ข้อสอบ ภาคกข สอบราชการ ชุด หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม Www.Tuewsob.Com

12 Questions | Total Attempts: 93

SettingsSettingsSettings
   ..2560 . Www.Tuewsob.Com - Quiz

ข้อสอบ ภาคกข สอบราชการ ชุด หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยหลักศุตร พ.ศ.2560 นี้ต้องการพัฒนาเด็กตามข้อใด
  • A. 

   แรกเกิด

  • B. 

   แรกเกิดถึงสามปี

  • C. 

   แรกเกิดถึงหกปี

  • D. 

   แรกเกิดถึงไม่ต่ำกว่าสามปี

 • 2. 
  หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  • A. 

   ,มาตรา 21

  • B. 

   มาตรา 53

  • C. 

   มาตรา 54

  • D. 

   มาตรา 55

 • 3. 
  มีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น คือข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สพท.

  • D. 

   สถานศึกษา

 • 4. 
  " มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา " อยู่ในส่วนใดของหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
  • A. 

   ปรัชญา

  • B. 

   วิสัยทัศน์

  • C. 

   หลักการ

  • D. 

   คุณลักษณะ

 • 5. 
  หลักการของหลักสูตรปฐมวัยข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู ฯ

  • B. 

   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ

  • C. 

   ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมฯ

  • D. 

   สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประมานความร่วมมือ ฯ

 • 6. 
  "ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี " คือส่วนใดของหลักสูตร ระดับใด
  • A. 

   จุดหมาย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • B. 

   จุดหมาย สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

  • C. 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • D. 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

 • 7. 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับส่วนใดของหลักสูตรและอยู่ในระดับใด
  • A. 

   จุดหมาย หลักสูตรปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • B. 

   จุดหมาย หลักสูตรปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี

  • C. 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • D. 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี

 • 8. 
  พัฒนาการด้านใดเกี่ยวข้องกับหลักสูตรปฐมวัยน้อยที่สุด
  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   อารมณ์

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   ไหวพริบ ปฏิภาณ

 • 9. 
  สิ่งที่เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี และตั้งแต่ 3 - 6 ปีมีแตกต่างกันคือข้อใด
  • A. 

   ร่างกายเติบโตตามวัย

  • B. 

   สุขภาพจิตดี

  • C. 

   จิตใจดีงาม

  • D. 

   มีทักษะชีวิต

 • 10. 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน
  • A. 

   5 มาตรฐาน

  • B. 

   9 มาตรฐาน

  • C. 

   11 มาตรฐาน

  • D. 

   12 มาตรฐาน

 • 11. 
  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในพัฒนาด้านใด
  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   อรามณ์ จิตใจ

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   สติปัญญา

 • 12. 
  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องยกเว้นข้อใด
  • A. 

   บริหารการศึกษา

  • B. 

   กระบวนการนิเทศ

  • C. 

   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.