Soal Rumpaka Kawih Jeung Warta Kelas 8 Ganjil

10 Pertanyaan | Attempts: 1518
Share

SettingsSettingsSettings
Soal Rumpaka Kawih Jeung Warta Kelas 8 Ganjil - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Lagu 17 Agustus sanggian................
  • A. 

   Nano S

  • B. 

   Yogaswara

  • C. 

   Darso

  • D. 

   Man Koko

 • 2. 
  Lengkepan Rumpaka Lagu di handap ieu! ........................... Nusa Waluya Rahayu.............. Bangsa Walagri Digjaya Nagri
  • A. 

   Bangsa

  • B. 

   Rahayat

  • C. 

   Urang

  • D. 

   Sunda

 • 3. 
  Lengkepan Rumpaka Lagu di handap Ieu! Tanah Sunda Gemah Ripah Nu ngumbara suka ....... Urang Sunda  
  • A. 

   Betah

  • B. 

   Ria

  • C. 

   Bungah

  • D. 

   Gumbira

 • 4. 
  Beja, informasi atawa bewara. Jadi anu dimaksud ku nepikeun warta teh sabenerna mah nyaeta nepikeun beja disebut.....
  • A. 

   Warta

  • B. 

   Artikel

  • C. 

   Bewara

  • D. 

   Wawaran

 • 5. 
  Jadi ciri utama tina warta nyaeta yen warta teh mangrupakeun beja ngeunaan kajadian anu bener-bener ..........
  • A. 

   Aktual

  • B. 

   Faktual

  • C. 

   Kajadian

  • D. 

   Informasi

 • 6. 
  Kekecapan atawa lirik kawih. Umpama ditilik tina rumpakana, kawih oge mangrupakeun karya sastra Sunda wangun ugeran atawa puisi anu henteu pati kaiket ku aturan disebut.....
  • A. 

   Rumpaka Kawih

  • B. 

   Kakawihan

  • C. 

   Wacana

  • D. 

   Lalaguan

 • 7. 
  Dina nulis warta basa Sunda, aya hal anu kudu diperhatikeun, nyaeta ngeunaan ragam basa anu digunakeun. Dina basa Sunda aya dua ragam basa, nyaeta anu disebut Ragam Basa Hormat / Lemes jeung Ragam Basa ........
  • A. 

   Loma

  • B. 

   Kasar

  • C. 

   Hormat pisan

  • D. 

   Lemes pisan

 • 8. 
  Waktu dihaleuangkeun,........ mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sedengkeun tembang mah henteu kauger ku wiletan jeung ketukan.
  • A. 

   Kawih

  • B. 

   Pupuh

  • C. 

   Pupujian

  • D. 

   Hajatan

 • 9. 
  Pikeun ngayakinkeun yen urang bisa nulis warta anu lengkep jeung jelas, aya hiji rumusan anu sering digunakeun ku pala wartawan atawa jurnalis, nyaeta rumusan anu disebut rumus......
  • A. 

   5W+1H

  • B. 

   4W+1H

  • C. 

   5W+2H

  • D. 

   6W+1H

 • 10. 
  Warta nyaeta inpormasi anyar atawa inpormasi ngeunaan hiji kajadian, boh dipindangkeun ngaliwatan media citak, boh dina media elektronik, boh tatalepa sacara lisan. Ngalaporkeun hiji warta teh mangrupakeun tugas profesi ........
  • A. 

   Wartawan

  • B. 

   Sastrawan

  • C. 

   Budayawan

  • D. 

   Seniman

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.