Test Sprawdzający Z Worda

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Asia1957
A
Asia1957
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 15,978
Pyta: 20 | Attempts: 15,984

SettingsSettingsSettings
Test Sprawdzający Z Worda - Quiz

Przed Tobą 20 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia,


Questions and Answers
 • 1. 

  Edytor tekstu to program służący do:

  • A.

   Redagowania pism, ulotek, gazetek

  • B.

   Tworzenia grafiki komputerowej

  • C.

   Tworzenia rysunków technicznych i pisma technicznego

  • D.

   Przechowywania danych o klientach

  Correct Answer
  A. Redagowania pism, ulotek, gazetek
  Explanation
  The correct answer is "Redagowania pism, ulotek, gazetek." This is because the given options suggest different functions that a text editor can perform, such as creating computer graphics, technical drawings, or storing customer data. However, the specific purpose mentioned in the correct answer is editing texts, brochures, and newsletters.

  Rate this question:

 • 2. 

  Jeżeli kursor ustawimy przed znakiem, który chcemy poprawić to użyjemay klawisza:   

  • A.

   Backspace

  • B.

   Delete

  • C.

   Insert

  • D.

   Home

  Correct Answer
  A. Backspace
  Explanation
  The backspace key is used to delete the character that is located before the cursor. It allows for correcting mistakes by removing the previous character.

  Rate this question:

 • 3. 

  Jednym z podstawowych pojęć w edytorach tekstu jest akapit. Co to jest?

  • A.

   Odstęp między lewym marginesem a tekstem w dowolnym wierszu

  • B.

   Odstęp między lewym marginesem a tekstem w pierwszym wierszu

  • C.

   Fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza Enter zawierający jeden lub więcej wierszy

  • D.

   Odstęp między wierszami

  Correct Answer
  C. Fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza Enter zawierający jeden lub więcej wierszy
  Explanation
  A paragraph in text editors refers to a section of text that is ended by pressing the Enter key and can contain one or multiple lines. It is a distinct block of text separated from other paragraphs.

  Rate this question:

 • 4. 

  Justowaniem tekstu nazywamy:  

  • A.

   Ustawienie tekstu na środku

  • B.

   Wyrównanie tekstu do lewej

  • C.

   Wyrównanie dwustronne tekstu

  • D.

   Wyrównanie tekstu do prawej

  Correct Answer
  C. Wyrównanie dwustronne tekstu
  Explanation
  The correct answer is "Wyrównanie dwustronne tekstu" which translates to "Justification of the text". This refers to aligning the text evenly on both the left and right margins, creating a straight edge on both sides of the text. It creates a clean and professional look, commonly used in documents, books, and newspapers.

  Rate this question:

 • 5. 

  Interlinia to:

  • A.

   Dodatkowe wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu

  • B.

   Odstęp między wierszami danego akapitu

  • C.

   Określenie odstępów dla akapitu od lewego i od prawego marginesu

  • D.

   Podstawowa jednostaka określająca wysokość czcionki

  Correct Answer
  B. Odstęp między wierszami danego akapitu
  Explanation
  The correct answer is "Odstęp między wierszami danego akapitu" because interlinia refers to the spacing between lines within a paragraph. It determines the vertical distance between each line of text, allowing for better readability and organization of the content.

  Rate this question:

 • 6. 

  Chcesz skopiować fragment tekstu. Od jakiej czynności musisz zacząć?

  • A.

   Zaznaczyć jako blok fragment, który chcesz skopiować

  • B.

   Ustawić kursor w miejscu, gdzie chcesz kopiować

  • C.

   Z menu NARZĘDZIA GŁÓWNE wybrać opcję KOPIUJ

  • D.

   Zapisać dokument, w którym pracujesz na dysku

  Correct Answer
  A. Zaznaczyć jako blok fragment, który chcesz skopiować
  Explanation
  To copy a text fragment, you need to start by selecting the block of text you want to copy.

  Rate this question:

 • 7. 

  Linijka jest to:

  • A.

   Pasek narzędzi do tworzenia tabel

  • B.

   Przyrząd do ustalania wielkości rysunków wstawionych do dokumentu

  • C.

   Pasek narzędzi do formatowania czcionki

  • D.

   Pasek informujący o wielkości marginesów i rozmiarze strony

  Correct Answer
  D. Pasek informujący o wielkości marginesów i rozmiarze strony
  Explanation
  The correct answer is "Pasek informujący o wielkości marginesów i rozmiarze strony". This is because the term "linijka" in Polish refers to a ruler, which is a tool used to measure and indicate the size of margins and page dimensions. The other options mentioned in the question do not align with the definition of "linijka".

  Rate this question:

 • 8. 

  Aby wprowadzić do tekstu np. takie znaki: ∑, ∩, π, ∞,↕, ♫  

  • A.

   Wykorzystasz Autokształty

  • B.

   Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję Symbol

  • C.

   Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję WordArt

  • D.

   Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję Obiekt clipart

  Correct Answer
  B. Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję Symbol
  Explanation
  The correct answer is "Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję Symbol". This is because the question asks how to insert certain characters into the text, such as "∑", "∩", "π", "∞", "↕", and "♫". The "Symbol" option in the "WSTAWIANIE" (Insert) menu allows users to insert special characters and symbols into the text.

  Rate this question:

 • 9. 

  Tabele służą do:

  • A.

   Wyrównania napisanego tekstu

  • B.

   Wyrównywania wierszy i tworzenia z nich kolumn

  • C.

   Tworzenia pustych formularzy

  • D.

   Sporządzania różnego typu list i zestawień

  Correct Answer
  D. Sporządzania różnego typu list i zestawień
  Explanation
  Tabele służą do sporządzania różnego typu list i zestawień.

  Rate this question:

 • 10. 

  Z tekstu na pisanego w edytorze Word chcesz zrobić tabelę. Uzyskasz to przez:  

  • A.

   Skorzystasz z Kreatora tabel

  • B.

   Wykorzystanie tabulatorów

  • C.

   Wybranie: TABELA i opcji Konwertuj tekst na tabelę

  • D.

   Zaznaczysz tekst i ustawisz odpowiednie marginesy

  Correct Answer
  C. Wybranie: TABELA i opcji Konwertuj tekst na tabelę
  Explanation
  To create a table in Word, you can use the option "TABELA" (which means "TABLE" in Polish) and choose the "Konwertuj tekst na tabelę" (which means "Convert text to table") option. This will allow you to convert the selected text into a table.

  Rate this question:

 • 11. 

  Napisałeś opowiadanie na kilka stron. Chcesz umieścić na każdej stronie tytuł opowiadania oraz ponumerować strony. Co zrobisz?   

  • A.

   Z karty WSTAWIANIE wybierzesz polecenie UKŁAD STRONY

  • B.

   Z karty WSTAWIANIE wybierzesz opcję Plan dokumentu

  • C.

   Z karty WSTAWIANIE wybierzesz opcję Nagłówek i stopka

  • D.

   Na każdej stronie dopiszesz tytuł opowiadania i numer strony

  Correct Answer
  C. Z karty WSTAWIANIE wybierzesz opcję Nagłówek i stopka
  Explanation
  By choosing the "Nagłówek i stopka" option from the "WSTAWIANIE" tab, you can add a header and footer to each page. This will allow you to include the title of the story and page numbers on every page.

  Rate this question:

 • 12. 

  Cechą tabel jest to, że:

  • A.

   Posiadają krawędzie przypominające tradycyjną tabelę

  • B.

   Pozwalają tworzyć równe kolumny

  • C.

   Upraszczają zamianę wierszy tekstu w kolumny

  • D.

   Każda komórka jest niezależna, może mieć własne marginesy, wcięcia i format

  Correct Answer
  D. Każda komórka jest niezależna, może mieć własne marginesy, wcięcia i format
  Explanation
  Tables have independent cells that can have their own margins, indents, and formatting.

  Rate this question:

 • 13. 

  Aby napisać wielką literę Ź należy wcisnąć:

  • A.

   Shift + Alt + Z

  • B.

   Shift + Alt + X

  • C.

   Caps Lock + Alt + Z

  • D.

   Alt + Shift + Ctrl + Z

  Correct Answer
  B. Shift + Alt + X
  Explanation
  To write the letter "Ź" in uppercase, you need to press Shift + Alt + X.

  Rate this question:

 • 14. 

  Pracując nad długim tekstem należy:  

  • A.

   Od początku go formatować

  • B.

   Pisać szybko, wiersze oddzielając ENTEREM

  • C.

   Często zapisywać

  • D.

   Nic szczególnego nie trzeba robić

  Correct Answer
  C. Często zapisywać
  Explanation
  When working on a long text, it is important to frequently save it. This is because long texts can be prone to accidental loss or deletion, and saving regularly helps to prevent any potential loss of progress or work. By saving the text at regular intervals, the writer can ensure that they have a backup of their work and can easily recover it in case of any unforeseen circumstances, such as power outages or computer crashes.

  Rate this question:

 • 15. 

  Wprowadzanie tekstu, poruszanie się po nim oraz modyfikacja to:

  • A.

   Formatowanie dokumentu

  • B.

   Wklejanie dokumentu

  • C.

   Edycja dokumentu

  • D.

   Zachowanie dokumentu

  Correct Answer
  C. Edycja dokumentu
  Explanation
  The correct answer is "Edycja dokumentu" because it refers to the action of modifying or making changes to the text. The other options mentioned, such as formatting the document, pasting the document, and preserving the document, are not specifically related to the act of editing the text. Therefore, "Edycja dokumentu" is the most appropriate choice in this context.

  Rate this question:

 • 16. 

  Jak można zaznaczyć cały dokument w blok?

  • A.

   Trzeba wcisnąć CTRL + ALT

  • B.

   Trzeba wcisnąć CTRL + A

  • C.

   Trzeba zaznaczać każdy wiersz oddzielnie

  • D.

   Nie można tego zrobić

  Correct Answer
  B. Trzeba wcisnąć CTRL + A
  Explanation
  To select the entire document in block, you need to press CTRL + A. This keyboard shortcut selects all the text or content in the document at once, allowing you to perform actions on the entire document as a whole.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pisać kursywą to znaczy:

  • A.

   Pisać pismem pogrubionym

  • B.

   Pisać wielkimi literami

  • C.

   Pisać pismem pochyłym

  • D.

   Pisać wersalikami

  Correct Answer
  C. Pisać pismem pochyłym
  Explanation
  Pisać kursywą to znaczy pisać pismem pochyłym.

  Rate this question:

 • 18. 

  Standardowa karta papieru ma format   

  • A.

   A4 /210x297/

  • B.

   A5 /148X210/

  • C.

   B5 /182x257/

  • D.

   A3/297x420

  Correct Answer
  A. A4 /210x297/
  Explanation
  The correct answer is A4 /210x297/. A4 is the standard paper size used in most countries. It measures 210x297 mm, which is slightly longer and narrower than a letter-sized paper in the United States. This size is commonly used for documents, letters, and printing purposes.

  Rate this question:

 • 19. 

  Standardowa wielkość czcionki przy tworzeniu podstawowych dokumentów to:

  • A.

   14 pkt

  • B.

   16 pkt

  • C.

   12 pkt

  • D.

   11 pkt

  Correct Answer
  C. 12 pkt
  Explanation
  The standard font size for creating basic documents is typically 12 points. This size is commonly used as it strikes a balance between being easily readable and conserving space on the page. It is a widely accepted standard in the publishing industry and is commonly used in various document formats such as essays, reports, and letters.

  Rate this question:

 • 20. 

  Formatowanie tekstu polega na:

  • A.

   Na napisaniu go czcionką kolorową

  • B.

   Zwiększeniu odstępów między wierszami

  • C.

   Nadaniu odpowiedniego wyglądu dokumentowi tekstowemu

  • D.

   Obramowaniu strony

  Correct Answer
  C. Nadaniu odpowiedniego wyglądu dokumentowi tekstowemu
  Explanation
  Formatting text involves giving the text document an appropriate appearance. This can include using colored fonts, increasing line spacing, and framing the page.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.