Η ηγεμονία της Αθήνας - 1. Η Συμμαχία της Δήλου - Ιστορία Α' Γυμνασίου

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ioannis Krokos
I
Ioannis Krokos
Community Contributor
Quizzes Created: 37 | Total Attempts: 152,576
: 13 | Attempts: 2,556

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Η ηγεμονία της Αθήνας - 1. Η Συμμαχία της Δήλου - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - ΙΙ.Ιστορικοί χρόνοι


Questions and Answers
 • 1. 

  Όλες οι πόλεις της Δηλιακής Συμμαχίας διαθέτουν μια ψήφο και η Αθήνα  περισσότερες, επειδή είχε την ηγεμονία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Όλες οι πόλεις της Δηλιακής Συμμαχίας διαθέτουν μια ψήφο.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η Αθήνα διέθετε την ισχυρότερη ναυτική δύναμη και κυριαρχεί στη συμμαχία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 3. 

  Στόχος του Αριστείδη ήταν να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά των Περσών.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  Στόχος του Κίμωνα ήταν να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά των Περσών.

  Rate this question:

 • 4. 

  Μετά την ισχυροποίηση της Συμμαχίας καμία πόλη δεν μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση της Αθήνας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 5. 

  Μετά την Ειρήνη του Καλλία η Συμμαχία της Δήλου δεν είχε κανέναν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ο Κίμων νίκησε τους Πέρσες στον Ευρυμέδοντα ποταμό το:

  • A.

   467 π.Χ.

  • B.

   454 π.Χ.

  • C.

   478 π.Χ.

  Correct Answer
  A. 467 π.Χ.
  Explanation
  The correct answer is 467 π.Χ. This is the correct answer because it is the only option that matches the given time period of "467 π.Χ." The other options, 454 π.Χ. and 478 π.Χ., do not match the given time period and can be ruled out as incorrect.

  Rate this question:

 • 7. 

  Οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι τερματίστηκαν: 

  • A.

   με πρωτοβουλία του Αριστείδη

  • B.

   με την Ειρήνη του Καλλία

  • C.

   μετά την ήττα των Περσών στον Ευρυμέδοντα ποταμό

  Correct Answer
  B. με την Ειρήνη του Καλλία
 • 8. 

  Αιτία για την ίδρυση της Δηλιακής Συμμαχίας αποτέλεσε: 

  • A.

   η ανάδειξη της Αθήνας ως ηγέτιδας δύναμης της Συμμαχίας

  • B.

   η ανάγκη των νησιών να προστατευτούν από τους Πέρσες

  • C.

   η συνέχιση του πολέμου κατά των Περσών

  Correct Answer
  B. η ανάγκη των νησιών να προστατευτούν από τους Πέρσες
  Explanation
  The correct answer is "the need for the islands to be protected from the Persians". This is because during the Greco-Persian Wars, the Persian Empire posed a threat to the Greek city-states, including the islands. The Persian Empire had a powerful navy and sought to expand its territory, which put the islands at risk of invasion and conquest. Therefore, it was necessary for the islands to seek protection and support from Athens, which emerged as a leading power in the Delian League, a defensive alliance against Persia.

  Rate this question:

 • 9. 

  Οι συμμαχικές πόλεις ήταν υποχρεωμένες να προσφέρουν στη Συμμαχία: 

  • A.

   πλοία, άνδρες και τον φόρο

  • B.

   πλοία και άνδρες ή τον φόρο

  • C.

   τον φόρο και άνδρες

  Correct Answer
  B. πλοία και άνδρες ή τον φόρο
  Explanation
  The correct answer is "πλοία και άνδρες ή τον φόρο" because it is the only option that includes both "πλοία" (ships) and "άνδρες" (men), which are mentioned in the question. The other options either include only one of these elements or do not include them at all. Additionally, the phrase "ή τον φόρο" (or the tax) suggests that the answer is a combination of ships and men, or the tax.

  Rate this question:

 • 10. 

  Η Ειρήνη του Καλλία υπογράφθηκε το:

  • A.

   454 π.Χ.

  • B.

   478 π.Χ.

  • C.

   449 π.Χ.

  Correct Answer
  C. 449 π.Χ.
 • 11. 

  Ο Κίμωνας επεδίωκε: 

  • A.

   να εξορίσει τον Θεμιστοκλή

  • B.

   να τερματίσει τους πολέμους με τους Πέρσες

  • C.

   να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη Σπάρτη

  Correct Answer
  C. να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη Σπάρτη
  Explanation
  The correct answer is "to develop friendly relations with Sparta." This is because the question is asking about the goal of Themistocles, and out of the three options given, developing friendly relations with Sparta is the most logical and strategic choice. Themistocles was an Athenian statesman and general who played a crucial role in the Greek victory against the Persians in the Battle of Salamis. After the Persian Wars, he recognized the importance of maintaining good relations with Sparta, as they were the dominant military power in Greece. By developing friendly relations with Sparta, Themistocles aimed to strengthen the Greek alliance and ensure the security and stability of Athens.

  Rate this question:

 • 12. 

  Μετά τη μεταφορά του ταμείου της Συμμαχίας στην Αθήνα ο φόρος καθοριζόταν από: 

  • A.

   τους ελληνοταμίες

  • B.

   την αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου

  • C.

   τον Αριστείδη

  Correct Answer
  B. την αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου
  Explanation
  The correct answer is "την αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου" because it is the only option that matches the given phrase "τους ελληνοταμίες". The other options, "τους ελληνοταμίες" and "τον Αριστείδη", do not correspond to the given phrase.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 17, 2015
  Quiz Created by
  Ioannis Krokos
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.