ข้อสอบ ภาคกข สอบราชการ ชุด หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม Www.Tuewsob.Com

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 246,199
Questions: 12 | Attempts: 128

SettingsSettingsSettings
   ..2560 . Www.Tuewsob.Com - Quiz

ข้อสอบ ภาคกข สอบราชการ ชุด หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยหลักศุตร พ.ศ.2560 นี้ต้องการพัฒนาเด็กตามข้อใด

  • A.

   แรกเกิด

  • B.

   แรกเกิดถึงสามปี

  • C.

   แรกเกิดถึงหกปี

  • D.

   แรกเกิดถึงไม่ต่ำกว่าสามปี

  Correct Answer
  C. แรกเกิดถึงหกปี
  Explanation
  The correct answer is "แรกเกิดถึงหกปี" which means "from birth to six years old". This is because the question is asking about the age range that the early childhood education system, based on the 2560 BE curriculum, aims to develop children. The correct answer indicates that the education system aims to develop children from birth until they reach six years old.

  Rate this question:

 • 2. 

  หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  • A.

   ,มาตรา 21

  • B.

   มาตรา 53

  • C.

   มาตรา 54

  • D.

   มาตรา 55

  Correct Answer
  C. มาตรา 54
  Explanation
  The given statement mentions that the early childhood education curriculum of 2560 B.E. was established according to the intentions of the Thai Constitution of 2560 B.E. The answer, "มาตรา 54" refers to Article 54 of the Thai Constitution, which likely contains the specific provisions or guidelines for the early childhood education curriculum.

  Rate this question:

 • 3. 

  มีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น คือข้อใด

  • A.

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B.

   สพฐ.

  • C.

   สพท.

  • D.

   สถานศึกษา

  Correct Answer
  D. สถานศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "สถานศึกษา" because it is responsible for improving the early childhood curriculum to be suitable for children and the local context.

  Rate this question:

 • 4. 

  " มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา " อยู่ในส่วนใดของหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

  • A.

   ปรัชญา

  • B.

   วิสัยทัศน์

  • C.

   หลักการ

  • D.

   คุณลักษณะ

  Correct Answer
  B. วิสัยทัศน์
  Explanation
  The given statement is asking about which part of the 2560 early childhood curriculum the goal of developing children in various aspects of physical, emotional, mental, social, and intellectual development is included. The correct answer is "วิสัยทัศน์" which translates to "vision." This suggests that the goal of developing children in these aspects is part of the vision of the curriculum.

  Rate this question:

 • 5. 

  หลักการของหลักสูตรปฐมวัยข้อใดสำคัญที่สุด

  • A.

   ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู ฯ

  • B.

   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ

  • C.

   ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมฯ

  • D.

   สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประมานความร่วมมือ ฯ

  Correct Answer
  B. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ
  Explanation
  The most important principle of the early childhood curriculum is to promote the learning process. This means creating an environment that encourages active learning, exploration, and discovery. By focusing on promoting the learning process, educators can support children in developing their cognitive, social, emotional, and physical skills. This principle emphasizes the importance of hands-on experiences, problem-solving, critical thinking, and collaboration, which are essential for children's overall development and future success.

  Rate this question:

 • 6. 

  "ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี " คือส่วนใดของหลักสูตร ระดับใด

  • A.

   จุดหมาย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • B.

   จุดหมาย สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

  • C.

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • D.

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

  Correct Answer
  A. จุดหมาย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  Explanation
  The given correct answer is "จุดหมาย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี" because the statement "ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี" specifically refers to the physical development and health of children under the age of 3.

  Rate this question:

 • 7. 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องกับส่วนใดของหลักสูตรและอยู่ในระดับใด

  • A.

   จุดหมาย หลักสูตรปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • B.

   จุดหมาย หลักสูตรปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี

  • C.

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • D.

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี

  Correct Answer
  B. จุดหมาย หลักสูตรปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี
  Explanation
  The correct answer is "จุดหมาย หลักสูตรปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี". This is because the principle of self-sufficiency in economics is related to the concept of providing for one's own needs without relying on external resources. In the context of early childhood education, the curriculum for children aged 3-6 years would incorporate activities and lessons that promote independence, problem-solving skills, and self-help skills. This aligns with the principle of self-sufficiency as children in this age range are encouraged to develop their capabilities and become more self-reliant.

  Rate this question:

 • 8. 

  พัฒนาการด้านใดเกี่ยวข้องกับหลักสูตรปฐมวัยน้อยที่สุด

  • A.

   ร่างกาย

  • B.

   อารมณ์

  • C.

   สังคม

  • D.

   ไหวพริบ ปฏิภาณ

  Correct Answer
  D. ไหวพริบ ปฏิภาณ
  Explanation
  The correct answer is "ไหวพริบ ปฏิภาณ" which translates to "motor skills and cognitive development". This answer is related to the development of fine and gross motor skills, as well as cognitive abilities such as problem-solving, memory, and attention span. These skills are crucial for young children as they learn to control their body movements and develop their thinking and problem-solving abilities.

  Rate this question:

 • 9. 

  สิ่งที่เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี และตั้งแต่ 3 - 6 ปีมีแตกต่างกันคือข้อใด

  • A.

   ร่างกายเติบโตตามวัย

  • B.

   สุขภาพจิตดี

  • C.

   จิตใจดีงาม

  • D.

   มีทักษะชีวิต

  Correct Answer
  C. จิตใจดีงาม
  Explanation
  สิ่งที่เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปีและตั้งแต่ 3 - 6 ปีมีแตกต่างกันคือจิตใจดีงาม ในช่วงอายุนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาทางอารมณ์และความรู้สึก มีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของตนได้ในทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ จิตใจดีงามยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคมและการเรียนรู้ของเด็กด้วย

  Rate this question:

 • 10. 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน

  • A.

   5 มาตรฐาน

  • B.

   9 มาตรฐาน

  • C.

   11 มาตรฐาน

  • D.

   12 มาตรฐาน

  Correct Answer
  D. 12 มาตรฐาน
  Explanation
  The correct answer is "12 มาตรฐาน" because the question states that the educational curriculum for early childhood education sets standards for the desired characteristics in a certain number of standards. Since the answer with the highest number of standards is 12, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 11. 

  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในพัฒนาด้านใด

  • A.

   ร่างกาย

  • B.

   อรามณ์ จิตใจ

  • C.

   สังคม

  • D.

   สติปัญญา

  Correct Answer
  C. สังคม
  Explanation
  The correct answer is "สังคม" (society). This is because the question is asking about which aspect of development the life skills and adherence to the principles of sufficiency economy are related to. Life skills and adherence to sufficiency economy principles are important for individuals to be able to function effectively within society and contribute to its development.

  Rate this question:

 • 12. 

  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องยกเว้นข้อใด

  • A.

   บริหารการศึกษา

  • B.

   กระบวนการนิเทศ

  • C.

   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  • D.

   ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

  Correct Answer
  D. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
  Explanation
  The given question asks which option is not a part of the continuous processes of supervision, tracking, evaluation, and reporting of early childhood education management. The correct answer is "ระบบการประกันคุณภาพภายนอก" (external quality assurance system). This means that an external quality assurance system is not included in the ongoing processes of managing early childhood education.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 24, 2017
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.