ข้อสอบ ภาค ก สอบราชการ ชุด 1.2.10 พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Sobtongtin
S
Sobtongtin
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 8,909
Questions: 9 | Attempts: 4,617

SettingsSettingsSettings
   1.2.10 . . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก สอบราชการ ชุด 1.2.10 พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียน ตามข้อใด

  • A.

   ก่อนจะดำเนินการ

  • B.

   ระหว่างดำเนินการ

  • C.

   หลังดำเนินการ

  • D.

   ก่อนและลังดำเนินการ

  Correct Answer
  A. ก่อนจะดำเนินการ
  Explanation
  The given correct answer is "ก่อนจะดำเนินการ" which translates to "before proceeding". This suggests that the question is asking which point the "พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ" (Royal Enabling Act for Facilitating Consideration of Government Licensing) applies to. The correct answer indicates that the act applies before any action or proceeding takes place.

  Rate this question:

 • 2. 

  ทุกกี่ปีนับแต่วัน พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ใช้บังคับให้ผู้อนุญาตพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย

  • A.

   3 ปี

  • B.

   5 ปี

  • C.

   7 ปี

  • D.

   9 ปี

  Correct Answer
  B. 5 ปี
  Explanation
  The correct answer is 5 years. This is because the question is asking for the number of years since the law has been enforced for authorized persons to consider amending the legislation.

  Rate this question:

 • 3. 

  พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ฯ ฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับข้อใด

  • A.

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B.

   รัฐสภา

  • C.

   คณะรัฐมนตรี

  • D.

   รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

  Correct Answer
  D. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี" because the given law does not apply to the Parliament and the Cabinet.

  Rate this question:

 • 4. 

  สิ่งใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในคู่มือประชาชนตามกฎหมายนี้ก็ได้

  • A.

   หลักเกณฑ์การยื่นคำขอ

  • B.

   วิธีการยื่นคำขอ

  • C.

   ขั้นตอนในการยื่นคำขอ

  • D.

   ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาคู่มือประชาชน

  Correct Answer
  D. ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาคู่มือประชาชน
  Explanation
  The question asks for something that is not necessary to have in the public manual according to this law. The options given are criteria for filing an application, the method of filing an application, the steps in filing an application, and the cost of making a copy of the public manual. The correct answer is the cost of making a copy of the public manual because it is not necessary to include this information in the public manual.

  Rate this question:

 • 5. 

  ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุในคู่มือประชาชนและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วัน

  • A.

   เจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

  • B.

   เจ็ดวันนับถัดจากวันพิจารณาแล้วเสร็จ

  • C.

   ก่อนเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

  • D.

   หลังเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

  Correct Answer
  A. เจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
  Explanation
  The correct answer is "เจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ" (Seven days from the date of completion). This is because the sentence states that the authorized person must complete the operation within a specified time as stated in the public manual and notify the applicant within a certain number of days. Therefore, the operation must be completed within seven days of the date of completion.

  Rate this question:

 • 6. 

  เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน หากผู้อนุญาตพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกกี่วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ

  • A.

   3 วัน

  • B.

   5 วัน

  • C.

   7 วัน

  • D.

   9 วัน

  Correct Answer
  C. 7 วัน
  Explanation
  When the deadline specified in the public manual is reached, if the authorized person does not complete the consideration, they must notify the applicant in writing of the reasons for the delay every 7 days until the consideration is completed.

  Rate this question:

 • 7. 

  การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตตามกฏหมายนี้ให้กระทำตามข้อใด

  • A.

   พระราชบัญญัติ

  • B.

   พระราชกฤษฎีกา

  • C.

   พระราชกำหนด

  • D.

   ประกาศกระทรวง

  Correct Answer
  B. พระราชกฤษฎีกา
  Explanation
  The correct answer is "พระราชกฤษฎีกา" because a พระราชกฤษฎีกา (Royal Decree) is a law issued by the King or the Royal Family in Thailand. It is one of the highest forms of legislation in the country and has the power to regulate various aspects of governance and administration. Therefore, setting up a center to process permit applications in accordance with the law would require following a Royal Decree.

  Rate this question:

 • 8. 

  บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคำขออนุญาตได้รับไว้ให้กระทำตามข้อใด

  • A.

   นำส่งจังหวัดเป็นเงินงบประมาณ

  • B.

   นำส่งคลังเป็นเงินงบประมาณ

  • C.

   นำส่งจังหวัดเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

  • D.

   นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

  Correct Answer
  D. นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
  Explanation
  The correct answer is "นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน" because it is the only option that mentions delivering money to the treasury as revenue. The other options mention delivering money to the provinces or being budgeted funds, which are not the same as delivering money to the treasury as revenue.

  Rate this question:

 • 9. 

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คือ

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐมนตรี

  • C.

   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

  • D.

   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  Correct Answer
  A. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" because according to the Royal Decree on Facilitating Governmental Authorization, B.E. 2558, the Prime Minister is responsible for overseeing and facilitating the process of granting government authorizations. Therefore, the Prime Minister plays a crucial role in ensuring the smooth and efficient functioning of the authorization process.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.