ข้อสอบกฎหมาย ชุด 107 คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsobkruthai
T
Tuewsobkruthai
Community Contributor
Quizzes Created: 20 | Total Attempts: 147,516
Questions: 10 | Attempts: 776

SettingsSettingsSettings
 107 . - Quiz

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 107 คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื นฐาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี

  • A.

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 13 ปี

  • C.

   15 ปี

  • D.

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

  Correct Answer
  C. 15 ปี
  Explanation
  The correct answer is 15 years. This is because the question asks for the number of years of basic education that the National Peacekeeping Council requires. The only option that meets this requirement is 15 years.

  Rate this question:

 • 2. 

  การให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คสช.ให้อำนาจตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

  • A.

   มาตรา 7

  • B.

   มาตรา 44

  • C.

   มาตรา 45

  • D.

   มาตรา 168

  Correct Answer
  B. มาตรา 44
  Explanation
  According to Article 44 of the Interim Constitution of Thailand (B.E. 2557), the National Council for Peace and Order (NCPO) has the authority to manage basic education without charging any fees. This means that the NCPO can oversee and regulate the fundamental education system in Thailand without requiring individuals to pay for it. Therefore, the correct answer is Article 44.

  Rate this question:

 • 3. 

  ระดับชั้นใดไม่อยู่ในการศึกาาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายฉบับนี้

  • A.

   อนุบาล

  • B.

   ปฐมวัย

  • C.

   มัธยมศึกษา

  • D.

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  Correct Answer
  B. ปฐมวัย
  Explanation
  The question asks which level is not considered as a basic education level according to the law. The options given are Kindergarten, Preschool, Secondary Education, and Vocational Certificate. Among these options, "ปฐมวัย" (Preschool) is the correct answer as it is not considered a basic education level according to the law.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี

  • A.

   อนุปริญญาบัตร

  • B.

   ประถมศึกษาปีที่ 2

  • C.

   การศึกษาพิเศษ

  • D.

   การศึกษาสงเคราะห์

  Correct Answer
  A. อนุปริญญาบัตร
  Explanation
  An "อนุปริญญาบัตร" (associate degree) is not considered as a basic education level that requires 15 years of study. It is a higher education qualification that is typically obtained after completing a secondary education level, such as high school. Therefore, it is not a part of the basic education system.

  Rate this question:

 • 5. 

  " การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย "

  • A.

   การศึกษาพื้นฐาน

  • B.

   การศึกษาพิเศษ

  • C.

   การศึกษาสงเคราะห์

  • D.

   การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศรัย

  Correct Answer
  C. การศึกษาสงเคราะห์
 • 6. 

  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทุกด้านยกเว้นข้อใด

  • A.

   ร่างกาย

  • B.

   อารมณ์

  • C.

   สังคมมิติ

  • D.

   สติปัญญา

  Correct Answer
  C. สังคมมิติ
  Explanation
  The question asks for an exception to the areas in which the relevant government agencies are preparing to provide care and development for young children before school age. The options given are physical, emotional, social, and intellectual dimensions. The correct answer is "สังคมมิติ" (social dimension), which means that the government agencies are not preparing to provide care and development in the social aspect.

  Rate this question:

 • 7. 

  ใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • A.

   คณะรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐบาล

  • C.

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  • D.

   สพฐ.

  Correct Answer
  C. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ" because they are responsible for setting the educational expenditure rate for basic education.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • A.

   ค่าจัดการเรียนการสอน

  • B.

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  • C.

   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • D.

   ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ

  Correct Answer
  D. ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ
  Explanation
  The correct answer is "ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ" (Other expenses approved by the Provincial Education Committee). This answer is the only one that does not relate to the basic education management expenses mentioned in the question. The other options, such as "ค่าจัดการเรียนการสอน" (teaching management fees) and "ค่าเครื่องแบบนักเรียน" (student uniform fees), are all considered as basic education management expenses.

  Rate this question:

 • 9. 

  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ใครมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

  • A.

   คณะรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C.

   กศจ.

  • D.

   อกศจ.

  Correct Answer
  B. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ". This is because the question asks who has the authority to determine the deficiency in following the given instruction. The Minister of Education is the one with the authority to make such a determination as they are the head of the Ministry of Education, which is responsible for overseeing and implementing educational policies and regulations.

  Rate this question:

 • 10. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
  Explanation
  The explanation for why Option 1 is the correct answer is not available as the question does not provide any information or context to determine a preferred choice.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 15, 2016
  Quiz Created by
  Tuewsobkruthai
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.