ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 2ο - Τεστ 2 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 6795

SettingsSettingsSettings
 2015: 2 - 2 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Μια επιχείρηση, μπορεί να αυξήσει την τιμή του προϊόντος που παράγει, εφόσον η ζήτησή του είναι ανελαστική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με 1.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Όταν ΕD = 0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά τόσο την ατομική όσο και την αγοραία καμπύλη ζήτησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 5% θα οδηγήσει σε μία μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 5%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ας υποθέσουμε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται ταυτόχρονα μείωση της τιμής του και αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο αυτών μεταβολών αφήνουν την τελική ζητούμενη ποσότητα ίδια με την αρχική. Σε αυτήν την περίπτωση το αγαθό Χ είναι κανονικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση στην τιμή ενός αγαθού (εκπτώσεις) θα αυξήσουν την τρέχουσα αγορά του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Αυξήσεις στο μέγεθος του εισοδήματος κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση των κατώτερων αγαθών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή του. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.