Електронни аналогови устройства

19 | Total Attempts: 144

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Електронни аналогови устройства

Електронни аналогови устройства - тест


Questions and Answers
 • 1. 
  Предназначението на усилвателите е да:
  • A. 

   генерират трептения с определена честота и амплитуда

  • B. 

   усилват входния сигнал

  • C. 

   да умножава два входни сигнала

 • 2. 
  Реалният усилвател, представен чрез блоковата си схема е:
  • A. 

   двуполюсник

  • B. 

   четириполюсник

  • C. 

   шестполюсник

 • 3. 
  Аналогово устройство, чиято предавателна характеристика има линеен характер, се нарича:
  • A. 

   генератор

  • B. 

   услвател

  • C. 

   функционален преобразувател

 • 4. 
  Кои са основните параметри на усилвателите?
  • A. 

   RiA, RoA, Ai, Au

  • B. 

   D, кпд, Ai, Au

  • C. 

   RiA, RoA, D, кпд

 • 5. 
  Как се дефинира коефициента на усилване по напрежение?
  • A. 

   като отношение на изходното напрежение към входното напрежение

  • B. 

   като отношение на изходния ток към входния ток

  • C. 

   като отношение на максималния входен сигнал към минималния входен сигнал

  • D. 

   като отношение на входното напрежение към изходното напрежение

 • 6. 
  Изходното съпротивление на усилвател, може ли да се определи директно чрез измерване на изходния ток и изходното напрежение?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 7. 
  Показаният коефициент AP=P0/Pi се нарича:
  • A. 

   коефициент на усилване по ток

  • B. 

   коефициент на усилване по напрежение

  • C. 

   коефициент на усилване по мощност

 • 8. 
  Коефициентът на усилване по напрежение, изразен в логаритмични единици, се дава чрез израза:
  • A. 

   AU, dB=10lgAU

  • B. 

   AU, dB=20lgAU

  • C. 

   AU, dB=lgAU

 • 9. 
  При многостъпален усилвател на напрежение, общият коефициент на усилване по напрежение е равен на:
  • A. 

   AU=AU1/AU2/.../AUN

  • B. 

   AU=AU1+AU2+..+AUN

  • C. 

   AU=AU1.AU2...AUN

 • 10. 
  Стръмността на предаване е характерен параметър за:
  • A. 

   преобразувателите напрежение-ток

  • B. 

   преобразувателите ток-напрежение

  • C. 

   преобразувател ток-ток

 • 11. 
  Показаната характеристика се нарича:
  • A. 

   Предавателна

  • B. 

   Амплитудно-честотна

  • C. 

   Фазово-честотна

 • 12. 
  Предавателната характеристика дава зависимостта на:
  • A. 

   зависимостта на фазовата разлика между входното и изходното синусоидално напрежение от честотата

  • B. 

   зависимостта на модула на коефициента на усилване по напрежение от честотата

  • C. 

   изходния сигнал U0 от входния Ui

 • 13. 
  Причината за появата на нелинейни изкривявания в усилвателите е наличието на:
  • A. 

   реактивни елементи

  • B. 

   активни елементи

  • C. 

   реактивни и активни елементи

 • 14. 
  Днамичният обхват на усилвателя се дефинира като оношение на:
  • A. 

   Uimax/Uimin

  • B. 

   Uomax/Uomin

  • C. 

   Uimax/Uomin

 • 15. 
  Избирателният усилвател усилва в:
  • A. 

   широка честотна лента

  • B. 

   тясна честотна лента

  • C. 

   звуковия диапазон

 • 16. 
  Обратната връзка е отрицателна, когато:
  • A. 

   сигналът от веригата за обратна връзка и входният сигнал имат една и съща полярност (фаза)

  • B. 

   полярностите (фазите) на сигналът от веригата за обратна връзка и входният сигнал са противоположни

  • C. 

   обхваща само едно стъпало

 • 17. 
  Вярно ли е, че за количествена оценка на обратната връзка се приема отношението:F=A/AF ?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 18. 
  Показаната обратна връзка е:
  • A. 

   паралелна ООВ по ток

  • B. 

   последователна ООВ по ток

  • C. 

   паралелна ООВ по напрежение

  • D. 

   последователна ООВ по напрежение

 • 19. 
  Как се променя входното съпротивление на усилвател обхванат от паралелна ООВ по напрежение?
  • A. 

   увеличава се

  • B. 

   намалява

  • C. 

   не се променя