Posn Biology Quiz #1 เรื่อง สารชีวโมเลกุล

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Biooui
B
Biooui
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 19,273
Questions: 13 | Attempts: 683

SettingsSettingsSettings
Posn Biology Quiz #1  - Quiz

แบบทดสอบ สอวน. ชีววิทยาชุดที่ 1 "สารชีวโมเลกุล"


Questions and Answers
 • 1. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. สารอินทรีย์ที่พบมากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต คือ น้ำ (H2O)ข. โปรตีนจัดเป็นสารชีวโมเลกุลที่พบมากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตค. วิตามินทุกชนิดจะต้องมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเสมอข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  C. ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is ข และ ค. This is because the statement in ข states that proteins are the most abundant organic compounds in living organisms, which is true. The statement in ค states that all types of vitamins must have carbon and hydrogen as essential components, which is also true. Therefore, both statements are correct.

  Rate this question:

 • 2. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. น้ำสามารถพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำด้วยกันเองได้สูงสุด 4 พันธะข. พันธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนกับธาตุที่มีค่า EN สูงค. น้ำสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับไอออนของ Na และ Cl ที่ละลายอยู่ในน้ำได้ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  A. ก และ ข
  Explanation
  The correct answer is "ก และ ข". This is because the statement "น้ำสามารถพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำด้วยกันเองได้สูงสุด 4 พันธะ" (Water can form a maximum of 4 hydrogen bonds with other water molecules) is true, as water molecules can form hydrogen bonds with up to four neighboring water molecules. Additionally, the statement "พันธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนกับธาตุที่มีค่า EN สูง" (Hydrogen bonding is a strong attraction between hydrogen atoms and elements with high electronegativity) is also correct, as hydrogen bonding occurs between hydrogen atoms and highly electronegative elements.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดจากความสามารถของน้ำในการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้

  • A.

   น้ำสามารถถูกลำเลียงจากรากไปยอดในลำต้นของพืชได้

  • B.

   น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาระหว่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

  • C.

   น้ำสามารถล้อมรอบไอออนของ Na และ Cl ที่ละลายน้ำได้

  • D.

   ทุกข้อที่กล่าวมาต้องอาศัยความสามารถของน้ำในการสร้างพันธะไฮโดรเจน

  Correct Answer
  C. น้ำสามารถล้อมรอบไอออนของ Na และ Cl ที่ละลายน้ำได้
  Explanation
  น้ำสามารถล้อมรอบไอออนของ Na และ Cl ที่ละลายน้ำได้ ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดจากความสามารถของน้ำในการสร้างพันธะไฮโดรเจน และข้ออื่น ๆ ที่กล่าวมาต้องอาศัยความสามารถของน้ำในการสร้างพันธะไฮโดรเจน

  Rate this question:

 • 4. 

  ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสลายสารพอลิเมอร์ให้กลายเป็นมอนอเมอร์ คือปฏิกิริยาใดต่อไปนี้

  • A.

   ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis reaction)

  • B.

   ปฏิกิริยาการควบแน่น (condensation reaction)

  • C.

   ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation reaction)

  • D.

   ปฏิกิริยารีดักชั่น (reduction reaction)

  Correct Answer
  A. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis reaction)
  Explanation
  The correct answer is "hydrolysis reaction." Hydrolysis is a chemical reaction that involves the breaking of a chemical bond in a polymer by the addition of water molecules. In this reaction, the polymer is broken down into smaller monomers. This process is commonly used in the degradation of polymers and is important in various biological and industrial processes.

  Rate this question:

 • 5. 

  สารชีวโมเลกุลในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเกิดการสร้างเป็นพอลิเมอร์ได้

  • A.

   คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)

  • B.

   โปรตีน (protein)

  • C.

   ลิพิด (lipid)

  • D.

   กรดนิวคลีอิก (nucleic acid)

  Correct Answer
  C. ลิพิด (lipid)
  Explanation
  Lipids cannot be polymerized because they are composed of hydrophobic molecules such as fatty acids, glycerol, and sterols. Unlike carbohydrates, proteins, and nucleic acids, lipids do not have repeating monomers that can be linked together to form a polymer. Lipids are insoluble in water and play important roles in energy storage, insulation, and cell membrane structure.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต

  • A.

   น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวทุกชนิดจะต้องมีหมู่ไฮดรอกซิลมากกว่า 1 หมู่

  • B.

   น้ำตาลกลูโคสและฟรักโตสมีหมู่คาร์บอนิล (carbonyl group) 1 หมู่

  • C.

   น้ำตาลกาแล็กโตสและกลูโคสเมื่อละลายน้ำจะอยู่ในรูปของวงแหวน 6 เหลี่ยม

  • D.

   น้ำตาลฟรักโตสจัดเป็นน้ำตาล non-reducing sugar

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. น้ำตาลฟรักโตสจัดเป็นน้ำตาล non-reducing sugar
  Explanation
  น้ำตาลฟรักโตสไม่ได้จัดเป็นน้ำตาล non-reducing sugar แต่จัดเป็นน้ำตาล reducing sugar ซึ่งหมายความว่าน้ำตาลฟรักโตสสามารถเติมได้กับสารที่สามารถเปลี่ยนสีส้มไปเป็นสีน้ำเงินได้ เช่น สารที่มีฟรักโตสเป็นส่วนประกอบ เช่น ตัวต้านทานแอสคอร์บิกท์ ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบการสลายของน้ำตาลฟรักโตสได้

  Rate this question:

 • 7. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. น้ำตาลมอลโตสเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของเมล็ดพืชที่กำลังงอกข. น้ำตาลซูโครสเป็นสารชีวโมเลกุลหลักที่พบอยู่ในเซลล์ซีฟทิวบ์ (sieve tube member) ของพืชค. น้ำตาลแล็กโตสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำนมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค". The passage states that sucrose is the main molecule found in the sieve tube members of plants, lactose is an important component of milk in mammals, and maltose is an important food source for germinating seeds. Therefore, options "ก ข และ ค" are all correct statements based on the information given.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดต่อไปนี้เปรียบเทียบความแตกต่างของไกลโคเจนและเซลลูโลสไม่ถูกต้อง

  • A.

   ไกลโคเจนประกอบด้วยน้ำตาลแอลฟ่ากลูโคส ขณะที่เซลลูโลสประกอบด้วยน้ำตาลเบต้ากลูโคส

  • B.

   ไกลโคเจนไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ขณะที่เซลลูโลสจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก

  • C.

   ไกลโคเจนพบสะสมมากในตับและกล้ามเนื้อของสัตว์ ขณะที่เซลลูโลสจะพบสะสมมากในเซลล์พืชและสาหร่ายบางชนิด

  • D.

   ไกลโคเจนเป็นพอลิแซคคาไรด์สะสม ขณะที่เซลลูโลสเป็นพอลิแซคคาไรด์โครงสร้าง

  Correct Answer
  B. ไกลโคเจนไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ขณะที่เซลลูโลสจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก
  Explanation
  The correct answer states that glycolysis does not have branching, while cellulose has a significant amount of branching. This is incorrect because glycolysis is a metabolic pathway that occurs in the cytoplasm of cells and involves the breakdown of glucose into pyruvate. It does not involve branching. On the other hand, cellulose is a complex carbohydrate found in the cell walls of plants and is composed of glucose units linked together in a linear chain with many branches. Therefore, the correct answer is incorrect because it states the opposite of the actual difference between glycolysis and cellulose.

  Rate this question:

 • 9. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. น้ำตาลเบต้าคือน้ำตาลที่มีหมู่ OH บนคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งของน้ำตาลอยู่ทางด้านบนข. อะไมโลสมีน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบคือ น้ำตาลแอลฟ่ากลูโคส ค. น้ำตาลเบต้าทุกชนิดจัดเป็นน้ำตาลที่มีคุณสมบัติเป็น non-reducing sugarข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  A. ก และ ข
  Explanation
  The correct answer is "ก และ ข" because it states that both statement ก (น้ำตาลเบต้าคือน้ำตาลที่มีหมู่ OH บนคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งของน้ำตาลอยู่ทางด้านบน) and statement ข (อะไมโลสมีน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบคือ น้ำตาลแอลฟ่ากลูโคส) are correct. Statement ก defines beta sugar as a sugar with an OH group on the carbon atom above the ring, while statement ข defines alpha sugar as a sugar with an alpha glycosidic bond. Both statements provide accurate information about the structures and properties of these types of sugars.

  Rate this question:

 • 10. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. อะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีน้ำตาลกลูโคสชนิดแอลฟ่าเป็นองค์ประกอบข. อะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีน้ำตาลกลูโคสชนิดเบต้าเป็นองค์ประกอบค. อะไมโลสไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ขณะที่อะไมโลเพกตินมีการแตกกิ่งก้านสาขาง. อะไมโลสมีการแตกกิ่งก้านสาขา ขณะที่อะไมโลเพกตินไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา

  • A.

   ก และ ค

  • B.

   ก และ ง

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ข และ ง

  Correct Answer
  A. ก และ ค
  Explanation
  The correct answer is ก และ ค. The explanation is that อะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีน้ำตาลกลูโคสชนิดแอลฟ่าเป็นองค์ประกอบ (Alpha) while อะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีน้ำตาลกลูโคสชนิดเบต้าเป็นองค์ประกอบ (Beta). Additionally, อะไมโลสไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา (Alpha) while อะไมโลเพกตินมีการแตกกิ่งก้านสาขา (Beta).

  Rate this question:

 • 11. 

  จงพิจารณาภาพของส้มโอที่กำหนดให้ต่อไปนี้ส่วนสีขาวของผลส้มโอที่เห็นในภาพเป็นสารชีวโมเลกุลใด

  • A.

   ไคติน (chitin)

  • B.

   เพกติน (pectin)

  • C.

   ลิกนิน (lignin)

  • D.

   เซลลูโลส (cellulose)

  • E.

   เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose)

  Correct Answer
  B. เพกติน (pectin)
  Explanation
  The correct answer is "pectin" because the white part of the watermelon shown in the picture is the pith, which is rich in pectin. Pectin is a type of polysaccharide found in the cell walls of plants and is responsible for giving fruits and vegetables their structure. It is commonly used as a gelling agent in food products like jams and jellies.

  Rate this question:

 • 12. 

  ธาตุในข้อใดต่อไปนี้ที่พบในกรดอะมิโนทุกชนิด

  • A.

   คาร์บอน ไฮโดรเจน

  • B.

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

  • C.

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน

  • D.

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

  • E.

   คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์

  Correct Answer
  C. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน
  Explanation
  All types of amino acids contain carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Therefore, the correct answer is "คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน".

  Rate this question:

 • 13. 

  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. กรดอะมิโนที่มีคุณสมบัติเป็นกรดมี 2 ตัว คือ แอสพาร์เตต (aspartate) และกลูตาเมต (glutamate)ข. กรดอะมิโนที่มีคุณสมบัติเป็นเบสคือกรดอะมิโนที่มีหมู่ NH3 หรืออนุพันธ์มากกว่า 1 หมู่ค. กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก คือ อาร์จีนีน (arginine) และฮิสทิดีน (histidine) ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

  • A.

   ก และ ข

  • B.

   ก และ ค

  • C.

   ข และ ค

  • D.

   ก ข และ ค

  • E.

   ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ก ข และ ค
  Explanation
  The correct answer is "ก ข และ ค" because both statement ก and ข are true. Statement ก states that aspartate and glutamate are acidic amino acids, which is correct. Statement ข states that basic amino acids are the ones that have an NH3 group or more than one derivative, which is also correct. Statement ค states that arginine and histidine are essential amino acids for child growth, which is also correct. Therefore, all three statements are accurate.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.