ข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ข ปี 2559

46 Questions

Settings
Please wait...
   2559

ข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ข ปี 2559 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์กี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 2. 
  เป้าหมายแรกของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คือข้อใด
  • A. 

   เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • B. 

   ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

  • C. 

   นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล

  • D. 

   พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • 3. 
  หลักการที่สำคัญที่สุดของกิจกรรม 4H
  • A. 

   งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาการทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน

  • B. 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา

  • C. 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทุกคน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • D. 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

 • 4. 
  กระทรวงใดไม่อยู่ในโรงเรียนประชารัฐ
  • A. 

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • B. 

   การคลัง

  • C. 

   สาธารณสุข

  • D. 

   การท่องเที่ยวและกีฬา

 • 5. 
  หลัก 4 พ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   พอเพียง พอประมาณ พอดี พอดี พอใจ

  • B. 

   พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ

  • C. 

   พึ่งตนเอง พอดี พอใจ พอเพียง

  • D. 

   พอดี พึ่งตนเอง พอเพียง พอใจ

 • 6. 
  คณะรัฐมนตรีส่วนหน้า ผู้ที่เป็นหัวหน้าติดต่อสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนในการประสานงานหมายถึงใคร
  • A. 

   พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการประทรวงกลาโหม

  • B. 

   พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

  • C. 

   พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   พล.อ.จำลอง คุณสงค์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4

 • 7. 
  โจอี้ บอย นำทีมดาราชวนโพสต์ท่า “ต้นไม้” ชูมือเป็นสัญลักษณ์ห้านิ้ว จนผู้ว่าราชการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจึงพบความจริงโจอี้บอยปลูกป่าที่จังหวัดใด 
  • A. 

   น่าน

  • B. 

   พิษณุโลก

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   เลย

 • 8. 
  ขั้นตอนแรกการอัญเชิญองค์รัชทายาท ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
  • A. 

   ประธานสภาจะเรียกประชุม

  • B. 

   จัดการพระราชพิธีสถาปนาให้เป็นพระรัชทายาท

  • C. 

   คณะรัฐมนตรีจะต้องแจ้งไปยังประธานรัฐสภา

  • D. 

   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยผู้สำเร็จราชการแทน

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1
  • A. 

   สงขลา

  • B. 

   สระแก้ว

  • C. 

   มุกดาหาร

  • D. 

   นราธิวาส

 • 10. 
  โครงการที่เป็นมาตรการรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2559 แก่ผู้มีรายได้น้อยชื่อว่า
  • A. 

   โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

  • B. 

   โครงการช๊อปช่วยชาติ

  • C. 

   โครงการไทยเที่ยวไทย

  • D. 

   โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 • 11. 
  เทคโนโลยีที่ไม่สามารถแทนครูได้ แต่ครูที่ไม่ใช้เทคโนโลยีจะถูกแทนที่ด้วยครูที่ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   วิชาการ

  • B. 

   งบประมาณ

  • C. 

   บริหารงานบุคคล

  • D. 

   บริหารงานทั่วไป

 • 12. 
  มีคนบริจาคเงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เราจะจูงใจให้เขาเห็นความสำคัญอย่างไรเป็นอันดับแรก
  • A. 

   จัดงานเลี้ยงต้อนรับ

  • B. 

   จัดทำป้ายรายนามผู้บริจาค

  • C. 

   มอบเกียรติบัตรในงานประชุมผู้ปกครอง

  • D. 

   แนะนำให้นำไปใช้ลดหย่อนภาษีสองเท่า

 • 13. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่หน่วยงานใด
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 14. 
  บทบาทของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

  • B. 

   กำหนดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ให้คำปรึกษาเพื่อปรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   แนะนำการจัดการเรียนการสอน

 • 15. 
  วิทยฐานะในสถานศึกษารองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษต่อจากนั้นเป็น
  • A. 

   ชำนาญการ

  • B. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   เชี่ยวชาญ

  • D. 

   เชี่ยวชาญพิเศษ

 • 16. 
  ต้นสังกัดเปลี่ยนนโยบาย ผู้อำนวยการหรือผู้บริหารต้องประชุมครูเพื่อรับทราบในนโยบายเพื่อสิ่งใด
  • A. 

   ลดขั้นตอนการทำงาน

  • B. 

   ประสานนโยบาย

  • C. 

   ลดความขัดแย้งในองค์กร

  • D. 

   ความต่อเนื่องในการทำงาน

 • 17. 
  ผู้อำนวยการอยากทราบนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ไหน
  • A. 

   สภาการศึกษา

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ก.ศ.จ.

 • 18. 
  ผู้อำนวยการกล่าวในที่ประชุม  “หน้าที่งานรับผิดชอบเป็นของผู้อำนวยการโรงเรียน  หน้าที่การปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของครู ส่วนการเจริญก้าวหน้าเป็นหน้าที่ผม ”  การพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศวิธีใดได้ผลดีที่สุด
  • A. 

   สอนงาน

  • B. 

   หมุนเวียนตำแหน่ง

  • C. 

   มอบหมายงานที่ท้าทาย

  • D. 

   เรียนรู้การทำงานของคนอื่น

 • 19. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษามากที่สุด
  • A. 

   SMISS

  • B. 

   MDC

  • C. 

   SPSS

  • D. 

   MTEF

 • 20. 
  จิตป่วยเป็นโรคต้องห้ามในขณะที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาได้ 3 ปี ต่อมาลาออก ใจที่มาทำหน้าที่แทน เหลือวาระอีกกี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 21. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเพิ่มขีดความสามารด้านใด
  • A. 

   ความสามารถหลัก

  • B. 

   ความสามารถการบริหาร

  • C. 

   ความสามารถประจำตำแหน่ง

  • D. 

   ความสามารถเฉพาะบุคคล

 • 22. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาควรเลือกทีมงานที่มีความสามารถด้านใด
  • A. 

   การอ่าน

  • B. 

   การตัดสินใจ

  • C. 

   การแก้ปัญหา

  • D. 

   การฟังและมีข้อมูลย้อนกลับ

 • 23. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางระบบ  “ การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ” จากข้อความมีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพ

  • B. 

   การควบคุมคุณภาพภายใน

  • C. 

   การประกันคุณภาพภายใน

  • D. 

   การนิเทศภายในสถานศึกษา

 • 24. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการไม่ได้มาจากสำนักงานใด
  • A. 

   กระทรวงมหาดไทย

  • B. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   กระทรวงสาธารณสุข

  • D. 

   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 25. 
  เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีฐานะเทียบเท่าตามข้อใด
  • A. 

   อธิบดี

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   รมว.

  • D. 

   รมช.

 • 26. 
  ถ้าท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพูดเรื่องการสื่อสารภายในชุมชนท่านจะบอกว่าประสิทธิภาพในการสื่อสารขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
  • A. 

   ภาษา

  • B. 

   ความรู้

  • C. 

   ทัศนคติ

  • D. 

   วัฒนธรรมและสังคม

 • 27. 
  เงินอุดหนุนรายหัวไม่สามารถนำไปใช้จ่ายอะไรได้
  • A. 

   เงินเดือนข้าราชการครู

  • B. 

   ค่าอุปกรณ์การเรียน

  • C. 

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  • D. 

   ค่าการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

 • 28. 
  กศภ.มีกี่ภาค 
  • A. 

   12

  • B. 

   14

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 29. 
  ลำดับขั้นการจัดการเรียนรู้แบบความร่วมมือ Coorperative Learning 
  • A. 

   ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นสรุป

  • B. 

   ตั้งปัญหา สมมติฐาน ทดลอง สรุป

  • C. 

   ขั้นเตรียม ขั้นสอน กลุ่มกิจกรรม ตรวจสอบ สรุป

  • D. 

   ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นสรุป กลุ่มกิจกรรม ตรวจสอบ

 • 30. 
  หากการประเมินผลการปฏิบัติงานครูคนนั้นไม่ผ่าน  จะมีผลตามข้อใด
  • A. 

   เลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ

  • B. 

   ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ให้ออกจากราชการ

 • 31. 
  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน จัดเป็นข้อใด
  • A. 

   คำสั่งทางปกครอง

  • B. 

   วิธีปฏิบัติทางปกครอง

  • C. 

   กฎ

  • D. 

   คำสั่ง

 • 32. 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นแรกคือข้อใด
  • A. 

   เยี่ยมบ้านนักเรียน

  • B. 

   ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

  • C. 

   สร้างบ้านให้นักเรียน 89 หลัง

  • D. 

   จัดกิจกรรม To Be Nuber One

 • 33. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 34. 
  การดูแลช่วยเหลือเด็กในระยะยาว คือข้อใด
  • A. 

   ติดต่อการศึกษานอกระบบ ของ กศน.

  • B. 

   ประชุมผู้ปกครอง

  • C. 

   ออกเยี่ยมบ้าน

  • D. 

   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

 • 35. 
  ครูผู้สอนจะเป็นคณะกรรมการคุรุสภาได้นั้นต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ก.ประสบการณ์สอน 10 ปี  ข.มีวิทยฐานะชำนาญการ  ค.มีใบประกอบวิชาชีพ  ง.จบปริญญาโทขึ้นไป
  • A. 

   ก และ ข

  • B. 

   ข และ ค

  • C. 

   ก ข และ ค

  • D. 

   ก ข ค และ ง

 • 36. 
  กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเชิงนโยบายมากที่สุด
  • A. 

   AC

  • B. 

   QCC

  • C. 

   AAR

  • D. 

   TOR

 • 37. 
  หลักการที่สำคัญที่สุดของนโยบายลดเวลาเรียนคืออะไร
  • A. 

   ทักษะการคิดวิเคราะห์

  • B. 

   ทักษะชีวิต

  • C. 

   ทักษะการแก้ปัญหา

  • D. 

   สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน

 • 38. 
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นเรื่องใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ทักษะการเรียนรู้

  • B. 

   ทักษะการคิด

  • C. 

   ทักษะการแก้ปัญหา

  • D. 

   ทักษะการทาน

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่ศูนย์การเรียน
  • A. 

   สถานที่เรียนโดยองค์กรเอกชน

  • B. 

   สถานที่เรียนโดยชุมชน

  • C. 

   สถานที่เรียนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพระพุทธศาสนา

 • 40. 
  ท่านจะเป็นผู้อำนวยการที่ดีตามข้อใด
  • A. 

   มีชั่วโมงอบรมน้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีหรือ มีการจัดทำเอกสาร นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 รายการ/ปี

  • B. 

   มีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีหรือ มีการจัดทำเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 2 รายการ/ปี

  • C. 

   มีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีและมีการจัดทำเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายการ/ปี

  • D. 

   มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีและมีการจัดทำเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 2 รายการ/ปี

 • 41. 
  ท่านใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละเท่าใด
  • A. 

   60

  • B. 

   70

  • C. 

   80

  • D. 

   50

 • 42. 
  ยุทธศาสตร์ 15 ปี ปี 2560-2574 มีกี่ด้าน
  • A. 

   6 ด้าน

  • B. 

   7 ด้าน

  • C. 

   8 ด้าน

  • D. 

   9 ด้าน

 • 43. 
  ข้อใดคือการบริหารนวัตกรรม Process Innovation Produce Innovation Service Innovation
  • A. 

   นาแปลงใหญ่

  • B. 

   ไร่นาสวนผสม

  • C. 

   พืชเศรษฐกิจ

  • D. 

   ชีวิตพอเพียง

 • 44. 
  ในระบบดูแลนักเรียน  นักเรียนกลุ่มในควรได้รับการช่วยเหลืออันดับแรก
  • A. 

   กลุ่มปกติ

  • B. 

   กลุ่มเสี่ยง

  • C. 

   กลุ่มมีปัญหา

  • D. 

   กลุ่มพิเศษ

 • 45. 
  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะเสริมแรงให้ครูได้อย่างไร
  • A. 

   ให้รางวัล

  • B. 

   ขอบคุณ

  • C. 

   มอบหมายงาน

  • D. 

   กำกับดูแลอย่าใกล้ชิด

 • 46. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4