ข้อสอบกฎหมาย ชุด 107 คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 Questions

Settings
Please wait...
 107 .

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 107 คำสั่ง คสช.ให้จัดการศึกษาขั้นพื นฐาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 13 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 2. 
  การให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คสช.ให้อำนาจตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
  • A. 

   มาตรา 7

  • B. 

   มาตรา 44

  • C. 

   มาตรา 45

  • D. 

   มาตรา 168

 • 3. 
  ระดับชั้นใดไม่อยู่ในการศึกาาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายฉบับนี้
  • A. 

   อนุบาล

  • B. 

   ปฐมวัย

  • C. 

   มัธยมศึกษา

  • D. 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
  • A. 

   อนุปริญญาบัตร

  • B. 

   ประถมศึกษาปีที่ 2

  • C. 

   การศึกษาพิเศษ

  • D. 

   การศึกษาสงเคราะห์

 • 5. 
  " การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย "
  • A. 

   การศึกษาพื้นฐาน

  • B. 

   การศึกษาพิเศษ

  • C. 

   การศึกษาสงเคราะห์

  • D. 

   การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศรัย

 • 6. 
  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทุกด้านยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   อารมณ์

  • C. 

   สังคมมิติ

  • D. 

   สติปัญญา

 • 7. 
  ใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   คณะรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐบาล

  • C. 

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   สพฐ.

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ค่าจัดการเรียนการสอน

  • B. 

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  • C. 

   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • D. 

   ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ

 • 9. 
  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ใครมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
  • A. 

   คณะรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   กศจ.

  • D. 

   อกศจ.

 • 10. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4