ข้อสอบ ภาค ก 1.2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

10 Questions | Attempts: 642

SettingsSettingsSettings
  1.2.4 ..2496  . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก 1.2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   นายอำเภอ

  • C. 

   สภาผู้แทนราษฎร์

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 2. 
  กจัดตั้งเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 3. 
  ผู้ที่ทำหน้าที่แทนกรณีไม่มีนายกเทศมนตรีคือใคร
  • A. 

   รองนายกเทศมนตรี

  • B. 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  • C. 

   นายอำเภอ

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

 • 4. 
  " ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎร์ตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ " ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เทศบาลตำบล

  • B. 

   เทศบาลเมือง

  • C. 

   เทศบาลนคร

  • D. 

   สุขาภิบาลตำบล

 • 5. 
  องค์การเทศบาลประกอบด้วยตามข้อใด
  • A. 

   สภาเทศบาล

  • B. 

   นายกเทศมนตรี

  • C. 

   สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  • D. 

   สภาเทศาบาล นายกเทศมนตรี สมาชิก อบจ.

 • 6. 
  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 7. 
  ผู้มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลคือ
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   นายกเทศมนตรี

  • C. 

   ประธานสภาเทศบาล

  • D. 

   รองประธานสภาเทศบาล

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การกระชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

  • B. 

   นายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สามแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องเรียกว่า สหการ

  • D. 

   เทศบาลแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอย่างอื่นที่นายกเทศมนตรีประกาศ

 • 9. 
  ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้มีอำนาจในการจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลคือใครและกระทำตามข้อใด
  • A. 

   นายกเทศมนตรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • B. 

   นายกเทศมนตรี ปีละ 1 ครั้ง

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปีละครั้ง

 • 10. 
  คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   13 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   17 คน

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.