กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

20
กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ ข้อใดกล่าวผิด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกภายนอก

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัด ภาคและประเทศของตนเอง

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓ ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก

  • D. 

   ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

 • 2. 
      สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ มีกี่สาระ
  • A. 

   ๔ สาระ

  • B. 

   ๕ สาระ

  • C. 

   ๖ สาระ

  • D. 

   ๗ สาระ

 • 3. 
      ข้อใดไม่ใช่ สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔
  • A. 

   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • B. 

   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

  • C. 

   ประเทศของเรา

  • D. 

   เป็นสาระการเรียนรู้ทุกข้อ

 • 4. 
  สาระการเรียนรู้ใดที่ศึกษาระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์
  • A. 

   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • B. 

   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

  • C. 

   ประวัติศาสตร์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
       การปฏิบัติตนตามหลักธรรม กล่าวในมาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐานที่เท่าไหร่
  • A. 

   มาตรฐาน ส ๑.๑

  • B. 

   มาตรฐาน ส ๑.๒

  • C. 

   มาตรฐาน ส ๑.๓

  • D. 

   ทุกมาตรฐาน

 • 6. 
  Learning Outcome คือ
  • A. 

   ผลกระทบจากการเรียนรู้

  • B. 

   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  • C. 

   จุดประสงค์ปลายทาง

  • D. 

   ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

 • 7. 
  ข้อใด คือ ทักษะทางสังคมของผู้เรียน
  • A. 

   ความเป็นผู้นำ

  • B. 

   ความสามารถในการคิด

  • C. 

   การแสวงหาความรู้

  • D. 

   การเขียนสื่อความ

 • 8. 
       การเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  เป็นผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 9. 
       สาระการเรียนรู้ใดที่กล่าวถึง  มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  • A. 

   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • B. 

   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

  • C. 

   ประวัติศาสตร์

  • D. 

   เศรษฐศาสตร์

 • 10. 
       การตระหนักถึงสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติ เป็นมาตรฐานในสาระใด
  • A. 

   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  • B. 

   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

  • C. 

   ภูมิศาสตร์

  • D. 

   เศรษฐศาสตร์

 • 11. 
               รู้และเข้าใจเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญา โดยให้รู้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 12. 
        การสามารถนำหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสันติสุข เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 13. 
       การปฏิบัติตนและส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 14. 
  รู้และเข้าใจรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 15. 
  เข้าใจระบบและวิธีการของสหกรณ์  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 16. 
       เข้าใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจและการตลาด  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 17. 
      การตระหนักในหน้าที่การเสียภาษีเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 18. 
       เข้าใจปัจจัยที่ผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 19. 
  การใช้ปุ๋ยในการพัฒนาเกษตรชุมชน เป็นการบูรณาการกับรายวิชาใด
  • A. 

   วิทยาศาสตร์

  • B. 

   เทคโนโลยี

  • C. 

   การเกษตร

  • D. 

   ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 • 20. 
   ข้อใดสำคัญที่สุดในการเรียนรู้
  • A. 

   ผู้สอน

  • B. 

   เนื้อหาความรู้

  • C. 

   ผลที่เกิดขึ้น

  • D. 

   กระบวนการเรียนรู้