Διαγώνισμα Β Γυμνασίου Πληροφορική

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nikolissss
N
Nikolissss
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 10,339
: 35 | Attempts: 8,489

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Διαγώνισμα Β Γυμνασίου Πληροφορική - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ο Υπολογιστής είναι μια αναλογική συσκευή

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The statement "Ο Υπολογιστής είναι μια αναλογική συσκευή" translates to "The computer is an analog device" in English. However, this statement is incorrect. Computers are digital devices that process information using discrete values (0s and 1s) rather than continuous analog signals. Therefore, the correct answer is "Λάθος" (False).

  Rate this question:

 • 2. 

  Όλα τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου μπορούν να παρασταθούν στον υπολογιστήμε 0 και 1

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 3. 

  Τα 2 GBYTES είναι

  • A.

   200.000 Mbytes

  • B.

   2.000.000 Kbytes

  • C.

   200 Mbytes

  • D.

   2000 Kbytes

  Correct Answer
  B. 2.000.000 Kbytes
  Explanation
  The given correct answer is 2.000.000 Kbytes. This is because 1 Gbyte is equal to 1000 Mbytes, and 1 Mbyte is equal to 1000 Kbytes. Therefore, to convert 2 Gbytes to Kbytes, we multiply 2 by 1000 to get 2000 Mbytes, and then multiply 2000 by 1000 to get 2.000.000 Kbytes.

  Rate this question:

 • 4. 

  Στην μνήμη Ram μπορούμε να αποθηκεύσουμε μόνιμα τις εργασίες μας

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 5. 

  Στην Κ.Μ.Ε (C.P.U) αποθηκεύονται προσωρινά δεδομένα και εντολές που δίνουμε στον υπολογιστή

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 6. 

  Οι πληροφορίες που είναι κατάλληλες γιατην εκκίνηση του υπολογιστή , είναιμόνιμα αποθηκευμένες 

  • A.

   Στον σκληρό δίσκο

  • B.

   Στην μνήμη ROM

  • C.

   Στην Κ.Μ.Ε

  • D.

   Στην μνήμη RAM

  Correct Answer
  B. Στην μνήμη ROM
  Explanation
  The correct answer is "Στην μνήμη ROM" (In ROM memory). This means that the information is stored in Read-Only Memory, which is a type of memory that can only be read and not modified. ROM memory is commonly used to store permanent data or instructions that need to be retained even when the power is turned off.

  Rate this question:

 • 7. 

  Τα εξαρτήματα του υπολογιστή δουλεύουν στα 220 volt

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
 • 8. 

  Η μητρική πλακέτα (motherboard) εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των εξαρτημάτων ενός υπολογιστικού συστήματος 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
 • 9. 

  Η κάρτα γραφικών είναι απαραίτητη όταν πρόκειται να παίξουμε παιχνίδια στον υπολογιστή 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "wrong" because the statement mentioned earlier is incorrect.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ποίες από τις παρακάτω είναι κάρτες επέκτασης 

  • A.

   Κάρτα Δικτύου

  • B.

   Κάρτα Εκκίνησης

  • C.

   Κάρτα Ήχου

  • D.

   Κάρτα Γραφικών

  Correct Answer(s)
  A. Κάρτα Δικτύου
  C. Κάρτα Ήχου
  D. Κάρτα Γραφικών
  Explanation
  The given answer lists different types of cards that could be found in a computer system. These cards include a network card (Κάρτα Δικτύου), a sound card (Κάρτα Ήχου), and a graphics card (Κάρτα Γραφικών). These cards are commonly used to enhance the functionality of a computer by providing networking capabilities, audio output, and improved graphics performance respectively. The answer does not include "Κάρτα Εκκίνησης" (Startup Card) as it is not a commonly used term in the context of computer hardware.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ένας υπολογιστής μπορεί να γίνει μέλος ενός δικτύου υπολογιστών και χωρίς να έχει κάρτα δικτύου

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 12. 

  Το εικονιζόμενο εξάρτημα ονομάζεται  ________

  Correct Answer
  ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
  Explanation
  The given correct answer "ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ" is the Greek word for "power supply." This word is commonly used to refer to a device or system that provides electrical power to other devices or equipment. In the context of the question, it is likely that the blank space was asking for the Greek translation of the word "power supply," and "ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ" is the correct translation.

  Rate this question:

 • 13. 

  Στην παρακάτω εικόνα βλέπεται την υποδοχή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 14. 

  Επιλέξτε μια θύρα usb του υπολογιστή

  • A.

   Επιλογή 1η

  • B.

   Επιλογή 2η

  • C.

   Επιλογή 3η

  • D.

   Επιλογή 4η

  Correct Answer
  A. Επιλογή 1η
 • 15. 

  Ποιές απο τις παρακάτω θύρες είναι η ταχύτερη

  • A.

   Usb

  • B.

   παράλληλη

  • C.

   Σειριακή

  • D.

   PS/2

  Correct Answer
  A. Usb
  Explanation
  The correct answer is "usb" because it is a type of computer connection that is commonly used for connecting devices such as keyboards, mice, and external storage devices. USB stands for Universal Serial Bus and it allows for fast data transfer and easy plug-and-play functionality. It has become the standard for connecting peripherals to computers due to its versatility and widespread compatibility.

  Rate this question:

 • 16. 

  Τι είδους κάρτα είναι η εικονιζόμενη

  • A.

   Κάρτα γραφικών

  • B.

   Κάρτα ήχου

  • C.

   Κάρτα Δικτύου

  • D.

   Κάρτα Modem

  Correct Answer
  A. Κάρτα γραφικών
  Explanation
  The correct answer is "Κάρτα γραφικών" because it translates to "Graphics card" in English. The question is asking for the correct translation of the given term, and "Κάρτα γραφικών" is the translation that matches the term "Graphics card".

  Rate this question:

 • 17. 

  Για να συνδέσουμε μικρόφωνο και ακουστικάσε έναν υπολογιστή χρειαζόμαστε κάρτα ήχου 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This indicates that the statement or question being referred to is true or accurate.

  Rate this question:

 • 18. 

  Το μέγεθος ενός τραγουδιού σε μορφηmp3 που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή μετριέται σε BYTE

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 19. 

  Μια πολυμεσική εφαρμογή συνδυάζει 

  • A.

   ήχο και εικόνα

  • B.

   ήχο και κείμενο

  • C.

   ήχο εικόνα κείμενο και βίντεο

  • D.

   κείμενο και βίντεο

  Correct Answer
  C. ήχο εικόνα κείμενο και βίντεο
  Explanation
  The correct answer is "ήχο εικόνα κείμενο και βίντεο". This answer is correct because it includes all the options mentioned in the question. The question asks for the elements that are included in "μια πολυμέσική εφαρμογή" (a multimedia application), and the correct answer includes sound (ήχο), image (εικόνα), text (κείμενο), and video (βίντεο), which are all different forms of media that can be included in a multimedia application.

  Rate this question:

 • 20. 

  Το ποντίκι συνδέεται στην κεντρική μονάδα και μέσω της θύρας USB

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer "Σωστό" is correct because it means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

 • 21. 

  Μια εργασία μας τη στιγμή που τη δημιουργούμε αποθηκεύεται στη μνήμη RAM .

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ποία είναι τα βασικά χρώματα του μοντέλου RGB

  • A.

   Κίτρινο

  • B.

   Πράσινο

  • C.

   Κόκκινο

  • D.

   Μάυρο

  • E.

   Μπλέ

  Correct Answer(s)
  B. Πράσινο
  C. Κόκκινο
  E. Μπλέ
  Explanation
  The answer "Πράσινο, Κόκκινο, Μπλέ" is the correct answer because it lists the colors in the correct order of the RGB color model. In the RGB model, colors are created by combining different intensities of red, green, and blue light. The order of the colors in the answer corresponds to the order in which the primary colors (red, green, and blue) are typically listed in the RGB model. This order is important because it determines the way colors are displayed on screens and in digital images.

  Rate this question:

 • 23. 

  Η φωτογραφία απο μια αναλογική φωτογραφική μηχανή έχει μικρότερη διάρκεια ζωής απο μια ψηφιακή φωτογραφία

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This suggests that the answer provided is the correct one.

  Rate this question:

 • 24. 

  Μια ψηφιακή φωτογραφία 

  • A.

   όσο την μεγεθύνουμε τόσο καλύτερα διακρίνουμε τα εικονοστοιχεία της

  • B.

   Δεν βλέπουμε διαφορές με την αλλαγή του μεγέθους της

  • C.

   Όσο την μεγεθύνουμε τόσο καλύτερα τη βλέπουμε

  • D.

   Όσο την μεγεθύνουμε τόσο αλλοιώνονται τα χρώματα της

  Correct Answer
  A. όσο την μεγεθύνουμε τόσο καλύτερα διακρίνουμε τα εικονοστοιχεία της
  Explanation
  As we zoom in on the image, we are able to see the individual elements of the image more clearly. This suggests that the more we enlarge the image, the better we are able to distinguish its details.

  Rate this question:

 • 25. 

  Η σύνδεση υπολογιστών γίνεται μόνο με καλώδιο

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 26. 

  Η κάρτα δικτύου είναι μια απαραίτητησυσκευή για τη σύνδεση ενός υπολογιστήστο δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek. This suggests that the given statement or question is true or accurate.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ποια από τα παρακάτω αποτελούν κατηγορία δικτύου υπολογιστών 

  • A.

   Ενσύρματο

  • B.

   Τηλεφωνικό

  • C.

   Τοπικό

  • D.

   Ασύρματο

  • E.

   Κινητό

  Correct Answer(s)
  A. Ενσύρματο
  C. Τοπικό
  D. Ασύρματο
  Explanation
  The correct answer is a combination of three options: "Ενσύρματο" (Wired), "Τοπικό" (Landline), and "Ασύρματο" (Wireless). These options refer to different types of telephone connections. "Ενσύρματο" refers to a wired telephone connection, "Τοπικό" refers to a landline connection, and "Ασύρματο" refers to a wireless connection. Therefore, the correct answer is a combination of these three options.

  Rate this question:

 • 28. 

  Για να συνδέσουμε έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο χρειαζόμαστε 

  • A.

   Ένα Πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου

  • B.

   Την κατάλληλη συσκευή σύνδεσης του υπολογιστή με την τηλεποικοινωνιακή γραμμή

  • C.

   Μία τηλεποικοινωνιακή γραμμή

  • D.

   όλες οι απαντήσεις

  Correct Answer
  D. όλες οι απαντήσεις
  Explanation
  The correct answer is "all of the above" because all of the options listed are necessary for establishing an internet connection. A service provider is needed to provide the internet service, a device is needed to connect the computer to the telecommunication line, and a telecommunication line is needed to transmit the data. Therefore, all of the options are correct.

  Rate this question:

 • 29. 

   Τι είδους δίκτυο αποτελεί το σχολικό εργαστήριο

  • A.

   Τοπικό

  • B.

   Ευρείας περιοχής

  • C.

   Διαδικτυακό

  • D.

   Μητροπολιτικό

  Correct Answer
  A. Τοπικό
  Explanation
  The correct answer is "Τοπικό" because it is the only option that is translated as "local" in English. The other options are "Ευρείας περιοχής" which means "wide area", "Διαδικτυακό" which means "internet", and "Μητροπολιτικό" which means "metropolitan". Therefore, "Τοπικό" is the most suitable answer based on the given options.

  Rate this question:

 • 30. 

  Σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών οι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν και ασύρματα 

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 31. 

   Δικτυώνοντας τους υπολογιστές μιας δημόσιας υπηρεσίας ποια είναι τα πλεονεκτήματα

  • A.

   ανταλλαγή δεδομένων

  • B.

   Κοινή χρήση εκτυπωτών

  • C.

   Πιο γρήγοροι υπολογιστές

  • D.

   Λιγότερος κόσμος στην ουρά

  • E.

   Λιγότερα έξοδα στη συντήρηση του φωτοτυπικού Λιγότερα έξοδα στη συντήρηση του φωτοτυπικού

  Correct Answer(s)
  A. ανταλλαγή δεδομένων
  B. Κοινή χρήση εκτυπωτών
  Explanation
  The correct answer is "Λιγότερα έξοδα στη συντήρηση του φωτοτυπικού". This answer is supported by the fact that the previous options are related to data exchange, printer sharing, and faster computers, while this option is the only one that mentions cost reduction in the maintenance of the photocopier.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 03, 2017
  Quiz Created by
  Nikolissss
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.