Сэтгэх чадварын сорил-1 Quiz

29 Questions | Total Attempts: 5393

SettingsSettingsSettings
 -1 Quiz - Quiz

Түвшин-2: Тест-1


Questions and Answers
 • 1. 
  Өгөгдсөн үгнүүдтэй хоршин хэрэглэгддэг үгийг олж бич!!!
 • 2. 
  Дүрсүүдийг талбайн хэмжээгээр өсөхөөр зөв дарааллуулсан дарааллыг ол!!!
 • 3. 
  Зураасын оронд тохирох тоог олж бич! 19    21   23   25   --    --
 • 4. 
  Үсэгнүүдийн байрыг сольж нэр үг бүтээ! ТУРАГЗ
 • 5. 
  Бусдаас ялгаатай дүрс аль нь вэ?
 • 6. 
  Үгсийн ерөнхий эхлэлийг олж бич!
 • 7. 
  Үгсийн ерөнхий төгсгөлийг олж бич!
 • 8. 
  170 оноо авсан байг олж, дугаарыг нь дугуйл!
 • 9. 
  Тэнцэтгэлийг үнэн болгох үйлдлийн тэмдгүүдийн дарааллыг олж, дугаарыг нь дугуйл.
 • 10. 
  Бусдаасаа ялгаатай цагийг олж, дугаарыг нь бич.
 • 11. 
  Дээр үзүүлсэн зурагт нийт хэдэн шулуун байна вэ?
 • 12. 
  Зураасын оронд байвал зохих тоог олж бич.
 • 13. 
  Бусдаасаа ялгаатай дүрсийг ол.
 • 14. 
  Үсэгнүүдийн байрыг сольж, нэр үг бүтээ. ГЭТРЭ
 • 15. 
  Өгөгдсөн дүрстэй эвлүүлэгдэж чадах дүрсийг олж дугаарыг нь бич.
 • 16. 
  Эхний үгийн төгсгөл, сүүлийн үгийн эхлэлийг ол. ЗАР(..)ЛЗ
 • 17. 
  Зураасуудын оронд ямар тоо байх вэ? 16  9  21  7  26  5  -  -
 • 18. 
  Бусдаасаа ялгаатай дүрсийг олж, дугаарыг нь бич.
 • 19. 
  Хоосон зайд ямар тоо байх вэ?
 • 20. 
 • 21. 
  Өгөгдсөн хоосон нүдийг дүүргэхийн тулд аль 2 дүрс нь хэрэгтэй вэ?
 • 22. 
 • 23. 
  Өгөгдсөн дүрстэй зөв эвлүүлэгдэх дүрсийг ол.
 • 24. 
  Эхний үгийн төгсгөл, сүүлийн үгийн эхлэлийг ол. ТУУ( . . . )РЦАГ
 • 25. 
  Эхний үгийн төгсгөл, сүүлийн үгийн эхлэлийг ол. ДҮР( . . )ЭЭ
Back to Top Back to top