ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 3ο - Τεστ 3 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 4650

SettingsSettingsSettings
 2015: 3 - 3 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά την ελάχιστη τιμή του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης προϋποθέτει ότι ένας τουλάχιστον συντελεστής παραγωγής είναι σταθερός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν μεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής παραγωγής κατά μία μονάδα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Στη μακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τις ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα κατά μία μονάδα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από τα πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.