151-200 განახლებული ტესტები მედიცინა

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Lamara.gratiashv
L
Lamara.gratiashv
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 10,636
Questions: 50 | Attempts: 4,754

SettingsSettingsSettings
151-200  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  151. მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დროს ელექტროკარდიოგრამაზე არ აღინიშნება:

  • A.

   ა)  „ST“ სეგმენტის ელევაციისა;

  • B.

   ბ)  წინა კედლის ინფარქტის დროს I, „aVL“ და გულმკერდის განხრებში „ST“ სეგმენტის ელევაციისა, ხოლო III და „aVF“ განხრებში დეპრესიისა;

  • C.

   გ)  პათოლოგიური „Q“ კბილისა;

  • D.

   დ)  უკანა კედლის ინფარქტის დროს „ST“ სეგმენტის ელევაციისა III და „aVF“ განხრებში და დეპრესიისა I, „aVL“ და გულმკერდის განხრებში;  

  • E.

   ე)  გუმბათისებრი „ST“ სეგმენტისა.

  Correct Answer
  C. გ)  პათოლოგიური „Q“ კბილისა;
  Explanation
  During myocardial infarction, the "Q" wave is not observed on the electrocardiogram.

  Rate this question:

 • 2. 

  152. ქვემოთ ჩამოთვლილი ანტიარიტმიული პრეპარატების კლასებიდან რომელია მემბრანომასტაბილიზირებელი?

  • A.

   ა)  I კლასის;

  • B.

   ბ)  II კლასის;;

  • C.

   გ)  III კლასის;

  • D.

   დ)  IV კლასის;

  • E.

   ე)  III და IV კლასის

  Correct Answer
  A. ა)  I კლასის;
  Explanation
  The correct answer is "ა) I კლასის" which means "Class I". This suggests that the antirrhythmic preparation belongs to Class I.

  Rate this question:

 • 3. 

  153. პაციენტს აწუხებს დისკომფორტის შეგრძნება გულის არეში, აღნიშნავს გულის შეფრთხიალების შეგრძნებას, თითქოს მის შემობრუნებას, ჩავარდნას. ეკგ-ზე პერიოდულად აღინიშნება: მაღალამპლიტუდიანი, გაფართოებული, დეფორმირებული „QRS“ კომპლექსი, რომელიც გადადის „T“ კბილში „ST“ სეგმენტის გარეშე. „T“ კბილი მიმართულია „QRS“ კომპლექსის დისკორდანტულია. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება აღნიშნულ ცვლილებებს?

  • A.

   ა)  სინუსის კვანძის სისუსტის სინდრომი;

  • B.

   ბ)  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია;

  • C.

   გ)  პაროქსიზმული ტაქიკარდია;

  • D.

   დ)  სინუსური არიტმია;

  • E.

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტი

  Correct Answer
  B. ბ)  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია;
  Explanation
  The correct answer is "პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია" which translates to "Premature extrasystole" in English. Premature extrasystole refers to an abnormal heart rhythm where there is an early contraction of the heart's ventricles. This can be seen on an ECG as a distorted "QRS" complex followed by a premature "T" wave and a "ST" segment deviation. The premature extrasystole originates from a different location in the heart compared to the normal sinus rhythm, causing the observed changes.

  Rate this question:

 • 4. 

  154. ფილტვისმიერი გული არ ვითარდება:

  • A.

   ა)  ბრონქული ასთმის შედეგად;

  • B.

   ბ)  კიფოსკოლიოზის შედეგად;.

  • C.

   გ)  მიტრალური სტენოზის შედეგად;

  • D.

   დ)  ფილტვის არტერიის ემბოლიის შემთხვევაში;

  • E.

   ე)  ტუბერკულოზის შედეგად

  Correct Answer
  C. გ)  მიტრალური სტენოზის შედეგად;
  Explanation
  The correct answer is "გ) მიტრალური სტენოზის შედეგად." This means that the heart valve does not close properly due to mitral stenosis. Mitral stenosis is a condition where the mitral valve becomes narrow, making it difficult for blood to flow through the valve properly. As a result, the valve does not close tightly, leading to blood leakage and improper functioning of the heart.

  Rate this question:

 • 5. 

  155. ფლინტის შუილი დამახასიათებელია:

  • A.

   ა)  მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანებისთვის;

  • B.

   ბ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსისთვის;.

  • C.

   გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;

  • D.

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E.

   ე)  მიტრალური სტენოზისთვის

  Correct Answer
  C. გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;
  Explanation
  The correct answer is "გ) აორტის რეგურგიტაციისთვის". This means that the purpose of a filter is to regulate the aorta.

  Rate this question:

 • 6. 

  156. ადამს-სტოქსის სინკოპეს (სინდრომის) მიზეზია:

  • A.

   ა) ტკივილი

  • B.

   ბ)  ფილტვის არტერიის ემბოლია;

  • C.

   გ)  გულყრა;

  • D.

   დ)  ორთოსტატიკა;

  • E.

   ე)  სრული "AV" ბლოკი.

  Correct Answer
  E. ე)  სრული "AV" ბლოკი.
  Explanation
  The correct answer is "სრული 'AV' ბლოკი" which means "Complete AV block" in English. This condition refers to a type of heart block where there is a complete interruption of the electrical signals between the atria and ventricles of the heart. This can result in a slow heart rate and other symptoms such as dizziness, fatigue, and fainting. Treatment may involve the use of a pacemaker to regulate the heart rhythm.

  Rate this question:

 • 7. 

  157. პულსური წნევის გაზრდა დამახასიათებელია:

  • A.

   ა)  მიტრალური რეგურგიტაცისთვის;

  • B.

   ბ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსისთვის;

  • C.

   გ)  აორტის რეგურგიტაცისთვის;

  • D.

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E.

   ე)  მიტრალური სტენოზისთვის.

  Correct Answer
  C. გ)  აორტის რეგურგიტაცისთვის;
  Explanation
  The correct answer is "აორტის რეგურგიტაცისთვის" which translates to "for aortic regurgitation." Aortic regurgitation refers to the backflow of blood from the aorta into the left ventricle during diastole (relaxation phase of the heart). This condition can lead to an increase in pulse pressure, which is the difference between systolic and diastolic blood pressure. Therefore, the pulse pressure increases in the case of aortic regurgitation.

  Rate this question:

 • 8. 

  158. ორთოსტატიკური ჰიპოტენზიას არ იწვევს:

  • A.

   ა)  დიურეტიკების ხმარების შედეგად განვითარებულმა ჰიპოვოლემია;

  • B.

   ბ)  კალციუმის ანტაგონისტები;

  • C.

   გ)  ნიტრატები;

  • D.

   დ)  ალფა-ადრენობლოკატორები

  • E.

   ე)  საგულე გლიკოზიდები.

  Correct Answer
  E. ე)  საგულე გლიკოზიდები.
  Explanation
  Orthostatic hypotension is not caused by gastric glycosides. Gastric glycosides, also known as cardiac glycosides, are a class of medications used to treat heart failure and certain heart rhythm disorders. They work by increasing the force of contractions in the heart. Orthostatic hypotension, on the other hand, is a sudden drop in blood pressure that occurs when a person stands up from a sitting or lying down position. It is commonly caused by factors such as dehydration, medication side effects, or autonomic nervous system dysfunction.

  Rate this question:

 • 9. 

  159. ფილტვის არტერიის ჰიპერტენზიისთვის დამახასიათებელი აკუსტიკური ფენომენია:

  • A.

   ა)  კისრის ვენური შუილი;

  • B.

   ბ)  პულმონური "S2" ("P2") აქცენტუაცია;

  • C.

   გ)  ოსტინ–ფლინტის შუილი;

  • D.

   დ)  აორტული "S2" ("P2") აქცენტუაცია;

  • E.

   ე)  პათოლოგიური "S3".

  Correct Answer
  B. ბ)  პულმონური "S2" ("P2") აქცენტუაცია;
 • 10. 

  160. მეორე ტონის ("S2") პარადოქსული გახლეჩის ყველაზე ხშირი მიზეზია:

  • A.

   ა)  წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი;.

  • B.

   ბ)  მარჯვენა პარკუჭის უკმარისობა;

  • C.

   გ)  მიტრალური რეგურგიტაცია;ა

  • D.

   დ)  ჰისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადა;

  • E.

   ე)  ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

  Correct Answer
  E. ე)  ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა
  Explanation
  The correct answer is "ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა" (blockage of the left foot of the His bundle). This is the most common cause of the second tone ("S2") paradoxical splitting.

  Rate this question:

 • 11. 

  161. მწვავე პერიკარდიტისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა)  " ST"-სეგენტის ელევაცია;

  • B.

   ბ)  ლეიკოციტოზი;

  • C.

   გ)  პათოლოგიური "Q" კბილი;.

  • D.

   დ)  "T" კბილის ინვერსია;

  • E.

   ე)  პერიკარდიუმის ხახუნი

  Correct Answer
  C. გ)  პათოლოგიური "Q" კბილი;.
  Explanation
  The correct answer is "პათოლოგიური "Q" კბილი;." This is because a "Q" wave on an electrocardiogram (ECG) indicates a myocardial infarction or heart attack. A pathological Q wave is a deep and wide Q wave that lasts longer than 0.04 seconds and is indicative of permanent damage to the heart muscle. The presence of a pathological Q wave can be a sign of a previous heart attack or ongoing heart damage.

  Rate this question:

 • 12. 

  162. როტის ლაქების განვითარების ადგილია:

  • A.

   ა)  რეტინა;

  • B.

   ბ)  მუცლის ზედაპირი;

  • C.

   გ)  გულმკერდი;

  • D.

   დ)  სახე;

  • E.

   ე)  ხელის თითების ბოლოები.

  Correct Answer
  A. ა)  რეტინა;
  Explanation
  The correct answer is "ა) რეტინა". This is because the retina is the part of the eye that receives and processes light, converting it into signals that are sent to the brain for visual recognition. The other options listed are not directly related to the function of the retina in vision.

  Rate this question:

 • 13. 

  163. ოსლერის კვანძების წარმოქმნა შესაძლებელია:

  • A.

   ა)  რეინოს დაავადების დროს;

  • B.

   ბ)  აორტიტის დროს;

  • C.

   გ)  ტაკაიასუს დაავადების დროს;

  • D.

   დ)  მწვავე ბაქტერიული ენდოკარდიტის დროს

  Correct Answer
  D. დ)  მწვავე ბაქტერიული ენდოკარდიტის დროს
  Explanation
  The correct answer is "დ) მწვავე ბაქტერიული ენდოკარდიტის დროს" which means "during bacterial endocarditis". This suggests that the formation of Osler's nodes, which are painful red nodules on the fingers and toes, is possible during bacterial endocarditis.

  Rate this question:

 • 14. 

  164. გულის რადიოიზოტოპური გამოკვლევის არ გამოიყენება:

  • A.

   ა)  პარკუჭის ფუნქციის შეფასებისთვის;.

  • B.

   ბ)  მიოკარდიუმის იშემიის დეტექციისთვის;

  • C.

   გ)  მიტრალური ხვრელის შეფასებისთვის;

  • D.

   დ)  პარკუჭის კედლის მოძრაობის შეფასებისთვის;

  • E.

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტის დეტექციისთვის

  Correct Answer
  C. გ)  მიტრალური ხვრელის შეფასებისთვის;
  Explanation
  გ)  მიტრალური ხვრელის შეფასებისთვის; means "for evaluating thyroid function". This suggests that the use of radioactive iodine is not suitable for assessing thyroid function.

  Rate this question:

 • 15. 

  165. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შეესაბამება არასტაბილურ სტენოკარდიას?

  • A.

   ა)  64 წლის მამაკაცი, რომელსაც ანამნეზში აღენიშნებოდა სტენოკარდია, მიყვანილი იქნა გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში გახანგრძლივებული ტკივილით გულმკერდის არეში და იშემიური ცვლილებებით ეკგ-ზე, მაგრამ გამოირიცხა მიოკარდიუმის ინფარქტი;

  • B.

   ბ)  70 წლის მამაკაცი, რომელსაც ანამნეზით სტენოკარდიული ტკივილი უნვითარდებოდა 2 კმ-ის გავლის შემდეგ, ამჟამად ტკივილი ეწყება 500 მ-ს  გავლის შემდეგ;

  • C.

   გ)  33 წლის მამაკაცი რომელსაც განუვითარდა სტენოკარდია მოსვენებულ მდგომარეობაში;

  • D.

   დ)  58 წლის ქალი, რომელსაც უკანასკნელ პერიოდში განუვითარდა სტენოკარდიული ტკივილები 3-ჯერ კვირაში დატვირთვის დროს;  

  • E.

   ე)  53 წლის მამაკაცი სტენოკარდიის 4 წლიანი ანამნეზით, რომელსაც ნიტროგლიცერინი ტკივილს არ უხსნის.

  Correct Answer
  D. დ)  58 წლის ქალი, რომელსაც უკანასკნელ პერიოდში განუვითარდა სტენოკარდიული ტკივილები 3-ჯერ კვირაში დატვირთვის დროს;  
 • 16. 

  166. არტერიული ჰიპერტენზია იწვევს:

  • A.

   ა)  ფილტვისმიერ გულს;

  • B.

   ბ)  შეგუბებით გულის უკმარისობას გულის გადიდების გარეშე;

  • C.

   გ)  სუბპულმონურ სტენოზს;

  • D.

   დ)  მიტრალურ და აორტალურ სტენოზს;  

  • E.

   ე)  მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიას

  Correct Answer
  E. ე)  მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიას
 • 17. 

  167. ფილტვების შეშუპება არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა)  ჰიპერტონული კრიზისთვის;

  • B.

   ბ)  მიოკარდიუმის ინფარქტისთვის;

  • C.

   გ)  მიტრალური სტენოზისთვის;ს

  • D.

   დ)  დილატაციური კარდიომიოპათიისთვის;

  • E.

   ე)  ფილტვისმიერი გულისთვის

  Correct Answer
  E. ე)  ფილტვისმიერი გულისთვის
  Explanation
  The correct answer is "ფილტვისმიერი გულისთვის" which translates to "for filtering the heart". This answer suggests that the filtration of the heart is not indicated.

  Rate this question:

 • 18. 

  168. სისტოლური ტკაცუნის ტონი დამახასიათებელია:

  • A.

   ა)  მიტრალური რეგურგიტაციისთვის;ს.

  • B.

   ბ)  მიტრალური პროლაფსისთვის;

  • C.

   გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;

  • D.

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E.

   ე)  მიტრალური სტენოზისათვის

  Correct Answer
  B. ბ)  მიტრალური პროლაფსისთვის;
  Explanation
  The correct answer is "მიტრალური პროლაფსისთვის." This is because mitral valve prolapse is a condition where the valve between the left atrium and left ventricle of the heart does not close properly. This can cause blood to leak back into the atrium, leading to a systolic murmur. Therefore, the correct answer is option "ბ)" which translates to "for mitral valve prolapse."

  Rate this question:

 • 19. 

  169. 46 წლის ქალი უჩივის ტკივილს გულმკერდის არეში. ტკივილი ლოკალიზდება გულმკერდის ზედა მარცხენა ნაწილში და მტკივნეულია შეხებით. ტკივილი ასევე ძლიერდება მძიმე საგნის აწევისას. ტკივილის მიზეზი არის:

  • A.

   ა)  სტენოკარდია;.

  • B.

   ბ)  ოსტეოქონდროზი;

  • C.

   გ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსი;

  • D.

   დ)  მიოკარდიუმის ინფარქტი;

  • E.

   ე)  ძვალ-კუნთოვანი ტკივილი

  Correct Answer
  E. ე)  ძვალ-კუნთოვანი ტკივილი
  Explanation
  The correct answer is "ძვალ-კუნთოვანი ტკივილი" because the passage states that the woman is experiencing pain in the upper left part of her chest, which is a common symptom of a heart attack. Additionally, it is mentioned that the pain is aggravated by physical exertion, which is another characteristic of a heart attack. Therefore, the cause of the pain is most likely a cardiac issue.

  Rate this question:

 • 20. 

  170. მიტრალური სარქვლის გაღების ხმიანობა („open snap") დამახასიათებელია:.

  • A.

   ა)  მიტრალური რეგურგიტაციისთვის;

  • B.

   ბ)  მიტრალური სარქვლის პროლაფსისთვის;

  • C.

   გ)  აორტის რეგურგიტაციისთვის;

  • D.

   დ)  აორტის სტენოზისთვის;

  • E.

   ე)  მიტრალური სტენოზისთვის

  Correct Answer
  E. ე)  მიტრალური სტენოზისთვის
  Explanation
  The correct answer is "ე) მიტრალური სტენოზისთვის" which translates to "for mitral stenosis". This suggests that the "open snap" sound is indicative of mitral stenosis, a condition characterized by the narrowing of the mitral valve in the heart. The snap sound is caused by the sudden opening of the stiffened valve during diastole.

  Rate this question:

 • 21. 

  171. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მეორადი ჰიპერტენზიის მიზეზი?

  • A.

   ა)  ინტრაკრანიალური წნევის შემცირება;.

  • B.

   ბ)  კუშინგის სინდრომი;

  • C.

   გ)  კონის სინდრომი;

  • D.

   დ)  ფეოქრომოციტომა;

  • E.

   ე)  აორტის კოარქტაცია

  Correct Answer
  A. ა)  ინტრაკრანიალური წნევის შემცირება;.
  Explanation
  The question asks for the cause that is not a secondary cause of hypertension. The correct answer is "ინტრაკრანიალური წნევის შემცირება" which translates to "reduction of intracranial pressure". This refers to decreased pressure within the skull, which is not a secondary cause of hypertension. The other options, such as "კუშინგის სინდრომი" (Cushing's syndrome) and "კონის სინდრომი" (Conn's syndrome), are known secondary causes of hypertension.

  Rate this question:

 • 22. 

  172. 35 წლის მამაკაცი უჩივის ტკივილს მარჯვენა ფერდქვეშა მიდამოში. პაციენტს აღენიშნება ქვემო კიდურების შეშუპება, ასციტი და მოპულსირე ღვიძლი. მკერდის ძვლის გასწრივ მარცხენა მხარეს აუსკულტაციით მოისმინება ჰოლოსისტოლური შუილი. თქვენი სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა)  აორტის რეგურგიტაცია;

  • B.

   ბ)  მიტრალური სტენოზი;.

  • C.

   გ)  მიტრალური რეგურგიტაცია;

  • D.

   დ)  სამკარიანი სარქვლის რეგურგიტაცია;

  • E.

   ე)  აორტის სტენოზი

  Correct Answer
  D. დ)  სამკარიანი სარქვლის რეგურგიტაცია;
  Explanation
  The given symptoms indicate aortic regurgitation, which is the backflow of blood from the aorta into the left ventricle. The presence of lower limb edema, ascites, and mitral diastolic murmur suggests that the patient has developed symptoms of congestive heart failure. The auscultation of a holosystolic murmur in the left lower sternal border is consistent with aortic regurgitation. Therefore, the correct diagnosis is aortic regurgitation with tricuspid regurgitation and mitral stenosis.

  Rate this question:

 • 23. 

  173. ტაკაიასუს დაავადებისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა)  სხივის არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • B.

   ბ)  მუხლქვეშა არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • C.

   გ)  ზედაპირულ საფეთქლის არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • D.

   დ)  საძილე არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;

  • E.

   ე)  მხრის არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა

  Correct Answer
  B. ბ)  მუხლქვეშა არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა;
  Explanation
  The correct answer is "მუხლქვეშა არტერიაზე პულსის შესუსტება/გაქრობა" which means "Pulse disturbance/failure in the left artery". This answer suggests that Takayasu's disease does not involve pulse disturbance or failure in the left artery.

  Rate this question:

 • 24. 

  174. რომელი ტიპის შუილია დამახასიათებელი პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის დროს?

  • A.

   ა)  სისტოლურ-დიასტოლური;.

  • B.

   ბ)  ჰოლოსისტოლური;

  • C.

   გ)  შუა დიასტოლური;

  • D.

   დ)  დეკრეშჩენდოს ტიპის დიასტოლური;

  • E.

   ე)  გვიანი სისტოლური

  Correct Answer
  B. ბ)  ჰოლოსისტოლური;
  Explanation
  The correct answer is "ჰოლოსისტოლური" because during the defect in the ventricular septum, blood flows from the left ventricle to the right ventricle during systole, causing a holosystolic murmur.

  Rate this question:

 • 25. 

  175. 68 წლის მამაკაცი, შაქრიანი დიაბეტით, პერიფერიული სისხძარღვების პათოლოგიით, ზომიერი ჰიპერტენზიითა და თირკმლების უკმარისობით, ბოლო კვირების განმავლობაში უჩივის არტერიული წნევის მნიშვნელოვან მატებას. ფიზიკური გამოკვლევისას მისი მდგომარეობა  წინა გამოკვლევებთან შედარებისას უცვლელია, გარდა დიასტოლური შუილის გაჩენისა ეპიგასტრიუმის მიდამოში, რომელიც გადაეცემა მარცხნივ. ლაბორატორიული მონაცემები ასევე უცვლელია, გარდა ჰიპოკალემიისა. რა არის ამ პაციენტის სავარაუდო დიაგნოზი?

  • A.

   ა)  თირკმლის არტერიის სტენოზი;.

  • B.

   ბ)  თირეოტოქსიკოზი;

  • C.

   გ)  ფეოქრომოციტომა;

  • D.

   დ)  კუშინგის დაავადება;

  • E.

   ე)  პირველადი ჰიპერალდოსტერონიზმი

  Correct Answer
  A. ა)  თირკმლის არტერიის სტენოზი;.
  Explanation
  The patient is a 68-year-old male with a history of diabetes, peripheral vascular disease, and hypertension. During the last few weeks, he has been experiencing significant claudication, particularly in the left lower extremity. Physical examination reveals an unchanged condition compared to previous examinations, except for the presence of an epigastric systolic murmur that radiates to the left. Laboratory data is also unchanged, except for hypokalemia. Based on these findings, the most likely diagnosis for this patient is stenosis of the renal artery.

  Rate this question:

 • 26. 

  176. სინკოპე არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა)  ფილტვისმიერი გულისთვის;

  • B.

   ბ)  ეპილეფსიისთვის;

  • C.

   გ)  ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათიისთვის;

  • D.

   დ)  დილატაციური კარდიომიოპათიისთვის;

  • E.

   ე)  არითმიისთვის.

  Correct Answer
  D. დ)  დილატაციური კარდიომიოპათიისთვის;
  Explanation
  სინკოპე არ არის დამახასიათებელი დილატაციური კარდიომიოპათიისთვის, რადგან სინკოპე არის მკაცრად მოხასიათებელი სიმპტომების ერთი საფეხური, რომელსაც აქვს მარცვლის გარეშე.

  Rate this question:

 • 27. 

  177. ქორდების გაწყვეტა დამახასიათებელია:

  • A.

   ა)  მიოკარდიუმის წინა კედლის ინფარქტისთვის;

  • B.

   ბ)  მიტრალური საქვლის პროლაფსისთვის;

  • C.

   გ)  მარცხენა წინგულის მიქსომისთვის;ს.

  • D.

   დ)  რევმატიული გენეზის მიტრალური რეგურგიტაციისთვის;

  • E.

   ე)  მიოკარდიუმის ქვედა კედლის ინფარქტისთვის

  Correct Answer
  B. ბ)  მიტრალური საქვლის პროლაფსისთვის;
 • 28. 

  178. 46 წლის მამაკაცი ჰიპერტენზიით უჩივის მოსვენეულ მდგომარეობაში მოჭერითი ხასიათის ტკივილს გულმკერდის არეში. ეკგ-ზე აღინიშნება "ST"-სეგმენტის ტრანზიტორული აწევა. სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა)  პრინცმეტალის სტენოკარდია;

  • B.

   ბ)  მწვავე პერკარდიტი;

  • C.

   გ)  მწვავე მიოკარდიუმის ინფარქტი;

  • D.

   დ)  აორტის მწვავე განშრევება;

  • E.

   ე)  ჰიპერტროფული კარდიომიოპათია

  Correct Answer
  A. ა)  პრინცმეტალის სტენოკარდია;
  Explanation
  The given information states that a 46-year-old man with hypertension presents with chest pain suggestive of myocardial infarction and an ECG shows "ST" segment elevation. This pattern is characteristic of a Prinzmetal's variant angina, which is caused by coronary artery spasm. Therefore, the correct answer is "ა) პრინცმეტალის სტენოკარდია" (Prinzmetal's variant angina).

  Rate this question:

 • 29. 

  179. მაობლიტირებელი თრომბოანგიიტის გამომწვევი მიზეზია:

  • A.

   ა)  ალკოჰოლი;

  • B.

   ბ)  შაქრიანი დიაბეტი;.

  • C.

   გ)  ინფექცია;

  • D.

   დ)  მწეველობა;

  • E.

   ე)  ათეროსკლეროზი

  Correct Answer
  D. დ)  მწეველობა;
  Explanation
  The correct answer is "დ) მწეველობა" which translates to "smoking" in English. Smoking is a well-known risk factor for thrombosis, as it damages the lining of blood vessels and promotes the formation of blood clots.

  Rate this question:

 • 30. 

  180. 40 წლის ავადმყოფს მიოკარდიუმის ინფარქტის გადატანიდან ორი თვის შემდეგ განუვითარდა ტკივილები გულმკერდის არეში ჩასუნთქვის დროს. გამოკვლევით აღინიშნება პერიკარდიუმის ხახუნი როგორც სისტოლის, ისე დიასტოლის პერიოდში. ეკგ-ზე ჩანს "ST" სეგმენტის აწევა ყველა განხრაში. სავარაუდო  დიაგნოზია:

  • A.

   ა)  მწვავე პერიკარდიტი;

  • B.

   ბ)  გულის შეგუბებითი უკმარისობა;

  • C.

   გ)  დრესლერის სინდრომი;

  • D.

   დ)  კონსტრიქციული პერიკარდიტი;

  • E.

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტი.

  Correct Answer
  C. გ)  დრესლერის სინდრომი;
  Explanation
  The given scenario describes a person who experienced palpitations in the heart's atria during the diastolic period. This is indicative of the Dresler syndrome, which is characterized by abnormal heart rhythms occurring during the relaxation phase of the heart. The ECG also shows ST segment depression in all leads, further supporting the diagnosis of Dresler syndrome.

  Rate this question:

 • 31. 

  181. პრინცმეტალის სტენოკარდიის საუკეთესო სამკურნალო საშუალებაა:

  • A.

   ა)  ასპირინი;

  • B.

   ბ)  კორონაროანგიოპლასტიკა;

  • C.

   გ)  ნიფედიპინი;

  • D.

   დ)  პროპრანოლოლი;

  • E.

   ე)  კაპტოპრილი.

  Correct Answer
  C. გ)  ნიფედიპინი;
  Explanation
  The best option for the prince's angina is Nifedipine.

  Rate this question:

 • 32. 

  182. რეინოს ფენომენისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა)  დაბუჟება;

  • B.

   ბ)  სიწითლე;

  • C.

   გ)  ციანოზი;

  • D.

   დ)  სიფერმკრთალე;

  • E.

   ე)  ტკივილი.

  Correct Answer
  E. ე)  ტკივილი.
  Explanation
  The correct answer is "ტკივილი" because it does not relate to rain phenomena. The other options can be associated with rain phenomena: "დაბუჟება" (thunder), "სიწითლე" (lightning), "ციანოზი" (hail), and "სიფერმკრთალე" (rainbow). However, "ტკივილი" means "fog" and is not directly related to rain.

  Rate this question:

 • 33. 

  183. 24 წლის, 4 თვის ორსული ქალი მოთავსდა კლინიკაში ჩივილებით ჰაერის უკმარისობაზე, ორტოპნოეზე და გულის ფრიალზე. ფიზიკური გამოკვლევით: პულსი 125 წუთში, არარეგულარული; სუნთქვის სიხშირე – 20 წუთში; არტერიული წნევა 90/60 „mmHg“. საუღლე ვენა მნიშვნელოვნად გაფართოებული, გამოხატული "a" ტალღით. ფილტვების ქვემო წილებში  ორივე მხარეს მოიმინება სველი ხიხინი. გულის აუსკულტაციით გაძლიერებული პირველი ტონი, მეორე ტონის აქცენტი ფილტვის არტერიაზე. ორკარიანი სარქველის გაღების ხმიანობა და პანდიასტოლური შუილი. ეკგ-ზე აღინიშნება მოციმციმე არითმია და მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფია. თქვენი სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა)  წინაგულთა ძგიდის დეფექტი;

  • B.

   ბ)  ბოტალის სადინრის შეუხორცებლობა;.

  • C.

   გ)  სამკარიანი სარქვლის სტენოზი;

  • D.

   დ)  მიტრალური სტენოზი;

  • E.

   ე)  აორტის რეგურგიტაცია

  Correct Answer
  D. დ)  მიტრალური სტენოზი;
  Explanation
  The given information suggests that the patient is a 24-year-old female with complaints of chest pain, shortness of breath, and orthopnea. Physical examination findings include a pulse rate of 125 beats per minute, irregular heart rhythm, jugular vein distension, and a loud first heart sound with an accentuated second sound at the apex. The ECG shows left ventricular hypertrophy. These findings are consistent with mitral stenosis, which is a narrowing of the mitral valve that obstructs blood flow from the left atrium to the left ventricle. Therefore, the correct answer is "d) Mitral stenosis."

  Rate this question:

 • 34. 

  184. 45 წლის მამაკაცი 15 წელია დაავადებული ქრონიკული ალკოჰოლიზმით. ამჟამად მას განუვითარდა ქვემო კიდურების შეშუპება და ორთოპნოე. ექოკარდიოგრაფიულად აღინიშნება ოთხივე კამერის დილატაცია. საფიქრელია, რომ მას აქვს:

  • A.

   ა)  მიოკარდიტი;

  • B.

   ბ)  დილატაციური კარდომიოპათია;

  • C.

   გ)  მიოკარდიუმის ცხიმოვანი გადაგვარება;

  • D.

   დ)  ამილოიდოზი;

  • E.

   ე)  ღვიძლის ციროზი.

  Correct Answer
  B. ბ)  დილატაციური კარდომიოპათია;
  Explanation
  The given information states that a 45-year-old man with chronic alcoholism has been experiencing lower limb edema and orthopnea. The mention of dilatation of four cardiac chambers suggests that the man has dilated cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy is a condition characterized by the enlargement and weakening of the heart chambers, leading to impaired heart function. This condition is commonly associated with chronic alcoholism due to the toxic effects of alcohol on the heart muscle. Therefore, the correct answer is option "ბ) დილატაციური კარდომიოპათია" (dilated cardiomyopathy).

  Rate this question:

 • 35. 

  185. სეპტიკური შოკისთვის არ არის დამახასიათებელი:

  • A.

   ა)  გაზრდილი წუთმოცულობა;

  • B.

   ბ)  გონების დაბინდვა;

  • C.

   გ)  ჰიპოტენზია;

  • D.

   დ)  შარდის გამოყოფის შემცირება;

  • E.

   ე)  ცივი კიდურები.

  Correct Answer
  E. ე)  ცივი კიდურები.
  Explanation
  Hypotension, or low blood pressure, is a symptom of septic shock, not a contraindication. Increased heart rate, decreased mental status, decreased urine output, and cool, clammy skin are all signs and symptoms of septic shock.

  Rate this question:

 • 36. 

  186. 73 წლის ქალი, შაქრიანი დიაბეტის 10 წლიანი ანამნეზით, მოთავსებული იქნა კლინიკაში ტკივილით გულმკერდის არეში, არტერიული წნევით 70/30 მმ „mmHg“ და ნახევრად კომატოზურ მდგომარეობაში. ეკგ-ზე აღინიშნება მიოკარდიუმის ინფარქტის სურათი „Q“ კბილებით. თქვენი სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა)  მიოკარდიუმის ინფარქტი გართულებული სისხდენით;

  • B.

   ბ)  ჰიპერგლიკემიური კომა;

  • C.

   გ)  ჰიპოგლიკემიური კომა;

  • D.

   დ)  მიოკარდიუმის ინფარქტი გართულებული კარდიოგენური შოკით;

  • E.

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტი გართულებული თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლით.

  Correct Answer
  D. დ)  მიოკარდიუმის ინფარქტი გართულებული კარდიოგენური შოკით;
  Explanation
  The patient is a 73-year-old woman with a 10-year history of diabetes. She presented to the clinic with chest pain, arterial hypotension (70/30 mmHg), and a comatose state. The ECG shows an infarction pattern with Q waves. These findings are consistent with cardiogenic shock, which is a severe form of heart failure resulting in inadequate blood flow to the body's organs.

  Rate this question:

 • 37. 

  187. 59 წლის მამაკაცი გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდეგ გადიოდა რეაბილიტაციურ მკურნალობას ბინაზე. უეცრად მას განუვითარდა ძლიერი ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც ძლიერდება ღრმა ჩასუნთქვისას. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რას გამოიყენებთ ტკივილის მოსახსნელად?

  • A.

   ა)  ნიტროგლიცერინს;

  • B.

   ბ)  კორტიკოსტეროიდს;

  • C.

   გ)  ჰეპარინს;.

  • D.

   დ)  ლიდოკაინს;

  • E.

   ე)  არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს

  Correct Answer
  E. ე)  არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს
  Explanation
  The passage describes a 59-year-old man who underwent rehabilitation after a myocardial infarction. However, he developed severe chest pain that worsens with exertion. The question asks what medication would be used to relieve the chest pain. The correct answer is "არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებს" which translates to "nonsteroidal anti-inflammatory drugs." These medications are commonly used to relieve pain and inflammation, making them suitable for the relief of chest pain in this case.

  Rate this question:

 • 38. 

  188. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ 55 წლის მამაკაცს აღენიშნება ხანგამოშვებითი ტკივილი (კოჭლობა) დუნდულოებისა და ბარძაყის მიდამოში. პაციენტი უჩივის ასევე იმპოტენციას. გამოკვლევით ბარძაყის არტრიაზე პულსი არ ისინჯება. თქვენი სავარაუდო დიაგნოზია:

  • A.

   ა)  ლერიშის სინდრომი;

  • B.

   ბ)  რეინოს ფენომენი;

  • C.

   გ)  მაობლიტირებელი თრომბოანგიიტი;

  • D.

   დ)  ბარძაყის არტერიის თრომბოზი;

  • E.

   ე)  ტაკაიასუს დაავადება.

  Correct Answer
  A. ა)  ლერიშის სინდრომი;
  Explanation
  The patient in this case is a 55-year-old male with diabetes who presents with symptoms of intermittent claudication (pain and cramping) and impotence. The fact that the pulse is not felt in the affected limb during the examination suggests a possible arterial thrombosis. However, the most likely diagnosis in this case is Leriche syndrome. Leriche syndrome is a condition characterized by a triad of symptoms including impotence, buttock claudication, and absent or diminished femoral pulses. Therefore, option A, Leriche syndrome, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 39. 

  189. კონსტრიქციული პერიკარდიტი ხასიათდება ისეთი სიმპტომებით, რომლებიც მოითხოვს დიფერენციული დიაგნოზის გატარებას:

  • A.

   ა)  ჰიპერტროფიულ კარდიომიოპათიასთან;

  • B.

   ბ)  ინფექციურ მიოკარდიტთან;

  • C.

   გ)  ინფექსიურ ენდოკარდიტთან;

  • D.

   დ)  რესტრიქციულ კარდიომიოპათიასთან;

  • E.

   ე)  დილატაციურ კარდიომიოპათიასთან.

  Correct Answer
  D. დ)  რესტრიქციულ კარდიომიოპათიასთან;
  Explanation
  The correct answer is "რესტრიქციულ კარდიომიოპათიასთან" which translates to "Restrictive cardiomyopathy". This condition is characterized by symptoms that require a differential diagnosis.

  Rate this question:

 • 40. 

  190. ჰიპერტონული კრიზის ფონზე განვითარებული ფილტვების შეშუპების სამკურნალოდ არ გამოიყენება:

  • A.

   ა)  სუბლინგვალური კალციუმის არხის ბლოკერი;

  • B.

   ბ)  ინტრავენურად ნიტროგლიცერინი;

  • C.

   გ)  ინტრავენურად ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი;

  • D.

   დ)  ინტრავენურად ფუროსმიდი;

  • E.

   ე)  ნიღბით ადექვატური ოქსიგენაცია

  Correct Answer
  A. ა)  სუბლინგვალური კალციუმის არხის ბლოკერი;
  Explanation
  ჰიპერტონული კრიზის ფონზე განვითარებული ფილტვები გამოიყენება ჰიპერტონიის კონტროლისთვის და სამკურნალოდ არ გამოიყენება. ამის გამო სუბლინგვალური კალციუმის არხის ბლოკერი არ გამოიყენება.

  Rate this question:

 • 41. 

  191. რომელი არ განეკუთვნება არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებაში მონაწილე ვაზოპრესულ ჰორმონებს:

  • A.

   ა)  ენდოთელინი;

  • B.

   ბ)  ანგიოტენზინ II;

  • C.

   გ)  ნატრიურეზული პეპტიდები;

  • D.

   დ)  რენინი;

  • E.

   ე)  ვაზოპრესინი

  Correct Answer
  C. გ)  ნატრიურეზული პეპტიდები;
  Explanation
  In the context of the question, the correct answer is "ნატრიურეზული პეპტიდები" which translates to "natriuretic peptides" in English. Natriuretic peptides are hormones that play a role in regulating blood pressure and fluid balance in the body. They promote the excretion of sodium and water, which helps to lower blood volume and pressure. Therefore, natriuretic peptides would not be involved in the management of arterial hypertension.

  Rate this question:

 • 42. 

  192. ჩამოთვლილთაგან რომელს არ გააჩნია სისხლის წნევის მაჩვენებლებზე ზეგავლენა:

  • A.

   ა)  30 წუთით ადრე საკვების, ყავის, ალკოჰოლის მიღებას;

  • B.

   ბ)  წნევის გაზომვამდე ფიზიკურ დატვირთვას;.

  • C.

   გ)  დაცლილ შარდის ბუშტს;

  • D.

   დ)  ფსიქოემოციურ სტრესს;

  • E.

   ე)  წნევის გაზომვამდე თამბაქოს მოწევას

  Correct Answer
  C. გ)  დაცლილ შარდის ბუშტს;
 • 43. 

  193. ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან/ნიშნებიდან, რომელია პირველადი ჰიპერალდოსტერონიზმის ძირითადი კლინიკურ-პათოგენეზური ნიშანი:

  • A.

   ა)  პოლიურია;

  • B.

   ბ)  პოლიდიფსია;

  • C.

   გ)  ჰიპოკალემია;

  • D.

   დ)  თავის ტკივილი;

  • E.

   ე)  მიალგია.

  Correct Answer
  C. გ)  ჰიპოკალემია;
  Explanation
  The correct answer is "ჰიპოკალემია" (hypokalemia). Hypokalemia refers to low levels of potassium in the blood. One of the main clinical manifestations of primary hyperaldosteronism is hypokalemia. This occurs because aldosterone, a hormone secreted by the adrenal glands, increases the excretion of potassium in the urine, leading to low levels in the blood. Therefore, hypokalemia can be a key indicator of primary hyperaldosteronism.

  Rate this question:

 • 44. 

  194. ალფა-ადრენომაბლოკირებელი პრეპარატები არ გამოიყენება:

  • A.

   ა)  მაღალი საერთო პერიფერიული წინააღმდეგობის შემთხვევაში;

  • B.

   ბ)  დისლიპიდემიის შემთხვევაში;

  • C.

   გ)  ხანდაზმულებში;

  • D.

   დ)  შაქრიანი დიაბეტის დროს;

  • E.

   ე)  წინამდებარე ჯირკვლის ადენომის შემთხვევაში.

  Correct Answer
  C. გ)  ხანდაზმულებში;
  Explanation
  Alpha-adrenergic blocking agents are not used in hypertensive emergencies.

  Rate this question:

 • 45. 

  195. ჩამოთვლილი ანტიჰიპერტენზიული საშუალებებიდან რომელია შერჩევის (არჩევის) პრეპარატი ფილტვების ობსტრუქციული დაავადებების კომპრბიდობის დროს:

  • A.

   ა)  დიურეზული საშუალებები;

  • B.

   ბ)  ანგიოტენზინ-მაკონვერტირებელი ფერმენტის ინჰიბიტორები;

  • C.

   გ)  ბეტა-ადრენობლოკატორები;

  • D.

   დ)  ანგიოტენზინ II-ის რეცეპტორების მაბლოკირებელი საშუალებები.

  Correct Answer
  A. ა)  დიურეზული საშუალებები;
  Explanation
  The correct answer is "ა) დიურეზული საშუალებები" which translates to "a) Diuretic medications" in English. This answer is supported by the phrase "ანტიჰიპერტენზიული საშუალებებიდან" which means "from antihypertensive medications" and the word "დიურეზული" which means "diuretic". Therefore, the correct answer is that diuretic medications are the chosen (selected) preparation for the prevention of filtration obstructions.

  Rate this question:

 • 46. 

  196. ანგიოტენზინ-მაკონვერტირებელი ფერმენტის ინჰიბიტორის დანიშვნა უკუნაჩვენებია:

  • A.

   ა)  დიაბეტური ნეფროპათიის დროს;

  • B.

   ბ)  გულის ქრონიკული უკმარისობის დროს;.

  • C.

   გ)  ჰიპერკალემიის დროს;

  • D.

   დ)  მარცხენა პარკუჭის დისფუნქციის დროს;

  • E.

   ე)  მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდგომი მდგომარეობის დროს

  Correct Answer
  C. გ)  ჰიპერკალემიის დროს;
  Explanation
  The correct answer is "ჰიპერკალემიის დროს;". This is because hyperkalemia is a condition characterized by high levels of potassium in the blood. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors are commonly used to treat hypertension and heart failure, and one of their side effects is the potential to increase potassium levels in the blood. Therefore, it is important to monitor potassium levels in patients taking ACE inhibitors, especially during episodes of hyperkalemia.

  Rate this question:

 • 47. 

  197. ბეტა-ადრენომაბლოკირებელი საშუალებების დანიშვნა უკუნაჩვენებია:

  • A.

   ა)  სტენოკარდიის დროს;

  • B.

   ბ)  ტაქიარითმიების დროს;

  • C.

   გ)  მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდგომი მდგომარეობის დროს;

  • D.

   დ)  ორსულობის დროს;

  • E.

   ე)  II-III ხარისხის ავ-ბლოკადის დროს

  Correct Answer
  E. ე)  II-III ხარისხის ავ-ბლოკადის დროს
  Explanation
  During the second and third phases of the cardiac cycle, the atria contract to pump blood into the ventricles. The AV node, which is responsible for transmitting electrical signals between the atria and the ventricles, is blocked during this time. This is known as AV block. Therefore, the correct answer is that beta-adrenergic blockers are most effective during AV block.

  Rate this question:

 • 48. 

  198. დიურეზული საშუალებების დანიშვნა უკუნაჩვენებია:

  • A.

   ა)  გულის ქრონიკული უკმარისობის დროს;

  • B.

   ბ)  შაქრიანი დიაბეტის დროს;

  • C.

   გ)  პოდაგრის დროს;

  • D.

   დ)  სისტოლური არტერიული ჰიპერტენზიის შემთხვევაში;

  • E.

   ე)  ხანდაზმულებში

  Correct Answer
  C. გ)  პოდაგრის დროს;
  Explanation
  During podagra, which is a form of gout, there is an acute inflammation of the joints, usually in the big toe. This inflammation occurs due to the deposition of uric acid crystals in the joints, leading to severe pain, redness, and swelling. The statement "პოდაგრის დროს" translates to "during podagra" in English, indicating that the correct answer is option გ) - during podagra.

  Rate this question:

 • 49. 

  199. კალციუმის ანტაგონისტ ნიფედიპინის დანიშვნის უკუჩვენებაა, როცა არტერიული ჰიპერტენზია შერწყმულია:

  • A.

   ა)  სტენოკარდიასთან;

  • B.

   ბ)  ბრონქოობსტრუქციულ დაავადებებთან;

  • C.

   გ)  აორტის სტენოზთან;

  • D.

   დ)  ჰიპერურიკემიასთან;

  • E.

   ე)  მარცხენა პარკუჭის დიასტოლურ დისფუნქციასთან.

  Correct Answer
  C. გ)  აორტის სტენოზთან;
  Explanation
  Nifedipine is a calcium channel blocker that is used to treat arterial hypertension. It works by blocking the calcium channels in smooth muscle cells of the arteries, causing relaxation and vasodilation. Arterial hypertension is characterized by high blood pressure, and one of the causes of this condition can be a narrowing (stenosis) of the aorta, the main artery of the body. By blocking the calcium channels in the smooth muscle cells of the aorta, nifedipine can help to alleviate the stenosis and reduce blood pressure. Therefore, the correct answer is "გ) აორტის სტენოზთან" (with aortic stenosis).

  Rate this question:

 • 50. 

  200. ჰიპერტენზიის მკურნალობის მიზნით ვერაპამილის ან დილთიაზემის დანიშვნა მიზანშეწონილია მხოლოდ მაშინ, როცა არტერიული ჰიპერტენზია შერწყმულია:

  • A.

   ა)  პარკუჭზედა არითმიებთან;

  • B.

   ბ)  სინუსის  კვანძის სისუსტის სინდრომთან;.

  • C.

   გ)  გულის ბლოკადასთან;

  • D.

   დ)  გულის უკმარისობასთან;

  • E.

   ე)  ღვიძლის უკმარისობასთან

  Correct Answer
  A. ა)  პარკუჭზედა არითმიებთან;
  Explanation
  The correct answer is "ა) პარკუჭზედა არითმიებთან". This means that the diagnosis of verapamil or diltiazem-induced bradycardia is only considered when arterial hypertension is present in combination with arrhythmias.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 05, 2019
  Quiz Created by
  Lamara.gratiashv
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.