Контролна вежба по информатика ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1

15 | Total Attempts: 2126

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Контролна вежба по информатика ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1 - Quiz

Контролна вежба по информатика - тема ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА1 Наставници: Татјана, Маја, Марина


Questions and Answers
 • 1. 
  Информатика е наука:
  • A. 

   за автоматска обработка на податоци и информации.

  • B. 

   која обработката на податоци ја врши со помош на компјутер.

  • C. 

   која го проучува прибирањето, чувањето и обработката на податоци и информации.

  • D. 

   се од горе наведеното.

 • 2. 
  Кој од следните искази НЕ Е точен:
  • A. 

   Од информацијата дознаваме нешто ново.

  • B. 

   Податокот е знак, број, збор, слика и слично.

  • C. 

   Значењето на поимите информација и податок е исто.

  • D. 

   Податоците сами за себе немаат одредено значење за човекот.

 • 3. 
   Што од наведеното претставува податок?
  • A. 

   Денес температурата е 15 степени целзиусови.

  • B. 

   10.06.2012

  • C. 

   Лина е одлична ученичка.

  • D. 

   Маја Николова замина на летување.

 • 4. 
  Компјутерот е автоматски уред бидејќи:
  • A. 

   е направен од електронски делови.

  • B. 

   податоците кои ги обработува ги претвара во бинарни броеви.

  • C. 

   ги обработува податоците според упатства запишани во програма.

  • D. 

   сите потребни обработки ги извршува самостојно според упатствата во програмата .

 • 5. 
  Првиот електронски компјутер се викал:
  • A. 

   PC

  • B. 

   Apple I

  • C. 

   Apple II

  • D. 

   ENIAC

 • 6. 
  Првиот персонален компјутер бил изграден од:
  • A. 

   чипови

  • B. 

   транзистори

  • C. 

   интегрални кола

  • D. 

   електронски лампи

 • 7. 
  Подреди ги откритијата во електрониката според годината на нивно појавување, почнувајќи од оној кој се појавил последен.
  • A. 

   чип, интегрално коло, транзистор, електронски лампи

  • B. 

   транзистор, чип, електронски лампи, интегрално коло

  • C. 

   интегрално коло, електронски лампи, чип, транзистор

  • D. 

   електронски лампи, транзистор, интегрално коло, чип

 • 8. 
   Персоналните компјутери се:
  • A. 

   супер компјутери

  • B. 

   големи компјутери

  • C. 

   микро компјутери

  • D. 

   ништо од наведеното

 • 9. 
   Што од доле наведеното претставува етичко однесување?
  • A. 

   Користење компјутерски вируси

  • B. 

   Користење туѓи предмети и лични податоци без дозвола

  • C. 

   Почитување на право на приватност и право на сопственост.

  • D. 

   Испраќање материјали со вулгарни и навредливи содржини преку интернет

 • 10. 
  Со која од следните постапки се почитуваат основните етички принципи при користење на компјутерот:
  • A. 

   пиратерија

  • B. 

   користење на слободен софтвер

  • C. 

   откривање на туѓи компјутерски шифри

  • D. 

   намерно испраќање вируси преку електронска пошта

 • 11. 
  Билјана Стојановска -- информација
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Натрпреварот во фудбал меѓу нашето училиште и ОУ Кочо Рацин ќе започне во 13 часот. - информација
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  6-2 одделение  - информација
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Обележи ги само оние елементи кои се однесуваат на компјутерите од II-та генерација
  • A. 

   Електронски ламби

  • B. 

   Транзистори

  • C. 

   Дупчени картички

  • D. 

   Магнетни дискови

  • E. 

   Магнетни ленти

 • 15. 
  1. Како се викаат луѓето кои влегуваат во туѓи компјутерски системи и ја нарушуваат нивната безбедност?
  • A. 

   хакери

  • B. 

   сервисери

  • C. 

   програмери

  • D. 

   компјутерџии

Back to Top Back to top