Hydrosfera – Test Powtórkowy

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mfraczek
M
Mfraczek
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 37,916
Pyta: 17 | Attempts: 20,100

SettingsSettingsSettings
Hydrosfera Test Powt�rkowy - Quiz

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą hydrosfery.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ile wody zawiera wszechocean, czyli suma wszystkich oceanów na Ziemi? Odpowiedź znajdziesz na blogu.

  • A.

   2 mld km3

  • B.

   1,3 mld km3

  • C.

   10 mld km3

  Correct Answer
  B. 1,3 mld km3
  Explanation
  The correct answer is 1,3 mld km3. This answer indicates that the total amount of water in all the oceans on Earth is 1.3 billion cubic kilometers.

  Rate this question:

 • 2. 

  Jaki procent hydrosfery stanowią wody słodkie?

  • A.

   Ok. 10%

  • B.

   50%

  • C.

   2,5%

  Correct Answer
  C. 2,5%
  Explanation
  Approximately 2.5% of the hydrosphere consists of freshwater. This means that out of all the water on Earth, only a small fraction is suitable for drinking, agriculture, and other freshwater needs. The majority of the hydrosphere is made up of saltwater, found in the oceans. This limited availability of freshwater highlights the importance of conservation and sustainable use of this precious resource.

  Rate this question:

 • 3. 

  Parowanie wody z powierzchni roślin i zwierząt to:

  Correct Answer
  transpiracja
  Explanation
  Parowanie wody z powierzchni roślin i zwierząt to proces nazywany transpiracją. Transpiracja jest naturalnym procesem, w którym woda z organizmów żywych odparowuje przez ich powierzchnię. U roślin, woda jest pobierana z gleby przez korzenie i transportowana do liści, gdzie następnie odparowuje. U zwierząt, woda jest wydalana przez oddychanie i pocenie się. Transpiracja jest ważnym procesem dla regulacji temperatury organizmów oraz dla transportu składników odżywczych.

  Rate this question:

 • 4. 

  Resublimacja to:

  • A.

   Skroplenie pary wodnej prowadzące do powstania chmur

  • B.

   Przesiąkanie wód powierzchniowych w podłoże

  • C.

   Przejście lodu w parę wodną z pominięciem fazy ciekłej

  • D.

   Przejście pary wodnej w lód z pominięciem fazy ciekłej

  Correct Answer
  D. Przejście pary wodnej w lód z pominięciem fazy ciekłej
  Explanation
  Resublimacja is the process in which water vapor directly transforms into ice without going through the liquid phase. This occurs when the temperature drops below the freezing point of water, causing the water vapor to skip the liquid phase and directly solidify into ice.

  Rate this question:

 • 5. 

  Największą powierzchnię ma ocean:

  • A.

   Atlantycki

  • B.

   Indyjski

  • C.

   Spokojny (Pacyfik)

  Correct Answer
  C. Spokojny (Pacyfik)
  Explanation
  Jego powierzchnia wynosi 178,7 mln km2

  Rate this question:

 • 6. 

  Zaznacz morza przybrzeżne:

  • A.

   Północne

  • B.

   Arabskie

  • C.

   Ochockie

  • D.

   Beringa

  • E.

   Bałtyckie

  Correct Answer(s)
  C. Ochockie
  D. Beringa
  Explanation
  The correct answer is Ochockie and Beringa. These are the names of two coastal seas. Ochockie refers to the Sea of Okhotsk, which is located between Russia and Japan. Beringa refers to the Bering Sea, which is located between Russia and Alaska. Both of these seas are adjacent to land and have coastlines.

  Rate this question:

 • 7. 

  Maksymalne zasolenie Morza Czerwonego, najbardziej słonego morza na świecie, wynosi:

  • A.

   35‰

  • B.

   40‰

  • C.

   46‰

  Correct Answer
  C. 46‰
  Explanation
  The correct answer is 46‰. The Red Sea is known for being the most saline sea in the world. Salinity is measured in parts per thousand (‰), and the maximum salinity of the Red Sea is 46‰. This high salinity is due to the high evaporation rates and limited freshwater inflow in the region. The Red Sea's unique geography and climate contribute to its high salinity levels, making it a challenging environment for marine life.

  Rate this question:

 • 8. 

  Pływy – cykliczne pionowe wahania poziomu wód – mają związek z występowaniem sił grawitacyjnych Księżyca i Słońca. Które ciało niebieskie ma większy wpływ na to zjawisko?

  • A.

   Słońce, ponieważ jest centralnym punktem naszej galaktyki

  • B.

   Księżyc, ponieważ znajduje się bliżej Ziemi

  Correct Answer
  B. Księżyc, ponieważ znajduje się bliżej Ziemi
  Explanation
  The correct answer is the Moon because it is closer to Earth. The gravitational force between two objects decreases with distance, so the closer object has a greater influence on the tides. While the Sun is much larger and more massive than the Moon, its distance from Earth is much greater, resulting in a smaller gravitational force and a lesser impact on the tides.

  Rate this question:

 • 9. 

  Spośród wymienionych prądów morskich zaznacz ciepłe.

  • A.

   Gwinejski

  • B.

   Peruwiański

  • C.

   Norweski

  • D.

   Oja-siwo

  • E.

   Kuro-siwo

  Correct Answer(s)
  A. Gwinejski
  C. Norweski
  E. Kuro-siwo
  Explanation
  The correct answer is Gwinejski, Norweski, Kuro-siwo. These three currents, Gwinejski, Norweski, and Kuro-siwo, are warm ocean currents.

  Rate this question:

 • 10. 

  Zjawisko polegające na obniżeniu temperatury przypowierzchniowej warstwy wód Oceanu Spokojnego, spowodowane wzmocnieniem pasatów, wywołujące wzmożenie upwellingu oraz obfite opady m.in. w Australii to:

  • A.

   El Niño

  • B.

   La Niña

  Correct Answer
  B. La Niña
  Explanation
  La Niña is a weather phenomenon characterized by the cooling of surface waters in the Pacific Ocean, particularly in the Pacific Ocean. It is caused by the strengthening of trade winds, which leads to an intensification of upwelling, the upward movement of cold, nutrient-rich waters from the deep ocean to the surface. This cooling of surface waters in the Pacific Ocean can result in increased rainfall in certain regions, including Australia. Therefore, the given answer, La Niña, accurately describes the phenomenon described in the question.

  Rate this question:

 • 11. 

  Zjawisko polegające na tym, że jedna rzeka dzieli się na dwa ramiona i odprowadza wodę do dwóch różnych dorzeczy to:

  Correct Answer
  bifurkacja
  Explanation
  Bifurkacja jest zjawiskiem, w którym jedna rzeka dzieli się na dwa ramiona i odprowadza wodę do dwóch różnych dorzeczy.

  Rate this question:

 • 12. 

  Czy istnieją rzeki płynące tylko przez kilka godzin po silnych opadach?

  • A.

   Nie, to po prostu wynik spływania wody po nachyleniu terenu, którego nie można nazwać rzeką

  • B.

   Tak, są to tzw. rzeki epizodyczne, charakterystyczne dla obszarów wybitnie suchych

  Correct Answer
  B. Tak, są to tzw. rzeki epizodyczne, charakterystyczne dla obszarów wybitnie suchych
  Explanation
  The correct answer is that yes, there are rivers that flow only for a few hours after heavy rainfall. These rivers are called episodic rivers and are characteristic of extremely dry areas. This phenomenon occurs when the water flows down the slope of the terrain but does not have a consistent flow throughout the year.

  Rate this question:

 • 13. 

  Przykładem jeziora okresowego (wysychającego w porze suchej częściowo lub całkowicie) jest:

  • A.

   Jezioro Bajkał

  • B.

   Jezioro Czad

  • C.

   Jezioro Ontario

  Correct Answer
  B. Jezioro Czad
  Explanation
  An example of a seasonal lake (partially or completely drying up during the dry season) is Lake Chad.

  Rate this question:

 • 14. 

  Wskaż wiek jeziora dystorficznego.

  • A.

   Jezioro młode

  • B.

   Jezioro dojrzałe

  • C.

   Jezioro stare

  Correct Answer
  C. Jezioro stare
  Explanation
  Jezioro dystroficzne jest jeziorem, które powstaje w wyniku gromadzenia się substancji organicznych, takich jak torf, w jego wodzie. Proces ten zajmuje długie lata, więc jezioro dystroficzne jest zazwyczaj starsze niż jezioro młode lub dojrzałe. Dlatego jezioro stare jest prawidłową odpowiedzią.

  Rate this question:

 • 15. 

  Jaką powierzchnię Ziemi pokrywają lody w postaci lądolodu, lodowców górskich i wieloletniej zmarzliny?

  • A.

   5%

  • B.

   11%

  • C.

   21%

  Correct Answer
  B. 11%
  Explanation
  Approximately 11% of the Earth's surface is covered by ice in the form of ice sheets, mountain glaciers, and permafrost. Ice sheets, such as those in Antarctica and Greenland, cover vast areas of land and are responsible for the majority of the Earth's ice. Mountain glaciers are found in high-altitude regions and contribute to the overall ice cover. Permafrost refers to permanently frozen ground, mainly found in the Arctic and subarctic regions. Together, these ice formations make up approximately 11% of the Earth's surface.

  Rate this question:

 • 16. 

  Ten rodzaj wód podziemnych powstaje z kondensacji pary wodnej wydzielającej się z magmy. Są to wody:

  Correct Answer
  juwenilne
  Explanation
  The correct answer is "juwenilne" because it refers to a type of underground water that is formed through the condensation of water vapor released from magma.

  Rate this question:

 • 17. 

  Wody wypływające z dużych głębokości, posiadające znacznie wyższą temperaturę od średniej rocznej temperatury powietrza w okolicy to wody:

  Correct Answer
  termalne
  Explanation
  Wody wypływające z dużych głębokości, posiadające znacznie wyższą temperaturę od średniej rocznej temperatury powietrza w okolicy, są określane jako wody termalne. Termalne wody są zwykle podgrzewane przez gorące źródła lub aktywność wulkaniczną pod ziemią.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 03, 2010
  Quiz Created by
  Mfraczek
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.