ข้อสอบ ภาค ก สอบราชการ ชุด 1.2.10 พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

9 Questions | Total Attempts: 4358

SettingsSettingsSettings
   1.2.10 . . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก สอบราชการ ชุด 1.2.10 พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียน ตามข้อใด
  • A. 

   ก่อนจะดำเนินการ

  • B. 

   ระหว่างดำเนินการ

  • C. 

   หลังดำเนินการ

  • D. 

   ก่อนและลังดำเนินการ

 • 2. 
  ทุกกี่ปีนับแต่วัน พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ใช้บังคับให้ผู้อนุญาตพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   5 ปี

  • C. 

   7 ปี

  • D. 

   9 ปี

 • 3. 
  พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ฯ ฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   รัฐสภา

  • C. 

   คณะรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

 • 4. 
  สิ่งใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในคู่มือประชาชนตามกฎหมายนี้ก็ได้
  • A. 

   หลักเกณฑ์การยื่นคำขอ

  • B. 

   วิธีการยื่นคำขอ

  • C. 

   ขั้นตอนในการยื่นคำขอ

  • D. 

   ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาคู่มือประชาชน

 • 5. 
  ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุในคู่มือประชาชนและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วัน
  • A. 

   เจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

  • B. 

   เจ็ดวันนับถัดจากวันพิจารณาแล้วเสร็จ

  • C. 

   ก่อนเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

  • D. 

   หลังเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

 • 6. 
  เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน หากผู้อนุญาตพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกกี่วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
  • A. 

   3 วัน

  • B. 

   5 วัน

  • C. 

   7 วัน

  • D. 

   9 วัน

 • 7. 
  การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามกฏหมายนี้ให้กระทำตามข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 8. 
  บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคำขออนุญาตได้รับไว้ให้กระทำตามข้อใด
  • A. 

   นำส่งจังหวัดเป็นเงินงบประมาณ

  • B. 

   นำส่งคลังเป็นเงินงบประมาณ

  • C. 

   นำส่งจังหวัดเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

  • D. 

   นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

 • 9. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คือ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรี

  • C. 

   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

  • D. 

   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.