Bāze, 8. Nodaļa

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Fensterbanks
F
Fensterbanks
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,491
Jautjumi: 34 | Attempts: 1,409

SettingsSettingsSettings
Bāze, 8. Nodaļa - Quiz

kubikmeistars


Questions and Answers
 • 1. 

  Ko drīkst izmantot, dzēšot ugunsgrēku elektroiekārtās zem sprieguma līdz   1000 V?

  • A.

   1. Drīkst izmantot ūdeni

  • B.

   2. Drīkst izmantot lupatas

  • C.

   3. Drīkst izmantot ogļskābes un pulvera ugunsdzēšamo aparātu

  • D.

   4. Drīkst izmantot putu ugunsdzēšamo aparātu

  Correct Answer
  C. 3. Drīkst izmantot ogļskābes un pulvera ugunsdzēšamo aparātu
  Explanation
  Ogļskābes un pulvera ugunsdzēšamais aparāts ir piemērots izmantot ugunsgrēku elektroiekārtās zem sprieguma līdz 1000 V. Šāds aparāts nodrošina efektīvu ugunsdzēsību, neizraisot elektrošoku vai citus riskus, kas varētu būt saistīti ar ūdens vai citu dzēšanas līdzekļu izmantošanu elektroiekārtās.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt telpās bez paaugstinātas bīstamības?

  • A.

   220V

  • B.

   42V

  • C.

   12V

  • D.

   6V

  Correct Answer
  A. 220V
  Explanation
  The maximum allowable voltage for an electrical tool that can be used in indoor spaces without increased danger is 220V.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt telpās ar paaugstinātu bīstamību?

  • A.

   220V

  • B.

   42V

  • C.

   12V

  • D.

   6V

  Correct Answer
  B. 42V
  Explanation
  The maximum allowable voltage for working with electrical tools in hazardous environments is 42V. This is because higher voltages can pose a greater risk of electric shock or other electrical hazards. Working with lower voltages, such as 12V or 6V, would be safer but may not provide enough power for certain tools. The standard household voltage of 220V is too high for working in hazardous environments and could be extremely dangerous.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt īpaši bīstamās telpās?

  • A.

   220V

  • B.

   42V

  • C.

   12V

  • D.

   6V

  Correct Answer
  C. 12V
  Explanation
  The maximum allowable voltage for working with electrical tools in particularly dangerous spaces is 12V. This is because higher voltages can increase the risk of electrical shock and other hazards in such environments. Lowering the voltage to 12V helps to mitigate these risks and ensure the safety of individuals working in these spaces.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kāda ir telpas kategorija pēc elektrobīstamības , kurā gaisa temperatūra ir 40°С un relatīvais gaisa mitrums 80%?

  • A.

   Īpaši bīstamas telpas

  • B.

   Telpas ar paaugstinātu bīstamību

  • C.

   Telpas bez paaugstinātas bīstamības

  • D.

   Sausa telpas

  Correct Answer
  A. Īpaši bīstamas telpas
  Explanation
  Based on the given information, the air temperature is 40°C and the relative humidity is 80%. These conditions indicate a high risk of electrical hazards, such as overheating and potential short circuits. Therefore, the correct answer is "Īpaši bīstamas telpas" (especially dangerous rooms), as these conditions pose a significant risk for electrical safety.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kāds ir minimālais cilvēka dzīvībai bīstamais spriegums ?

  • A.

   Spriegums virs 12V

  • B.

   Spriegums virs 42V

  • C.

   Spriegums virs 60V

  • D.

   Spriegums virs 220V

  Correct Answer
  A. Spriegums virs 12V
  Explanation
  The correct answer is "Spriegums virs 12V." This is because a voltage above 12V can be considered dangerous to human life. Voltages below 12V are commonly found in household electrical devices and are generally considered safe. However, voltages above 12V can cause electric shock, injury, or even death if proper precautions are not taken. Therefore, it is important to be cautious when dealing with voltages above this threshold.

  Rate this question:

 • 7. 

  Beidzot darbu ar megaommetru, kā izlādē strāvvadošās daļas? 

  • A.

   Tās īslaicīgi sazemējot

  • B.

   Tām īslaicīgi pieskaroties ar metālisku priekšmetu

  • C.

   Tās savienojot īsi

  • D.

   Tām pievienojot izlādes rezistoru

  Correct Answer
  A. Tās īslaicīgi sazemējot
  Explanation
  The correct answer is "Tās īslaicīgi sazemējot". This means that the electrical parts should be temporarily grounded. Grounding helps to discharge any residual electrical charge and ensures safety when working with electrical components. By temporarily grounding the parts, any potential electrical energy is safely dissipated, reducing the risk of electrical shock or damage to the components.

  Rate this question:

 • 8. 

  Kas ir papildus elektroaizsardzības līdzeklis iekārtās ar spriegumu līdz 1000V?

  • A.

   1. Dielektriskie cimdi

  • B.

   2. Izolējošais paliktnis, gumijas galošas, pārnēsājamie zemējumi

  • C.

   3. Rokas elektromontāžas instruments ar izolējošiem rokturiem

  • D.

   4. Strāvas mērīšanas knaibles

  Correct Answer
  B. 2. Izolējošais paliktnis, gumijas galošas, pārnēsājamie zemējumi
  Explanation
  The correct answer is option 2, which states that an additional electrical protection device for equipment with voltage up to 1000V is an insulated container, rubber caps, and portable grounding. This means that to protect equipment from electrical hazards, it is necessary to use insulated containers, rubber caps, and portable grounding devices to prevent electric shocks and ensure safety.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kāda ir rīcība atklājot  neidentificētus kabeļus, cauruļvadus, citas pazemes komunikācijas ?

  • A.

   Darbi jāpārtrauc līdz situācijas noskaidrošanai

  • B.

   Zemes darbus drīkst turpināt atbildīgā par darba izpildi klātbūtnē

  • C.

   Zemes darbus drīkst turpināt nepielietojot mehānismus

  • D.

   Zemes darbus drīkst turpināt norīkojuma izsniedzēja klātbūtnē

  Correct Answer
  A. Darbi jāpārtrauc līdz situācijas noskaidrošanai
  Explanation
  When encountering unidentified cables, pipelines, or other underground communications, it is important to stop work until the situation is clarified. This is necessary to ensure the safety of the workers and to prevent any potential damage or accidents. It is crucial to assess the situation and determine the nature and purpose of these unidentified elements before proceeding with any further work.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ja jāizveido vietējais pārnesamais zemējums, cik minimāli dziļi zemē jāiedzen elektrods?

  • A.

   Ne mazāk kā 0,5 m

  • B.

   Ne mazāk kā 1,0 m

  • C.

   Ne mazāk kā 1,5 m

  • D.

   Ne mazāk kā 2,0 m

  Correct Answer
  A. Ne mazāk kā 0,5 m
  Explanation
  The minimum depth at which the electrode should be driven into the ground when creating a local portable ground is at least 0.5 meters.

  Rate this question:

 • 11. 

  Kā jānosaka zemsprieguma elektroietaisēs sprieguma neesamība?

  • A.

   1. Lietojot tādas ierīces, kas signalizē par aparātu atslēgtu stāvokli

  • B.

   2. Pēc līnijas koronēšanas

  • C.

   3. Uz voltmetra rādījumu pamata, ar kuru veikti sprieguma mērījumi gan starp fāzēm, gan starp katru fāzi un nullvadu

  • D.

   4. Uz divpolu sprieguma indikatoru rādījumu pamata, ar kuru veikti mērījumi starp fāzēm

  Correct Answer
  C. 3. Uz voltmetra rādījumu pamata, ar kuru veikti sprieguma mērījumi gan starp fāzēm, gan starp katru fāzi un nullvadu
  Explanation
  The correct answer is 3 because measuring the voltage between phases and between each phase and neutral using a voltmeter is a reliable method to determine the absence of voltage in low voltage electrical installations. By measuring the voltage, it can be confirmed whether there is any electrical potential difference present or not. This method ensures safety by verifying that there is no voltage before performing any maintenance or repair work on the electrical system.

  Rate this question:

 • 12. 

  Kāda drošības zīme jāizvieto uz atslēgta komutācijas aparāta piedziņas?

  • A.

   1. Neieslēgt, strādā cilvēki

  • B.

   2. Bīstami elektrība

  • C.

   3. Stāt, spriegums

  • D.

   4. Neslēgt

  Correct Answer
  D. 4. Neslēgt
  Explanation
  The correct answer is "Neslēgt" which translates to "Do not close" in English. This safety sign should be placed on a switched off power switch to indicate that it should not be turned on.

  Rate this question:

 • 13. 

  Kas ir soļa spriegums?

  • A.

   1. Spriegums, kurš vajadzīgs soļu dzinējam, lai pārietu uz vienu soli

  • B.

   2. Minimālais spriegums starp cilvēka kājām, pie kura cilvēks nevar izdarīt nevienu soli

  • C.

   3. Ir divu punktu potenciālu starpība, kas atrodas uz zemes virsmas soļa attālumā vienu no otra strāvas noplūdes zonā

  • D.

   4. Spriegums starp soļojoša cilvēka kājām, kad caur cilvēku plūst strāva, nāvējoša cilvēkam

  Correct Answer
  C. 3. Ir divu punktu potenciālu starpība, kas atrodas uz zemes virsmas soļa attālumā vienu no otra strāvas noplūdes zonā
  Explanation
  The correct answer states that "soļa spriegums" refers to the potential difference between two points on the ground surface that are a step distance apart within the leakage current zone. This means that the answer is explaining that "soļa spriegums" is the voltage difference between two points on the ground that are close enough for current to leak through.

  Rate this question:

 • 14. 

  20 kV elektroietaisēs pieļaujamais cilvēka attālums līdz spriegumaktīvajām daļām ir 0,6 metri. Kas var notikt, ja cilvēks pietuvosies attālumā, kas mazāks par pieļaujamo?

  • A.

   1. Var izveidoties elektriskais loks starp strāvvadošo daļu un cilvēku

  • B.

   2. Cilvēks var saņemt strāvas triecienu

  • C.

   3. Elektriskā lauka intensitātes iedarbības rezultātā cilvēka organismā var notikt neatgriezeniskas izmaiņas

  • D.

   4. Cilvēkā var parādīties inducētais spriegums

  Correct Answer
  A. 1. Var izveidoties elektriskais loks starp strāvvadošo daļu un cilvēku
  Explanation
  If a person approaches the live parts of a 20 kV electrical installation at a distance less than the permissible distance, an electrical arc can form between the live parts and the person. This can result in a dangerous situation as the electrical arc can cause burns, injuries, and damage to equipment. It is important to maintain the recommended distance to ensure safety and prevent accidents.

  Rate this question:

 • 15. 

  Kādā veidā ir jācenšas atbrīvot cietušo no saskares ar strāvu vadošajām daļām?

  • A.

   1. Jāpārnes cietušo uz drošu vietu aiz kājām un rokām

  • B.

   2. Jāpārvelk cietušo aiz matiem uz drošu vietu

  • C.

   3. Jāatbrīvo cietušais ar sausu elektroizolējošu materiālu

  • D.

   4. Ja cietušais ir zem sprieguma, pie viņa nedrīkst pieiet un pieskarties. Lai mirst

  Correct Answer
  C. 3. Jāatbrīvo cietušais ar sausu elektroizolējošu materiālu
  Explanation
  The correct answer is 3. Jāatbrīvo cietušais ar sausu elektroizolējošu materiālu. This means that the person should be freed using a dry electrical insulating material. This is because an electrical insulating material will help to prevent the transfer of electricity and protect the rescuer from getting electrocuted while freeing the victim.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kādās mērvienībās mēra 6-20/0,4 kV transformatora jaudu?

  • A.

   KVAr

  • B.

   KWh

  • C.

   KVA

  • D.

   KW

  Correct Answer
  C. KVA
  Explanation
  The correct answer is KVA. KVA stands for kilovolt-ampere, which is a unit used to measure the apparent power or the total power in an electrical circuit. In the context of a 6-20/0.4 kV transformer, the power capacity or output is typically measured in KVA. This unit takes into account both the voltage and current in the circuit, providing a measure of the total power available.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kādu maiņstrāvas vērtību uzrāda ampērmetrs, ieslēgts maiņstrāvas ķēdē?

  • A.

   1. Momentāno

  • B.

   2. Vidējo

  • C.

   3. Maksimālo

  • D.

   4. Efektīvo

  Correct Answer
  D. 4. Efektīvo
  Explanation
  An ampere meter measures the effective value of an alternating current. The effective value, also known as the root mean square (RMS) value, represents the equivalent direct current that would produce the same heating effect in a resistor as the alternating current. It is the most accurate representation of the current's magnitude and is commonly used in electrical measurements and calculations. Therefore, an ampere meter will display the effective value of an alternating current when connected in an AC circuit.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kuri ir pamataizsardzības līdzekļi iekārtās virs 1000 V?

  • A.

   1. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, sprieguma uzrādītāji

  • B.

   2. Cimdi, galošas, izolējošie paklāji, rokas instrumenti

  • C.

   3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  • D.

   4. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  Correct Answer
  C. 3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji
  Explanation
  The correct answer is 3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji. This answer includes the necessary safety equipment for working with electrical devices that have a voltage above 1000 V. Isolating rods are used to handle live electrical parts safely, indicators and voltage testers are used to measure and detect voltage levels, and phase detectors are used to determine the phase of the electrical current.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kuri ir pamataizsardzības līdzekļi iekārtās līdz 1000 V?

  • A.

   1. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, sprieguma uzrādītāji

  • B.

   2. Cimdi, galošas, izolējošie paklāji, rokas instrumenti

  • C.

   3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  • D.

   4. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  Correct Answer
  D. 4. Cimdi, galošas, izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji
  Explanation
  The correct answer is 4 because it includes all the necessary protective equipment for working with electrical devices up to 1000 V. Gloves, insulating rods, indicators, voltage testers, and phase detectors are all essential for ensuring safety and preventing electrical accidents. The other options either do not include all the necessary equipment or include items that are not relevant to electrical safety.

  Rate this question:

 • 20. 

  ABC shēmas gadījumā elpināšanas un netiešās sirds masāžas attiecība ir

  • A.

   1. 1 reizi elpināt un 5 reizes netiešo sirds masāžu

  • B.

   2. 2 reizes elpināt un 30 reizes netiešo sirds masāžu

  • C.

   3. 2 reizes elpināt un 5 reizes netiešo sirds masāžu

  • D.

   4. 2 reizes elpināt un 15 reizes netiešo sirds masāžu

  Correct Answer
  B. 2. 2 reizes elpināt un 30 reizes netiešo sirds masāžu
  Explanation
  In the given ABC scheme, the relationship between rescue breaths and chest compressions is 2 rescue breaths to 30 chest compressions. This means that for every 2 rescue breaths administered, 30 chest compressions should be performed.

  Rate this question:

 • 21. 

  Kuri ir papildus aizsardzības līdzekļi iekārtās virs 1000V?

  • A.

   1. Visi pamataizsardzības līdzekļi līdz 1000 V

  • B.

   2. Pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti, smiltis

  • C.

   3. Izolējošie stieņi, indikatori, sprieguma uzrādītāji, fāzējuma noteicēji

  • D.

   4. Drošības jostas, ķiveres, aizsargbrilles, plakāti

  Correct Answer
  A. 1. Visi pamataizsardzības līdzekļi līdz 1000 V
  Explanation
  The correct answer states that all basic protective measures are applicable up to 1000V. This means that any protective equipment or devices such as isolating rods, indicators, voltage indicators, phase detectors, safety belts, helmets, safety goggles, and posters are effective for voltages up to 1000V. However, options 2, 3, and 4 mention specific types of equipment or protective measures that may not be suitable for voltages above 1000V.

  Rate this question:

 • 22. 

  Kas ir darbā esoša elektroietaise ?

  • A.

   1. Elektroietaise vai tās daļa, kas pēc ierīkošanas un pārbaudes pieņemta ekspluatācijā, noformējot aktu

  • B.

   2. Elektroenerģijas ražošanai, pārvadei vai sadalei paredzētu elektroiekārtu un konstrukciju kopums

  • C.

   3. Elektroietaise vai tās daļa, kas ir spriegumaktīva vai kurai var pievadīt spriegumu, ieslēdzot komutācijas aparātus

  • D.

   4. Elektroietaise, kuras apkalpošanai ir nozīmēts operatīvais personāls vai operatīvais remontpersonāls

  Correct Answer
  C. 3. Elektroietaise vai tās daļa, kas ir spriegumaktīva vai kurai var pievadīt spriegumu, ieslēdzot komutācijas aparātus
  Explanation
  The correct answer is option 3 because it defines an electrical installation or its part that is voltage-active or can be supplied with voltage by switching devices. This means that it is referring to an electrical device or its component that can be energized and operated by connecting it to a power source through switching apparatus.

  Rate this question:

 • 23. 

  Veicot darbus elektroietaisēs ar spriegumu 6 ÷ 20 kV, cilvēkam spriegumaktīva darba zonas ārējā robeža ir

  • A.

   1. 0,5m

  • B.

   2. 0,6m

  • C.

   3. 0,8m

  • D.

   4. 1m

  Correct Answer
  B. 2. 0,6m
  Explanation
  When working with electrical installations with a voltage of 6/20 kV, the outer boundary of the active work zone for a person is 0.6m.

  Rate this question:

 • 24. 

  Kāda ir elektrobīstamības zonas robeža, strādājot 0,4 kV kailvadu līnijās ar celšanas mehānismiem

  • A.

   1. 0,5m

  • B.

   2. 0,6m

  • C.

   3. 1.5m

  • D.

   4. 1,0m

  Correct Answer
  B. 2. 0,6m
  Explanation
  The correct answer is 2. 0,6m. The boundary of the electrical hazard zone when working on 0,4 kV overhead lines with climbing mechanisms is 0,6m.

  Rate this question:

 • 25. 

  Cik vadu ir vienfāzes gaisvadu līnijā ?

  • A.

   1. Viens

  • B.

   2. Divi

  • C.

   3. Trīs

  • D.

   4. Četri

  Correct Answer
  B. 2. Divi
  Explanation
  The correct answer is 2. Divi.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ko nozīmē uzraksts uz elektroenerģijas skaitītāja datu plāksnītes 20(120)A ?

  • A.

   1. Darba strāva 20A un pieļaujamā pārslodze 120%

  • B.

   2. Nominālā strāva 20A līdz 120A

  • C.

   3. Nominālā strāva 20A un pārslodzes strāva līdz 120A

  • D.

   4. Minimālā strāva 20A, maksimālā strāva 120A

  Correct Answer
  C. 3. Nominālā strāva 20A un pārslodzes strāva līdz 120A
  Explanation
  The answer suggests that the inscription on the electricity meter's data plate indicates that the nominal current is 20A and the overload current can reach up to 120A.

  Rate this question:

 • 27. 

  Kur jāatrodas darbiniekam, strādājot gaisvadu līnijas stūra balstos?

  • A.

   1. Darbinieka atrašanās vieta nav noteikta, ja to neietekmē kādi ārējie faktori

  • B.

   2. Darbiniekam jāatrodas leņķa iekšpusē

  • C.

   3. Darbiniekam jāatrodas visērtākajā pozīcijā

  • D.

   4. Darbiniekam jāatrodas leņķa ārpusē

  Correct Answer
  D. 4. Darbiniekam jāatrodas leņķa ārpusē
  Explanation
  The correct answer is 4 because the question is asking where the worker should be positioned when working on the corner supports of an overhead line. Being positioned on the outside of the angle allows for better visibility and maneuverability while working on the supports.

  Rate this question:

 • 28. 

  Ar kādu krāsu drīkst būt krāsotas koka kāpnes?

  • A.

   1. Melnas

  • B.

   2. Sarkanas

  • C.

   3. Dzeltenas

  • D.

   4. Caurspīdīga laka

  Correct Answer
  D. 4. Caurspīdīga laka
  Explanation
  Wood stairs can be painted with a transparent lacquer to enhance the natural beauty of the wood while providing protection against wear and tear. This allows the grain and color of the wood to show through while adding a glossy finish.

  Rate this question:

 • 29. 

  Kādas klases rokas elektroinstrumentus drīkst lietot sevišķi bīstamās telpās?

  • A.

   1. 1. klases

  • B.

   2. 2. klases

  • C.

   3. 3. klases

  • D.

   4. Visa veida

  Correct Answer
  C. 3. 3. klases
  Explanation
  The answer is 3. 3. klases because it states that 3. klases (3rd class) hand-held power tools can be used in potentially dangerous areas. This implies that only hand-held power tools from the 3rd class are allowed in such areas, while those from the 1st and 2nd class may not be suitable or safe for use in those environments. The option "Visa veida" (all types) is incorrect because it suggests that any class of hand-held power tools can be used in potentially dangerous areas, which may not be true.

  Rate this question:

 • 30. 

  Kādi ir rokas elektroinstrumentu pārbaudes termiņi?

  • A.

   1. Reizi 3 mēnešos

  • B.

   2. Reizi 6 mēnešos

  • C.

   3. Reizi gadā

  • D.

   4. Reizi 18 mēnešos

  Correct Answer
  B. 2. Reizi 6 mēnešos
  Explanation
  Rokas elektroinstrumentu pārbaudes termiņi ir reizi 6 mēnešos. This means that hand power tools should be checked every 6 months.

  Rate this question:

 • 31. 

  Vietās ar paaugstinātu elektrobīstamību maksimālais darba spriegums ir...

  • A.

   48V

  • B.

   42V

  • C.

   24V

  • D.

   12V

  Correct Answer
  B. 42V
  Explanation
  The maximum working voltage in places with increased electrical hazard is 42V.

  Rate this question:

 • 32. 

  Ar kādu spriegumu jāpārbauda instrumenti ar izolētiem rokturiem?

  • A.

   500V

  • B.

   1000V

  • C.

   2500V

  • D.

   5000V

  Correct Answer
  C. 2500V
  Explanation
  The instruments with insulated handles should be tested for a voltage of 2500V. This means that the instruments should be able to withstand a voltage of 2500V without any damage or malfunction. This test is important to ensure the safety of the user and to prevent any electrical accidents or hazards.

  Rate this question:

 • 33. 

  Kāda ir satverošā strāva maiņstrāvai pie 50 Hz?

  • A.

   1. 8mA

  • B.

   2. 1,5mA

  • C.

   3. 5mA

  • D.

   4. 5 - 25mA

  Correct Answer
  D. 4. 5 - 25mA
  Explanation
  The correct answer is 4. 5 - 25mA. This is because the question is asking for the peak current in an alternating current (AC) circuit with a frequency of 50 Hz. In an AC circuit, the current continuously changes direction, reaching a maximum value in one direction and then reversing to reach a maximum value in the opposite direction. The peak current is the maximum value of the current in either direction. The range given in the answer options (5 - 25mA) indicates that the peak current can vary within this range.

  Rate this question:

 • 34. 

  Kāds maiņstrāvas lielums ir nāvējošs?

  • A.

   1. 50mA

  • B.

   2. 100mA

  • C.

   3. 5mA

  • D.

   4. 10mA

  Correct Answer
  B. 2. 100mA
  Explanation
  The correct answer is 2. 100mA. This is because the question is asking for the magnitude of the deadly alternating current. A current of 100mA is considered to be lethal to humans, as it can disrupt the normal functioning of the heart and other vital organs.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.