ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 2ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 158,555
Questions: 10 | Attempts: 9,343

SettingsSettingsSettings
 2015: 2 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Μια επιχείρηση, μπορεί να αυξήσει την τιμή του προϊόντος που παράγει, εφόσον η ζήτησή του είναι ανελαστική.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This implies that the statement or question being referred to is true or accurate.

  Rate this question:

 • 2. 

  Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με 1.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This indicates that the answer provided is accurate or true.

  Rate this question:

 • 4. 

  Όταν ΕD = 0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The explanation for the correct answer being "Λάθος" is not available.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά τόσο την ατομική όσο και την αγοραία καμπύλη ζήτησης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The answer given, Λάθος, means "wrong" in Greek. Therefore, the correct answer to the question is "wrong".

  Rate this question:

 • 6. 

  Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 5% θα οδηγήσει σε μία μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 5%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek. This indicates that the statement in the question is true. The explanation confirms that the statement is correct and does not provide any additional information.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ας υποθέσουμε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται ταυτόχρονα μείωση της τιμής του και αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο αυτών μεταβολών αφήνουν την τελική ζητούμενη ποσότητα ίδια με την αρχική. Σε αυτήν την περίπτωση το αγαθό Χ είναι κανονικό.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 8. 

  Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση στην τιμή ενός αγαθού (εκπτώσεις) θα αυξήσουν την τρέχουσα αγορά του.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" (Wrong).

  Rate this question:

 • 9. 

  Αυξήσεις στο μέγεθος του εισοδήματος κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση των κατώτερων αγαθών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 10. 

  Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή του. 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 03, 2015
  Quiz Created by
  Chepeto13
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.