบังคับ

  • C. 

   นโยบายการปฏฺบัติงาน

  • D. 

   การออกกฎ

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
  • A. 

   รักชาติศาสตร์ กษัตริย์

  • B. 

   กตัญญู

  • C. 

   สามัคคี

  • D. 

   ซื่อสัตย์

 • 18. 
  ประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดคือข้อใด
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   ศึกษาธิการจังหวัด

 • 19. 
  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนที่ท่านจะส่งต่อนักเรียนท่านต้องปฏิบัติตามข้อใด
  • A. 

   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   คัดกรองเด็กออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

  • C. 

   ส่งเสริมผู้เรียน

  • D. 

   ป้องกันปัญหาให้กับผู้เรียน

 • 20. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทอย่างไรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   สร้างความตระหนัก

  • B. 

   ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

  • C. 

   ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ

  • D. 

   เป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน

 • 21. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสิ่งใดช่วยในการบริหารจัดการในระบบดูแลนักเรียน
  • A. 

   ทฤษฎีระบบ

  • B. 

   การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • C. 

   การทำงานมุ่งเน้นประสิทธิผล

  • D. 

   การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับอำนาจการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   ภาคทัณฑ์หรือลดขั้นเงินเดือน

  • B. 

   ตัดเงินเดือน5%

  • C. 

   ตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 4 เดือน

  • D. 

   ตัดเงินเดือน 4 % เป็นเวลา 3 เดือน

 • 23. 
  โรงเรียนนำเงินไปซื้อที่ดินเป็นจำนวน 1 ไร่ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของใคร
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้ซื้อ

  • C. 

   โรงเรียน

  • D. 

   ราชการ

 • 24. 
  ปัจจุบันการประเมินครูผู้ช่วยประเมินทุกกี่เดือน
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   3 เดือน

  • C. 

   4 เดือน

  • D. 

   6 เดือน

 • 25. 
  การพัฒนาและเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้มเป็นเวลากี่ปี
  • A. 

   1ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

Back to Top Back to top