ข้อสอบ คู่ขนานผู้บริหารสถานศึกษา และการศึกษา ครู บุคลากรการศึกษา ปี 2561-2562 โดย อ./ผอ.นิกร ติวอสบดอทคอม

73 Questions

Settings
Please wait...
   2561-2562 ./.

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจะปลูกฝังครูและนักเรียนมนเรื่องใด
  • A. 

   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

  • B. 

   มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

  • C. 

   มีงานทำ – มีอาชีพ

  • D. 

   เป็นพลเมืองดี

 • 2. 
  ประเทศไทยได้รับการยกเลิกใบเหลืองอันเกี่ยวกับ IUU เกี่ยวข้งกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เกษตรกรรม

  • B. 

   การประมง

  • C. 

   การบิน

  • D. 

   การคมนาคมขนส่ง

 • 3. 
  พิธีการเพื่อสถาปนาพระมหากษัตริย์ และ/หรือ คู่อภิเษกซึ่งมีพระราชอำนาจ อย่างเป็นทางการ เกี่ยวข้องกับการวางมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์หรือการนำเสนอเครื่องราชกกุธภัณฑ์รายการอื่น เกี่ยวกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พิธีราชาภิเษก

  • B. 

   พิธีปราบดาภิเษก

  • C. 

   พิธีฉัตรมงคล

  • D. 

   พิธีเฉลิมปฐมบรมกษัตริย์

 • 4. 
  พระประมุขในคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติคือข้อใด
  • A. 

   พระมหากษัตริย์

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   พระมหากษัต่ิย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 • 5. 
  ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของ เด็ก ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

  • B. 

   บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

  • C. 

   เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • D. 

   บุคคลที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

 • 6. 
  ขั้นต่อต่อไปจากการร่างหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ

  • B. 

   การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร

  • C. 

   การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

  • D. 

    การนำหลักสูตรไปใช้

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
  • A. 

   กกต.

  • B. 

   สตน.

  • C. 

   กสม.

  • D. 

   ปปช.

 • 8. 
  สมาชิสภาผู้แทนราษฎร์แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีกี่คน
  • A. 

   200 คน

  • B. 

   350 คน

  • C. 

   200 คน

  • D. 

   500 คน

 • 9. 
  การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ตามหนังสือ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ผู้ที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษต้องมีชัวโมงปฏิบัติการสอนกี่ชั่วโมง
  • A. 

   800 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี

 • 10. 
  กรณีข้าราชการครูในสถานศึกษาของท่านถูกไล่ออกจากราชการและครูท่านนั้นมาขอคำปรึกษาจากท่านจะแนะนำตามข้อใด
  • A. 

   ร้องทุกข์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • B. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • C. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับถัดจากได้รับแจ้งหรือรู้เหตุ

  • D. 

   ร้องทุกข์ภายใน 30 วันทำการนับถัดจากมีคำสั่ง

 • 11. 
  ในโรงเรียน ก สังกัด สพป.ขก.5 ครู ก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ก จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ได้ต้องเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ครบ 5 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   พ้น 5 ปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอน

  • C. 

   พ้นไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถัดจากวันถูกเพิกถอน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันถูกเพิกถน

 • 12. 
  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • C. 

   สพป.

  • D. 

   สพม.

 • 13. 
  สัดส่วนนักเรียนต่อครูในระกับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้อใดถูกต้องตามลำดับ
  • A. 

   1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 20

  • B. 

   1ต่อ 25 และ 1 ต่อ 25

  • C. 

   1ต่อ 40 และ 1 ต่อ 30

  • D. 

   1ต่อ 30 และ 1 ต่อ 40

 • 14. 
  E-donation ลดหย่อนภาษีกรณีบริจาคให้กับสถานศึกษาได้สูงสุดกี่เท่า
  • A. 

   1

  • B. 

   1.5

  • C. 

   2

  • D. 

   2.5

 • 15. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอนต้องมีชั่วโมงสอนตามข้อใด
  • A. 

   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • B. 

   5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • C. 

   10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • D. 

   ไม่กำหนด

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
  • A. 

   ระเบียบ

  • B. 

   ข้อบังคับ

  • C. 

   นโยบายการปฏฺบัติงาน

  • D. 

   การออกกฎ

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
  • A. 

   รักชาติศาสตร์ กษัตริย์

  • B. 

   กตัญญู

  • C. 

   สามัคคี

  • D. 

   ซื่อสัตย์

 • 18. 
  ประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดคือข้อใด
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   ศึกษาธิการจังหวัด

 • 19. 
  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนที่ท่านจะส่งต่อนักเรียนท่านต้องปฏิบัติตามข้อใด
  • A. 

   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   คัดกรองเด็กออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

  • C. 

   ส่งเสริมผู้เรียน

  • D. 

   ป้องกันปัญหาให้กับผู้เรียน

 • 20. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทอย่างไรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   สร้างความตระหนัก

  • B. 

   ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

  • C. 

   ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ

  • D. 

   เป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน

 • 21. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสิ่งใดช่วยในการบริหารจัดการในระบบดูแลนักเรียน
  • A. 

   ทฤษฎีระบบ

  • B. 

   การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • C. 

   การทำงานมุ่งเน้นประสิทธิผล

  • D. 

   การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • 22. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับอำนาจการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   ภาคทัณฑ์หรือลดขั้นเงินเดือน

  • B. 

   ตัดเงินเดือน5%

  • C. 

   ตัดเงินเดือน 4% เป็นเวลา 4 เดือน

  • D. 

   ตัดเงินเดือน 4 % เป็นเวลา 3 เดือน

 • 23. 
  โรงเรียนนำเงินไปซื้อที่ดินเป็นจำนวน 1 ไร่ ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของใคร
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้ซื้อ

  • C. 

   โรงเรียน

  • D. 

   ราชการ

 • 24. 
  ปัจจุบันการประเมินครูผู้ช่วยประเมินทุกกี่เดือน
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   3 เดือน

  • C. 

   4 เดือน

  • D. 

   6 เดือน

 • 25. 
  การพัฒนาและเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้มเป็นเวลากี่ปี
  • A. 

   1ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 26. 
  ผู้ปกครองเด็กชายเอทำร้ายร่างกายเด็กชายเอที่เป็นนักเรียน อัยการส่งเรื่องฟ้องศาล ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารจะดำเนินการดำเนินการอย่างไร หากเกิดกรณีผู้ปกครองทำร้ายอีก
  • A. 

   ไปเป็นพยานให้กับเด็กชายเอ

  • B. 

   จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน

  • C. 

   ออกนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  • D. 

   วางมาตรการป้องกันการทำร้ายร่างกายนักเรียนในสถานศึกษา

 • 27. 
  ข้าราชการครูลาป่วยเกินกี่วันในหนึ่งปีไม่ได้รับเงินเดือน
  • A. 

   23 วัน

  • B. 

   23 วันทำการ

  • C. 

   ุ60 วัน

  • D. 

   60 วันทำการ

 • 28. 
  การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ต้องมีคณะกรรมการตามข้อใด
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • C. 

   ไม่เกิน 3 คน

  • D. 

   ไม่เกินกว่า 3 คน

 • 29. 
  ประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ด้านนิติศาตร์

  • B. 

   ด้านมนุษยศาสตร์

  • C. 

   ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

  • D. 

   ด้านสังคมศาสตร์

 • 30. 
  หลักการตามข้อใดที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
  • A. 

   ด้านจิตใจ

  • B. 

   ด้านสังคม

  • C. 

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   ด้านเศรษฐกิจ

 • 31. 
  กรณีหน่วยงานของรัฐมีปัญหากับเจ้าหน้าของรัฐการที่จะฟ้องละเมิดค่าสินไหมอายุความสูงสุดกี่ปี  
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 1 ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 2 ปี

  • D. 

   10 ปี

 • 32. 
  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องการนิเทศคือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   กำกับติดตามเพื่อการพัฒนา

  • B. 

   ประสานนิเทศอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพ

  • C. 

   ส่งเสริม ดูแลอย่างทั่วถึง

  • D. 

   อำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

 • 33. 
  สถานศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่อย่างไร
  • A. 

   กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้บริสุทธิ์โปร่งใส

  • B. 

   ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

  • C. 

   อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบของสถานศึกษา

  • D. 

   พิจารณาความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง

 • 34. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ครุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา

  • C. 

   ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาการวิจัย

  • D. 

   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 35. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทต่อสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   กำหนดมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   บริหารกิจการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

  • C. 

   ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  • D. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษาในกิจการทั่วไป

 • 36. 
  เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนคือข้อใด
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศรัย

  • D. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

 • 37. 
  พื้นฐานในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
  • A. 

   พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้

  • B. 

   พอเพียง พออยู่ พอกิน

  • C. 

   พออยู่ พอมี พอใช้ พอกิน 

  • D. 

   พอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้

 • 38. 
  ผู้บริหารท่านใดทำให้ครูในโรงเรียนเกิดการ “ระเบิดจากข้างใน”
  • A. 

   ผอ ก ทำตัวเป็นแบบอย่างในการมาโรงเรียนแต่เช้า

  • B. 

   ผอ ข เล่าแนวคิด นโยบาย การทรงงานให้ครูฟัง

  • C. 

   ผอ ค พาครูไปศึกษาดูงาน ชั่งหัวมัน

  • D. 

   ผอ ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรแกนนำระดับประเทศ

 • 39. 
  ข้อใดเป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและอัธยาศัรัยตามลำดับ
  • A. 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

  • B. 

   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • C. 

   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โฮมสคูล

  • D. 

   โฮมสคูล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 • 40. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถนุญาตให้ครูลาป่วย หลายครั้งรวมกันและได้รับเงินเดือน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ในวันที่1 เมษายน 2562  รวมวันลาป่วยแล้วกี่วันสูงสุดตามข้อใด
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   60 วันทำการ

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   ๅ/จ ;yomedki

 • 41. 
  การควบคุมภายในมีประโยชน์อย่างไร
  • A. 

   ช่วยให้การดำเนินงานของโรงเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ

  • B. 

   ช่วยป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร

  • C. 

   ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้

  • D. 

   ช่วยลดความเสี่ยงให้กับการดำเนินงานของโรงเรียน

 • 42. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบรับส่งงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สุด
  • A. 

   การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กระทำได้เป็นบางครั้ง

  • B. 

   สิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้เพียงบางส่วนแต่ยังไม่สมบูรณ์

  • C. 

   ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำมาใช้ประกอบข้อมูลได้

  • D. 

   การรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจยืนยันความถูกต้องแบบสมบูรณ์ได้

 • 43. 
  การทำลายเอกสารทางการเงิน  กรณี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้หรือเรียกใช้ต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • C. 

   10 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

 • 44. 
  นายนิกรเป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งได้ขับรถชนนายติวสอบและไม่ได้หลบหนี นายนิกรจะได้รับโทษหรือไม่อย่างไร
  • A. 

   ได้รับโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • B. 

   ได้รับโทษปรับไม่เกิน 20,000 หมื่น

  • C. 

   ไม่ได้รับโทษจำคุก แต่ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

  • D. 

   ไม่ต้องรับโทษเพราะกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่

 • 45. 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรอิวระหรือหน่วยงานกำกับของรัฐในวงเงินตามข้อใดที่ไม่ต้องจัดทำเอกสารผ่านระบบ e-GP
  • A. 

   10,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 10,000 บาท

  • C. 

   100,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 100,000 บาท

 • 46. 
  การคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างให้กระทำตามข้อใดนับจากพ้นกำหนดตามสัญญา
  • A. 

   15 วัน

  • B. 

   15 วันทำการ

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   30 วันทำการ

 • 47. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปลี่ยนตำแหน่ง ตำแหน่งใดไม่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   บุคลากรตาม 38 (1)

  • D. 

   บุคลากรตาม 38 (2)

 • 48. 
  ข้อใดเป็นนิติบุคคล
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   วัด

  • D. 

   บ้าน

 • 49. 
  ข้อใดไม่เป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช 2560
  • A. 

   กกต.

  • B. 

   ปปช.

  • C. 

   สตง.

  • D. 

   กตง.

 • 50. 
  รัฐมนตรีก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ต้องทำอะไรก่อน
  • A. 

   แถลงนโยบาย

  • B. 

   ถวายสัตย์ปฏิญาณ

  • C. 

   ประกาศนโยบายรัฐบาล

  • D. 

   เข้าทำเนียบรัฐบาล

 • 51. 
  หากเราจะดูว่าผู้บริหารมีจรรยาบรรณต่อตนเองหรือไม่ เราน่าดูจากข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความมีระเบียบวินัยในการมาปฏฺบัติงาน

  • B. 

   ความรักและศรัทธาในวิชาชีชีพ

  • C. 

   มีความเมตตาช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

  • D. 

   เป็นแบบอย่างที่ดีไม่กระทำตนเป็นปฏิปักฏ์ต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา

 • 52. 
  สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีกี่คน
  • A. 

   150 คน

  • B. 

   250 คน

  • C. 

   350 คน

  • D. 

   500 คน

 • 53. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งใหม่ และได้ทำวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการท่านนี้จะตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไร
  • A. 

   แนวทางพัฒนาโรงเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   การพัฒนาการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • C. 

   รูปแบบการพัฒนาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   แนวทางการพัฒนาการศึกษานี่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 54. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งใหม่ และได้ทำวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการท่านนี้จะนำผลการวิจัยไปใช้อย่างไร
  • A. 

   เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน

  • B. 

   เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียน

  • C. 

   เป็นแนวทางพัฒนาครูผู้สอน

  • D. 

   เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษา

 • 55. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งใหม่ และได้ทำวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นท่านควรทำข้อใดก่อน
  • A. 

   ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   มอบหมายงานให้ครูที่เกี่ยวข้อง

  • D. 

   ออกคำสั่งแต่งตั้งเน้นตามตัวแปรของงานวิจัยเป็นสำคัญ

 • 56. 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อวิเคราะห์และร่างหลักสูตรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องทำตามข้อใด
  • A. 

   สร้างเครื่องมือประเมินหลักสูตร

  • B. 

   จัดทำสื่อ นวัตกรรมประกอบหลักสูตร

  • C. 

   นำหลักสูตรไปใช้

  • D. 

   ตรวจสอบหลักสูตรก่อนการใช้จริงอย่างเป็นระบบ

 • 57. 
  ตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 การบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยครูจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใคร
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C. 

   ศึกษาธิการจังหวัด

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 58. 
  ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหาราชการแผ่นดินที่สำคัญที่สุด
  • A. 

   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

  • B. 

   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • C. 

   ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

  • D. 

   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ

 • 59. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจในการลงโทษครูไม่ร้ายแรงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

 • 60. 
  ผู้ทำการนิเทศการศึกษา ควรทำข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   แจ้งรายละเอียดและข้อมูลให้ผู้รับการนิเทศเตรียมพร้อม

  • B. 

   ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   วางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ

  • D. 

   สร้างเครื่องมือการนิเทศเน้นประสิทธิผล

 • 61. 
  ข้อใดไม่ใช่การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา

  • B. 

   บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

  • C. 

   ดำเนินการประกันคุรภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา

  • D. 

   รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

 • 62. 
  รายการตามข้อใดใดสามารถเบิกจ่ายจากงบกลางได้
  • A. 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  • B. 

   งบดำเนินงาน

  • C. 

   เงินเลื่อนขั้นปรับวุฒิข้าราชการ

  • D. 

   เงินค่าสาธารณูปโภค

 • 63. 
  สอศ.มีความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ 1000 เครื่อง เป็นเงิน 5000 ล้านบาทและส่งเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ 1 พค 2561 และได้รับอนุมัติจาก สส. มาเมื่อ 1 กค 61 จากนั้นได้รับการโอนเงินจำนวน 100 ล้านบาทมาเมื่อ 1ก.ย.2561 จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อใด
  • A. 

   1 พ.ค.2561

  • B. 

   หลัง 1 พ.ค.2561

  • C. 

   1 ก.ค.2561

  • D. 

   1 ก.ย.2561

 • 64. 
  ครูนิกร เป็นครูบรรจุได้พักอาศัยที่บ้านพักครูได้ประมาทเลินเล่อทำบ้านพักครูไหม้เสียหายรวมเป็นเงิน 550000 บาท ครูโชค มีความผิดเท่าไร
  • A. 

   เต็มจำนวน

  • B. 

   กึ่งหนึ่ง

  • C. 

   หนึ่งในสาม

  • D. 

   สองในสาม

 • 65. 
  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครองของผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   นโยบายการการมาทำงานก่อนเวลาราชการ

  • B. 

   ระเบียบการเลื่อนขั้นเงืนเดือนเพิ่มเติมจาก กคศ.กำหนด

  • C. 

   คำสั่งให้มาร่วมงานประเพณีของชุมชนในวันหยุด

  • D. 

   การออกกฏให้ครูมาอยู่เวรยามพร้อมกันทุกคน

 • 66. 
  การตรวจสอบพัสดุประจำปีต้องทำให้เสร็จภายในกี่วัน
  • A. 

   ทันที

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   30 วันทำการ

 • 67. 
  กรณีที่มีคนบริจาคเงินให้โรงเรียนควรทำอย่างไรเป็นลำดับแรก
  • A. 

   แจ้งในระบบ

  • B. 

   ออกใบอนุโมทนาบัตร

  • C. 

   บันทึกรายรับ

  • D. 

   แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

 • 68. 
  การลาประเภทใด ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถลาได้
  • A. 

   ลาป่วย

  • B. 

   ลากิจ

  • C. 

   ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

  • D. 

   ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 • 69. 
  การกระทำตามข้อใดไม่ถือเป็นความผิด
  • A. 

   แจ้งปิดสถานศึกษาเพราะมีเหตุทะเลาวิวาทของครูในโรงเรียน

  • B. 

   ลวงให้เด็กกระทำความผิดเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา

  • C. 

   แจ้งรับบริจาคตามความสมัครใจ

  • D. 

   ไปร่วมงานชุมชนในเวลาราชการ

 • 70. 
  การรับรู้ข่าวสารทางราชการข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ควรชี้แจงก่อนกำหนดเวลาได้ตามความเหมาะสม

  • B. 

   ประชาชนควรได้รับรู้ตามกฏหมายกำหนด

  • C. 

   ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทุกเรื่อง

  • D. 

   ผู้ปกครองนักเรียนสามารถร้องเรียนครูได้

 • 71. 
  นวัตกรรมการสอนที่ดีควรเป็นไปตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ทันการณ์

  • B. 

   ทันเวลา

  • C. 

   ทันใจ

  • D. 

   ทันสมัย

 • 72. 
  ข้าราชการครูควรให้หน่วยงานตามข้อใดเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับบุคคที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สทศ

  • C. 

   สศศ.

  • D. 

   สสส.

 • 73. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • A. 

   บัตรใบเดียวกาได้เบอร์เดียวเลือกได้เฉพาะคนที่รักเลือกและทำให้ได้พรรคที่ชอบ

  • B. 

   การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการโหวตของ สส.500 คน และ สว.250 คน

  • C. 

   พรรคที่ได้ สส.น้อยกว่า 25 คนไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้คะแนนโหวดจากสภาอย่างน้อย 376 เสียง